Ім'я файлу: теория тема 8.docx
Розширення: docx
Розмір: 8кб.
Дата: 22.02.2021

Фінансовий стан підприємства- це одна з найважливіших характеристик виробничо-фінансової діяльності підприємства, він може бути добрим чи поганим, це здатність підприємства своєчасно погашати свої боргові зобов'язання характеризує фінансовий стан підприємства.

Фінансовий стан підприємства - рівень його забезпеченості відповідним обсягом фінансових ресурсів, необхідних для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного здійснення грошових розрахунків за своїми зобов'язаннями.

Метою оцінки фінансового стану підприємства виступає пошук резервів збільшення його прибутковості рентабельності і платоспроможності.

Ліквідність це здатність підприємства у будь-який момент розрахуватися за своїми зобов'язаннями пасивами за допомогою майна активів ,які є на балансі. До активів підприємства відносять виробничі запаси готову продукцію товари дебіторську заборгованість грошові кошти та їх еквіваленти.

Ліквідність суб'єкта господарювання - визначається відношенням вартості ліквідного майна, активів, які можуть бути використані для оплати заборгованості, до короткострокової заборгованості.

Ліквідність балансу підприємства визначається рівнем покриття зобов'язань підприємства його активами,строк проведення яких у грошові кошти відповідає строку погашення зобов'язань.

Платоспроможність характеризується достатньою кількістю оборотних активів підприємства для погашення своїх зобов'язань протягом року. Підприємство визначається неплатоспроможним на основі виявлення незадовільної структури балансу .

Незадовільна структура балансу- це такий стан майна і зобов'язань боржника, коли за його майно не може бути забезпечене виконання зобов'язань перед кредиторами в зв'язку з недостатнім рівнем ліквідності майна.

Фінансова стійкість - це такий стан підприємства, коли об'єм його майна, активів, достатній для погашення зобов'язань, тобто є платоспроможним, або це таке його становище ,коли вкладені в підприємницьку діяльність ресурси окупаються за рахунок грошових надходжень від господарювання , а отриманий прибуток забезпечує самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел формування активів.

Абсолютна стійкість фінансового стану ,коли Власні джерела формування оборотних активів покривають запаси і затрати

Нормальний стійкий фінансовий стан, коли запаси і витрати покриваються суму власних джерел формування оборотних активів і довгостроковими позиченими джерелами

Нестійкий фінансовий стан, коли запаси і затрати покриваються сумою власних джерел формування оборотних активів, довгострокових позикових джерел, короткострокових кредитів і позик

Кризовий фінансовий стан, коли запаси і витрати не покриваються всіма видами можливих джерел їх забезпечення підприємство знаходиться на межі банкрутства

Ділова активність підприємства характеризується значною кількістю абсолютних і відносних результативних показників використання ресурсів та обсягами виробництва (обсягом виробництва продукції і послуг чистим доходом фінансовими результатами продуктивності праці фондовіддачі використовуваних активів оборотністю оборотних активів дебіторської та кредиторської заборгованості власного капіталу)

Рентабельність - це відносний показник інтенсивності виробництва, який характеризує рівень прибутковості ,окупності, відповідних складових процесу виробництва або сукупних витрат підприємства

Клас А фінансовий стан дуже добре діяльність прибуткова

Клас Б фінансова діяльність добра , окремі економічні показники погіршились або мають незначні відхилення від прийнятих значень

Клас В фінансовий стан задовільний ,деякі показники не відповідають мінімально прийнятим значенням

Клас Г Фінансовий стан незадовільний, економічні показники не відповідають нормативним значенням ,спостерігається нестабільність протягом року, є ризик значних збитків

Клас Д фінансовий стан незадовільний й збитки показники не відповідають значенням імовірність виконання зобов'язань відсутня
скачати

© Усі права захищені
написати до нас