1   2   3
Ім'я файлу: 20200923_081209.doc
Розширення: doc
Розмір: 252кб.
Дата: 22.09.2022
скачати

ДОДАТОК Е

ЗРАЗОК БЛАНКУ ЩОДЕННИКУ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНОЇ ПРАКТИКИ
Форма № Н-7.03

ТАВРІЙСЬКИЙ

ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ
ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

________________виробнича електромонтажна практика ______________

(вид і назва практики)

________________________________________________________________
студента________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Факультет_енергетичний__________________________________________
Кафедра __електропостачання сільського господарства________________
освітньо-кваліфікаційний рівень___________бакалавр_________________
напрям підготовки __6.100.101__ ___________________________________
спеціальність_ енергетика та електротехнічні системи в АПК ___________

(назва)

___2___ курс, група ________
Студент________________________________________________________+

(прізвище, ім’я, по батькові)
прибув на підприємство, організацію, установу
Печатка

підприємства, організації, установи „___” ______________ 20___ року
____________ _____________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Вибув з підприємства, організації, установи
Печатка

Підприємства, організації, установи “___” ______________ 20___ року
______________ _____________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Календарний графік проходження практики


№ з/п

Назви робіт

Тижні проходження практики


Відмітки про

виконання

1

2

3

4

5

6

7

8
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13
Керівники практики:

від ТДАТУ ______________________

( підпис) (прізвище та ініціали)

від підприємства, організації, установи _____________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Робочі записи під час практики

Відгук і оцінка роботи студента на практиці

_________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)
Керівник практики від підприємства, організації, установи :

______________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Печатка

“____” __________________ 20 __ року
Відгук осіб, які перевіряли проходження практикиВисновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики
Дата складання заліку “____”_______________20____року

Оцінка:

за національною шкалою____________________

(словами)

кількість балів _________________________________

(цифрами і словами)

за шкалою ECTS __________________________
Керівник практики від ТДАТУ:

____________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
"Відмінно" - оцінюються знання в яких є ґрунтовне розуміння студентами теоретичного матеріалу курсу, його послідовний і логічний виклад, знання понятійного апарату, вміння пов'язувати теоретичний матеріал з практичною діяльністю, обізнаність з основною та сучасною науково-методичною літературою та передовим досвідом, вміння правильно використовувати набуті теоретичні знання для організації та виконання електромонтажних робіт.

"Добре" - оцінюються знання в яких є достатнє розуміння студентом теоретичного матеріалу курсу, послідовний і логічний виклад його, допущення несуттєвих помилок, знання понятійного апарату, вміння пов'язувати теоретичний матеріал з практикою, недостатня обізнаність з основною сучасною науковою літературою та передовим інженерним досвідом при організації та виконання електромонтажних робіт.

"Задовільно" оцінюються знання в яких є непослідовний виклад матеріалу з допущенням суттєвих помилок, недостатнє знання понятійного апарату, обізнаність з основною та сучасною науково-технічною літературою, аналізує та розв'язує поставлені задачі на недостатньому рівні.

"Незадовільно" оцінюються знання в яких є поверхневе розуміння студентами теоретичного матеріалу курсу, фрагментарний його виклад, допущення суттєвих помилок у визначенні основних понять, необізнаність з основною літературою, аналіз та розв'язання поставлених задач на суттєво низькому рівні.


1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас