1   2   3
Ім'я файлу: 20200923_081209.doc
Розширення: doc
Розмір: 252кб.
Дата: 22.09.2022
скачати

Міністерство освіти і науки України


Таврійський державний агротехнологічний університет
Енергетичний факультет

Кафедра «Електроенергетика і автоматизація»МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з організації та проведення

ВИРОБНИЧОЇ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНОЇ ПРАКТИКИ


для студентів денної форми навчання

за напрямом: 141 “Електроенергетика, електротехніка

та електромеханіка”, для здобувачів ОС “Бакалавр”

Мелітополь – 2016 р.

УДК 621.3.002

Методичні вказівки розробили: д.т.н., професор І.П.Назаренко,

асистенти Д.М. Коваль, О.А. Фандєєв

Методичні вказівки розглянуті на засіданні кафедри ЕА,

протокол № 8 від 28 травня 2015 р.


Рекомендовано до тиражування методичною комісією енергетичного

факультету протокол № від 01 липня 2015 р.


Рецензент старший викладач О.І. Лобода,

Таврійський державний агротехнологічний університет
Методичні вказівки з організації та проведення виробничої

електромонтажної практики

І.П. Назаренко, Д.М.Коваль, О.А.Фандєєв

Мелітополь, 2015 р. – 30 с. 26 бібл.

ЗМІСТ
1 Загальні відомості 4

 1. Робоча програма виробничої електромонтажної практики 6

 1. Мета практики 6

 2. Задачі практики 6

 3. Місце практики 6

 4. Організація практики 6

 1. Зміст практики 7

 2. Звіт про практику 8

 3. Зміст звіту з практики 9

3 Організація охорони праці при виконанні електромонтажних

робіт 10

 1. Загальні положення організації охорони праці 10

 2. Техніка безпеки при монтажі силового електрообладнання,

внутрішніх проводок та освітлювальних електроустановок 10

3.3 Техніка безпеки при спорудженні ліній електропередач 11
Список літератури 12
Додатки 14


1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Виробнича електромонтажна практика студентів 2 курсу є невід'ємною частиною процесу підготовки фахівців в університеті. Організовується і проводиться згідно з положенням «Про проведення практик студентів Таврійського державного агротехнологічного університету» та «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» .

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних в університеті знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання та застосовувати їх в практичній діяльності.

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до кваліфікаційного рівню «бакалавр».

Проведення практичного навчання студентів покладається на викладачів, майстрів виробничого навчання, спеціалістів та керівників підприємств, обізнаних із передовими прийомами і методами організації виробничої та управлінської діяльності з відповідних спеціальностей.

Перелік видів навчальних і виробничих практик та їх тривалість за спеціальностями відповідає навчальним планам підготовки фахівців, терміни їх проведення на кожний навчальний рік визначаються графіком навчального процесу.

Основним завданням виробничої практики є закріплення, розширення і поглиблення студентами теоретичних знань, одержаних у навчальному закладі, та набуття ними практичних навичок в організації і керівництві основними процесами сільськогосподарського виробництва, проведення науково-дослідної роботи і наукових досліджень, отримання професійних умінь і навичок робітничих професій.

Застосування у всі галузі народного господарства нових, удосконалених технологій потребує безперервного підвищення вимог якості і надійності до монтажу енергообладнання. Це в свою чергу залежить від знань і досвіду електромонтажників і інженерно-технічних робітників, від постійного підвищення їх кваліфікації.

Методичні вказівки розраховані для використання в період проведення вироб­ничої електромонтажної практики та у процесі підготовки та захисту звітів студентами, які пройшли теоретичну підготовку і мають спеціальне посвідчення для допуску до роботи в електроустановках.

2 РОБОЧА ПРОГРАМА ЕЛЕКТРОМОНТАЖНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
2.1 Мета практики

Навчитись самостійно виконувати електромонтажні роботи; користуватись проектно-кошторисною документацією; придбати навички організації виконання електромонтажних робіт на виробництві.
2.2 Задачі практики

Задачі практики – закріпити теоретичні знання та придбати практичні навички; ознайомитись з електротехнічними і конструкційними матеріалами, які використовують при виготовленні, монтажу, ремонті електротехнічного обладнання; ознайомитись з практичними технологіями виконання основних електромонтажних робіт, ознайомитись із типовими електромонтажними пристроями, конструкціями, виробами для монтажу.
2.3 Місце практики

Виробнича практика проводиться в спеціалізованих електромонтажних організаціях, структурних підрозділах обласних енергопостачальних організацій, сільськогосподарських та інших підприємствах, які пов'язані з виконанням електромонтажних робіт.

Практиканти повинні зараховуватись на вакантні штатні посади, при наявності у них відповідної групи допуску з техніки безпеки та розряду, а при їхвідсутності – стажерами.

Науково-методичне керівництво практикою здійснюють викладачі університету, а організаційно-технічне - фахівці установи або підприємства, які призначені приказом керівника установи (підприємства) на весь термін практики.
2.4 Організація практики

Перед від'їздом на базу практики студент повинен з'явитись на інструктивне заняття, що проводиться кафедрою згідно розкладу, отримати у керівника практики наступні матеріали та документи:

- робочу програму практики;

- методичні вказівки;

- щоденник для ведення щодня записів виконаних електромонтажних робіт;

- письмове направлення студента на практику;

- бланк повідомлення про прибуття студента на місце проведення практики;

- завдання для виконання звіту;

- список рекомендованої літератури.

По прибуттю на базу практики студент повинен:

 • відмітити бланк повідомлення про прибуття на місце практики та відіслати йо­го в деканат університету;

 • перевірити наказ про зарахування на роботу та познайомитись з керівником практики від підприємства;

- пройти ввідний інструктаж з охорони праці та поставити підпис про це в «Журналі обліку інструктажів з охорони праці».
2.5 Зміст практики

2.5.1 Знайомство з організаційною структурою монтажної дільниці або відділу, правилами охорони праці.

2.5.2 Монтаж електропроводок внутрішніх мереж виконаних відкрито:

- на ізолюючих опорах;

- захищеними проводами та кабелями;

- струнні проводки, на смугах:

- на лотках та в коробах;

- на тросах.

 1. Монтаж схованих проводок в стальних водо- та газопровідних і ізолюючих трубах.

 2. Розмітка місця прокладки електропроводки.

2.5.5 Установка світильників, вимикачів, штепсельних розеток, переходів крізь стіни.

2.5.6 Перевірка справності електричних мереж, стан їх ізоляції.
2.5.7 Прийом та здача виконаної електропроводки.

 1. Складання відомості на матеріали та обладнання.

 2. Установка приладів обліку електричної енергії:

- безпосередньо до мережі;

- через трансформатора струму.

2.5.10 Монтаж приладів та засобів автоматизації:

- установка пультів керування;

- розмітка місць установки та визначення методів кріплення приладів та
обладнання;

- маркірування проводів та кабелів.
2.5.11 Монтаж силового обладнання:

- завантаження, розвантаження та транспортування електродвигунів;

- зовнішній огляд електродвигунів;

- перевірка цілісності ізоляції мегомметром;

- сушка електродвигунів та котушок, магнітних пускачів, контактів, авто­матичних вмикачів.

- установка електродвигунів на фундамент або опорну основу;
- підключення електродвигунів до мережі живлення.

2.5.12 Монтаж повітряних електричних мереж:

- вивчення проектної документації на будівництво мереж;

- розбивка траси, зйомка траси, такелажні роботи;

- спорудження котлованів ямобуром, екскаватором, вручну;
- розвозка матеріалів по трасі лінії;

- установка опор та їх вивірка;

- розгортання, підйом та закріплення проводів на опорі;

- з'єднання проводів за допомогою затискачів та затискних приладів;

- виконання перекидань та вводів в будівлі;

- виконання повторних заземлень;

- визначення стріли провисання та габариту лінії;

- монтаж та установка споживчих трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ.
2.6 Звіт про практику

По звершенню виробничої електромонтажної практики студент має право скласти іспит на кваліфікацій розряд та групу допуску з техніки безпеки згідно існуючих нормативних актів.

У дніпершого тижня нового навчального року студент повинен подати керів­нику практики від кафедри наступні матеріали :

 • звіт про виробничу електромонтажну практику, підписаний керівником підприємства та завірений печаткою установи, де студент проходив практику.

 • щоденник, заповнений по всім розділам, підписаний керівником підприємс­тва та завірений печаткою;

- робочу програму та методичні вказівки по проведенню практики.
2.7 Зміст звіту з практики

Звіт з практики повинен складатись з вступу, основної частини, висновку, спи­ску література та додатків. Оформлення звіту повинно відповідати вимогам ДСТУ 2.105-95 - Загальні вимоги до оформлення текстових документів. Зразок титульного аркушу звіту приведено в додатку А.

Обсяг роботи – 25 – 30 листів формату А4. Шрифт Times New Roman 14 pt. Інтервал – 1,5. Вирівнювання тексту – за шириною. Поля: зверху – 1,0 см; знизу – 1,5 см; ліворуч – 2,5 см; праворуч – 1,0 см. Абзац – 1,5 см.

Кожний розділ роботи починають з нової сторінки.

Рисунки підписують знизу, а таблиці – зверху по формі:

Рисунок 1 – Способи з’єднання проводів

Таблиця 1 – Опір ізоляції апаратів, що не були в експлуатації

Вступ. Роль та місце електромонтажних робіт в системі забезпечення надійності електроустановок. Монтажна організація та її структура.

Основна частина. Містить в собі розділи згідно робочої програми практики та індивідуального завдання: 1 та 2 розділи відповідно до індивідуального завдання, розділ 3 – вимоги техніки безпеки при виконанні робіт, описаних в розділі 1 та 2; розділ 4 – електротехнічні та конструкційні матеріали, що використовуються при виконанні робіт, описаних в розділах 1 та 2..

Висновки. Містять в собі результати виконання виробничих та учбових задач, а також зауваження та рекомендації щодо удосконалення технічних рішень, технології монтажу та організаційно-технічних заходів.

Список літератури. Дається перелік використаної технічної літератури та нормативної документації. В тексті звіту надаються посилання на літературні джерела у квадратних скобках, наприклад, посилання на джерело №3 у списку літератури: [3].

Додатки. Містять в собі план об'єкту, електричні схеми тощо.

3 ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ
До початку виконання електромонтажних робіт на місці практики студент по­винен пройти інструктаж на робочому місці.


  1. Загальні положення організації охорони праці:

 • робота на діючих електроустановках та виконання демонтажу на лінії електропере­дач студентами практикантами категорично заборонена;

 • робота повинна виконуватись згідно з розрядом;

 • виконання лінійних робіт на висоті дозволяється лише особам не молодше 18 ро­ків, маючим відповідний допуск;

 • до початку виконання робіт, по необхідності, повинні бути вивішені плакати з охорони праці:

 • при переміщенні вантажів, навантаження на дорослого чоловіка не повинно пере­вищувати 50 кг, на дорослу жінку - 10 кг;

 • забороняється знаходитись та проходити під вантажем, який підіймають;

 • забороняється торкатися обірваних кінців ліній зав’язку та електричних ліній;

 • для роботи на висоті використовувати тільки справні та перевірені кігті та монта­жні пояси;

 • знати правила надання першої медичної допомоги потерплому при нещасному випадку;

 • при виявленні несправностей, небезпечних для роботи, слід роботу припинити і попередити керівника (бригадира);

 • при виникненні пожежі, негайно відключити мережу, викликати пожежну коман­ду, вжити заходів до гасіння пожежі вуглекислотними вогнегасниками або піском;


3.2 Техніка безпеки при монтажі силового електрообладнання, внутрішніх проводок та освітлювальних електроустановок

 • монтаж енергообладнання та електропроводок здійснюється тільки при вимкненому на­вантаженні споживачів;

 • свердлити отвори, в цегельних та залізобетонних конструкціях, дозволяється тіль­ки в захисних окулярах;

 • забороняється ходити по прокладених коробках, лотках, шинопроводах;

- забороняється ставити драбину на тросову проводку;

- дозволяється використовувати монтажні драбини довжиною не менш 5 м;
3.3 Охорона праці при спорудженні ліній електропередач:

- електромонтер - лінійник повинен на достатньому рівні володіти практикою вико­ристання інструментів, пристроїв та захисних засобів;

 • при наближенні грози роботи на лінії повинні бути припинені;

 • забороняється стояти біля опори, на якій ведеться монтаж;

 • поруч з діючою лінією дерева слід убирати з використанням відписок вбік проти­лежний лінії, при цьому підруби робити з того боку, в який дерево повинно впасти;

-під час роботи на опорі електромонтажник повинен стояти на двох кігтях лазів;

 • працювати на опорах, просочених антисептиком, дозволяється тільки в спецодязі, а відкриті частини тіла повинні бути покриті спеціальною маззю;

 • при вимірюванні опору ізоляції необхідно переконатися в тому, що лінія відключена;

 • забороняється працювати на тій стороні лінії, куди натягуються проводи;

 • при розкручуванні кабелю з барабана впевнитись в справності гальмування.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Куценко Ю.М. Монтаж енергетичного обладнання і систем керування/ Ю.М. Куценко, В.Ф.Яковлєв. За аг. Ред.. проф. Яковлєва В.Ф. – К.: Аграрна освіта, 2009. – 348 с.

 2. Яковлєв В.Ф. Монтаж енергетичного обладнання та засобів автоматизації/ В.Ф.Яковлєв, Ю.М. Куценко,. За заг. ред. проф. Яковлєва В.Ф. – Суми: «Сумський національний аграрний університет», 2012. – 347 с

 3. Коваленко О.І. Основи електропостачання сільського господарства : Навчальний посібник / О.І. Коваленко, Л.Р. Коваленко, В.О. Мунтян, І.П. Радько. – Мелітополь : ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2011. – 462с

 4. Ботян А.М. Монтаж электрооборудования в сельскохозяйственном производстве / А.М. Ботян. - Минск: Ураджай, 1980. - 296 с.

 5. Пястолов. А.А. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования / А.А. Пястолов, А.А. Мешков, А.А. Вахромеев. - М.: Колос, 1981. - 335 с.

 6. Практикум по монтажу, эксплуатации и ремонту электрооборудования / за ред. А.А. Пястолова - М.: Колос, 1976. - 224 с.

 7. Ирха П.Д. Монтаж электроустановок в сельском хозяйстве / П.Д. Ирха. - М.: Колос, 1983. – 144 с.

 8. Правила улаштування електроустановок. – 5-те вид., переробл. і доповн. – Х.: Видавництво «Форт», 2014. – 800 с.

 9. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів від 13.02.2012. – / Міністерствo палива та енергетики України - X.: Видавництво «Форт», 2012. - 368 с.

 10. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей: Утв. … 25.07.06, № 258/ М-во топлива и энергетики Украины. – Х.: Изд-во «Индустрия», 2007. – 288 с.

 11. ДСТУ 2.105 - 95. Загальні вимоги до оформлення документів.

 12. Соколов Б. А. Монтаж электрических установок / Б. А. Соколов, Н.Б. Соколова. - М.: Энергоатоминздат, 1991.-592с.

 13. Смирнов А.К. Монтаж электрических установок / А.К Смирнов, Б. А. Соколов, Н.Б. Соколова.– М.: Энергоатомиздат, 1976. – 368 с.

 14. Монтаж приборов и средств автоматизации: справочник / К.А. Алексеев, В.С. Антилин, Г.С. Борисова и др. под ред. А.С. Клюева. – М.: Энергия, 1979. - 728 с.

 15. Каминский Е.А. Техника чтения схем электроустановок / Е.А. Каминский. – М.: Энергия, 1972. - 120с.

 16. Ктиторов А.Ф. Практическое руководство по монтажу электрических сетей / А.Ф. Ктиторов.- М.: Высш.шк.,1987. - 271с.

 17. Шарамок І.І. Довідник по монтажу зналагодженню електрообладнання в сільському господарстві / І.І. Шарамок, О.С. Марченко, П.М. Гоцуляк. - К.: Урожай, 1987. - 231 с.

 18. Марченко О.С. Довідник по монтажу зналагодженню електрообладнання в сільському господарстві / О.С. Марченко. – К.: Урожай, 1994. - 240 с.

 19. Никельберг Д.Д. Монтаж освещения промышленных и жилых зданий / Д.Д. Никельберг, В.Н. Кожухаров. – М.:Энергоатомиздат, 1988. – 224 с.

 20. Каменев В.Н. Чтение схем и чертежей электроустановок / В.Н. Каменев. - М.: Высш. шк., 1990. – 144 с.

 21. Зевин М.Б. Монтаж электроустановок во взрывоопасных зонах / М.Б. Зевин. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 224 с.

 22. Ирха П.Д. Монтаж электроустановок в сельском хозяйстве / П.Д. Ирха. - М.: Колос, 1983. -144 с.

 23. Живов М.С. Электромонтажник по распределительным устройствам промышлен­ных предприятий / М.С. Живов. - М.: Высш. школа, 1987. - 304 с.

 24. Чунихін А.А. Электрические аппараты: Общий курс: учебник для вузов / А.А. Чунихін. – М.: Энергоатомиздат, 1988. - 720 с.

 25. Каминский М.Л. Монтаж и испытание электрических машин промпредприятий / М.Л. Каминский. – М.: Энергоатомиздат, 1985. - 200 с.

 26. Каминский М.Л. Монтаж электрических машин: учебное по­собие для электромонтажников / М.Л. Каминский, В.Т. Получанкин. - М.: «Энергия», 1974. - 288 с.

  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас