1   2   3   4
Ім'я файлу: Эконометрия.doc
Розширення: doc
Розмір: 235кб.
Дата: 14.09.2021
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА

ТА АРХІТЕКТУРИ»

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ, УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

І ЛОГІСТИКИ

Методичні ВКАЗІВКИ

щодо виконання контрольної роботи з дисципліни

«економетрія»

для студентів

заочної та дистанційної форм навчання


Дніпро

2020 р.
ЗМІСТ
1. Загальні положення 3

2. Склад, зміст і обсяг контрольної роботи 3

3. Завдання до виконання контрольної роботи 4

Частина 1. Прогнозування ціни продажу цінних паперів 6

Частина 2. Визначення інтервалу прогнозу із заданою ймовірністю 7

Частина 3. Дослідження відносного й абсолютного ризику прогнозу 9

Рекомендована література 9

Додаток А. Зразок оформлення титульної сторінки 10

Додаток Б. Варіанти контрольних робіт 11

1. Загальні положення
Контрольна робота - самостійна навчальна науково-методична робота, що має метою розвиток у студентів навичок самостійної творчої діяльності, оволодіння методами сучасних досліджень, поглиблене вивчання теми або розділу навчальної дисципліни.

Основні задачі при виконанні контрольної роботи:

 • закріплення знань, отриманих студентами при вивченні дисципліни «Економетрія»;

 • формування професійних навичок, пов`язаних з діяльністю майбутнього спеціаліста;

 • залучення до роботи зі спеціальною літературою;

 • придбання навичок структурування, аналізу та синтезу інформації, чіткого, ясного та грамотного вирішення завдань.


2. Склад, зміст і обсяг контрольної роботи

Контрольна робота подається у вигляді реферату. Графіки, таблиці, схеми та інший матеріал, що доповнює окремі аспекти даної теми, розміщується в тексті реферату або оформляється у вигляді додатків.

Рекомендується такий склад і порядок розміщення матеріалу в рефераті:

 • титульний аркуш стандартного зразка (див. додаток А);

 • зміст;

 • завдання на контрольну роботу;

 • вступ (1-2с.);

 • основна частина

Забороняється дослівне переписування матеріалу з літературних джерел. Контрольна робота повинна бути виконана і подана на перевірку викладачеві не пізніше ніж за два тижні до сесії. Загальний обсяг контрольної роботи  в межах 20 друкованих сторінок 14 шрифтом TNR, інтервал – 1,5, поля: ліве – 30 мм, верхнє та ніжне – 20 мм, праве – 15 мм.
3. Завдання до виконання контрольної роботи
ТЕМА: «Прогнозування значення економічного показника»
ЦІЛЬ: Вироблення економічних орієнтирів для обґрунтування рішень планування й управління на основі прогнозу методом ковзного середнього та оцінка його надійності.
ВИХІДНІ ДАНІ:

Значення (спостереження) економічного показника, зв'язані послідовною зміною фактору часу (це дає підставу вважати дані динамічним рядом (за період t=1 до t=N). Варіанти вибираються з таблиці 1 по номеру стовпчика (вертикальний ряд) відповідно порядковому номері в списку групи.
ЗАВДАННЯ:

За умовою значення економічного показника зв'язані згодом і можуть бути виражені у вигляді тимчасового ряду (динамічного ряду).
Y(t)=T(t)+E(t), (3.1)
де Y(t) - значення показника (фактичне)

T(t) - часовий тренд (розраховані по лінійній або нелінійній моделі значення рівнів тимчасового ряду)

E(t) - випадкова величина (помилка), на яку розраховані (прогнозовані) значення не збігаються з фактичними.
ЗНАЙТИ:

 1. Напрямок тренда динамічного ряду.

 2. Базове значення прогнозу в крапці N й крапковий прогноз.

 3. Інтервали значення прогнозу з імовірністю 68%, 95%, 99%.

 4. Визначити оцінку ризику прогнозу. Зрівняти оцінку ризику по ряду вихідних значень ціни й розрахованих значень тренда.Примітка: для виконання контрольної роботи необхідно проробити частину 1 і 2 (див. нижче) за даними свого варіанта відповідно до послідовності роботи й описати пророблене за пунктами 1 – 9. При оформленні контрольної роботи після титульного аркуша прикласти першу сторінку із завданням.

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОБОТИ:

 1. Побудувати електронну таблицю в середовищі EXCEL виду:

  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас