1   2   3
Ім'я файлу: Університетська освіта МВ до вивчення дисципліни.doc
Розширення: doc
Розмір: 315кб.
Дата: 12.02.2024
скачати
Пов'язані файли:
ПАХВ методичка 2010.doc

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

6.051701 «Харчові технології та інженерія»

ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

Затверджено

на засіданні кафедри технології

бродильних виробництв,

протокол № 10 від 06.05.2010 р.,

та Методичною радою ЧДТУ,

протокол № від

Черкаси ЧДТУ 2010


УДК

ББК
Укладачі Чепурна О.Л. викладач, Головченко В.М. к.т.н., доцент,
Рецензент

Технічна мікробіологія.: Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / Укл. О.Л. Чепурна, В.М.Головченко - Черкаси: ЧДТУ, 2010. – с.
У методичних вказівках наведені загальні відомості про навчальну дисципліну, зміст лекційних занять з розподілом годин за модулями для денної форми навчання, навчально-методичне забезпечення, система критеріїв оцінювання знань модулів, питання для підготовки до заліку, кредитно-модульна система організації навчального процесу, перелік основної та додаткової літератури.

Навчальне видання

УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА

КУРС ЛЕКЦІЙ

ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

для студентів напряму підготовки 6.051701

«Харчові технології та інженерія»

денної та заочної форми навчання
Укладачі

Чепурна Оксана Леонідівна, Головченко Валерії Миколайович

ЗМІСТПЕРЕДМОВА…………………………………………………………..

3

ТЕМА 1.Університетська освіта в контексті Болонського процесу…

4

ТЕМА 2. Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою……………………………………………………..


7

ТЕМА 3. Організація навчального процесу в університеті…………..

13

ТЕМА 4. Фахова підготовка у вищому навчальному закладі: вступ до спеціальності………………………………………………………………...


17

ТЕМА 5. Соціально-культурна інфраструктура університету. Бібліотека вузу………………………………………………………………….


21

ТЕМА 6. Студентське самоврядування як невід`ємна складова демократизації вищої освіти…………………………………………………..

ТЕМА 7. Соціально-культурна інфраструктура університету………

ТЕМА 8. Студенське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої освіти…………………………………………………..


25

29
31Методичні вказівки до практичних занять………………………………

33

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт…………………

34

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів…………………..

35

Література………………………………………………………………….

37
1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Підготовка студентів до навчання в університеті відповідно до сучасних інтеграційних процесів у міжнародній освіті в контексті Болонської декларації, ознайомлення із станом та перспективами розвитку вищої освіти України, історією, структурою та особливостями навчання в ЧДТУ, отримання ними загальнопізнавальних умінь і навичок планування та організації своєї навчальної роботи.

На першому етапі навчання розпочати спеціальну підготовку майбутніх фахівців харчової промисловості, здатних до активної та творчої трудової діяльності;

ознайомити студентів з історією вищої школи; її роллю у розвитку науково-технічного прогресу і підготовці кадрів, у тому числі й в умовах ринкових відносин;

ознайомити студентів з основними видами навчальної, наукової і громадської роботи університету, оптимальними шляхами адаптації студентів в ньому, шляхами гуманітарної та екологічної освіти;

висвітлити освітньо-професійну програму вищої освіти за професійним спрямуванням «Харчові технології та інженерія», роль і зміст учбових планів з урахуванням спеціальності, особливості змісту навчального процесу багато-ступеневої підготовки бакалавр – магістр;

ознайомити студентів з основами наукової інформації, бібліографії та бібліотекознавства.

Основні задачі дисципліни
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- порядок організації навчального процесу в університеті;

- вимоги до змісту, обсягу та рівню освітньої та професійної підготовки бакалаврів за напрямом 6.0517 «Харчових технологій та інженерії»;

- основні положення освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з харчової промисловості та переробки сільськогосподарської продукції;

- форми організації самопідготовки і самостійної роботи студентів;

- правила користування бібліотекою університету;

- форми участі у студентському самоврядуванні, науковій, спортивній, культурній діяльності студентів університету;

- права і обов’язки студента.

Студент повинен вміти:

  • орієнтуватися в питаннях організації навчального процесу в системі вищої освіти;

  • визначити дисципліни циклу професійної підготовки за вибором студента;

  • організувати процес самостійної навчальної роботи;

  • оцінювати рівень засвоєння власних знань з визначеної дисципліни;

  • користуватися фондами бібліотеки;

  • визначати за власним уподобанням форми участі у студентському самоврядуванні, соціально-культурній діяльності в університеті


Таблиця 1.1 – Розподіл годин для вивчення дисципліни та форми контролю знань студентів


Форма

навчан-ня

Курс

Семестр

Кредити

ECTS

Аудиторні заняття (год.)

Самостійна

робота (год.)

КП, КР, РГР,

контр.

Заліки

(семестр)

Іспит

(семестр)


Всього годин

в семестрі

Всього

Лекції

Практичні заняття

Лабораторні роботи


Денна

1

1

1,5

18

18

-

-

36

-

1

-

54


Заочна

1

1

1,5

8

8

-

-

46

-

1

-

54


2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
Перелік основних тем з програми навчальної дисципліни та вимог освітньо – професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.0517 «Харчові технології та інженерія».

Лекція 1: Університетська освіта в контексті Болонського процесу.

Історія виникнення університетів в Європі і Україні. Типи вищих навчальних закладів за формою власності і рівнем акредитації. Законодавство про освіту. Освітні і освітньо-кваліфікаційні рівні. Основні пріоритети в розвитку освіти в Україні. Проблеми формування транснаціонального освітнього простору. Історичні межі та головна мета Болонського процесу. Сутність еквівалентності документів про освіту. Поняття „визнання” і його різновиди. Додаток до диплома.
Лекція 2: Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою.

Поєднання освіти і науки шляхом фундаменталізації освіти. Європейська система трансферу та акумуляції кредитів (ECTS), її структура. Кредитно-модульна система підготовки фахівців як засіб адаптації вищої освіти України до вимог Болонського процесу. Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу. Індивідуальний навчальний план студента та контроль його виконання. Права та обов’язки суб’єктів навчального процесу. Модернізація форм і методів навчання студентів в контексті кредитно-модульної системи.
Лекція 3: ЧДТУ – провідний вищий навчальний заклад України.

Коротка історія створення та розвитку університету. Мета та завдання діяльності університету. Система управління університетом. Колегіальні, робочі та дорадчі органи університету. Органи громадського самоврядування. Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої школи.

Науково-педагогічні працівники та їх основні посади.

Роль випускової кафедри у підготовці фахівців.
Лекція 4 : Організація навчального процесу в університеті.

Струкура змісту навчання за сферами соціального досвіду: знання, уміння, практичні навички. Функції навчальної діяльності.

Планування навчального процесу у вищому навчальному закладі.

Навчальні та робочі плани. Програми навчальних дисциплін та програми практик. Розклад навчальних занять.

Форми навчання у вищому навчальному закладі. Форми організації навчального процесу. Види навчальних занять. Структурні підрозділи університету. Регламент університету.

Аудиторна робота студентів: Роль та види аудиторної навчальної роботи студентів. Лекційні заняття. Визначення та види лекцій. Прийоми забезпечення ефективного слухання лектора. Чинники, що заважають слухати лектора. Конспектування лекцій. Різновиди навчальної інформації, що доводиться до студентів: головна, другорядна, допоміжна. Способи оцінювання навчальної інформації: повний та частковий запис інформації; скорочення записів; просторовий запис; перетворення фраз; використання кольору. Необхідність допрацювання конспекту лекцій. Недоцільність використання чужого конспекту.

Лабораторні заняття. Завдання лабораторних занять. Обов’язки студента. Дотримання правил техніки безпеки.

Практичні заняття. Мета та форми семінарських занять.

Консультації. Призначення консультації, їх види та основні функції.

Самостійна робота студентів: Види СРС. Підготовка до лекцій. Самостійне вивчення окремих тем (питань) лекційного курсу. Підготовка до лабораторних занять. Підготовка до практичних занять. Підготовка до семінарських занять. Виконання домашніх завдань(реферат, розрахункова, графічна, розрахунково-графічна роботи) та їх виконання. Підготовка студентів до поточного контролю їх навчальної роботи. Підготовка до заліків. Підготовка до іспитів. Виконання курсових та дипломних проектів(робіт).

Контроль навчальної роботи студентів: Поняття та види контролю навчальної роботи студентів.

Форми поточного контролю: усні; писмові; графічні; технічні ( з використанням комп’ютерних тестів).

Форми підсумкового контролю: іспит; залік; диференційований залік.

Порядок ліквідації академічної заборгованості.

Рейтингова система оцінювання знань, умінь і навичок студентів. Суть кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
Лекція 5 : Фахова підготовка у вищому навчальному закладі: вступ до спеціальності.

Освітньо-професійна програма – вимоги до змісту, обсягу та рівню освітньої та професійної підготовки бакалавра за напрямом 6.0517 «Харчових технологій та інженерії».Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра, його виробничі функції.

Коротка характеристика харчової та переробної промисловості, галузі, за якою готуються майбутні фахівці. Кваліфікаційні вимоги до майбутніх фахівців на первинних посадах.
Лекція 6: Бібліотека університету і правила користування її фондами.

Структура бібліотеки. Фонди бібліотеки. Правила користування бібліотечними фондами. Правила користування довідково-інформаційними фондами бібліотеки. Тематичний пошук інформації в бібліотеці.
Лекція 7: Соціально-культурна інфраструктура університету. Студентське самоврядування як невідємна складова демократизації вищої школи.

Соціальна інфраструктура університету. Студентський клуб. Гуртки художньої самодіяльності.

Гуртожиток – студентська домівка.

Студентське самоврядування як систематизоване об’єднання консультативно–дорадчих органів управління університетом. Основні завдання органів студентського самоврядування. Студентська рада університету, факультету. Студентська наукова рада. Навчальний, науковий, культурно – масовий, спортивно – оздоровчий, побутовий напрями діяльності студентського самоврядування.

Лекція 8: Мотиви, стимули, умови та способи активації навчальної роботи студентів.

Мотиви і мотивація навчання. Класифікація мотивів навчання. Види стимулів навчання. Методи та прийоми мотивації і стимулювання навчальної роботи студентів.

Складові умов' навчальної діяльності студентів. Зовнішні умови навчання: матеріально-технічне забезпечення навчання, соціальне оточення, вплив викладача та навчальної інформації, яку він пропонує; розмір стипендії чи плати за навчання; громадське навантаження та ін. Внутрішні умови навчання: природні схильності і потяги студента; рівень розвитку пізнавальних здібностей; сукупність психічних проявів людини, які виникають під впливом зовнішніх чинників. Забезпечення взаємозв'язку зовнішніх і внутрішніх умов навчання.

Організаційні умови навчання: часові межі і режим навчання; організаційна структура навчального процесу, його просторо ва організація.

Матеріальні умови: забезпечення навчального процесу засобами навчання (сучасне обладнання, комп'ютерна техніка, наочні засоби, наочно­методичні матеріали, методичні розробки).

Психологічні умови: здатність викладача організувати комунікативну взаємодію і стосунки в групі.

Гігієнічні умови ефективної розумової праці: гігієна зорової діяльності; гігієна слухової діяльності; гіпєнічні умови на робочому місні; виконання регламентованої системи фізичних вправ.

Способи підвищення продуктивності навчальної діяльності cтудентів. Розвиток пам’яті.


    1. Лекційні заняття, назви тем, їх зміст і об’єм у годинахте-

ми

Назва теми лекції та її зміст

Об’єм у годинах

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Ауди-торних

Само-стійно

Ауди-торних

1

2

3

4

5(1семестр)

1

Лекція 1: Університетська освіта в контексті Болонського процесу.

Історія виникнення університетів в Європі і Україні. Типи вищих навчальних закладів за формою власності і рівнем акредитації. Законодавство про освіту. Проблеми формування транснаціонального освітнього простору. Історичні межі та головна мета Болонського процесу. Сутність еквівалентності документів про освіту.

2

1

1

2


Лекція 2: Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою.

Поєднання освіти і науки шляхом фундаменталізації освіти. Європейська система трансферу та акумуляції кредитів (ECTS), її структура. Кредитно-модульна система підготовки фахівців як засіб адаптації вищої освіти України до вимог Болонського процесу.

2

1

1

3

Лекція 3: ЧДТУ – провідний вищий навчальний заклад України.

Коротка історія створення та розвитку університету. Мета та завдання діяльності університету. Органи громадського самоврядування. Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої школи.

Науково-педагогічні працівники та їх основні посади.

Роль випускової кафедри у підготовці фахівців.

2


2

1


4

Лекція 4 : Організація навчального процесу в університеті.

Форми навчання у вищому навчальному закладі. Форми організації навчального процесу. Види навчальних занять. Структурні підрозділи університету. Регламент університету. Основні документи з організації навчального процесу: понятійний апарат, терміни та визначення.

4

2

1


5

Лекція 5 : Фахова підготовка у вищому навчальному закладі: вступ до спеціальності.

Освітньо-професійна програма – вимоги до змісту, обсягу та рівню освітньої та професійної підготовки бакалавра за напрямом 6.0517 «Харчових технологій та інженерії». Навчальний план підготовки бакалавра, його структура і перелік дисциплін. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра, його виробничі функції. Роль економічної науки в розвитку народного господарства.

2

2

1

6

Лекція 6: Бібліотека університету і правила користування її фондами.

Структура бібліотеки. Фонди бібліотеки. Правила користування бібліотечними фондами. Правила користування довідково-інформаційними фондами бібліотеки. Тематичний пошук інформації в бібліотеці.

2

-

1

7

Лекція 7: Соціально-культурна інфраструктура університету. Студентське самоврядування як невідємна складова демократизації вищої школи.

Соціальна інфраструктура університету. Студентський клуб. Гуртки художньої самодіяльності.

Студентське самоврядування як систематизоване об’єднання консультативно–дорадчих органів управління університетом. Студентська рада університету, факультету. Навчальний, науковий, культурно – масовий, спортивно – оздоровчий, побутовий напрями діяльності студентського самоврядування.

2


1


1


8

Лекція 8: Мотиви, стимули, умови та способи активації навчальної роботи студентів.

Методи та прийоми мотивації і стимулювання навчальної роботи студентів.

Складові умови навчальної діяльності студентів.

Матеріальні умови: забезпечення навчального процесу засобами навчання (сучасне обладнання, комп'ютерна техніка, наочні засоби, наочно­методичні матеріали, методичні розробки).

Психологічні умови: здатність викладача організувати комунікативну взаємодію і стосунки в групі.

Гігієнічні умови ефективної розумової праці: гігієна зорової діяльності; гігієна слухової діяльності; гіпєнічні умови на робочому місні; виконання регламентованої системи фізичних вправ.

Способи підвищення продуктивності навчальної діяльності cтудентів. Розвиток пам’яті.

2

2

1

Разом:

18

11

8

  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас