Ім'я файлу: Методичка(РЕ)_ЕтаОІД_заоч.docx
Розширення: docx
Розмір: 150кб.
Дата: 23.11.2022
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ БІЗНЕСУ І МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
І.В. ДолинаМетодичні вказівки

до виконання реферату

з дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності»

для студентів спеціальності

051 «Економіка»


Затверджено

редакційно-видавничою

радою університету,

протокол № ___ від ___.06.2020 р.
Харків

НТУ «ХПІ»

2020Затверджено

редакційно-видавничою

радою університету,

протокол № ___ від ___.06.2020 р.
Харків – 20__

Методичні вказівки до виконання реферату з дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності» / Долина І.В. – Х.:
НТУ „ХПІ”, 2020 р.

Методичні вказівки розглянуті та затверджені на засіданні кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин

Протокол №___ від „___” _________ 20___ р.
Зав. кафедрою, д.е.н., проф. ___________________П.Г. Перерва

ЗМІСТ

1. Загальні відмості……………………….…..........………………...….. 3

2. Зміст реферату ……………………………..………………………….4

3. Критерій оцінювання реферату……………………………………... 6

4. Оформлення реферату…………………………………….…………. 7

5. Мета та основні завдання реферату…………………..………. ……10

6. Етапи написання реферату……………………………..……………11

Перелік тем конторольної роботи………………………………………..13

Додаток 1. Бланк титульного аркушу реферату………………………..18

Додаток 2. Список рекомендованої літератури……………………… 19

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ(РЕФЕРАТА)


1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Написання рефератів студентами з дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності», які навчаються а заочій формі навчання є необхідним елементом навчального процесу та виконання навчального плану кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин.

Основними задачами виконання реферативної роботи є:

- розвиток мислення та творчих здібностей студента;

- надбання навичок самостійної роботи;

- навчання методам пошуку, систематизації та узагальнення матеріалів інформаційних джерел;

- формування навичок аналізу та критичної оцінки дослідного наукового та практичного матеріалу.

Тематика рефератів визначається програмою відповідної навчальної дисципліни «Екоономіка та організація інноваційної діяльності». Тему реферату студент обирає з переліку тем, рекомендованих викладачем, зідно свого номеру у журналі обліку группи. При цьому викладач визначає, чи може студент запропонувати ініціативну тему і т.п.

Вимоги до змісту, обсягу і оформлення реферату, а також критерії його оцінки встановлюються викладачем з урахуванням специфіки конкретної навчальної дисципліни. При їх відсутності студент керується загальними вимогами, викладеними в цих методичних вказівках.

Наступним етапом виконання роботи є підбір та вивчення.

Реферат (с лат. Refero – доповідаю, повідомляю) – це короткий виклад у письмовому вигляді результатів вивчення наукової проблеми, що включає огляд відповідних інформаційних джерел.

Також рефератом називають короткий виклад зміст твору, що включає його основні положення, фактичні відомості та висновки і дозволяє визначити доцільність його читання в цілому.

Призначення реферату. Традиційно при навчанні в університеті реферат студента має науково-інформаційне призначення і використовується для аналізу наукової проблеми за наявними в літературі даними.

Джерела для реферату. Джерелами для реферату є книги, підручники, навчальні посібники, монографії, наукові статті, патенти, нормативноправові акти, довідники, а також матеріали наукових конференцій, семінарів та симпозіумів.
2. ЗМІСТ РЕФЕРАТУ
Реферат повинен містити такі структурні елементи:

1) титульний аркуш;

2) зміст;

3) вступ;

4) основна частина, яка містить 2 блоки;

5) висновок;

6) список використаних джерел;

7) додатки (за необхідності).

Приблизний об’єм в сторінках складових реферату наведено в таблиці 1.

Титульний аркуш реферату оформлюється за встановленим зразком, наведеним у Додатку 1.
Таблиця - 1 Структура реферату

Найменування складових реферату

Кількість сторінок

Титульний аркуш 1
Зміст (з позначенням сторінок)

1

Вступ

1-2

Основна частина (з 2 блоків)

15-25

Висновок

1-3

Список використаних інформаційних джерел 1-2

1-2

Додатки

Без обмежень

У змісті наводяться найменування структурних частин реферату, глав і параграфів його основної частини із зазначенням номера сторінки, з якої починається відповідна частина, глава, параграф.

У вступі дається загальна характеристика реферату: обґрунтовується актуальність обраної теми; визначається мета роботи і задачі, що підлягають вирішенню для її досягнення; описують об'єкт і предмет дослідження, інформаційна база дослідження, а також коротко характеризується структура реферату за главами.

Основна частина повинна містити матеріал, необхідний для досягнення поставленої мети і завдань, що вирішуються в процесі виконання реферату. Заголовка «ОСНОВНА ЧАСТИНА» у змісті реферату бути не повинно.

Глави основної частини реферату можуть носити теоретичний, методологічний і аналітичний характер.

Обов'язковим для реферату є логічний зв'язок між главами і послідовний розвиток основної теми впродовж всієї роботи, самостійне викладення матеріалу, аргументованість висновків. Також обов'язковою є наявність в основній частині реферату посилань на використані джерела.

Викладення необхідно вести від третьої особи («Автор вважає ...») або використовувати безособові конструкції і невизначено-особисті пропозиції («На другому етапі досліджуються наступні підходи ...», «Проведене дослідження дозволило довести ...» і т.п.) .

У висновку логічно-послідовно викладаються висновки, до яких прийшов студент в результаті виконання реферату. Висновок повинен коротко характеризувати вирішення всіх поставлених у вступі завдань і досягнення мети реферату.

Список використаних джерел є складовою частиною роботи і відображає ступінь вивченості даної проблеми. Кількість джерел у списку визначається студентом самостійно, для реферату їх рекомендована кількість від 10 до 20. При цьому в списку обов'язково мають бути присутніми джерела, видані в останні 3 роки, а також нині діючі нормативно-правові акти, що регулюють відносини, що розглядаються в рефераті.

Студент в обов'язковому порядку повинен призводити посилання на джерела, матеріали з яких використані ним при написанні реферату. При цьому в разі дослівного цитування необхідно проставлення лапок.

Копіювання тексту з першоджерел – є плагіатом і не може розглядатися як самостійно виконана студентом робота.

У разі виявлення плагіату реферат знімається з розгляду без права доопрацювання (студент повинен виконувати новий реферат на нову тему).

У додатку слід відносити допоміжний матеріал, який при включенні в основну частину роботи, заважає розумінню суті викладеного (таблиці допоміжних даних, інструкції, методики, форми документів тощо).
3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕФЕРАТУ
Термін здачі готового реферату визначається затвердженим графіком.

У разі негативного висновку викладача студент зобов'язаний доопрацювати або переробити реферат. Термін доопрацювання реферату встановлюється керівником з урахуванням сутності зауважень і обсягу необхідної доробки.

Реферат оцінюється за бальною шкалою, у відповідності до рейтингової системи оцінювання з дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності».

100% від максимуму балів виставляється за реферат, який носить дослідницький характер, містить грамотно викладений матеріал, з відповідними обґрунтованими висновками.

75% від максимуму балів виставляється за грамотно виконаний у всіх відносинах реферат за наявності невеликих недоліків у його змісті чи оформленні або при його захисті.

50% від максимуму балів виставляється за реферат, який задовольняє всім вимогам, але зданий не вчасно, або присутні значні неточності при його виконанні або захисті.

Студент, який не представив у встановлений термін готовий реферат з дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності», вважається академічною заборгованістю і не допускається до складання заліку з даної дисципліни.
4. ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ
1. Реферат виконується виключно державною мовою.

2. Реферат представляється керівнику в зброшурованому вигляді (у папці зі швидкозшивачем).

3. Реферат оформляється на стандартних аркушах білого паперу формату А4 (210 * 297 мм).

4. Текст реферату повинен бути виконаний на принтері ПЕОМ на одному боці аркуша з використанням редактора WORD, шрифт - «Times New Roman», розмір шрифту - № 14, міжрядковий інтервал - полуторний.

Допускається рукописний варіант з тими ж вимогами до оформлення.

5. Текст реферату, таблиці та ілюстрації слід розташовувати на аркушах, додержуючись таких розмірів полів: ліве поле - 30 мм, праве поле -10 мм, верхнє поле - 20 мм, нижнє поле - 20 мм. При друку текстового матеріалу слід використовувати вирівнювання «по ширині» (двостороннє вирівнювання).

6. Нумерація сторінок реферату - наскрізна, починаючи з титульного аркуша. Безпосередньо на титульному аркуші номер сторінки не ставиться, номери наступних сторінок проставляються в правому верхньому куті арабськими цифрами (шрифт № 10), без крапки в кінці.

7. Назви структурних елементів реферату та розділів основної частини розташовуються на окремих рядках і виконуються жирним шрифтом, прописними (заголовними) літерами (ЗМІСТ, ВСТУП і т.д.), без переносів і з вирівнюванням по центру. Ці заголовки відокремлюються від тексту міжрядковим інтервалом. Підкреслювати заголовки не слід. Крапку в кінці заголовка ставити не потрібно.

8. Кожен структурний елемент і главу основної частини слід починати з нової сторінки.

9. Структурних елементів реферату номер не присвоюється, тобто частині реферату «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ» і т.п. порядкового номера не мають. Нумерації підлягають тільки глави і параграфи в рамках основної частини реферату.

10. Глави повинні мати порядкові номери в межах всього реферату, позначених арабськими цифрами. Параграфи повинні мати нумерацію в межах кожного розділу. Номер параграфа складається з номера розділу і номера параграфа, розділених крапкою.

11. Заголовки параграфів слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Перенесення слів у заголовках не допускаються. Якщо заголовок складається з двох речень, їх розділяють крапкою. Шрифт заголовків одного рівня рубрикації повинен бути єдиним по всьому тексту.

12. Абзацний відступ (відступ в початковій рядку тексту абзацу) повинен становити 12-15 мм.

13. Текст реферату повинен бути чітким, закінченим, зрозумілим.

Орфографія і пунктуація тексту повинні відповідати нині діючими правилами.

14. Ілюстрації (креслення, графіки, схеми, діаграми, фотознімки, малюнки) об'єднуються єдиною назвою «рисунок». Характер ілюстрації може бути зазначений в її назві (наприклад, «Рис.1 - Блок-схема алгоритму ...»).

Кожна ілюстрація повинна мати назву, яку поміщається під нею після слова «Рис.» та номера ілюстрації. При необхідності перед назвою малюнка поміщають пояснювальні дані.

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах всієї роботи.

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах всієї роботи. Номер слід розміщувати в правому верхньому куті над заголовком таблиці після слова «Таблиця».

Кожна таблиця повинна мати заголовок, який поміщається нижче слова «Таблиця» і розташовується по центру. Слово «Таблиця» і заголовок починаються з великої літери, крапка в кінці заголовка не ставиться.

Таблицю слід розміщувати так, щоб читати її без повороту роботи.

Якщо таке розміщення неможливе, таблицю розташовують так, щоб її можна було читати, повертаючи роботу за годинниковою стрілкою.

При перенесенні таблиці головку таблиці слід повторити, і над нею розміщують слова «Продовження таблиці» із зазначенням її номера. Якщо головка таблиці велика, допускається її не повторювати; в цьому випадку слід пронумерувати графи і повторити їх нумерацію на наступній сторінці.

Заголовок таблиці не повторюють.

Якщо всі показники, наведені в таблиці, виражені в одній і тій же одиниці виміру, то її позначення поміщається над таблицею, наприклад, в кінці заголовка.

Ілюстрації разом з їх назвами, а також таблиці разом з їхніми реквізитами повинні бути відокремлені від основного тексту знизу і зверху пробілами з одинарним міжрядковим інтервалом.

У полі ілюстрацій і у таблиці допускається більш дрібний шрифт тексту, ніж основний текст, але не менше шрифту № 10, а також менший міжрядковий інтервал.

На всі ілюстрації та таблиці повинні бути посилання в тексті роботи (наприклад: «на рис.5 показано ...», «у відповідності з даними табл.2» і т.п.).

15. При посиланні на джерело після згадки про нього в тексті реферату проставляється в квадратних дужках номер, під яким він значиться в списку використаних джерел. У необхідних випадках (зазвичай при використанні цифрових даних або цитати) вказуються і сторінки джерела, на яких поміщається використовувана інформація.

Список використаних джерел повинен формуватися в алфавітному порядку за прізвищем авторів. Література зазвичай групується в списку в такій послідовності:

1) законодавчі та нормативно-методичні документи і матеріали;

2) спеціальна наукова вітчизняна та зарубіжна література (монографії, підручники, наукові статті тощо);

3) статистичні, інструктивні та звітні матеріали підприємств, організацій та установ.

Включена в список література нумерується суцільним порядком від першого до останнього назви.

За кожним літературним джерелом вказується: автор (чи група авторів), повна назва книги або статті, місце та найменування видавництва (для книг і брошур), рік видання; для журнальних статей вказується найменування журналу, рік випуску і номер. За збірниками праць (статей) вказується автор статті, її назва і далі назва книги (збірки) і її вихідні дані.

Додатки слід оформляти як продовження реферату на його наступних сторінках.

Кожен додаток має починатися з нової сторінки. Вверху сторінки праворуч вказується слово «Додаток» і його номер. Додаток повинен мати заголовок, який розташовується по центру листа окремим рядком і друкується прописними літерами.

Додатки слід нумерувати порядковою нумерацією арабськими цифрами.

На всі додатки в тексті роботи повинні бути посилання. Розташовувати додатка слід в порядку появи посилань на них у тексті.
5. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РЕФЕРАТУ
Основна мета виконання реферату – закріпити та поглибити теоретичні знання, одержані на лекціях, набути практичні навички самостійної творчої роботи студентів у процесі їх навчання.

Орієнтовно студент повинен витратити на виконання роботи 8 годин.

Завдання на реферат видається на протязі першого тижня 1 семестру, але його виконання планується на другу половину семестру.

Студент повинен завершити роботу над рефератом через 12 тижнів з моменту видачі завдання, але не пізніше, ніж один тиждень до початку залікової сесії. Ритмічна робота над ним протягом відведеного терміну - необхідна умова доброї якості його виконання.

Виконаний і оформлений реферат перевіряє керівник і при відповідності обсягу, змісту і якості оформлення всім вимогам підписує його і відкладає до дати захисту.

При захисті реферату студент повинен повідомити тему, обґрунтувати актуальність теми, визначити мету роботи, об’єкт та предмет дослідження, коротко охарактеризувати структуру реферату та відповісти на запитання викладача.

Реферати, не представлені в термін і не затверджені, представляються до захисту тільки при дозволу центру заочного навчання.
6. ЕТАПИ НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ
Вибір теми реферату

Вибір теми здійснюється на підставі запропонованого кафедрою переліку тем. Іноді допускається зміна студентом формулювання пропонованої теми або написання реферату по темі відсутньої в переліку. В останніх двох випадках, найчастіше, потрібне узгодження на кафедрі.

ТЕМА ВАРІАНТА СТУДЕНТОМ ОБИРАЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО НОМЕРА ЗА СПИСКОМ В ЖУРНАЛІ ОБЛІКУ СТУДЕНТІВ.

Робота з літературою

У процесі конспектування важливо записувати бібліографічні відомості джерела та номери сторінок, з яких були запозичені думки для подальшого оформлення посилань на джерела.

У додатку 2 приведений список рекомендованої літератури.

Написання основних розділів реферату На цьому етапі підготовлені раніше матеріали обробляють, включають в роботу власний аналіз. Потім розташовують матеріал відповідно до плану і формують логічні зв'язки між елементами структури реферату.

Після того як текст повністю написаний, виробляють його остаточне вичитування і оформлення реферату.

Для написання реферату потрібно 5-10 джерел. Згідно з правилами оформлення реферату в список літератури включають не тільки цитовані джерела, а й літературу, вивчену при написанні роботи і згадану в тексті.

Перелик ТЕМ (Рефератів)

ВАРИАНТ 1

Блок № 1

1. Становлення та розвиток теорії інновацій.

2. Риси гуманістичного суспільства.

Блок № 2

1. Сучасні світові тенденції розвитку інновацій.

2. Й. Шумпетер — фундатор інноваційної теорії.

ВАРИАНТ 2

Блок № 1

1. Інноваційні теорії та їх застосування в сучасній інноваційній діяльності.

2. Сутність теорії «довгих хвиль» економічної кон’юнктури М. Кондратьєва.

Блок № 2

1. Основні цілі стандартизації і сертифікації продукції.

2. Роль маркетингу в розробленні та реалізації інноваційного продукту.

ВАРИАНТ 3

Блок № 1

1. Місце та роль інновацій у системі господарювання.

2. Специфіка інноваційної діяльності в країнах-лідерах.

Блок № 2

1. Чинники попиту на інновації. Види попиту.

2. Види цін на інноваційну продукцію й особливості їх формування.

ВАРИАНТ 4

Блок № 1

1. Сутність інноваційного процесу.

2. Принципи класифікації та кодування інновацій, приклади класифікацій.

Блок № 2

1. Зміст продуктово-тематичного планування інновацій.

2. Організаційні структури управління інноваційною діяльністю.

ВАРИАНТ 5

Блок № 1

1. Інновація як джерело сучасного економічного зростання.

2. Особливості державної інноваційної політики в Україні.

Блок № 2

1. Типи інноваційних стратегій.

2. Вплив зовнішнього і внутрішнього середовища інноваційного підприємства на стратегічне управління інноваціями.

ВАРИАНТ 6

Блок № 1

1. Сутність інноваційного процесу.

2. Принципи класифікації та кодування інновацій, приклади класифікацій.

Блок № 2

1. Джерела коштів для фінансування інновацій.

2. Позабюджетні форми підтримки інноваційної діяльності в Україні.

ВАРИАНТ 7

Блок № 1

1. Сутність попиту на інновації та засоби його впровадження.

2. Формування цін на інноваційну продукцію.

Блок № 2

1. Сутність і призначення лізингу при фінансуванні інноваційної діяльності.

2. Мета створення і принципи діяльності Інноваційного фонду України.

ВАРИАНТ 8

Блок № 1

1. Закони і нормативно-правові акти України, що регулюють інноваційну діяльність.

2. Функції патенту в правовому регулюванні інноваційної діяльності.

Блок № 2

1. Сутність і зміст інноваційного підприємництва.

2. Моделі інноваційного процесу.

ВАРИАНТ 9

Блок № 1

1. Критерії вибору пріоритетів в інноваційній сфері.

2. Специфіка стадій життєвого циклу інноваційного продукту.

Блок № 2

1. Основні поняття, використовувані в інноваційному менеджменті.

2. Особливості виробничого планування інновацій.

ВАРИАНТ 10

Блок № 1

1. Принципи організації інноваційної стратегії творчого наукового колективу.

2. Завдання і принципи планування інновацій.

Блок № 2

1. Сутність та складові елементи інноваційної сфери.

2. Причини нерівномірності інноваційної активності в умовах ринкової економіки.

ВАРИАНТ 11

Блок № 1

1. Сутність організації інноваційної діяльності на під-
приємстві.


2. Основні етапи інноваційного процесу, їх характеристика.

Блок № 2

1. Значення експортної конкурентоспроможності інноваційного продукту.

2. Основні напрями і види аналізу попиту на інноваційну продукцію.

ВАРИАНТ 12

Блок № 1

1. Основні матеріальні і нематеріальні результати інноваційної діяльності.

2. Прості й інтегральні показники фінансової оцінки інноваційного підприємства.

Блок № 2

1. Специфіка функцій інноваційного менеджменту.

2. Значення прогнозування для управління інноваціями.

ВАРИАНТ 13

Блок № 1

1. Тенденції інноваційної активності в Україні.

2. Особливості технологічних парків Японії.

Блок № 2

1. Чинники, що визначають попит на інноваційну продукцію.

2. Види і методи формування попиту на інноваційну продукцію.

ВАРИАНТ 14

Блок № 1

1. Комунікації в інноваційному менеджменті.

2. Види планових розрахунків в інноваційній сфері.

Блок № 2

1. Сутність та види інноваційної політики фірми.

2. Інноваційні стратегії: мета і завдання.

ВАРИАНТ 15

Блок № 1

1. Методи обґрунтування інноваційної стратегії.

2. Сутність стратегічного управління інноваціями.

Блок № 2

1. Засоби оцінювання прибутковості акцій інноваційного проекту.

2. Технологія формування портфеля інноваційних проектів.

ВАРИАНТ 16

Блок № 1

1. Особливості основних і допоміжних робіт під час створення інновації.

2. Принципи і завдання організації впровадження інновацій.

Блок № 2

1. Значення альтернатив при виборі інноваційних стратегій.

2. Роль стилю керівництва в стратегічному управлінні інноваціями.

ВАРИАНТ 17

Блок № 1

1. Організаційні форми інноваційного підприємництва в Україні.

2. Особливості венчурного інноваційного бізнесу.

Блок № 2

1. Показники науково-технічної і соціальної ефективності інноваційного проекту.

2. Методи врахування ризиків під час оцінювання інноваційних проектів.

ВАРИАНТ 18

Блок № 1

1. Методи, використовувані при розробленні науково-техніч­них прогнозів.

2. Сутність оперативного управління інноваційною діяльністю.

Блок № 2

1. Сутність правового регулювання інноваційної діяльності.

2. Специфіка і взаємозв’язок понять: «інтелектуальна власність», «промислова власність», «винахід».

ВАРИАНТ 19

Блок № 1

1. Сфери поширення малих інноваційних підприємств в Україні.

2. Досвід функціонування науково-технологічних парків у країнах Європи.

Блок № 2

1. Сутність і зміст інноваційного проекту.

2. Методи оцінювання фінансової стабільності інноваційного підприємства.

ВАРИАНТ 20

Блок № 1

1. Функції фінансування інноваційних процесів в економіці ринкового типу.

2. Специфіка позабюджетних фондів та інших джерел недержавного фінансування.

Блок № 2

1. Структура й особливості інноваційних витрат.

2. Принципи оцінювання інноваційного проекту.

ВАРИАНТ 21

Блок № 1

1. Сучасні форми організації впровадження інновацій.

2. Особливості функціонування малих інноваційних підприємств.

Блок № 2

1. Промислова власність: поняття, сфери поширення.

2. Система патентування та її особливості в різних країнах світу.

ДОДАТОК 1

Бланк титульного аркушу реферату
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Кафедра економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин
РЕФЕРАТ

з дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності»
Виконав (-ла):

студент (-ка) ____ курсу,

групи _________ (шифр групи)

_______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Перевірив (-ла):

проф. Долина І.В.

Національна шкала______________

Кількість балів__________________

Оцінка за шкалою ECTS______

Харків – 20__ року

ДОДАТОК 2
Список рекомендованої літератури:

1. БажалЮ.М. Економічна теорія технологічних змін: Навч. посібник. — К.: Заповіт, 1996. — 284 c.

2. Бетухина Е., Пойсик М. Мировая практика формирования научно-технической политики. — Кишинев, 1990. — 211 с.

3. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: Учебник. — М.: Высш. шк., 1995. — 314 с.

4. Водачек Л., Водачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятии. — М.: Экономика, 1989. — 401 с.

5. Гамидов Г. С. Основы инноватики и инновационной деятельности / Г. С. Гамидов, В. Г. Колосов, Н. О. Осменов. — СПб.: Политехника, 2000. — 311 с.

6. Гунин В. Н. и др. Управление инновациями. Модуль 7. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 216 с.

7. Грачева М. В. Инновационная деятельность в промышленности: теория и практика в странах рыночной экономики. — М.: ИМЭМО РАН, 1994. — 315 с.

8. Инновационный процесс в странах развитого капитализма (методы, формы, механизм) / Под ред. И. Е. Рудаковой. — М.: Изд-во МГУ, 1991. — 411 с.

9. Инновационный менеджмент: Справ. пособие / Под ред. П. Н. Завлина и др. — М.: ЦИСИН, 1998. — 503 с.

10. Кирина Л. В., Кузнецова С. А. Стратегия инновационной деятельности предприятия // Формирование механизма управления предприятием в условиях рынка / Под ред. В. В. Титова. — Новосибирск, 1995. — 491 с.

11. Ковалев Г. Д. Основы инновационного менеджмента: Учеб. для вузов / Под ред. проф. В. А. Швандара. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. — 284 с.

12. Лапко О. Н. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання. — К.: ІЕП НАНУ, 1999. — 316 с.

13. Мильнер Б. З. Организация программно-целевого управления. — М.: Наука, 1980. — 401 с.

14. Морозов Ю. П. Управление технологическими инновациями в условиях рыночных отношений. — Н. Новгород: ННГУ, 1995. — 446 с.

15. Морозов Ю. П. Менеджмент исследовательской организации: Учеб. пособие. — Н. Новгород: Нижегородский коммерческий ин-т, 1998. — 446 с.

16. Морозов Ю. П. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. — Н. Новгород: ННГУ, 1997. — 319 с.

17. Мотовилов О. В. Банковское и коммерческое кредитование и финансирование инноваций. — СПб., 1994. — 381 с.

18. Новая технология и организационные структуры / Под ред. Й. Пинтинитса, А. Бьюнтандама. — М.: Экономика, 1990. — 362 с.

19. НТП: Словник / В. Г. Горохов. — М., 1987. — 612 с.

20. Основы инновационного менеджмента / Под ред. П. Н. Завлина и др. — М.: Экономика, 2000. — 614 с.

21. Покропивний С. Ф., Новак А. П. Ефективність інноваційно-інвес­тиційної діяльності: Зб. навч.-метод. матеріалів. — К.: КНЕУ, 1997. — 216 с.

22. Поршнев А. Г. Управление инновациями в условиях перехода к рынку. — М.: Мегаполис-Контакт, 1998. — 402 с.

23. Санто Б. Инновация как средство экономического развития: Пер. с венг. — М.: Прогресс, 1990. — 401 с.

24. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями. — М.: Экономика, 1989. — 380 с.

25. Ткачева Н. Н., Чернов С. А. Проблемы развития инновационной сферы в Украине // Менеджер. — 2000. — № 3. — С. 66—71.

26. Управление инновационным проектом «Опыт ІБМ». — М.: ИНФРА-М., 1995. — 215 с.

27. Управление организацией: Учебник / Под ред. А. Г. Поршнева и др. — М.: ИНФРА-М, 1998. — 412 с.

28. Управление инвестициями: В 2 т. / В. В. Шеремет, В. Д. Павлюченко и др. — М.: Высш. шк., 1998. — Т. 1. — 402 с.; Т. 2. — 426 с.

29. Фатхутдинов Р. Инновационный менеджмент: Учеб. для вузов. — М.: Интел-Синтез, 1998. — 560 с.

30. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 1999. — 400 с.

31. Черваньов Д. М., Нейкова Л. І. Менеджмент інноваційно-інвес­тиційного розвитку підприємств України. — К.: Знання, КОО, 1999. — 492 с.

32. Чигирь В. Ф. Интеллектуальная собственность: В 2 т. — Минск: Амалфея, 1997. — Т. 1. — 384 с.; Т. 2. — 402 с.

33. Шумпетер Й. Теория экономического развития. — М.: Прогресс, 1982. — 32 с.
Навчальне видання


ДОЛИНА Ірина Володимирівна

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виканання реферату

з дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності»

для студентів спеціальності 051 «Економіка»


Відповідальний за випуск проф. Перерва П.Г.

Роботу до видання рекомендував Погорєлов С.М.
В авторській редакції
План 2020 р., поз. ___
Підп. до друку ________. Формат 60×84 1/16. Папір офсетний.

Riso-друк. Гарнітура Times New Roman. Ум. друк. арк. 2,7.

Наклад 20 прим. Зам. № ______. Ціна договірна.

Видавець Видавничий центр НТУ «ХПІ».

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 3657 від 21.08.2017 р.

61002, Харків, вул. Кирпичова, 2
Виготовлювач копі-центр «МОДЕЛІСТ», ФО-П Миронов М.В.

Свідоцтво ВО4№022953

61002, м. Харків, вул. Мистецтв, 3, літер Б-1
скачати

© Усі права захищені
написати до нас