1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: Практичні роботи ТЗ).docx
Розширення: docx
Розмір: 909кб.
Дата: 25.05.2021
скачати
Пов'язані файли:
9 семінар.DOCX
Лекція 3_07_11_2020.docx

uМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КАФЕДРА АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ

ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

з дисципліни

«ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ»

для студентів напряму підготовки

275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»

усіх форм навчанняКривий Ріг 2017


Укладачі:

Крейсман Е.А., канд. техн. наук, доцент,

Почужевський О.Д., канд. техн. наук, доцент,

Веснін А.В., канд. техн. наук, доцент,

Гірін І.В., старший викладач.

Відповідальний за випуск: Монастирський Ю.А., док. техн. наук, проф.

Рецензент: Босняк М.Г., канд. техн., наук., доц.

У методичних рекомендаціях приведені основні вимоги і правила, якими

повинні користуватись студенти при організації і виконанні практичних занять з

дисципліни «Транспортні засоби», авторами подано основний матеріал необхідний для

вивчення приладів рухомого складу, дослідження характеристик різних типів

транспортних засобів. Наведено список рекомендованої літератури.


Розглянуто на засіданні кафедри

автомобільного транспорту

Протокол № від " " 20 р

транспортного факультету

Протокол № від "_ _" 20 р


Схвалено на засіданні вченої ради

транспортного факультету

Протокол № від "_ _" 20 р

Зміст

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

Тема: Ознайомлення з основними техніко - експлуатаційні показниками автомобіля, класифікація видів автомобільного транспорту.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2.

Тема: Ознайомлення з основними техніко - експлуатаційні показники (Т.Е.П.) автомобіля,

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

Тема: Ознайомлення з основними техніко - експлуатаційні показники (Т.Е.П.) автомобіля,

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4.

Тема: Визначення частки вантажів, що перевантажуються за прямим варіантом у змішаних перевезеннях при взаємодії залізничного та автомобільного транспорту

ПРАКТИЧНА РОБОТА №5

Тема: Вибір рухомого складу і розрахунок його потрібної кількості у змішаних перевезеннях при взаємодії автомобільного та промислового транспорту.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №6

Тема: розрахунок виробничої програми експлуатації рухомого складу.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №7

Тема: Визначення пропускної здатності пасажирських видів транспорту.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №8

Тема: Пропускна (переробна) здатність елементів вузлових пунктів взаємодії сухопутних видів транспорту.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №9

Тема: Визначення пропускної здатності автомобільних доріг

Вступ

Транспорт відіграє особливо важливе значення у сфері матеріального виробництва та й в усіх сферах державної і громадської діяльності.

Сьогодні неможливий жоден повноцінний вид господарської діяльності і жоден державний чи громадський захід без застосування транспорту. Він забезпечує перевезення найрізноманітніших вантажів і людей до місць праці та житлових будинків, задовольняє потреби населення у ділових, побутових, курортно-лікувальних і культурно-розважальних поїздках, допомагає здійснювати поштовий і адміністративний зв’язок, а також забезпечує обороноздатність країн тощо.

Сучасному транспорту притаманний широкий спектр найрізноманітніших транспортних засобів.

Сучасні автотранспортні засоби – це складний комплекс механічних, гідро-пневмо-електричних, хіміко-термодинамічних, контрольно-регулювальних, запобіжних автоматичних систем спостереження і керування та сукупність різних, переважно взаємопов’язаних механізмів, вузлів і агрегатів, узгоджена робота яких характеризує їхні техніко-експлуатаційні показники.

Мета методичних вказівок – допомогти студентам закріпити теоретичний матеріал з курсу «Транспортні засоби». У завданнях розв’язуються задачі, які виникають у реальному транспортному процесі. Запропоновані завдання охоплюють усі розділи курсу. У процесі виконання завдань студенти глибше опановують показники роботи кожного виду транспорту, організацію та узгодження роботи різних видів транспорту. Завдання виконують згідно з варіантами з допоміжними розрахунками. У кінці кожного завдання необхідно зробити відповідні висновки.

У даних методичних вказівках наведено варіантні завдання для розв’язання задач у галузі організації взаємодії видів транспорту.

Номером варіанта для студентів є остання цифра номера у списку журнал у викладача, що веде практичні заняття.

Після виконання студентами всіх завдань проводиться заключне заняття, на якому вони індивідуально захищають виконану роботу.

При підготовці до виконання завдань кожної теми студенти повинні самостійно вивчити рекомендовану літературу, відповісти на контрольні запитання. На заняттях контролюється підготовленість студентів до виконання завдань, розбирається їх методика.

Розрахунок використання учбового часу

Перелік тем, які розглядаються на практичних заняттях студентів

№ з/п

Теми практичних робіт

Аудит.

Аудит.

денна/денна скорочена

заочна/заочна

скорочена
Змістовний модуль №1
1

Завдання №1 Ознайомлення з основними техніко - експлуатаційні

показниками автомобіля, класифікація видів автомобільного транспорту.

5/5

1/1

2

Завдання №2 Ознайомлення з основними техніко - експлуатаційні

показники (Т.Е.П.) автомобіля

5/5

1/0

3

Завдання №3 Ознайомлення з основними техніко – експлуатаційні показники (Т.Е.П.) автомобіляп

5/5

1/1

4

Завдання №4 Визначення частки вантажів, що перевантажуються за

прямим варіантом у змішаних перевезеннях при взаємодії залізничного

та автомобільного транспорту

5/5

1/1

5

Контрольна модульна робота №2

1/1

-

6

Разом за змістовим модулем 1

21/21

4/3

Змістовний модуль №2
7

Завдання №5 Вибір рухомого складу і розрахунок його потрібної кількості

у змішаних перевезеннях при взаємодії автомобільного та промислового

транспорту

6/6

1/1

8

Завдання №6 Розрахунок виробничої програми експлуатації рухомого

складу

6/6

1/1

9

Завдання №7 Визначення пропускної здатності пасажирських видів

транспорту

6/6

1/0

10

11

Завдання №8 Пропускна (переробна) здатність елементів вузлових

пунктів взаємодії сухопутних видів транспорту

7/7

1/0

Завдання №9 Визначення пропускної здатності автомобільних доріг

7/7
12

Контрольна модульна робота №2

1/1

-

13

Разом годин за 2 модулем

33/33

4/3

14

Разом годин

54/54

8/6

Звіт про виконання завдань по кожній темі повинен містити мету роботи, вихідні дані, порядок виконання завдань, висновки. Звіт про виконання робіт оформлюється відповідно вимогам ЄСКД, на листах формату А4 та включає титульний лист, звіти по кожній темі, перелік використаної літератури.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

Тема: Ознайомлення з основними техніко - експлуатаційні показниками автомобіля, класифікація видів автомобільного транспорту.

Мета роботи: Ознайомитися з основними техніко - експлуатаційними показниками різних автомобілів сучасних конструкцій з метою їх якісного використання при проведенні різних операцій перевезень за допомогою обраних транспортних засобів.

Загальні положення: Кожна конструкція автомобіля має свої техніко - експлуатаційні показники, які характеризують можливості автомобіля за допомогою яких можна підібрати оптимальну марку автомобіля для виконання поставленого завдання з найменшими витратами.

Завдання:

1 Зробити класифікацію видів транспорту за трьома класифікаторами:

а) за значенням і видами;

б) за типами залежно від:

- вантажопідйомності;

- кількості перевезених пасажирів;

- за об’ємом циліндрів двигуна.

в) вибравши три марки однотипних автомобілів провести їх порівняння за основними показниками:

G - номінальна вантажопідйомність вантажного автомобіля, кг;

Пв - номінальна пасажиромісткість легкового автомобіля, автобуса, чол.;

Gс - суха маса автомобіля, кг;

Gб - власна маса автомобіля, кг;

Gн - номінальна маса вантажу, що перевозиться або пасажирів, кг; для розрахунків маса однієї людини приймається рівною 75 кг;

Gп - корисна маса - маса вантажу або пасажирів, водія та додаткового спорядження автомобіля, кг;

Gа - повна маса автомобіля, кг;

G1 - маса автомобіля, що припадає на передню вісь, кг;

G2 - маса автомобіля, що припадає на задню вісь (у тривісних автомобілів - на задній візок), кг;

Gон - максимальне осьове навантаження, кгс;

ηв - коефіцієнт використання маси.

Qт - питома витрата палива автомобілем, л/100 ткм;

Q - питома витрата палива автомобілем, л/100 км;

Gсум - кількість палива, витраченого автомобілем за певний пробіг, кг;

Gт - годинна витрата палива двигуном, кг/год;

ge - питома витрата палива двигуном, г/л. с. ч;

LСУМ - загальний пробіг автомобіля (з вантажем і без вантажу), км;

Lгр - пробіг автомобіля з вантажем, км;

ρт - щільність палива, г/см3;

Gгр - корисний вантаж, що перевозиться автомобілем, кг.

звісти показники в таблицю.

1.2 Описати переваги і недоліки підібраних однотипних марок автомобілів, визначити з них найбільш якісний

2. Розрахувати основні техніко-експлуатаційні показники автомобіля (вантажопідйомність автомобіля підбирається відповідно до варіанту з таблиці 1.1) в складі автомобіля-тягача підвищеної прохідності та причепа загальною вантажопідйомністю  на маятниковому маршруті із зворотнім не повністю навантаженим пробігом (рис. 1) за умов перевезень, (умови перевезень визначені для кожного варіанту наведених у таблиці 1.1).

Таблиця 1.1 – умови перевезень по варіантам.qн1

5 т.

65 км.

39 км.

29 км/год

7,5 км.

44 хв.

0,5 год.

12,5

2

6,7 т.

64 км.

38 км.

25 км/год

8 км.

43 хв.

0,6 год.

13

3

5,5 т.

63 км.

37 км.

26 км/год

9 км.

42 хв.

0,4 год.

12

4

4,2 т.

62 км.

36 км.

30 км/год

10 км.

41 хв.

0,5 год.

11,5

5

8 т.

61 км.

35 км.

24 км/год

9 км.

40 хв.

0,8 год.

12,4

6

6,2 т.

60 км.

34 км.

23 км/год

5 км.

45 хв.

0,6 год.

12,8

7

7,7 т.

59 км.

33 км.

31 км/год

6 км.

46 хв.

0,7 год.

12,1

8

4 т.

58 км.

32 км.

32 км/год

9 км.

47 хв.

0,5 год.

13

9

11 т.

57 км.

31 км.

22 км/год

5,5 км.

42 хв.

0,4 год.

11

10

12 т.

56 км.

30 км.

26 км/год

7,9 км.

44 хв.

0,9 год.

11,8

11

9 т.

55 км.

29 км.

29 км/год

8 км.

45 хв.

0,3 год.

11,5

12

5 т.

54 км.

28 км.

20 км/год

9,2 км.

47 хв.

0,5 год.

12,3

13

4,7 т.

53 км.

27 км.

31 км/год

5,9 км.

43 хв.

0,6 год.

12,4

14

6,7 т.

52 км.

26 км.

28 км/год

6,6 км.

42 хв.

0,7 год.

12,6

15

6 т.

51 км.

25 км.

25 км/год

8 км.

48 хв.

0,8 год.

11,1

16

10 т.

50 км.

24 км.

33 км/год

7,4 км.

49 хв.

0,5 год.

11,8

17

5 т.

49 км.

23 км.

29 км/год

6,6 км.

42 хв.

0,4 год.

11,4

18

5,5 т.

48 км.

22 км.

25 км/год

9 км.

45 хв.

0,6 год.

12,5

19

8,5 т.

47 км.

21 км.

30 км/год

5 км.

47 хв.

0,7 год.

12,4

20

6 т.

46 км.

20 км.

24 км/год

7 км.

44 хв.

0,8 год.

12

Завдання: розрахувати основні техніко-експлуатаційні показники автопоїзда в складі автомобіля-тягача підвищеної прохідності та причепа, загальною вантажопідйомністю на маятниковому маршруті із зворотнім не повністю навантаженим пробігом (рис. 1) за умов перевезень, наведених у таблиці 1.Рис. 1. Схема маршруту.

Приклад розрахунку

Розрахувати основні техніко-експлуатаційні показники автопоїзда в складі автомобіля-тягача підвищеної прохідності та причепа загальною вантажопідйомністю 9т на маятниковому маршруті із зворотнім не повністю навантаженим пробігом (рис. 1) за умови перевезень:

довжина їздкиРішення

Час оберту автопотягу:Час роботи автопотягу на маршруті:Кількість обертів за день:Кількість їздок:Продуктивність автопотягу за день:

.Коефіцієнт використання пробігу за оберт:Коефіцієнт використання пробігу за день:Пробіг з вантажем за день:Загальний пробіг за день:Середня довжина їздки з вантажем за оберт:Середня довжина перевезення:Порівняти розрахункові дані з прикладом, описати достоїнства і недоліки розрахованих показників з прикладом в практичному застосуванні.

Питання для контролю:

1. Пояснити що означає:

класифікація видів транспорту за класифікаторами:

а) за призначенням і видами;

б) за типами залежно від:

- вантажопідйомність;

- кількість перевезених пасажирів;

2. Пояснити що означає:

Gонмаксимальна осьова навантаження, кгс;

ηв – коефіцієнт використання маси.

Qт – питома витрата палива автомобілем, л/100 ткм;

Q - питома витрата палива автомобілем, л/100 км;

Gсум - кількість палива, витраченого автомобілем за певний пробіг, кг;

Gт - годинна витрата палива двигуном, кг/год;

ge - питома витрата палива двигуном, г/л. с. ч;

LСУМ - загальний пробіг автомобіля (з вантажем і без вантажу), км;

Lгр - пробіг автомобіля з вантажем, км;

ρт - щільність палива, г/см3;

Gгр - корисний вантаж, що перевозиться автомобілем, кг.

3. Пояснити що означає:

- ; - ; - ; - ;

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2.


  1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас