1   2   3   4
Ім'я файлу: Електронна_комерція_Метод_вказ_до_вик_лаб_роб_і_сам_роботи_.doc
Розширення: doc
Розмір: 629кб.
Дата: 22.12.2021
скачати
Пов'язані файли:
Лабораторна робота 1-2.docx
Конкурентоспроможність продукції підприємства та шляхи її підвищ
Реферат№3_Басько_Андрій.doc
Міністерство освіти і науки України.docx
Реферат історія.docx
2 модуль.docx
Курсова робота ЕОМ Василечко А.І..docx
9 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ВИКОНАННЯ ЦИКЛУ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
Звіт з виконання циклу лабораторних робіт з дисципліни ‖Електронна комерція‖ виконується на комп’ютері, на перевірку і до захисту студент здає викладачу роздрукований звіт

Звіт виконується українською мовою на аркушах білого паперу формату • 4 (210 297 мм). Рекомендується дотримання полів: ліве – 25 –30 мм, праве - 10 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм. У тексті допускаються лише загальноприйняті скорочення.


Робота повинна бути виконана в друкованому вигляді, дотримуючись наступних вимог:

Шрифт Times New Roman
Розмір шрифту 14 пунктів

Відстань між рядками 1,5 інтервали
Розташування Книжне
Рубрикація частин тексту здійснюється лише арабськими цифрами. Відстань між заголовком і текстом - 2 міжрядкових інтервали, в кінці
заголовку крапка не ставиться. Підкреслення, перенос слів у заголовках не допускається.
Звіт з циклу лабораторних робіт складається із:

 • титульної сторінки, зразок, якої наведено в додатку А;
 • завдання;
 • змісту;

 • основної частини (лабораторні роботи);
 • списку використаної літератури;
 • додатків.


Номер сторінки проставляється арабськими цифрами, у правому верхньому кутку. Титульна сторінка і завдання не нумеруються.
Загальний обсяг звіту з циклу лабораторних робіт має бути близько 20 – 25 сторінок друкованого тексту, не враховуючи список використаної літератури та додатків.
Робота має бути виконана з урахуванням державних та галузевих стандартів. Мова роботи – державна, стиль – науковий.
10 ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ РОБОТИ
Звіт з циклу лабораторних робіт входить до форми поточного контролю знань, являється допуском до семестрового заліку.
По кожній лабораторній роботі контроль полягає в оцінці виконання студентом окремих завдань роботи безпосередньо на ПК і в захисті звіту. Результати контролю оцінюються за двобальної системою : „зараховано‖, „не зараховано‖.
„Не зараховано‖ проставляється якщо:


 • студент не може продемонструвати виконання на ПК окремих пунктів завдання своєї роботи;


32

 • звіт по ній не відповідає вимогам, або містить результати виконання чужого варіанта;
 • студент подає звіт про виконання лабораторних робіт пізніше вказаного викладачем терміну,
 • студент дає неправильні відповіді на запитання поточного контролю, по технології і змісту лабораторної роботи, припускається грубих помилок і не може їх виправити,
 • студент ухиляється від захисту без поважних причин.

Звіт з циклу лабораторних оцінюється за шкалою від 0 до 45 балів (згідно


 • Учбово-навчальною програмою). Кожна лабораторна робота від 0 до 5 балів. Відмінному рівню (максимальна кількість балів) відповідає:
  • виявлення всебічного і глибокого знання програмного матеріалу;
  • засвоєння інформації з лекційного курсу, основної та додаткової літератури;
  • чітке володіння понятійним апаратом, методами та інструментарієм;
  • своєчасність здавання звіту та захисту лабораторної роботи


Виконана і належним чином оформлена робота повинна бути здана на кафедру не пізніше ніж за тиждень до початку сесії. Після перевірки робота зараховується або не зараховується викладачем.
Роботи, які не відповідають встановленим вимогам за змістом чи оформленням повертаються на доробку до початку сесії. Студент, робота якого не зарахована до заліку не допускається.
11 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ


 1. Дайте визначення поняття "електронна комерція".

 2. У чому різниця між "електронною комерцією та електронним бізнесом"?
 1. Назвіть суб’єктів електронної комерції.
 1. Що означають абревіатури B2C, B2B, G2C?

 2. Назвіть сфери, у яких на сьогодні використовується електронна комерція.
 1. На яких рівнях може здійснюватися електронна комерція?

 2. Охарактеризуйте сучасний стан ринку електронної комерції у світі, Україні.
 1. Яке правове підгрунття для здійснення електронної комерції існує в Україні?
 1. Що таке Інтернет-платіжна система?
 1. Що таке електронні гроші?
 1. Назвіть платіжні системи на основі електронних грошей, які використовуються в Україні.
 1. Які ви знаєте українські платіжні системи на основі кредитних карток? На основі смарт-карток?
 1. Що потрібно мати для роботи через Інтернет з платіжною системою на основі смарт-карток?
 1. Які послуги можуть надавати системи Інтернет-банкінгу?
 1. Які послуги надають системи Інтернет-брокерідж?
 1. У чому відмінність між поняттями "Інтернет-брокерідж" та "Інтернет-трейдінг"?


33

 1. Які етапи процесу страхування можуть бути реалізовані через Інтернет?

 2. Що розуміють під інформаційною безпекою системи електронної комерції?
 1. Які існують основні проблеми безпеки інформації в системах електронної комерції?
 1. Назвіть рівні, на яких можуть здійснюватися заходи щодо безпеки систем електронної комерції.
 1. Які ви знаєте групи процедурних заходів безпеки.
 1. Назвіть основні механізми безпеки систем електронної комерції.

 2. Які типи загроз безпеці систем електронної комерції існують?

 3. У чому полягає розробка концепції інформаційної безпеки?
 1. Назвіть основні групи програмного забезпечення, що може бути використане для захисту систем електронної комерції.
 1. Що таке Firewall? Наведіть приклади.
 1. Якими засобами в Інтернет можна проводити вторинні маркетингові дослідження?
 1. Опишіть основні методи первинних маркетингових досліджень в Інтернет.

 2. Об’єкти дослідження на Інтернет-ринку.
 1. Назвіть основні форми реклами.
 1. Що таке банер? Які типи банерів Ви знаєте?
 1. Які основні методи реклами слід використовувати при рекламі електронного магазину?
 1. Як знайти цільову аудиторію для електронної розсилки?
 1. Які моделі оплати реклами в Інтернет Ви знаєте?
 1. В чому основна особливість маркетингу в Інтернет?
 1. Які основні відмінності і переваги електронного ринку у порівнянні з традиційним?
 1. Які існують основні сектори Інтернет-ринку?

 2. Назвіть дві основні складові електронного магазину.
 1. Назвіть програмні засоби, які можуть використовуватися для створення електронного магазину (чи іншої системи для електронної комерції).
 1. Які існують способи створення електронних магазинів?

 2. Які є варіанти розміщення електронного магазину?
 1. Дайте визначення поняттю ―віртуальне підприємство‖.
 1. Опишіть структуру віртуального підприємства.
 1. На основі яких ознак можна здійснювати класифікацію віртуальних підприємств?
 1. Які технології можуть використовуватися для створення віртуальних підприємств ?
 1. Які основні вимоги пред‖являються до систем workflow в складі ВП?
 1. Яким чином в системах електронної комерції можуть бути використані програмні агенти?
 1. Назвіть типи систем В2В.

 2. Вимоги до функціональних можливостей торгівельних майданчиків.
 1. Охарактеризуйте сучасний стан електронного урядування в Україні.34

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова


 1. Береза А.М та ін. Електронна комерція: Навч. посібник – К.:КНЕУ,2002. - 320с.
 1. Енгель П. С, Макарова М. В., Баришенська В. Г. та інші.


Інформатика і комп'ютерна техніка. Навчальний посібник для студентів кооперативних ВНЗ. - К.: Навчально-методичний Центр Укоопспілки .Укоопосвіта., 2000. - 267 с

 1. Козье Д. Электронная коммерция. -М.: Русская редакция, 1999.
 1. Макарова М.В. Електронна комерція. Навчальний посібник для студентів ВНЗ.—К.: Видавничий центр „Академія‖, 2002.- 269с.
 1. Мельников В.В. Защита информации в компьютерных системах. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 364 с.

 2. Шалева О.І. Електронна комерція. Навч. посіб. – К.: Центр учбової


літератури, 2011. – 216с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: predator.stu/library/ (у локальній мережі ЧДТУ).
Допоміжна


 1. Багрин Ю. Н. ШТЕКМЕТ - новые инструменты в маркетинговой деяте-льности предприятий / В сборнике тезисов докладов конференции «Іпtеrnet-коммерция-2000» - К.: 2000.
 1. Балабанов И.Т. Электронная коммерция. –СПб: Питер, 2001. – 366 с.
 1. Волков С. Система электронных платежей РауСаsh. / В сборнике тези-сов докладов на семинаре «Электронная коммерция - путь успешного бизнеса в России». - М.: 2000.
 1. Волков С., Достов В. Платежные механизмы современного Internet. /Журнал .Мир Іnternet., №5/2000, с. 22-28.
 1. Достов В. Розничная Е-торговля - тихая революция или громкая фик-ция? / В сборнике тезисов докладов на семинаре «Электронная коммерция - путь успешного бизнеса в России». - М.: 2000.
 1. Юрасов А.В. Электронная коммерция: Учебное пособие. – М.: Дело, 2003. – 480с.
 1. E-Commerce 2014 (10th ed.) / Kenneth Laudon, Carol Traver. - Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2013. – 912 p. –


http://www.pearsonhighered.com/educator/product/ECommerce-2014/9780133024449.page


 1. Introduction to Electronic Commerce (3rd ed.) / Efraim Turban, David King, Judy Lang. - Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010. – 552 p. - http://www.pearsonhighered.com/educator/product/Introduction-to-Electronic-Commerce/9780136109235.page#sthash.2Aoi2Zhk.dpuf35

Інформаційні ресурси


  1. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах». [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1011.44.34&nobreak=1.
  1. Положення про порядок здійснення криптографічного захисту інфор-мації в Україні. Затверджено Указом Президента України від 22 травня 1998


року №505/98. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/460/2011.


  1. Концепція Національної програми інформатизації. Схвалено Законом України . Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 4 лютого


1998 року №75/98-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.33929.14&nobreak=1.

  1. Банки: сучасні інформаційні технології Введение в HTML. -


Экономико-правовая библиотека vuzlib.net - http://www.vuzlib.net/banki/_index.htm


  1. ПриватБанк (http://www.privatbank.ua)

  2. Платіжні Інтернет-системи:
 • Web Money Transfer ( www.webmoney.ru),

 • UkrMoney ( http://www.ukrmoney.com.ua),
 • Яндекс.Деньги ( http://money.yandex.ru),
 • CyberPlat ( http://www.cyberplat.ru),

 • Інтернет.Гроші ( http://www.imoney.com.ua),
 • Міжбанківська системаелектронної доставки і оплати рахунків "ПОРТМОНЕ" ( http://www.portmone.com.ua),
 • Національна система масових електронних платежів НСМЕП


(http://ansmep.com.ua)
8. Міжнародний валютний ринок FOREX (http://www.x-trade.com.ua )


36

ДОДАТКИ
Додаток А - ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ТЕМ ДЛЯ НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ

 1. Історія виникнення електронної комерції.
 1. Розвиток електронної комерції на Заході, в Росії та в Україні

 2. Аналіз ринку та перспективи розвитку електронної комерції в Україні
 1. Перспективи електронної комерції
 1. Правове забезпечення електронної комерції - світовий досвід і українські реалії
 1. Використання платіжних систем в електроній комерції - проблеми та перспективи
 1. Перспективи Інтернет-банкінгу

 2. Концепція Віртуального Уряду в Україні - проблеми та перспективи
 1. Електронна комерція як частина організації бізнесу-процесу (проблеми, інтеграція, В2С, В2В) (приклади інтеграції рішень електронної комерції, у

бізнеси-процеси компаній)

10. .Законодавча база електронної комерції в Україні, її недоліки та розвиток.


 1. Аналіз фінансових результатів діяльності організації. Використання електронних засобів для аналізу інформації про діяльність підприємства.
 1. Аналіз фінансових результатів діяльності організації. Використання електронних засобів для планування діяльності на підприємстві .
 1. Характеристика можливостей програмного забезпечення «Microsoft – Office». Різновиди та оптимізація програмних пакетів.
 1. Бази данних. Прикладні програми з Бази данних. Система управління базами данних.
 1. Сутність та характеристика ERP. Впровадження ERP-системи на підприємствах.
 1. Основні технології, що застосовуються при побудові WWW систем.

 2. Інтернет - трейдинг. теоретичні основи торгівлі на ринку форекс.
 1. Інтернет-посередники. Характеристика, Категорії види.
 1. Поняття й структура інтернет-маркетингу. Основні тенденції, фактори розвитку технологій інтернет-маркетингу.
 1. Організація системи безпеки електронного магазину
 1. Результати статистичних досліджень використання Інтернету в Україні та світі.
 1. Інтернет-реклама. Трансформація традиційних підходів до реклами в Інтернеті. Структура інтернет-реклами її відмінність від традиційної реклами. Порівняльна характеристика засобів реклами.
 1. Пошукові системи. Їх різновиди та їх відмінності. Поняття пошукової системи, принципи її роботи.
 1. Основні способи пошуку інформації та відповідні їм дії по пошуковій оптимізації. Правила пошукової оптимізації. Види запитів і відповідні їм методи пошукової оптимізації.
 1. Аналіз статистики пошукових запитів в Яндексі. Гуглі та Рамблері та ЯХУ.


37

 1. Поняття, методи та переваги пошукової реклами. Історія пошукової реклами. Приклади використання пошукової реклами.
 1. Банерна реклама. Поняття банерної реклами. Поняття, класифікація й переваги використання банерообмінних мереж. Результати досліджень ефективності банерної реклами.
 1. E-maіl реклама. Основні поняття й переваги е-maіl реклами (SWOT-аналіз). E-maіl маркетинг.
 1. Конференції та дошки оголошень. Особливості проведення конференцій. Інші методи інтернет-реклами. Покрокова схема медіапланування (на прикладі продуктової кампанії): розробка стратегії; вибір засобів інтернет-реклами, медиапоказників, часу та інших параметрів виходу реклами.
 1. Аналіз ефективності інтернет-реклами. Основні завдання аналізу ефективності інтернет-реклами. Критерії оцінки ефективності реклами. Первинні показники ефективності інтернет-реклами. Основні показники відвідуваності й популярності сайту.
 1. Adobe Photoshop функціонал, призначення, можливості використання в маркетингу.
 1. Adobe Flash функціонал, призначення, можливості використання в маркетингу.
 1. Corel DRAW Graphics функціонал, призначення, можливості використання в маркетингу.
 1. Електронний цифровий підпис та його використання в електронній комерції.
 1. Впровадження електронного цифрового підпису в Україні.

 2. Віртуальні організації - приклади створення.


38

Додаток Б – ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №1


 1. Історія виникнення мережі Internet.
 1. Поняття комп’ютерної мережі. Типи обчислювальних мереж (LAN, MAN, WAN).
 1. Адресація в Internet.

 2. Види доступу в Internet.
 1. Призначення та вибір модемів.
 1. Організація захисту інформації на комп’ютерах локальної мережі при під’єднанні цієї мережі до Іnternet.
 1. Найпоширеніші послуги Internet.
 1. Телеконференції. Використання телеконференцій для проведення маркетингових акцій підприємств.
 1. Поштові протоколи Internet.

10. Системи управління інвестиціями через Internet.
11. Пропаганда та реклама в Internet. Інформаційна рекламна сторінка.

12. Демонстрація товарів і послуг у Internet.

13.Основні вимоги до електронних дошок.
14.Обробка електронних платежів.

15.Купівля-продаж на електронних аукціонах.

39

Додаток В – РЕКОМЕНДОВАНІ INTERNET-РЕСУРСИ


 1. http://www.anbar.co.uk - зміст провідних світових журналів з менеджменту.

 2. http://www.bized.ac.uk - інформація про компанії, статистика.

 3. http://www.bank.gov.ua - Національний банк України.

 4. fattp://www.spfukraine.com - Фонд державного майна України (ФДМУ).
 1. http://www.ukrse.kiev.ua - Українська фондова біржа.

 2. http://pfts.com - Українська фондова торговельна система ПФТС.

 3. http://www.ufs.kiev.ua - Український Фінансовий сервер.
 1. http://www.cfin.ru - Корпоративні фінанси - аналітика, бізнес-плани реальних підприємств, посилання на інші джерела Інтернет.
 1. http://www.investing.kiev.ua - інвестиції в Україні, матеріали для інвесторів.

10. http://www.nau.kiev.ua - Нормативні акти України.

11. http//www.Liga.kiev.ua - Інформаційний бізнес портал компанії "Ліга".
12. http://www.uatodaу.net - новини України.

13. htlp://www.marketland.com. система "Маркетинг-термінал 2000".

14. http://www.int-commerce.com - система Інтернет-комерції.

15. http//www.azbooka.com - Електронний магазин Azbooka.
16. http://www.e.com.ua - пpoгpaмa підтримки малого та середнього бізнесу компанії e-Service.

17. http://www.mrshet.kiev.ua - Електронний магазин "Фуршет".
18. http://e-commerce.com.ua - Всеукраїнський центр електронної комерції.
19. http://www.cismarket.com - каталог підприємств СНД.
20. http://www.mеta-ukraine.con Загальноукраїнські та регіональні довідники і бази даних по підприємствам, товарам і виробникам.
21. http://www.galaktica.ru-комплексна система управління діяльністю підприємством "Галактика‖.
22. http://www. lc.kiev.ua-інформаційна система ―1C:Підприємство‖.
23. http://www.baan.com-комплексна автоматизована система управління ресурсами підприємства "Baan".
24. http://www.npp-it.kiev.ua - комплексна автоматизована система управління підприємством (ІТ-підприємство. SQL),
25. http://www.bdo.com.ua.-система ефективного управління підприємством (SoNet).
26. http://miratech-pro.com.ua. - комплексна система автоматизації управління підприємством (Міратекс-Про).
27. http://www.cmarket. ua-cистема автоматизації підприємства (Smarket4.0).
28. http://intelserv.kiev.ua-cистема управління виробничими та торговими підприємствами (БЭСТ-ПРО).
29. http://pool.kiev.ua. - розробник програмного забезпечення ПУЛ (In Team).

30. http://www.SunSvstems.com - комплексна система управління підприємством

(SunSystems).


40


1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас