1   2   3   4
Ім'я файлу: Електронна_комерція_Метод_вказ_до_вик_лаб_роб_і_сам_роботи_.doc
Розширення: doc
Розмір: 629кб.
Дата: 22.12.2021
скачати
Пов'язані файли:
Лабораторна робота 1-2.docx
Конкурентоспроможність продукції підприємства та шляхи її підвищ
Реферат№3_Басько_Андрій.doc
Міністерство освіти і науки України.docx
Реферат історія.docx
2 модуль.docx
Курсова робота ЕОМ Василечко А.І..docx
Планування аудиту 19.09.docx
Курсова робота_менеджмент_Тимофієв_Р_В_МН_ЛГ_3_7.docx
курсова робота docx.docx
Ярова.docx
Реферат№2_Дарага.docx
Вар_екз-практ_23вар-2022.docx


ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи для студентів спеціальностей
7.03050901


ЗМІСТ
ВСТУП …………………………………………………………………………….

5

1 Тема №1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ …………….

7

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1. ЗНАЙОМСТВО З МОЖЛИВОСТЯМИ
ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В INTERNET ......................................................................

7

1.1 Практичні завдання …………………………………………………………

7

1.2

Питання для обговорення …………………………………………………..

8

1.3 Питання для самостійного опрацювання та перевірки знань…………….

8

1.4

Завдання для індивідуальної роботи ………………………………………

9

2 Тема № 2. ПЛАТІЖНІ ТА ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ INTERNET ………….

10

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2. СИСТЕМИ ПЛАТЕЖІВ ДЛЯ
ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ……………………………………………………..

10

2.1 Практичні завдання …………………………………………………………

10

2.2

Питання для обговорення …………………………………………………..

13

2.3 Питання для самостійного опрацювання та перевірки знань…………….

13

2.4 Завдання для індивідуальної роботи ………………………………………

14

3 Тема № 3. БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ЕЛЕКТРОННІЙ
КОМЕРЦІЇ ………………………………………………………………………...

15

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3. БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В
INTERNET ………………………………………………………………………...

15

3.1 Практичні завдання …………………………………………………………

15

3.2 Питання для обговорення …………………………………………………..

15

3.3 Питання для самостійного опрацювання та перевірки знань…………….

16

3.4 Завдання для індивідуальної роботи ………………………………………

16

4 Тема № 4. МАРКЕТИНГ В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ ……………………

17

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4. РЕКЛАМА І МАРКЕТИНГ У ГЛОБАЛЬНІЙ
МЕРЕЖІ …………………………………………………………………………...

17

4.1 Практичні завдання …………………………………………………………

17

4.2 Питання для обговорення …………………………………………………..

18

4.3 Питання для самостійного опрацювання та перевірки знань…………….

18

4.4 Завдання для індивідуальної роботи ………………………………………

19

5 Тема № 5. ЕЛЕКТРОННИЙ РИНОК НА БАЗІ INTERNET ………………….

20

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5. ФОРМИ INTERNET-ТОРГІВЛІ. INTERNET-
АУКЦІОНИ. ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ. ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ…

20

5.1 Практичні завдання …………………………………………………………

20

5.2 Питання для обговорення …………………………………………………..

22

5.3 Питання для самостійного опрацювання та перевірки знань…………….

22

5.4 Завдання для індивідуальної роботи ………………………………………

22

6 Тема № 6. ВІРТУАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА ………………………………….

23

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6. ЗНАЙОМСТВО З ВІРТУАЛЬНИМИ
ПІДПРИЄМСТВАМИ ……………………………………………………………

23

6.1 Практичні завдання …………………………………………………………

23

6.2 Питання для обговорення …………………………………………………..

23

6.3 Питання для самостійного опрацювання та перевірки знань…………….

24

6.4 Завдання для індивідуальної роботи ………………………………………

24


3

7 Тема № 7. ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ …………...

25

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7. ОПТИМІЗАЦІЯ ПОШУКУ В СИСТЕМАХ
ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНИХ
АГЕНТІВ …………………………………………………………………………..

25

7.1 Практичні завдання …………………………………………………………

25

7.2 Питання для обговорення …………………………………………………..

25

7.3 Питання для самостійного опрацювання та перевірки знань…………….

26

7.4 Завдання для індивідуальної роботи ………………………………………

26

8 Тема № 8. ПЕРСПЕКТИВИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ …………………...

27

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ……….

27

8.1 Практичні завдання …………………………………………………………

27

8.2 Питання для обговорення …………………………………………………..

28

8.3 Питання для самостійного опрацювання та перевірки знань…………….

28

8.4 Завдання для індивідуальної роботи ………………………………………

28

9 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ВИКОНАННЯ ЦИКЛУ
ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ………………………………………………………..

32

10 ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ РОБОТИ ……….

32

11 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ ………………………………………………………

33

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ……………………………………………

35

Додаток А – Перелік рекомендованих тем для написання рефератів ………..

37

Додаток Б – Перелік питань до лабораторної роботи № 1 ……………………

39

Додаток В – Рекомендовані Інтернет-ресурси ………………………………….

40

Додаток Г – Приклад оформлення титульної сторінки звіту про виконання
лабораторних робіт ……………………………………………………………….

41


4

ВСТУП
Структурні зрушення в економіці України, пов’язані з розвитком ринкових відносин та входженням у світовий ринок, вимагають постійного перегляду вироблених стереотипів управлінського мислення і впровадження нових форм і методів управління. Свідченням порушення таких стереотипів є, наприклад те, що організації все ширше починають застосовувати Internet, переводячи свої ділові дані в цифрову форму.
Тому подальше проникнення Internet y діяльність все нових фірм розширює діапазон комерційних стосунків через Internet істотно розширюється й електронна комерція стане частиною нашого повсякденного життя. Сьогодні можна сказати, що в найближчий час використання Internet стане звичайним засобом ведення справ. Слід зауважити, що багато великих компаній вже давно вдаються до електронної комерції у проведенні ділових операцій. Електронний обмін даними (electronic data interchange, EDI) по приватних комп'ютерних мережах почався ще в 60-х роках. Майже з того ж часу банки успішно використовують виділені мережі для електронного переказу грошових коштів (electronic funds transfer, EFT). Але лише в останні роки зі зростаннямпопулярності Internet, появою нових технологій електронна комерція увійшла до життя великих і малих торгових фірм та приватних осіб.
Отже, в сучасній економічній ситуації дуже важливого значення набуває така наука, як електронна комерція.
Електронна комерція – узагальнююча концепція котра охвачує будь – які форми ділових операції здійснюваних електронним способом с використанням мереж та електронних фінансово – економічних інструментів ( система обміну комерційною інформацією, укладення договорів, взаєморозрахунків і т.д).
Тому кожному економісту (керівнику) необхідно мати глибокі знання з дисципліни «Електронна комерція».
Мета дисципліни – надання теоретичних і практичних знань щодо виконання ділових операцій та угод з використанням електронних засобів (електронна комерція), з теорії та практики використання інформаційних технологій у бізнесі.

Завдання дисципліни полягають в тому, що студенти повинні:


 • вивчити основи електронної комерції як бази для ведення електронного бізнесу;
 • показати повномасштабне законодавче забезпечення практичного функціонування електронної комерції як на внутрішньому державному, так і на міжнародному глобальному просторі;
 • засвоїти найважливіші положення застосування системи платежів для електронної комерції;
 • отримати практичні навички роботи у віртуальному просторі у якості бухгалтера покупця /продавця/ з проведенням кредитових (дебетових) систем розрахунків.


В результаті вивчення курсу „Електронна комерція‖ студент має знати:

 • норми діючого законодавства щодо функціонування електронної


5

комерції в Україні;

 • основні напрямки ведення електронної комерції і способи її ведення;
 • проблеми безпеки і захисту інформації під час здійснення ділових операцій через Internet;
 • практичні аспекти роботи вітчизняних систем електронної комерції і перспективи їх розвитку.


Студент має вміти:


 • аналізувати нормативну і економіко-технологічну інформацію в галузі електронної комерції;

 • обґрунтовувати прогностичні оцінки;
 • здійснювати закупівлі в Internet з використанням різнотипних електронних платіжних систем.


6

 1. ТЕМА №1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ


При вивченні даної теми особлива увага має бути приділена розумінню основних понять і категорій, а також основних груп суб’єктів та напрямів електронної комерції та набути навичок роботи з пошуковими системами.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1. ЗНАЙОМСТВО З МОЖЛИВОСТЯМИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В INTERNET
Мета роботи: ознайомитися з основними поняттями електронної комерції, набути практичних навичок роботи з пошуковими системами Internet для вирішення бізнес–задач
1.1Практичні завдання
Завдання 1.1.1 Провести графічний аналіз динаміки розвитку світового та вітчизняного електронного ринку у формі табл. 1.1, визначити темпи росту показників основних сфер електронної комерції. Дати письмові пояснення.
Таблиця 1.1 – Розвиток основних сфер електронної комерції у світі у 2011 – 2020 рр.
Сфера

Роки

електронної2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

комерції
В2В
В2А
В2С
С2С
С2А
Завдання 1.1.2 Визначити, до яких систем належать наведені поняття та терміни. Результати роботи оформити у вигляді табл. 1.2.
Аукціон, портал, еквайер, НТТР, емітент, e-com, банер, трансакція, WWW, браузер, домен, Internet-магазин, FTP, гіпертекст, процесінг, IRC, сервер, хост, ICQ, торговельний майданчик, дебетова картка, HTML, е-мол, таргетінг, сайт, електронний чек, інтерфейс, В2В, В2С, брендинг, електронний мол, авторизація, on-line, електронна біржа, провайдер, старт-картка.
Таблиця 1.2 – Системи електронної комерції

Організаційна система

Система

Система

Система маркетингу

електронної комерції

комунікацій

платежів

і реклами


Завдання 1.1.3 описати алгоритми пошуку інформації у Internet, написати адреси пошукових систем та каталогів, які були відвідані, визначити адреси сайтів із знайденою інформацією


7

 1. Відвідайте український пошуковий сервер МЕТА (www.meta– ukraine.com) і ознайомтеся з основними прийомами формування запитів на пошук інформації.
 1. Відвідайте український пошуковий сервер Google (http://www.google.com.ua) і ознайомтеся з основними прийомами формування запитів на пошук інформації.
 1. Завантажте російську пошукову машину Япdех (www.yandex.ru) і ознайомтеся з основними прийомами формування запитів на пошук інформації.
 1. Використовуючи засоби пошуку (п.п. 1–3) знайдіть та збережіть в окремій папці на локальному диску ярлики на такі інформаційні ресурси:


поточне котирування валют; розклад руху потягів та літаків; нормативні акти та зміни в законодавстві; періодичні видання за фахом; виставки, конференції та семінари за фахом; електронна карта Києва.
Знайдіть у глобальній мережі вичерпну відповідь на питання з додатку Б. Номер питання повинен відповідати номеру студента у списку. Збережіть знайдену інформацію на диску та оформіть у вигляді звіту.1.2 Питання для обговорення


 1. Ієрархічна конструкція інформаційного комплексу.
 1. Internet - економіка. Її місце в інформаційному комплексі.

 2. Нові форми соціальної і економічної діяльності, які створює Інтернет.
 1. Основні категорії мережі Internet.

 2. Основні служби мережі Internet.
 1. Ідентифікація Internet-ресурсів.


1.3 Питання для самостійного опрацювання та перевірки знань


 1. Дайте визначення поняття „Електронна комерція‖.
 1. У чому різниця між „Електронною комерцією та Електронним бізнесом‖.
 1. Назвіть суб’єктів електронної комерції.
 1. Що означають абревіатури В2С, В2В, G2С?

 2. Що являє собою мережа Internet?
 1. Що являє собою Web-сторінка?
 1. Що таке браузер?

 2. З яких частин складаються доменні імена Internet-ресурсів?
 1. Що таке пошукова система та які її основні характеристики?

10.У чому відмінності глобальних та спеціалізованих пошукових систем?

11.Чим відрізняються пошукова система від пошукового каталогу?
12.Що таке індекс бази даних? Призначення роботів–індексировщиків у пошукових системах.

13.Що таке мета-пошукова система?


8

 1. Які переваги та недоліки у найбільш розповсюджених пошукових системах?
 1. Які основні правила формування запиту на пошук інформації в

Internet?


 1. Що таке розширений пошук і як його використовувати?
 1. Які пошукові системи Ви знаєте?

 2. Які пошукові каталоги Ви знаєте?


1.4 Завдання для індивідуальної роботи


 1. Розвиток електронної комерції на Заході, в Росії та в Україні.

 1. Перспективи електронної комерції.
 1. Розвиток електронної комерції напрямку В2В у світі та в Україні.

 2. Особливості українського сегмента Internet.

 3. Процедура створення Web-сайта.
 1. Бізнес-моделі сайтів.


9


 1.   1   2   3   4

  скачати

© Усі права захищені
написати до нас