1   2   3   4
Ім'я файлу: Методичка основа.doc
Розширення: doc
Розмір: 447кб.
Дата: 25.03.2020
скачати

10 Розрахунок площі, вартості приміщень та амортизаційних відрахувань СТО

Склад і площа приміщень визначаються розміром станції обслуговування і видами виконуваних робіт. На даному етапі площа розраховується орієнтувно за укрупненими питомими показниками. У подальшому, при розробці варіантів планувального рішення СТО, площа приміщень уточнюється.

Площі СТО по своєму функціональному призначенню підрозділяються на:

  • виробничі приміщення (зони постових робіт, виробничі дільниці);

  • складські приміщення;

  • технічні приміщення (компресорна, трансформаторна, електрощитова, водомірний вузол, тепловий пункт, насосна тощо);

  • адміністративно-побутові (офісні приміщення, гардероб, туалети, душові тощо);

  • приміщення для обслуговування клієнтів (клієнтська, бар, кафе), приміщення для продажу запчастин і автоприладдя, туалет тощо;

  • приміщення для продажу автомобілів (салон-виставка автомобілів, що продаються, зони зберігання тощо).

Будинки і споруди є пасивною частиною основних фондів. Розрахунок їх площі проводиться для розрахунку капітальних вкладень і амортизаційних відрахувань.

Площа виробничих приміщень (FВП) розраховується виходячи з 25м2 на 1 пост

FВП = 4 · 25 = 100 м2

Площу складських приміщень для зберігання автоприладдя (FСКЛ) приймаємо з розрахунку 1,6м2 на 1 пост.

FСКЛ = 1,6 · 4 = 6.4 м2

Площу адміністративних приміщень (FАУП) визначаємо з розрахунку 9м2 на одного адміністративно-управлінського працівника

   FАУП = 10 · NАУП (15)

де FАУП – площа адміністративних приміщень, м2;

NАУП – кількість АУП, чол.

  FАУП = 10 · 1 = 10 м2

Площу побутових приміщень (Fбп) приймаємо 20м2 (гардероб, туалетна і душова кімнати).

Вартість виробничих і складських приміщень приймаємо рівною 135$ за 1м2, вартість побутових приміщень і приміщення адміністративно-управлінського персоналу приймаємо 173$ за 1м2 (розрахунок проводимо в грн за курсом 25,3 грн).

Розрахунок площі приміщень та їх вартості надамо в таблиці 9.

Таблица 9 – Розрахунок площі приміщень та їх вартості

Показники

Нормативна

площа, м2

Загальна площа, м2

Ціна 1 м2, $

Вартість (Вз), грн

Площа виробничих приміщень

25

100

135

13500

Площа складських приміщень

1,6

6.4

135

864

Площа адміністративних приміщень

10

10

173

1730

Площа побутових приміщень

Х

20

173

3460

РАЗОМ (Вбуд)

X

73.2

Х

19554

Сума амортизаційних відрахувань розрахована виходячи з норми амортизаційних відрахувань 15 % на активну частину основних засобів та 10 % на пасивну частину.

Будівлі являють собою пасивну частину основних фондів. Амортизація будівель і споруд визначається за формулою

   АБ = НА · Вбуд (16)

100

де НА – норма амортизації від балансової вартості основних засобів;

Вбуд – вартість будівель, грн.

Тоді амортизація будівлі (АБ) складе

АБ = 10 · 19554 = 1955.4 грн

100

Обладнання СТО являє собою активну частину основних фондів.

Тоді амортизація обладнання (АО) складе
АО = 15 · 706 155= 105923 грн

100

Загальні витрати на амортизацію активної і пасивної частини основних фондів є сума амортизації

   А = АБ + АО (17)

А = 1955.4 + 105923 = 107878.4 грн
11 Матеріальні і накладні витрати СТО

Матеріальні витрати включають в себе витрати на запасні частини, напівфабрикати, основні і допоміжні матеріали, воду і електроенергію для технічних потреб.

Витрати (Зм) на запасні частини, напівфабрикати, основні і допоміжні матеріали розраховуємо за видами робіт (аналогічно таблиці 5) і відображаємо їх в табл. 10.

Таблиця 10 – Матеріальні витрати на запасні частини, напівфабрикати, основні і допоміжні матеріалиВиди работ

Розподіл обсягу робіт ТО і ПР

Обсяг робіт,

люд.-год.

Матеріальні

витрати, грн

Контрольно-діагностичні роботи (двигун, гальма, електроустаткування, аналіз вихлопних газів)

8379.36

209484

Технічне обслуговування в повному об'ємі

48879.6

1221990

Змащувальні роботи

6982.8

174570

Регулювання кутів керуючих коліс

13965.6

349125

Ремонт і регулювання гальм

13965.6

349125

Електротехнічні роботи

6982.8

174570

Роботи за системою живлення

6982.8

174570

Акумуляторні роботи

1396.56

34914

Шиномонтажні роботи

9775.92

244398

Ремонт вузлів, систем і агрегатів

22344.96

558624

РАЗОМ

139656

2094840

Витрати на воду, теплову та електричну енергію (Звте) приймаємо в розмірі 2% від суми матеріальних витрат

  Звте = 2094840· 0,02 = 27931.2 грн

Розмір накладних витрат приймаємо на рівні 10 % фонду оплати праці виробничого персоналу без нарахувань, тобто річна сума цих витрат складатиме

Знакл = 1759084.8 · 0,1 = 175908.48 грн

Інші витрати включають витрати на оплату послуг банківських установ та непередбачені витрати. Розмір інших витрат приймемо у розмірі 5% від фонду оплати праці виробничого персоналу без нарахувань

Зін = 1759084.8 · 0,05 = 87954.24 грн

Система загальних поточних витрат (З), пов’язаних з реалізацією проекту, приведена в таблиці 11.

Таблиця 11 – Річні поточні витрати з надання послуг

Статті витрат

Сума, грн.

Оплата праці виробничого персоналу

1759084.8

Нарахування на фонд оплати праці (ЄСВ)

386998.65

Витрати на запасні частини, напівфабрикати, основні і допоміжні матеріали

2094840

Вода, теплова та електрична енергія

27931.2

Амортизаційні відрахування

107878.4

Накладні витрати

175908.48

Інші витрати

87954.24

РАЗОМ

4640595.09

Таким чином, сума поточних витрат за рік становитиме 4640595.09 грн.

12 Фінансові результати діяльності СТО

Дохід від господарської діяльності або виручка від надання послуг автомайстерні (Д) визначається виходячи з прийнятого рівня рентабельності (R) 20% і розміру непрямих податків (ПДВ)

    Д = З · (1+ R +ПДВ) (18)

де З – загальні поточні витрати (таблиця 11);

R і ПДВ – рентабельність і непрямі податки, в частках одиниць.

  Д = 4640595.09 · (1+0,2+0,2) = 5757893,1 грн

Прибуток від господарської діяльності (П) визначається за формулою

П = Д – З  (20)

П = 5757893,1 – 4640595.09 = 1117298.1 грн

Для загальної оцінки ефективності підприємницької діяльності розрахуємо рентабельність господарської діяльності

Rдіял = П · 100 (21)

З

де П – прибуток від господарської діяльності, грн.

З – загальні операційні витрати, грн.

Rдіял = 1117298.1 ·100 = 24%

4640595.09

Строк окупності капіталовкладень в проект розраховується

Як показують розрахунки надходжень коштів в ході здійснення підприємством виробничо-комерційної діяльності та розрахунки поточних витрат, що пов’язані з реалізацією проекту, даний вид діяльності відповідає цілям та задачам створення автомайстерні, а саме, одержання прибутку. Надходження коштів є ритмічним, а реалізація проекту не потребує суттєвих капітальних вкладень та виконується за рахунок власних коштів ініціатора проекту.

Капіталовкладення (К) в проектовану СТО складаються з суми вартості будівництва приміщення 570945,1 грн та вартості придбання необхідного обладнання 706155 грн.

К = 19554+706155= 725709 грн

Тоді трок окупності капіталовкладень в проект (ТОК) розраховується

ТОК = К/П (22)

де К – сума капітальних вкладень в проект;

П – загальна сума прибутку.

ТОК = 725709 /1117298.1 = 0,64 років або 6 міс.

Розрахунок показників економічної ефективності здійснення проекту приведений в табл. 12.

Таблиця 12 – Показники економічної ефективності реалізації проекту

Виручка від надання послуг, грн.

5757893,1

Загальні поточні витрати, пов’язані з реалізацією послуг, грн.

4640595.09

Прибуток від господарської діяльності, грн

1117298.1

Сплата внесків в бюджет

262398,5

Рентабельність господарської діяльності,%

24

Строк окупності капіталовкладень, роки

0,64

Таким чином, реалізація проекту протягом першого року забезпечить його ініціатору прибуток на рівні 1117298.1 грн.

Строк окупності капіталовкладень складе 6 міс. При зміні конкурентної ситуації та цін конкурентів в наступні роки показники ефективності можуть змінюватись.

ВИСНОВОК

Резюме

Даний бізнес-план розроблено з метою започаткування власного бізнесу, а саме відкриття автомайстерні.

Підприємець, що є ініціатором даного проекту, буде спеціалізуватись на наданні послуг з технічного обслуговування та ремонту автомобілів, шин та покришок, а також прокатування колісних дисків легкових автомобілів. Потреба в цих послугах зростає разом з добробутом громадян, в яких збільшується кількість автомобілів (на 1000 жителів зараз приходиться 42 автомобілі, а 15 років тому – 13). Річний обсяг виручки від надання послуг становить 2094840 грн. при поточних витратах 4640595.09 грн. Обсяг капітальних вкладень на реалізацію проекту складе 5757893,1 грн.

Сума річного прибутку складе 1117298.1 грн., а строк окупності капітальних вкладень – 0,64роки.

Проект не потребує залучення кредитних коштів, адже наявних ресурсів у підприємця на його реалізацію цілком вистачає.
План маркетингу

При реалізації проекту з організації підприємства по наданню послуг з обслуговування автомобілів найбільш вагомим важелем забезпечення успішної збутової діяльності є ефективний вибір місцезнаходження об’єкту.

В нашому випадку автомайстерня буде побудована в районному центрі Дніпропетровської області на вулиці, що є початком автомобільної дороги в напрямі м. Дніпро. Останнє забезпечить приток клієнтів з самого районного центру, населених пунктів, що розташовані в цьому напрямі, а також випадкових клієнтів, що прямують з та до обласного центру. Виходячи з цих міркувань, нами був визначений обсяг звернень клієнтів до СТО.

Асортимент послуг СТО був сформований виходячи з практики ведення бізнесу конкурентів з урахуванням фінансових можливостей підприємця. При цьому для реалізації проекту, як вже було вказано, залучатимуться лише власні накопичення ініціатора проекту без залучення додаткового фінансування.

Асортиментна політика реалізації проекту побудована виходячи з намагання задовольнити найчастіші звернення автомобілістів до СТО.

Основним методом ціноутворення при реалізації проекту є конкурентний метод, адже ринок послуг з обслуговування та ремонту автомобілів є ринком близьким до ринку чистої конкуренції. Основним каналом розподілення продукції є прямий продаж послуги. Основним каналом комунікацій – реклама в місці надання та наглядна реклама (вивіски).

Асортимент послуг, планові ціни та розрахунок річних надходжень від реалізації послуг приведений в табл. 10.

Таким чином, протягом року нормального функціонування проекту розмір фінансових надходжень від його реалізації становитиме 1877070 грн.

Подальший розвиток асортиментної та цінової політики буде спрямований на розширення асортименту послуг, зокрема, послуг з накачування шин спеціальними газовими сумішами, та заохочення постійних клієнтів з метою забезпечення стабільності збуту.1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас