1   2   3   4
Ім'я файлу: Методичка основа.doc
Розширення: doc
Розмір: 447кб.
Дата: 25.03.2020
скачати

3 Річний обсяг допоміжних робіт СТО

Послуги по допоміжних роботах СТО (ТДР) приймаємо в розмірі 25% від ТТО-ПР. Розподіл допоміжних робіт в процентному, так і числовому вигляді, зводимо в таблицю 8.

Таблиця 8 – Розподіл допоміжних робіт СТО

Види робіт

%

люд.-год.

Всього допоміжних робіт

100

34914

Ремонт та обслуговування технологічного обладнання, оснащення та інструменту

25

8728.5

Ремонт та обслуговування інженерного обладнання, мереж та комунікацій

20

6982.8

Перегон автомобилів

10

3491.4

Прийманняа, зберігання та видача материальних цінностей

20

6982.8

Прибирання виробничих приміщень та території

15

5237.1

Обслуговування компресійного обладнання

10

3491.4

4 Річний обсяг робіт з приймання і видачі автомобілів

Річний обсяг робіт з приймання і видачі знаходиться за наступною формулою

TПВ = NСТО· tпв (5)

де NСТО – кількість автомобілів, що обслуговуються проектованої станцією технічного обслуговування на рік;

tпв - трудомісткість приймання та видачі, люд.-год.

TПВ = 1265· 0,25 = 316,25 люд.-год.
5 Загальна трудомісткість СТО

Загальна трудомісткість СТО (Тзаг) являє собою суму трудомісткості за окремими видами робіт

   ТЗАГ = Т + ТДР + ТПВ (6)

  ТЗАГ = 139656 + 34914 + 316,25 =209484 люд.-год

Основні розрахунки за річним обсягом робіт СТО внесені в таблицю 9.

Таблиця 9 – Річний обсяг робіт СТО

Показники

Позначення

Числове значення

Середньорічний пробіг автомобіля, км

Lрік

40000

Річний обсяг робіт по ТО та ПР СТО, люд.-год

Т

139656

Річний обсяг допоміжних робіт, люд.-год

ТДР

34914

Річний обсяг з приймання і видачі автомобілів, люд.-год

ТПВ

316,25

Загальний річний обсяг робіт СТО, люд.-год

ТЗАГ

209484

6 Розрахунок кількості постів

Пости за своїм технологічним призначенням підрозділяються на робочі і допоміжні.

Робочі пости–це автомобіле-місця,оснащені відповідним технологічнимустаткуванням і призначені для технічної дії на автомобіль, підтримку і відновлення його технічно справного стану і зовнішнього вигляду (пости ПМР, діагностування, ТО, ПP, кузовних, малярних і протикорозійних робіт).

Річний фонд робочого часу поста знаходиться за формулою

    ФРЧ = ФРП · С · η 1· η 2· η 3 (7)

де ФРП – річний фонд робочого часу одного працівника, приймаємо 1680 год;

С - число змін на добу;

η1 - коефіцієнт використання робочого часу поста (η1 = 0,8 ÷ 0,9);

η2 - коефіцієнт технічної готовності обладнання (η2 = 0,95);

η3 - коефіцієнт сезонності, що залежить від виду послуг (η3 = 0,75 ÷ 1,0).

Для таких видів робіт, як ТО і ПР число робочих постів розраховується наступним чином

ФРЧ = 1680 · 1· 0,8· 0,95· 0,75 = 1660 ,8 год 

Кількість виробничих постів прибирально-мийних робіт (попередніх ТО і ПР), постів ТО, діагностики, розбірно-складальних і регулювальних робіт, кузовних і фарбувальних робіт ПР, а також допоміжних постів для прийому і видачі визначається по формулі

Х = Т · φ (8)

РЧ · PП · Тзм)

де T – загальний річний обсяг робіт СТО, люд.-год.;

φ – коефіцієнт нерівномірності надходження автомобілів на СТО (φ=1,15);

Тзм – тривалість зміни;

PП – середнє число робітників, що одночасно працюють на посту (PП=1,5...2,5);

ηП – коефіцієнт використання робочого часу поста (ηП =0,9).

Х = 209484 · 1,15 = 3.4 = 3 постів

1660,8· 2 · 12

Допоміжні пости–це автомобіле-місця,оснащені або не оснащені устаткуванням,на яких виконуються технологічно допоміжні операції (пости приймання і видачі автомобілів, підготовки і сушки на малярній дільниці тощо).

Допоміжні пости СТО виконують технологічно допоміжні операції: пости приймання та видачі автомобілів, контроль якості ТО і ПР. Загальна кількість допоміжних постів (ХДП) становить 0,25 ÷ 0,5 на один робочий пост

ХДП = 0,25 × 2 = 0.75 = 1 пост

Загальна кількість постів СТО (ХЗАГ) являє собою суму основних та допоміжних постів

ХЗАГ = Х+ ХДП (9)

ХЗАГ = 1+3=4 пост

Всі виконані розрахунки за кількістю постів заносимо в таблицю 10.

Таблиця 10 – Розрахунок кількості постів

Показники

Позначення

Числове значення

1. Кількість рабочих постів

Х

3

2. Кількість допоміжних постів

ХДП

1

3 Загальна кількість постів

ХЗАГ

4

7 Розрахунок кількості працівників СТО

Штатна кількість виробничих робітників (NШТ) забезпечує виконання добової і річної виробничої програми станції технічного обслуговування визначається за формулою

   NШТ = ТЗАГ (10)

ФРЧ · 12

де ТЗАГ – річний обсяг робіт, люд.-год;

ФРЧ – річний фонд робочого часу поста, год;

  NШТ = 209484/1660 ,8 ·12 = 10.5 = 11 чол

Із загальної чисельності виробничих робітників (Nшт) виділимо 80% основних виробничих робітників і 20% допоміжних робітників.

   NОСН = 11· 0,8 = 1.6 = 9 чол

  NДОП = 11 · 0,2 = 0.4 = 2 чол

Додатково розраховуємо кількість адміністративно-управлінського (NАУП) і молодшого обслуговуючого персоналу (NМОП).

Чисельність АУП приймаємо в розмірі 10% від сумарної чисельності основних і допоміжних робітників (від Nшт).

  NАУП = 11 · 0,1 = 1.1 = 1 чол

Чисельність МОП приймаємо 5% від Nшт.

NМОП = 11 · 0,05 = 0,55 = 1 чол

Разом працюють на СТО

   Ч = 11 + 1 + 1 = 13 чол

Вносимо в таблицю 11 дані розрахунку штатної кількості працівників СТО.

Таблиця 11 – Кількість виробничих робітників СТО

Показники

Позначення

Числове значення

Тривалість зміни, год

ТЗМ

12

Річний фонд робочого часу одного працівника, год

ФРП

1680

Штатна кількість виробничих робітників, чол

Nшт

11

Кількість основних виробничих робітників, чол

NОСН

9

Кількість допоміжних робітників, чол

NДОП

2

Адміністративно-управлінський персонал, чол

NАУП

1

Кількість МОП

NМОП

1

Загальна кількість робітників СТО

Ч

24

8 Розрахунок заробітної плати працівників СТО

Заробітна плата рахується спочатку окремо за категоріями працівників (див. таблю 7), потім розраховується середньомісячна зарплата 1-го середньооблікового працівника СТО.

Таблица 7 – Зарплата працівників СТОКатегорія робітників СТО

Робочий час в годинах

Годинна тарифна ставка

Ставка окладу

Зарплата працівників СТО, грн

Середньомісячна зарплата працівника СТО

1кв

2кв

3кв

4кв

1кв

2кв

3кв

4кв

1. Основні виробничі робітники

440

485

528

518

70

-

30800

33950

36960

36260

11498

2. Допоміжні виробничі робітники

440

485

528

518

45

-

19800

21825

23760

23310

7391

3. Адміністративно-управлінський персонал

440

485

528

518

-

10 000

30 000

30 000

30 000

30 000

10 000

4. МОП

264

289,8

316,8

310

-

5000

15000

15000

15000

15000

5000

  ЗСЕР = ΣЗПсер·Ni   (11)

Ч

де ЗПсер – середньомісячна зарплата працівника;

Ni – окрема категорія працівників (основні, допоміжні робітники, АУП, МОП);

Ч – загальна кількість працівників на СТО.

ЗСЕР = 11498·9 +7391·2 + 10000 + 5000 = 5552.66 грн

24

Далі розраховуємо фонд оплати праці (ФОП). Для розрахунку ФОП скористаємося наступною формулою (грн./рік)

ФОП = ЗСЕР · 12 · Ч · Кс  (12)

де ЗСЕР – середньомісячна зарплата 1-го середньооблікового працівника СТО;

12 – число місяців в році;

Кс – надбавка за стаж роботи (1,1).

  ФОП = 5552.66 · 12 · 24 · 1,1 = 1759084.8 грн/рік 

Виходячи з того, що організаційно-правовою формою реалізації проекту буде Суб’єкт підприємницької діяльності фізична особа, що є платником єдиного податку з фізичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності, розмір нарахувань на фонд оплати праці включатиме нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) за ставкою 22 % за 9 найманих працівників.

Єдиний соціальний внесок (22%), який необхідно оплатити автосервісу, складе

ЄСВ = 0,22 · ФОП (13)

ЄСВ =1759084.8 ·0,22 = 386998.65 грн/рік

Сплата військового збору (ВЗ) складає 1,5% від ФОП

ВЗ = 0,015 · 1759084.8 = 26386.27 грн/рік

Сплата податку з доходу громадян (ПДГ) складає 18% від ФОП і становить

ПДГ = 0,18 · 1759084.8 = 316635.26 грн/рік

Як суб’єкт підприємницької діяльності, власник автомайстерні має також сплатити 22% внесків від мінімальної зарплати (С)

С = 4173·0,22·12=11016,7 грн/рік

Сплата підприємцем єдиного податку (ЄП) за видом діяльності (ІІ група) в розмірі 20% від мінімальної зарплати щомісячно

ЄП = 4173·0,2=834,6 грн/міс або 10015, 2 грн/рік

Всього сплата внесків в бюджет підприємця (ВБЮДЖ) складе

ВБЮДЖ = ВЗ+ПДГ+С+ЄП (14)
ВБЮДЖ = 26386.27 +316635.26 +11016,7+10015, 2=364053.43 грн
9 Витрати на обладнання та інструмент СТО

Підбір обладнання та інструменту проводиться виходячи з виду робіт сервісу. Визначаємо витрати на обладнання і інструмент і зводимо дані в таблицю 8.

Таблиця 8 – Витрати на обладнання СТО

Види обладнання

Кількість, од

Ціна одиниці, грн

Вартість (Воб), грн

Обладнання:

1. Шиномантажний станок Remax V-521

1

20 670

20 670

2. Балансировочний станок Remax VT-61

1

15 460

15 460

3. Вулканізатор V3

1

5 800

5 800

4. Стенд розвал сходження Т4216

1

148 652

148 652

5. Підйомник двухстоєчный TD 3500

2

41250

82 500

6. Установка для промиывки тех. рідини АКПП Norberg CMT32

3

19 620

58 860

7. Установка для заміни ОЖ КС-121

3

12 830

38 490

8. Установка для заміни гальмівної рідини SMC-180

1

11 500

11 500

9. Установка для заміни масла 2380-СЕ

10

21 536

215 360

10.Комплект для діагностики Premiex 7-X

1

27 700

27 700

11. Стенд для очистки и диагностики топливной системы SMC-2001 ED

1

57 460

57 460

12.Компресор СБ

1

15 226

15 226

13. Обладнання для стяжки пружин Т01402

1

3 911

3 911

14. Ванна для перевірки коліс КС-013

1

4 566

4 566

Разом загальна вартість обладнання

-

-

706 155


1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас