1   2   3   4
Ім'я файлу: Методичка основа.doc
Розширення: doc
Розмір: 447кб.
Дата: 25.03.2020
скачати

Міністерство освіти і науки України

Дніпровський індустріальний коледж

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

для студентів освітньо-професійної програми

«Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів»

(141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)

2019
Укладач
В.М. Янова


РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

на засіданні циклової комісії економічних дисциплін та менеджменту

Протокол від _______________ №____

Голова циклової комісії_____________

В.М. Янова

Методичні вказівки призначено для самостійної роботи студентів спеціальності «Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів» (141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) під час виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства». Подано методичні засади виконання й захисту курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства». Зокрема, формулюються навчальні цілі роботи, розглядається організаційна методика її виконання на окремому прикладі. Матеріали доповнено переліком необхідної літератури, описано порядок виконання та вимоги до оформлення курсової роботи. Надано індивідуальні завдання для виконання курсової роботи.
Навчальна програма за курсом «Економіка підприємства» передбачає виконання студентами курсової роботи.

Курсова робота є заключним етапом вивчення дисципліни.

Курсова робота виконується згідно з тематикою, що відповідає вимогам цих методичних матеріалів, навчальній програмі дисципліни та вимогам відповідних освітньо-кваліфікаційних характеристик молодших спеціалістів.

Мета курсової роботи – сприяти закріпленню, поглибленню і узагальненню знань і навичок, отриманих студентами, а також застосуванню цих знань і умінь при виконанні економічного обґрунтування своїх пропозицій у дипломному проекті.
1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Курсова робота виконується кожним студентом на основі індивідуальних вихідних даних.

Курсову роботу студент виконує самостійно, періодично консультуючись з керівником. Під час написання курсової роботи студент повинен:

 • отримати завдання; при виконанні курсової роботи використовувати інформаційне й методичне забезпечення;

 • відвідувати консультації керівника та враховувати його зауваження і оперативно виконувати методичні вказівки;

 • подати готову роботу на перевірку керівникові не пізніше, ніж за три дні до захисту;

 • систематизувати основні положення курсової роботи й захистити її перед комісією.

Тема курсової роботи – «Розрахунок станції технічного обслуговування з ремонту та обслуговування автомобілів».

Курсова робота оформлюється в такій послідовності:

 • титульний лист;

 • перший лист;

 • зміст;

 • вступ;

 • пояснювально-розрахункова частина;

 • висновок;

 • список літератури;

 • бланк індивідуального завдання (Додаток А);

 • чистий аркуш паперу для рецензії керівника.

Обсяг курсової роботи – від 30 до 40 сторінок. Курсова робота виконується лише українською мовою.

Курсова робота повинна бути виконана в термін, встановлений навчальним планом та захищена на комісії економічних дисциплін.

Студенти, які не виконали та не захистили курсову роботу, до здачі іспиту не допускаються.
2 ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Виконану роботу студент здає на комісію для перевірки та рецензування.

При отриманні позитивної оцінки курсова робота допускається до захисту. Якщо робота не відповідає вимогам, які наведені в даних методичних вказівках, та розрахунки виконані неправильно, робота повертається на доробку.

При захисті курсової роботи студент має розкрити її зміст та відповісти на поставлені питання перед членами комісії. Після захисту курсової роботи студент отримує оцінку, яка заноситься в його залікову книжку та екзаменаційну відомість.

3 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота друкується на ПК або пишеться від руки чорними чорнилами на стандартних листах паперу формату А4 (з рамкою), розмір шрифту 14, грамотно, акуратно, на одній стороні паперу. Скорочення слів, крім загальноприйнятих, не допускається. Оформлення розділів, підрозділів, рисунків, таблиць та приклад висновку наведено в пояснювально-розрахунковій частині цих методичних вказівок.

Всі рисунки, таблиці та формули мають безперервну нумерацію. Нумерація сторінок починається з змісту. Зміст, вступ, висновки, список літератури та розрахункові розділи пишуться з нової сторінки.
4 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Красноруцький О.О. Проектування та створення фірм: [навчальне видання] / О.О. Красноруцький, О.Ю. Бобловський. – Харків : ХНТУСГ, 2007. – 56 с.

 2. Бізнес-планування в технічному сервісі: [навчальний посібник]/[Г.Є. Мазнєв, О.О. Артеменко, О.Ю. Бобловський, С.О. Заїка, О.О. Красноруцький]; за ред. Г.Є. Мазнєва. — Харків: Вид-во «Міськдрук», 2010. – 76с.

 3. Андрусенко С. І. Технологічне проектування автотранспортних підприємств: навч. посіб. / Андрусенко С. І., Білецький В. О., Бортниць. – К.: Каравела, 2009. - 368 с.

 4. Диагностическоеи гаражное оборудование для станций технического обслуживания автомобилей: [информационные листы и каталоги представительства концерна Роберт Бош Лтд в Украине]. – К., 2007.

 5. Канарчук В. Є. Основи технічного обслуговування і ремонту ав-томобілів. Книга 1: теоретичні основи. Технологія: підручник / В. Є. Канарчук, О. А. Дудченко, А. Д. Чигиринець – К.: "Вища школа", 1994. –342 с.

 6. Канарчук В. Є. Основи технічного обслуговування і ремонту ав-томобілів. Книга 2: організація, планування і управління: підручник / В. Є. Канарчук, О. А. Дудченко, А. Д. Чигиринець – К. : "Вища школа", 1994.-383 с.

 7. Лудченко О. А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: організація і управління: підручник / О. А. Лудченко. – К.: Знання, 2004. –478 с.

 8. Лудченко О. А. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів: технологія: підручник / О. А. Лудченко. – К.: Вища шк., 2007. – 527 с.

 9. Напольский Г. М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания / Г. М. Напольский. – М.: Транспорт, 1993. – 271 с.

 10. Нормы пробега (ресурсы) автомобилей и их основных агрегатов до и после капитального и восстановительного ремонтов для I, II и III категорий условий эксплуатации. Нормативы по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей. РД 200 УССР 84001-86-88 / Минавтотранс УССР. – Киев, 1988.

 11. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта: ОНТП-01-91 (РД 3107938-0176-91). – [Действителен от 1992-01-01]. – М.: Гипроавтотранс, 1991. – 184с.

 12. Марков О.Д. Организация автосервиса/ О. Д. Марков. – Л.: Орияна Нова,1998. – 332 с.

 13. Марков О.Д. Станции технического обслуживания автомобилей/ О. Д.Марков. – К.: Кондор, 2008. – 536 с.

 14. Марков О.Д. Автосервис: рынок, автомобиль, клиент/ О. Д. Марков. –М.: Транспорт, 1999. – 270 с.5 ПОЯСНЮВАЛЬНО-РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА
Зміст курсової роботи складається з таких питань:

Вступ

 1. Розрахунок виробничої програми та обсягів робіт міської станції технічного обслуговування автомобілів

 2. Річний обсяг робіт СТО по технічному обслуговуванню та поточному ремонту

 3. Річний обсяг допоміжних робіт СТО

 4. Річний обсяг робіт з приймання і видачі автомобілів

 5. Загальна трудомісткість СТО

 6. Розрахунок кількості постів

 7. Розрахунок кількості працівників СТО

 8. Розрахунок заробітної плати працівників СТО

 9. Витрати на обладнання та інструмент СТО

 10. Розрахунок площі, вартості приміщень та амортизаційних відрахувань СТО

 11. Матеріальні і накладні витрати СТО

 12. Фінансові результати діяльності СТО

Висновок (Резюме. План маркетингу)

Список літератури

Додаток А (завдання)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

ПОЯСНЮВАЛЬНО - РОЗРАХУНКОВОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Вступ
На етапі становлення і розвитку ринкових відносин в Україні автомобільний транспорт та автосервіс є однією з найбільш швидкоплинних і зростаючих підгалузей національної економіки.

У зв'язку із зростанням темпів автомобілізації зростає потреба в підтримці техніки в справному стані. Звідси збільшується роль автосервісних підприємств, що виконують такі послуги.

Послуги автосервісу – це, перш за все, післяпродажний сервіс, що включає технічне обслуговування та ремонт автомобілів. Він може бути спрямований на гарантійний ремонт, забезпечення запасними частинами, проведення технічного обслуговування, поточного ремонту, надання супутніх послуг зі страхування автомобілів, їх оренду або купівлю в кредит, лізинг і т.д.

Велика частина автосервісних підприємств (понад 80%) відноситься до категорії малих, тобто чисельність працюючих в них не перевищує 100 осіб.

Також, на ринку автосервісних послуг здійснюють свою діяльність індивідуальні підприємці, які виконують деякі роботи по технічному обслуговуванню і ремонту автомобілів.
Для створення підприємства з надання автосервісних послуг потрібно вирішити ряд організаційних, виробничих і фінансових питань, в тому числі вивчити попит на послуги в даному районі, провівши маркетингові дослідження.

Перед створенням автосервісного підприємства доцільно розробити детальний бізнес-план, план річного економічного розвитку зі структурою собівартості, вартості по наданню послуг, з визначенням фінансових результатів від усіх видів діяльності, власного інвестиційного фонду для посилення конкурентоспроможності ведення бізнесу.

Вихідні дані до курсової роботи


№ п/п


Кількість населення регіону, чол.

Клас

автомобілів

Середньоріч-ний пробігу автомобіля, км

Кліматичні

умови

Кількість автомобілів на 1000 жителів

1

10000

особливо-малий

50000

Помірний

90

2

11000

особливо-малий

60000

Жаркий сухий

140

3

12000

особливо-малий

70000

Теплий вологий

120

4

13000

особливо-малий

80000

Холодний

160

5

14000

особливо-малий

90000

Дуже холодний

180

6

15000

особливо-малий

100000

Теплий вологий

175

7

16000

особливо-малий

110000

Помірний

155

8

17000

особливо-малий

120000

Жаркий сухий

135

9

18000

малий

130000

Помірно холодний

130

10

19000

малий

140000

Помірний

160

11

20000

малий

150000

Холодний

175

12

21000

малий

160000

Дуже холодний

180

13

22000

малий

170000

Теплий вологий

125

14

23000

малий

35000

Холодний

110

15

24000

малий

190000

Жаркий сухий

105

16

25000

малий

200000

Помірно холодний

95

17

26000

малий

210000

Теплий вологий

65

18

27000

малий

220000

Помірно-теплий

180

19

28000

середній

230000

Помірно-теплий

125

20

29000

середній

240000

Теплий вологий

187

21

30000

середній

250000

Холодний

200

22

31000

середній

260000

Дуже холодний

210

23

32000

середній

270000

Помірний

230

24

33000

середній

24 000

Теплий вологий

240

25

20923

середній

5 000

Жаркий сухий

460

  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас