Ім'я файлу: 6_Методичне забезпечення індивідуальної роботи студентів (КПІЗ)
Розширення: doc
Розмір: 51кб.
Дата: 14.05.2020
скачати
Пов'язані файли:
Вінницький Національний Медичний Університет факул.docx
юсиккурсовий.docx
нд.docx
КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ - Психология.doc
Экология.docx
Розвиток бізнес-освіти в умовах професіоналізації менеджменту 2.
Що розвиває стрибок у довжину з місця.docx
Баскетбол Iсторiя виникнення та опис гри.doc
Реферат ПЗ 7.docx

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРАКТИЧНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОЛОГІЯ”
Метою виконання комплексного практичного індивідуального завдання з навчальної дисципліни “Екологія” є підвищення рівня теоретичних знань студентів і навичок використання їх у практичній діяльності. Завданнями виконання КПІЗ є:

– поглиблене опанування студентами навчального матеріалу і засвоєння теоретичних знань;

– формування у студентів здатності самостійно логічно мислити та правильно викладати засвоєний матеріал;

– набуття студентами вмінь виконувати завдання з проведення розрахунків, розв’язувати проблемні ситуації згідно з поданими до них рекомендаціями, а також здійснювати самоконтроль своїх знань;

– засвоєння методів юридичної техніки.

КПІЗ з дисципліни „Екологія” виконується самостійно кожним студентом на основі засвоєння програмного матеріалу. КПІЗ охоплює усі основні теми дисципліни. Метою виконання КПІЗ є оволодіння навичками застосування правових знань у практичній діяльності та суспільному житті. КПІЗ оформляється у відповідності із встановленими вимогами. Виконання КПІЗ є одним із обов'язкових складових модулів залікового кредиту з навчальної дисципліни „Екологія”.

КПІЗ передбачає написання реферату по одній із запропонованих тем. Структура реферату: титулка – план – вступ – основна частина – висновки - список використаних джерел. Вимоги до реферату: поля – верхнє, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве 1,5 см. Обсяг реферату до 15 писаних аркушів.
Варіанти КПІЗ з дисципліни “Екологія”

 1. Основні тенденції сучасної науки земельного права.

 2. Земельний сервітут: історія та сучасність.

 3. Проблеми реалізації права приватної і комунальної власності на води.

 4. Правове регулювання водопостачання для питних і побутових потреб населення та якості питної води.

 5. Правовий режим водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних.

 6. Правова охорона підземних вод.

 7. Правова охорона внутрішніх і територіальних вод України.

 8. Особливості правового режиму використання нафтогазоносних надр.

 9. Правові проблеми освоєння надр виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.

 10. Правове забезпечення екологічної безпеки при розміщенні відходів та захороненні шкідливих речовин у надрах.

 11. Поняття та зміст лісовпорядкування.

 12. Поняття, призначення та порядок ведення державного лісового кадастру.

 13. Заготівля деревини як вид спеціального використання лісових реурсів.

 14. Правовий режим використання мисливських угідь в Україні.

 15. Правове регулювання здійснення рибальства у виключній (морській) економічній зоні України.

 16. Порядок виникнення та припинення права власності на об’єкти тваринного світу.

 17. Порядок і умови здійснення полювання іноземцями в Україні.

 18. Правове регулювання здійснення любительського рибальства.

 19. Особливості правового режиму використання та охорони тварин,

занесених до Червоної книги України.

 1. Міжнародне співробітництво в сфері формування, збереження та раціонального використання об’єктів екологічної мережі.

 2. Правовий режим водно-болотних угідь, що мають міжнародне значення переважно як середовище існування водоплавних птахів.

 3. Принципи формування, збереження та раціонального використання екологічної мережі.

 4. Правовий режим земель рекреаційного призначення

 5. Правове регулювання діяльності, що впливає на погоду і клімат.

 6. Правові засади охорони озонового шару: національне і міжнародно-правове регулювання

 7. Поняття та порядок організації моніторингу у сфері охорони атмосферного повітря.

 8. Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та його значення для України.


Вимоги до виконання комплексного практичного індивідуального завдання

з навчальної дисципліни

Екологія


 1. Обсяг реферату – 15 сторінок, при форматі А4 (297х210), орієнтація – книжкова;

 2. Оформлення реферату: формат А-4, поле верхнє, нижнє – 2 см, поле ліве – 3 см, поле праве – 1,5 см, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.

 3. На першому аркуші – посередині рядка жирним шрифтом, нижче праворуч – прізвище, ініціали студента, група; далі через 1 інтервал – текст.

 4. Реферат повинен містити такі складові елементи:

 • актуальність реферату;

 • ступінь розробленості теми;

 • постановка проблеми;

 • виклад основного матеріалу;

 • висновки;

 • література.

 1. Список використаних джерел (без повторів) оформляється в кінці тексту під назвою ”Література”. У тексті зноски вказуються у квадратних дужках з порядковим номером джерела за списком, через кому – номер сторінки (сторінок), нумерація наскрізь, а не в абетковому порядку.


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТІВ
ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Рига Л.

студента групи Фі-31

денної форми навчання
Текст……… [1, с. 55; 2, с. 91]
Література

 1. Федченко, П.В. Угоди про визнання вини в кримінальному процесі / П.В. Федченко // Право України. – 2012. – № 10. – С. 81-90.

 2. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар / за загальною редакцією проф. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.

 3. Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] : прийнятий 13 квіт. 2012 р. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14. – Назва з екрану.

 4. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права людини [Електронний ресурс] : прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 груд. 1966 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043.

 5. Про практику постановлення судами вироків (постанов) при розгляді кримінальних справ в апеляційному порядку: постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 трав. 2006 р. № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас