1   2   3   4   5
Ім'я файлу: 20210525_095325.docx
Розширення: docx
Розмір: 67кб.
Дата: 29.05.2021

Список рекомендованої для написання розділу літератури (використані джерела заносяться до загального списку літератури в кінці пояснювальної записки диплому)

 1. Охорона праці/[З.М. Яремко, С.В. Тимошук, О.І. Третяк, Р.М. Ковтун]; за ред. З.М. Яремка. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. — 310 с.

 2. Протоєрейський О.С. Охорона праці в галузі: навч. посіб./О.С. Протоєрейський, О.І. Запорожець — К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. — 268 с.

 3. Русаловський А.В. Правові та організаційні питання охорони праці: навч. посіб./А.В. Русаловський — 4-те вид., допов. І перероб. — К.: Університет “Україна”, 2009. — 295 с.

 4. Навчальна програма та практикум з основ охорони праці [З.М. Яремко, О.І. Третяк, І.Р. Муць та ін.:] — Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. — 72 с.

 5. Гогіташвілі Г.Г. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: навч. посіб./Г.Г. Гогіташвілі, Є.-Т. Карчевські, В.М. Лапін— К.: Знання, 2007. — 367 с.

 6. Основи охорони праці/[В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г. Валенко та ін.]; за ред. В.В. Березуцького. — Х.: Факт, 2005. — 480 с.

 7. Катренко Л.А. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: навч. посіб./Л.А. Катренко, Ю.В. Кіт, І.П. Пістун. — Суми: ВТД “Університетська книга”, 2009. — 540 с.

 8. Охорона праці та промислова безпека: навч. посіб./[К.Н. Ткачук, В.В. Зацарний, Р.В. Сабарно, С.Ф. Каштанов та ін.]; за ред. К.Н. Ткачука і В.В. Зацарного. — К., 2009. —454 с.

 9. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: короткий виклад та засоби оцінювання знань: навч. посіб./З.М. Яремко, І.Р. Муць, Я.В. Галаджун; за ред. З.М. Яремка — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. —268 с.

 10. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: навч. посіб./З.М. Яремко. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. —301 с.

 11. Третяк О.І. Менеджмент охорони праці в загальноосвітніх навчальних закладах: навч.-метод. посіб./О.І. Третяк, С.В. Тимошук, З.М. Яремко. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. —75с.

 12. Долин П.А. Справочник по технике безопасности./П. А. Долин — М.: Энергоатомиздат, 1985. — 824 с.

 13. Дмитрук О.Ю. Безпека життєдіяльності./О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Щур. —К.: Видавничий центр “Київський університет”, 1999. — 209 с.

 14. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності./М.С. Корольчук. — К.: Ельга, Ніка-Центр,2003. —400 с.

 15. Трахтенберг І.М., Коршун М.М., Чебанова О.В. Гігієна праці та виробнича санітарія./І.М. Трахтенберг, М.М. Коршун, О.В.Чебанова. — К.: Основа, 1997. — 464 с.

 16. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе и воде./[Г.П. Беспамятнов, К.К. Богушевская, А.В. Беспамятнова и др.] — Л.: Химия, 1975. — 456 с.

 17. КатренкоЛ.А., ПістунІ.П. Охорона праці в галузі освіти: навч. посіб./Л.А. Катренко, І.П. Пістун. — Суми: ВДТ “Університетська книга”, 2004. — 304 с.

 18. Піддубний В.В. Питання професійної гігієни в системі охорони праці/ В.В. Піддубний, О.І. Стовбун. — К.: Логос, 2004. — 195 с.

 19. Система попередження нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань: метод. посіб., 2005. — 128 с.

 20. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. — К.: Основа, 1998. — 348 с.

 21. Правила пожежної безпеки в Україні. — Київ: П68 Пожінформтехніка, 2005. — 208 с.

 22. ДБН В.2.5-56:2010 “Системи протипожежного захисту”. Накази від Мінрегіонбуду України від 22.12.2010 №537 та від 30.12.2010 №571.

 23. ДБН В.2.5-67:2013 “Опалення, вентиляція та кондиціонування”. Наказ Мінрегіонбуду від 25.01.2013 №24.

 24. ДБН В.2.5-28-2006. “Природне і штучне освітлення”. Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від15.05.2006 №168.

 25. ДСН3.3.6.037-99 “Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку”. Постанова МОЗ України та Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 №37.

 26. ДСН3.3.6.039-99 “Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації”. Постанова МОЗ України та Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 №39.

 27. ДСанНіП5.5.2.008-01 Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу. — К., 2001.

 28. НАПБ Б.03.002-2007 “Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою”. Наказ МНС України від 03.12.2007 №833.

 29. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Постанова МОЗ України та Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1997 №62.

 30. Норми радіаційної безпеки України; доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення(НРБУ-97/Д-2000). Постанова МОЗ України та Головного державного санітарного лікаря України від 12.07.2000 №116.

 31. Типові норми належності вогнегасників. Наказ МНС України від 02.04.2004 за №151.

 32. Правила експлуатації вогнегасників. Наказ МНС України від 02.04.2004 за №152.

Інтернет - ресурси

1. Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України

http://www.mon.gov.ua.

2. Офіційний веб-сайт Державної служби гірничого нагляду та

промислової безпеки України (Держгірпромнагляд)

http://www.dnop.kiev.ua.

3. Офіційний веб-сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) http://www.mns.gov.ua.

4. Офіційний веб-портал Верховної Ради України

http://portal.rada.gov.ua.

5. Професійна юридична система “Нормативні акти України

(НАУ)” http://www.nau.ua.

6. Державні будівельні норми України(ДБН) http://dbn.at.ua.

7. Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ

http://base.safework.ru/iloenc.

8. Библиотека безопасного труда МОТ
1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас