1   2   3   4   5
Ім'я файлу: 20210525_095325.docx
Розширення: docx
Розмір: 67кб.
Дата: 29.05.2021


Для розрахунку вартості ускладнюючих елементів необхідно:

Графа 7 = гр 4 х гр 6.

Наприклад, якщо вартість оздоблення пайєтками складає 0,15 грн за 10 шт, тоді загальна його вартість (100 шт):

100 шт х 0,15 = 1,50 грн.

10 шт.

Загальна вартість ускладнюючих елементів при виготовленню жіночого жакету складає 5,7 грн.

Вартість послуги по виготовленню жіночого жакету:

В послуги = 27 + 6,90 = 33,90 грн.

Результати розрахунку зведенні в таблицю 6.3.1.

Графи 2, 3, 4 заповнюються за прейскурантом № Б 01 (01 – 15) ч І, (додаток 3) в залежності від конструкції виробу (складності моделі).

Графа 5 заповнюється згідно з додатком 1.

Вартість виготовлення спідниці мінімальної складності ( без підкладки) визначається у розділі 1. Для ательє 1 – го розряду при виготовленні виробу із тканини 2 – ої групи складає 5,50 грн. (позиція 1 – 85, с 17).

Вартість одного ускладнюючого елементу в поясних виробах для ательє 1-го розряду при виготовленні виробів із тканини 2 – ої групи – 1 грн.

(позиція 1 – 94, с.18)

Вартість послуги з виготовлення спідниці:

В2послуги = 5,50 + 3,00 = 8,50 грн.

Загальна вартість послуги по виготовленню жіночого костюму:

Впослуги= В1 + В2 = 33,90 + 8,50 = 42,40 грн.

У період переходу до ринкових відносин у сфері побутового обслуговування населення використовуються вільні відпускні ціни, які розраховуються на підставі вартості послуги, установленої в ательє відповідного розряду згідно з прейскурантом № Б 01 (01 – 15) і з урахуванням коефіцієнту подорожчання. Коефіцієнт подорожчання є змінною величиною, яка залежить від рівня попиту та пропозиції на даний вид послуг. Для ательє вищого і 1-го розряду він дорівнює 5 – 6.

Вільна відпускна ціна розраховується за формулою:

Цв.в. = В послуги х К.

де Ц в. в. – вільна відпускна ціна, грн;

В послуги – вартість послуги за прейскурантом, грн;

К – коефіцієнт подорожчання.

Ц в.в. = 42,40 х 5= 212 грн.

Крім вільної відпускної ціни замовник сплачує податок на додану вартість (ПДВ), величина якого складає 20% від вільної відпускної ціни.

Вільна відпускна ціна з ПДВ визначається за формулою:

Ц в.в. з ПДВ = Ц в.в. + Цв.в. х % ПДВ = 212 + 212 х 20 = 254,4 грн.

 1. 100

де % ПДВ – ставка податку на додану вартість, грн.
4.4 Розрахунок вартості виготовлення моделі з матеріалів підприємства

В ательє надаються послуги по виготовленню виробів як з матеріалу замовника, так і з матеріалу ательє.

Для того, щоб визначити ціну виробу з матеріалу ательє потрібно в першу чергу визначити вартість усіх матеріалів, необхідних для виготовлення виробу. Необхідна кількість основних матеріалів визначається згідно з розкладкою (графа 2)

Розрахунок вартості матеріалів проводимо в таблиці 5.2

Таблиця 4.2 - Розрахунок вартості матеріалів необхідних для

пошиття жіночого костюмуМатеріали

Одиниця виміру

Необхідна кількість

Ціна одиниці виміру, грн.

Вартість, грн.

1

2

3

4

5

1. Тканина верху

м

2,3

29,2

67,16

2. Підкладкова

тканина

м

1,8

13,0

23,40

3.Клейова прокладка

м

1,5

9,2

13,80

5. Нитки полієстрові

шт.

2,0

1,5

3,00

6. Плечові накладки

шт.

2,0

3,6

7,20

7. Ґудзики

шт.

3,0

1,0

3,00

8. Мереживо

м

1,0

5,0

5,00

9. Паєтки

м

1,0

3,0

3,00

10.Тасьма-блискавка

шт.

1,0

1,5

1,50

Всього
127,06

Вартість виробу з матеріалів ательє дорівнює вартості матеріалів ательє з ПДВ і вільній відпускній ціні з ПДВ, визначеній в розділі 6.3.

Ввир. = Вмат. + Ц = 127,06 + 254,4 = 381,46 грн.

де Ввир. – вартість виробу, грн. ;

Вмат. – вартість матеріалів, грн. ;

Ц - ціна послуги з ПДВ , грн.

Додаток 2

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет технологій та дизайну

Коледж

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до написання розділу «Охорона праці»

у дипломних роботах молодших спеціалістів

спеціальності «Швейне виробництво»
Розглянуто та затверджено

на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

протокол 1 від 31.08.15р.
Голова ЦК _________ Лисюк О.А.

Київ 2015

ВСТУП

Виконання та захист дипломної роботи – це завершальний етап освітнього процесу в Коледжі КНУТД. Написання розділу «Охорона праці» у дипломних роботах молодших спеціалістів є підсумковим заходом державної атестації випускників з питань охорони праці.

Розробляючи індивідуальні завдання на дипломні роботи, ЦК швейних дисциплін обов’язково вводить у перелік питань розділ «Охорона праці» для молодших спеціалістів, зазначає термін його виконання та прізвище консультанта.

Завдання до цього розділу та список рекомендованої літератури і

нормативних документів видають в ЦК природничо-наукових дисциплін, одночасно узгоджуючи графік індивідуальних консультацій та термін подачі виконаного завдання.

Роботу з підготовки розділу «Охорона праці» потрібно провести у короткий термін, ще до початку проведення систематичних досліджень з теми дипломної роботи. Щоб своєчасно та якісно виконати завдання, проводять загальні та індивідуальні консультації. Загальну консультацію

проводять зі студентами однієї спеціальності перед початком виконання завдання. Розклад індивідуальних консультацій визначає консультант і доводить його до відома студентів. Після виконання розділу «Охорона праці»

студент подає його для перевірки консультантові в друкованому на чернетках або електронному вигляді й у випадку задовільного вирішення поставлених завдань продовжує працювати над наступними розділами дипломної роботи. Зміст розділу з охорони праці повинен бути конкретним і підтверджувати вміння студента фахово оцінити умови праці на виробництві, знання нормативних документів з охорони праці, виключення небезпеки під час виконання технологічної частини диплому та володіння основами організації безпечної професійної діяльності.

На сьогоднішній день проблеми безпеки властиві не тільки професіям, де використовують сучасну техніку та де наявні екстремальні умови праці, а й гуманітарно-суспільній сфері, де праця часто пов’язана із небезпеками, що можуть чинити шкоду як самим працівникам, так і іншим особам. Хоча не завжди можливо однозначно виявити негативний вплив на стан здоров’я працівників того чи іншого чинника, але головний постулат безпеки полягає в тому, що умови праці за певних обставин можуть викликати небезпечні віддалені зміни у стані здоров’я. Тому проблеми безпечної професійної діяльності притаманні цілому ряду різноманітних видів діяльності.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ, ЗМІСТУ РОЗДІЛУ

«ОХОРОНА ПРАЦІ» ТА ЙОГО ОФОРМЛЕННЯ У ДИПЛОМНІЙ РОБОТІ
Зміст розділу «Охорона праці» повинен враховувати особливості проведення досліджень з теми дипломної роботи та специфіку майбутньої професійної діяльності. У розділах необхідно:

• провести аналіз умов праці з характеристикою небезпек, які можуть виникнути під час виконання роботи;

• обґрунтувати організаційно-технічні заходи, які гарантують безпеку виконання технологічної частини дипломної роботи;

• передбачити можливі надзвичайні ситуації на виробництві та запропонувати заходи, спрямовані на їхнє запобігання.

Розділи оформляють за такою структурою:
N ОХОРОНА ПРАЦІ (N – номер розділу)

N.1 Аналіз стану умов праці

N.1.1 Характеристика виробничого середовища та його чинників

N.1.2 Опис процесу праці

N.1.3 Аналіз методів дослідження, обладнання та характеристика матеріалів

N.2 Організаційно-технічні заходи з поліпшення умов праці

N.2.1 Організування місця праці та безпечної роботи

N.2.2 Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці

N.2.3 Заходи щодо безпеки під час виконання технологічної частини дипломної роботи та професійної діяльності

N.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях

N.3.1 Протипожежні та проти вибухові заходи, забезпечення пожежної безпеки, засоби пожежогасіння

N.3.2 Надання першої долікарської допомоги постраждалим (зокрема, в разі механічного травмування гострими, ріжучими інструментами, електротравмування, термічних опіків, втрати свідомості)

N.3.3 Організація евакуації працівників

Висновки до розділу.
На початку розділу обґрунтовують актуальність питань з охорони праці та безпеки життєдіяльності як під час виконання технологічної частини дипломної роботи, так і у разі виконання функціональних обов’язків під час майбутньої професійної діяльності.

У пункті N.1 аналізують стан умов праці на конкретному місці, тому в підпункті N.1.1 описують лабораторії, кабінети, майстерні, цеха і т. ін., в яких виконують дослідження. Опис виробничого приміщення повинен охоплювати такі питання:

• місцезнаходження приміщення;

• загальна площа та об’єм приміщення;

• кількість робочих місць;

• параметри мікроклімату, систем вентилювання та опалення;

• наявні системи освітлення та величини освітленості місця праці;

• наявне обладнання, в тому числі, електричне та газове;

• наявність джерел небезпечних речовин, випромінювання;

• наявність первинних засобів пожежогасіння та засобів надання долікарської допомоги;

• додаткові інструкції з охорони праці, що діють на місці праці.

У підпункті N.1.2 потрібно подати вичерпну характеристику процесу праці, звернувши увагу на такі аспекти:

• фізичне навантаження (переважне положення тіла людини під час праці, ергономічна характеристика місця праці, категорія робіт за ступенем важкості процесу праці);

• нервово-психічна напруженість процесу праці (інтелектуальне та емоційне навантаження, напруженість зору, кількість і складність оброблювальної інформації, тривалість зосередженого спостереження, кількість об’єктів спостереження, наявність та тривалість технологічних перерв під час роботи, шумове забруднення).

У підпункті N.1.3 аналізують методи дослідження і обґрунтовують вибір використаного в роботі методу з огляду на безпеку праці. Треба описати обладнання і зазначити небезпечні та шкідливі чинники, які супроводжують роботу обладнання і можуть спричинити небажані наслідки.

У пункті N.2 обґрунтовують організаційно-технічні заходи з безпеки праці в лабораторії, кабінеті, майстерні, цеху.

Описуючи організування місця праці та безпечної роботи (підпункт N.2.1), опрацьовують такі питання:

• ергономічні вимоги до параметрів місця праці, розміщення обладнання, пристроїв та персонального комп’ютера на ньому, психофізіологічні особливості праці (напруженість процесу праці, інтелектуальне та емоційне навантаження);

 • вимоги безпеки при роботі зі швейним обладнанням;

 • правила безпечного користування персональним комп’ютером (в разі необхідності);

• навчання та інструктажі з безпеки праці (зокрема, працювати у лабораторіях дозволено лише співробітникам і студентам, які ознайомились з правилами безпеки праці, одержали відповідний інструктаж і засвідчили цей факт у журналі інструктажів);

• організаційні заходи перед початком, під час і після завершення роботи.

Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці під час виконання роботи описують у підпункті N.2.2, зазначаючи:

• нормативи з параметрів мікроклімату, освітлення приміщень, рівнів шуму, вібрації та електромагнітних випромінювань;

• колективні (вентилювання, опалення, протишумові, проти вібраційні тощо) та індивідуальні засоби і заходи захисту від шкідливого впливу виробничих чинників на здоров’я людини (засоби захисту органів дихання, органів зору, шкіри тощо);

 • дотримання правил прибирання;

• заходи особистої гігієни на місці праці.

У підпункті N.2.3 подають проект заходів безпеки під час експлуатації:

• персонального комп’ютера (якщо використовується);

• електричних та нагрівальних приладів;

• приладів, роботу яких супроводжує електромагнітне випромінювання чи виділення шкідливих речовин і пилу;

• транспортних засобів;

• інших потенційно-небезпечних засобів.

У цьому підпункті також розробляють заходи безпеки під час роботи з предметом дослідження та речовинами, які використовують у роботі.

У пункті N.3 описують можливі на місці праці аварійні ситуації техногенного характеру та природні небезпеки, що можуть перерости у надзвичайні ситуації.

Описуючи пожежо- та вибухонебезпечність виробничого середовища та обґрунтовуючи проект протипожежних та проти вибухових заходів у підпункті N. 3.1, зазначають:

• пожежо- та вибухонебезпечні властивості речовин і матеріалів, які використовують під час виконання технологічної частини дипломної роботи;

• категорію пожежонебезпечності приміщення та клас можливих пожеж;

• можливі причини виникнення пожежі на місці праці;

• заходи запобігання виникненню пожежі та вибуху, первинні засоби пожежогасіння.

У підпункті N.3.2 описують способи надання першої долікарської допомоги постраждалим в разі механічного, електротравмування, термічних опіків, втрати свідомості тощо.

У підпункті N.3.3 обґрунтовують шляхи евакуації працівників з приміщень у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Розділ закінчують висновками, в яких студенти встановлюють відповідність умов праці санітарно-гігієнічним та ергономічним нормативам і подають пропозиції для їхнього покращення.
ОФОРМЛЕННЯ РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ»
Формати листів

Встановлено наступні формати:

 • аркуш формату А4 (210х297 мм);

 • поля: зліва 30 мм, справа – 10-15 мм, зверху та знизу – не менше як 20 мм;

 • міжрядковий інтервал 1,5 на комп'ютері, тобто 6-7 мм;

 • шрифт Times New Roman;

 • кегль шрифту 14 (1,8 мм) – для всього тексту.

Оформлення розділів, підрозділів, пунктів

 • слово «Розділ» не пишуть, назви розділу роботи пишуть великими літерами, з нової сторінки, напівжирний шрифт кегль 18, цифри розділів/підрозділів – арабські, крапка в кінці назви не ставиться (наприклад, 7 ОХОРОНА ПРАЦІ);

 • назви підрозділів роботи пишуть з великої літери, відступивши від попереднього тексту 15 мм, напівжирний шрифт кегль 16, крапка в кінці назви не ставиться (наприклад, 6.1 Аналіз стану умов праці);

 • Підрозділи розпочинаються з абзацного відступу (не з нової сторінки), якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

 • пункти нумерують у межах кожного підрозділу (6.1.3 - третій пункт першого підрозділу шостого розділу). Заголовки пунктів друкують з великої літери, з абзацного відступу в підбір до тексту (не пропускаючи рядків);

 • підпункти (якщо вони є) нумерують в межах кожного пункту за такими ж правилами.

Відстань між назвою розділу і наступним текстом, а також між назвами розділу і підрозділу (параграфа, пункту) дорівнює 15 мм (шрифт 14, інтервал 1,5, через рядок), тобто є більшою, ніж у тексті. Всередині заголовка текстовий інтервал зберігається. Тобто назва розділу та підрозділу відділяється від основного тексту відстанню 15 мм (шрифт 14, інтервал 1,5, через рядок). Назва пункту – не відділяється.

Використану літературу для написання розділу подають у загальному списку літератури і оформляють відповідно до вимог стандарту, який описано в методичних вказівках до оформлення дипломних робіт.

Для написання розділу можна використати запропоновані літературні джерела та Інтернет - ресурси.

1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас