1   2   3   4
Ім'я файлу: Методичка з мікро-071, 072,076.docx
Розширення: docx
Розмір: 261кб.
Дата: 05.12.2021
скачати
Пов'язані файли:
775756 Реферат.docx

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Кафедра економічної теорії
методичні рекомендації

до ПРАКТИЧНИХ занять


з дисципліни «Економікс»

ЧАСТИНА І: Мікроекономіка

(повне найменування дисципліни)
для підготовки фахівців ОС «Бакалавр»

за спеціальностями:

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

м. Київ, 2021 р.

Рекомендовано

Вченою радою факультету аграрного менеджменту

вересня 2021 року протокол №


Рецензенти:

Буряк Р.І., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі НУБіП України

Болгарова Н.К., кандидат економічних наук, доцент кафндри економічної теорії

Розробник: Бутенко Віра Михайлівна, доктор економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Бутенко В.М. Економікс: мікроекономіка: методичні вказівки до семінарських занять для підготовки фахівців ОС «Бакалавр» у галузі знань 07 – Управління та адміністрування за спеціальністю 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». К., Видавництво «Наукова столиця», 2021. 109 с.


Зміст

Стор

Передмова

4

Тематичний план проведення семінарських занять
Тема 1. Вступ до мікроекономіки
Тема 2. Ринок: попит, пропозиція та їх взаємодія
Тема 3. Еластичність
Тема 4. Теорія корисності та оптимальний вибір споживача
Тема 5. Теорія ринкового попиту
Тема 6. Теорія фірми: виробництво
Тема 7. Витрати виробництва, виручка та прибуток
Тема 8. Ринок досконалої конкуренції
Тема 9 Монопольний ринок
Тема 10. Олігополія як вид ринкової структури
Тема 11. Ринок монополістичної конкуренції
Тема 12. Антимонопольна політика
Тема 13. Утворення похідного попиту. Ринок праці.
Тема 14. Ринок капіталу та природних ресурсів (землі).
Тема 15. Загальна ринкова рівновага та економічна ефективність
Рекомендована література
Передмова

Сучасна ринкова економіка вимагає від фахівця не тільки широких знань у сфері економічної теорії, але й поглибленого вивчення й засвоєння окремих спеціальних розділів цієї науки. Дисципліна «Економікс» дає можливість ознайомити студентів з основними поняттями сучасної економіки, із поведінкою господарських суб’єктів у ринкових умовах, навчити практично застосовувати здобуті знання, приймати оптимальні господарські рішення в умовах обмежених виробничих ресурсів.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Економікс» у частині першій «Мікроекономіка» є формування системи економічних знань, логіки сучасного економічного мислення і економічної культури, адекватних умовам ринкових відносин, навчання студентів базовим методам аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов'язаних з ефективним використанням обмежених виробничих ресурсів. Дана дисципліна всебічно аналізує підґрунтя раціональної діяльності виробників та споживачів, власників виробничих та фінансових ресурсів, визначає сутність зовнішніх факторів, що впливають на їх рішення.

Особливо актуальним цей курс є для студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», оскільки він сприяє формуванню у майбутніх підприємців методологічної бази мікроекономічного аналізу поведінки суб'єктів ринку завдяки використанню універсального інструментарію та мікроекономічного моделювання

Вивчення дисципліни «Економікс» дасть змогу майбутнім спеціалістам засвоїти фундаментальні знання щодо складу та змісту економічних процесів, які відбуваються як в економічній системі в цілому, так і на окремих ринках. Перрша частина дисципліни «Економікс» - мікроекономіка вивчає поведінку і механізм прийняття рішень окремими економічними суб`єктами (індивідами, домашнім господарствами, підприємствами, організаціями, які прагнуть досягти мети за наявних обмежених ресурсів і для яких до того ж можна знайти альтернативне використання. У центрі уваги перебуває поведінка виробника і споживача та її оптимізація, ринковий попит та пропозиція, відносні ціни товарів, розподіл ресурсів за альтернативного їх використання, часткова і загальна рівновага тощо.

Одне з важливих завдань курсу – скласти уявлення про те, що успіх будь-якого бізнесу залежить не лише від наявності стартового капіталу і підприємницького таланту, а й від знання закономірностей функціонування економічних систем у різних ринкових ситуаціях та вміння їх ефективного їх використання. З цього випливає, що знання предмета дисципліни формує не лише просторове мислення фахівця економічного профілю, а й значно вище підносить рівень його освіти загалом.

Переваги вивчення дисципліни полягають у набутті ринково-економічного мислення студентів, з’ясуванні ролі економічної теорії у формуванні економічної політики та економічному регулюванні, засвоєнні методології економічних досліджень для розуміння дії ринкового господарства, у виробленні вміння здійснювати економічний аналіз та робити практичні висновки.

Вивчення «Економікс» дає змогу майбутнім фахівцям не тільки пізнати основні економічні закони й категорії, але й використати теоретичні знання у практичній роботі.

Набуття компетнтностей:

загальні компетентності (ЗК):

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

cпеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)

СК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.

СК 3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин.

СК 9. Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур.

тематичний план проведення практичних занять

назва теми

Обсяг, год.

Тема 1. Вступ до мікроекономіки

2

Тема 2. Ринок: попит, пропозиція та їх взаємодія

2

Тема 3. Еластичність

2

Тема 4. Теорія корисності та оптимальний вибір споживача

2

Тема 5. Теорія ринкового попиту

2

Тема 6. Теорія фірми: виробництво

2

Тема 7. Витрати виробництва, виручка та прибуток

2

Тема 8. Ринок досконалої конкуренції

2

Тема 9 Монопольний ринок

2

Тема 10. Олігополія як вид ринкової структури

2

Тема 11. Ринок монополістичної конкуренції

2

Тема 12. Антимонопольна політика

2

Тема 13. Утворення похідного попиту. Ринок праці.

2

Тема 14. Ринок капіталу та природних ресурсів (землі).

2

Тема 15. Загальна ринкова рівновага та економічна ефективність

2

Всього

30

Практичне заняття №1.

Тема: Вступ до мікроекономіки

Мета заняття: у процесі вивчення теми студент повинен: ознайомитися з історією виникнення та розвитку економікс як науки; встановити різницю між мікроекономікою та макроекономікою; вміти розрізняти економічні поняття та категорії, засвоїти класифікацію економічних законів, засвоїти основні поняття мікроекономіки, такі як: економічна одиниця, економічна модель, припущення “за інших однакових умов”, альтернативна вартість; встановити різницю між позитивною та нормативною економікою; навчитися графічно зображувати криву трансформації виробничих можливостей; визначати альтернативну вартість блага графічно та аналітично; аналізувати схему кругообігу ресурсів, продуктів і доходів у ринковій економіці.

План практичного заняття

 1. Предмет та методи економіксу.

 2. Блага, обмеженість ресурсів та проблема вибору.

 3. Альтернативна вартість та граничний аналіз в економіці.

 4. Ефективність.

 5. Проблема координації та ринок.

 6. Поняття економічної моделі.

 7. Нормативний і позитивний аналіз.


Основні категорії та поняття, необхідні для засвоєння теми.

Економіка, категорія, економічний закон, позитивний та нормативний аналіз, метод наукової абстракції, аналіз та синтез, економіко-математичне моделювання, граничний аналіз, нормативний аналіз, позитивний аналіз, екзогенна змінна, ендогенна змінна, економічна система, ефективність, модель циркулюючих потоків, економічна модель, мікроекономіка, благо, фірма , домогосподарство, держава.
Виконати задання
Завдання 1.

Визначте, які з наступних тверджень належать до нормативної, які - до позитивної економіки:

а) холодна погода в Бразилії призвела до скорочення обсягів сільськогосподарського виробництва і, як наслідок, до підвищення ціни на каву в Україні.

б) темпи падіння виробництва в Грузії вищі, ніж в Україні.

в) громадяни, які мають доход нижчий за 2500 грн. на місяць, не повинні сплачувати податки.

г) банки отримують надмірні прибутки; вони повинні підпадати під антимонопольне законодавство.

Завдання 2.

Якісна економічна модель включає:

а) дуже малу частку інформації, необхідну для того, щоб відповісти на запитання;

б) настільки багато інформації, наскільки це можливо;

в) настільки мало інформації, наскільки це необхідно;

г) відповіді на всі економічні питання в комплексі.

Завдання 3.

2. У моделі кругообігу:

а) підприємці завжди обмінюють товари на гроші;

б) домашні господарства завжди обмінюють гроші на товари;

в) домашні господарства є продавцями на ринку ресурсів та покупцями на ринку товарів ;

г) підприємці є покупцями на ринку товарів та продавцями на ринку ресурсів.

Завдання 4.

Дайте характеристику економічних благ і безплатних благ. Наведіть кілька прикладів кожного. Чи можна навести приклади благ, що раніше були вільними і безплатними, а нині є економічними?

Завдання 5.

Розгляньте таку проблему для студента. Після щоденного 8-годинного сну він повинен 16 денних годин розподілити між дозвіллям і навчанням. Нехай дозвілля становить х - змінну, а навчання - у-змінну.

а) Яким є нахил лінії, що показує взаємозв'язок між годинами навчання і дозвілля. Чи це пряма лінія ? (як в цьому переконатись ? )

б) Зобразіть прямолінійний зв'язок між усіма можливими комбінаціями х та у.

в) Припустимо, що вам звичайно треба 6 годин для дозвілля на день, не більше і не менш. На графіку позначте точку, що відповідає 6 год. дозвілля.

Тепер розглянемо рух по цій кривій:

припустимо, ви вирішили, що вам потрібно тільки 4 години для дозвілля на день. Нанесіть нову точку.

г). Ви виявили, що потребуєте менше часу для сну, тому маєте 18 годин на день для навчання і дозвілля. Зобразіть нову (переміщену) криву.

Завдання 6.

Чи вірні наведені нижче висловлювання:

а). Суб'єкт, що міг би отримувати заробітну плату від 2 до 3 грн. за годину, мав би альтернативну вартість години дозвілля у 3 грн..

б). Уряд може зробити альтернативні витрати суспільства на товар нульовими, прийнявши закон про встановлення нульової ціни на цей товар.

Завдання 7.

Студент має 10 годин для підготовки до тестування з мікроекономіки та макроекономіки. Зобразіть межу виробничих можливостей для оцінок за даних обмежених ресурсів часу. Якщо студент працюватиме з малою ефективністю, слухаючи музику і розмовляючи з друзями, де перебуватиме відповідна точка в просторі оцінок ? Що станеться з межею, якщо студент збільшить витрати часу від 10 до 15 годин ?

Завдання 8.

Уявіть економіку, в якій виробляється лише два блага - танки та хліб. Економіка при повному та ефективному використанні наявних ресурсів спроможна виробляти різні сполучення цих благ:

Варіанти

Хліб (тис.т.)

Танки (шт.)

А

0

300

Б

100

270

В

200

210

Г

300

120

Д

400

0

а. Накресліть криву виробничих можливостей економіки.

б. Розгляньте точку В на кривій. Що можна сказати про використання ресурсів для стану економіки, що відповідає точці В ?

в. Розгляньте якусь точку Е всередині множини виробничих можливостей. Що можна сказати про стан економіки? Якими заходами його можна поліпшити?

г. В країні, економіка якої знаходиться в стані В, відбувається мілітаризація. Покажіть на графіку найближчі наслідки такої переорієнтації.

д. Внаслідок приватизації землі удосконалились технологія та організація праці в сільському господарстві. Як зміняться можливості економіки (покажіть на графіку) ?

е. Визначити альтернативну вартість виготовлення перших 100 тис. т хліба, других 100 тис., третьої сотні тис. т, четвертої сотні тис .т.
Теми презентацій та рефератів

  1. Трактування предмету економікс різними економічними школам

  2. Розвиток економічної думки в Україні.

  3. Значення економікс у здійсненні суспільно-економічних перетворень в Україні.


Завдання для обмірковування

Проаналізуйте наступний вислів:

”Обов'язкова військова служба дозволяє уряду обдурювати себе і громадян щодо реальних видатків на велику армію”.

Порівняйте бюджетні видатки та вартість втрачених можливостей найманої армії (з високою платнею військових) і обов'язкової військової служби (з низькою платнею). Що додає поняття вартості втрачених можливостей до аналізу наведеної цитати ?
Завдання для самостійної роботи

Завдання 1

Нехай Василь витрачає 1 годину на виробництво стільця та 2 години на виробництво стола, а Іван – 2 години на виробництво стільця і 1 годину на виробництво стола. Визначити:

а) який вигляд має крива виробничих можливостей їхньої одночасної праці протягом 8 годин;

б) як зміниться крива виробничих можливостей, Васить оволодіє технологією Івана у виробництві столів;

в) які альтернативні вартості виробництва першого та останнього стола, виготовленого сукупними зусиллями за технологією Івана.
Завдання 2.

Фірма використовує два ресурси ( працю і машини ) для виробництва двох видів продукції Х і Y. Загальна кількість людино-годин на тиждень не повинна перевищувати 640, а машино-годин – 400. Виробництво одиниці продукту Х вимагає витрат 4 людино-годин та 5 машино-годин, а одиниця продукту Y - витрат 4 людино-годин та однієї машино-години.

А) Зобразити криву та множину виробничих можливостей для фірми.

Б). Як змінюватиметься крива трансформації попереднього прикладу, якщо трудові ресурси зростатимуть з 640 до 1640 людино-годин ? Зобразити графічно множину додаткових можливостей.

В) Те ж саме виконати при зменшенні ресурсу машино-годин з 400 до 200. Зобразити графічно множину втрачених можливостей.

Г). За початкових умов зобразіть нову криву трансформації виробничих можливостей та множину додаткових можливостей, якщо внаслідок підвищення кваліфікації працівників у виробництві продукту Х його трудомісткість зменшилась удвічі.
Додаткова література

 1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. Пер. с англ., 4-е изд. – М. «Дело ЛТД», 2004

 2. Бортіс Г. Інституції, поведінка та економічна теорія: Внесок до класико-кейнсіанської політичної економії / Г. Бортіс; пер. з англ. Т. Бардадим. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007.

 3. Буайе Р., Бруссо Э., Кайе А., Фавро. К созданию институциональной политической экономии. Экономическая социология. 2012. Т. 9 № 3.

 4. Дуднік Т. Англомовні запозичення в українській фінансово-економічній термінології та особливості їх перекладу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». 2013. Вип. 20. С. 241–243.

 5. Ерохин С. Динамика и эффективность структурных трансформаций экономики Украины. Экономика Украины. 2018. № 10. с. 22.

 6. Іващенко М. Сменковський А. Громадські об’єднання підприємців як засіб узгодження державних і корпоративних інтересів. Економіка України. 2009. № 10. с. 57.

 7. Ковальчук В.М., Лазарович М. В., Сарай М. В. Економікс: навч. Посібник. К.: Знання, 2008. 648с.

 8. Крючкова І. В. Економічна теорія та природний закон. Незалежність центробанків та інфляція: які з інституціональних факторів важливіші? Економічна теорія. 2019. №2. С. 5-28. URL: https://doi.org/10.15407/etet2020.01.094

 9. Левицький В.О. Економікс: Навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.].

 10. Леоненко П.М. Два аспекти співвідношення дефініцій системи економічних наук. 2018. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/1406/Leonenko.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 11. Лоусон Т. Современная «экономическая теория» в свете реализма. Вопросы экономики. 2016. № 2.

 12. Мазаракі А., Лагутін В. Перспективи методологічних змін в економічній теорії XXI століття. Економічна теорія. 2020. URL: https://doi.org/10.15407/etet2020.01.005

 13. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец. закл. освіти; За ред. С. Будаговської. К.: Основи, 2001. 517 с.

 14. Панчишин С. М., Грабинська І. В. Про проблеми викладання фундаментальних економічних дисциплін у вітчизняних та закордонних університетах. Економічна теорія. 2019. №4. С. 81-92. URL: https://doi.org/10.15407/etet2019.04.081

 15. Покритан А. Про характер виробничих відносин у сучасній Україні. Економіка України. 2009. № 10. с. 61.

 16. Проскурін П.В. Історія економіки та економічних вчень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації. Навч. посіб. К.: КНЕУ, 2015. 372 с.

 17. Романюк О.П., Кілієвич О.І., Юрчишин В.В., Мертенс О.В. Сучасна економічна теорія і стабілізаційні моделі у відкритому суспільстві. К. Вид-во УАДУ при Президентові України. 1998. 332 с.

 18. Христюк С. Б., Шанаєва-Цимбал Л. О. До питання ролі запозичень в сучасній українській економічній термінології. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки. 2017. Вип. 272. С. 96–103. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_fil.n_2017_272_15 (дата звернення: 01.08.2019).

 19. Черевко Г., Лукаш В. Человеческий аспект социально-экономической эффективности. Экономика Украины. 2018. № 3.с. 47

 20. Шлычков В.В. 400 лет эволюции: от политэкономии до «экономикс». Вестник экономики, права и социологии, 2018, No 4. URL: https://studylib.ru/doc/2684637/400-let-e-volyucii--ot-polite-konomii-do-%C2%ABe-konomiks%C2%BB-shlychkov.

 21. Шумпетер Й.А. История экономического анализа. В 3-х т. СПб.: Экономическая школа, 2013.

 22. Яременко О. Л. Економічна теорія у сучасному дискурсі. Економічна теорія. 2019. №4. С. 93-111.

 23. Яременко О. Л. Інституційні деструкції в економіці: передумови, механізми, наслідки. Економічна теорія. 2019. №3. С. 60-72. URL: https://doi.org/10.15407/etet2019.03.060


ПРАКТИЧНЕзаняття №2


  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас