1   2
Ім'я файлу: 2 друк Сім право ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 4.doc
Розширення: doc
Розмір: 238кб.
Дата: 27.12.2020
Пов'язані файли:
СІМЕЙНЕ РЕФЕРАТ.docx
СІМЕЙНЕ ПРАВО
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до проведення практичних занять

для студентів денної форми навчання

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

з спеціальності 081 Право


Львів 2019
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

СІМЕЙНЕ ПРАВО
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до проведення практичних занять

для студентів денної форми навчання

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

з спеціальності 081 Право

Затверджено

на засіданні кафедри

цивільного права та процесу.

Протокол № 2 від 29 серпня 2019 року

Львів 2019

Сімейне право : методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з спеціальності 081 Право / уклад. : І.О. Личенко. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 20 с.


Укладач Личенко І.О., доктор юрид.наук, проф.


Відповідальний за випуск Личенко І.О., доктор юрид.наук, проф.

Рецензенти Остапенко О.І., докт. юрид.наук, проф.

Баїк О.І., канд. юрид. наук.

ВСТУП

«Сімейне право» – навчальна дисципліна, що орієнтує студентів на поглиблене дослідження сімейних правовідносин. Вивчення дисципліни дозволить сформувати у студентів повне і об’єктивне уявлення про особисті немайнові та майнові відносини, які випливають із шлюбу, споріднення, усиновлення, опіки та піклування, прийняття дитини в сім’ю для виховання та з інших підстав, які не заборонені законом і таких, що не суперечать моральним засадам. В рамках цієї дисципліни формуються теоретичні знання студентів щодо правових засад здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків, особливостей та умов укладення шлюбного договору та правових основ захисту сімейних прав, умов укладення, підстав та правових наслідків недійсності шлюбу, порядку його розірвання, теоретичних і практичних проблем сімейного права. Глибоке засвоєння студентами основних положень цієї навчальної дисципліни є необхідною умовою формування кваліфікованих фахівців, зокрема, майбутніх адвокатів, юрисконсультів, суддів, нотаріусів, прокурорів тощо.

Метою вивчення дисципліни «Сімейне право» є формування знань про основні засади правового регулювання сімейних відносин, умови укладення шлюбу, порядок його реєстрації, укладення шлюбного договору, зміст та порядок захисту особистих немайнових та майнових правовідносин подружжя, батьків та дітей, підстави, порядок, наслідки припинення шлюбу, визнання його недійсним, визначення походження дітей, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, набуття практичних навиків щодо застосування теоретичних знань.

Завданням дисципліни є. вивчення студентами нормативно-правових джерел, які регулюють сімейні правовідносини, опанування знань щодо застосування положень сімейного законодавства для вирішення сімейно-правових спорів, а також навиків складання проектів сімейно-правових договорів, юридичних документів, необхідних для вирішення сімейно-правових спорів, формування здатності здійснювати аналітичну роботу, самостійно працювати з навчальною і спеціальною літературою.

Матеріал дисципліни базується на теоретичних знаннях, отриманих у результаті вивчення теорії держави і права, конституційного, цивільного права.

Методичні вказівки складено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Сімейне право» з врахуванням кількості годин відведених на практичні заняття.

Методичні вказівки з навчальної дисципліни «Сімейне право» покликані допомогти студентам у підготовці до практичних занять.

Мета практичних занять – реалізувати набуті знання, вміння і навички у практичній діяльності.

Метою проведення практичних занять також є перевірка засвоєння студентами матеріалу з навчальної дисципліни «Сімейне право», вміння аналізувати законодавчі акти та спеціальну літературу, обґрунтовувати свої висновки щодо проблемних питань, а також застосовувати набуті теоретичні знання під час вирішення практичних завдань.

Завдання практичних занять:

 • поглибити теоретичні знання, отримані на лекціях;

 • навчити студентів тлумачити і правильно застосовувати норми права, що регламентують сімейні правовідносини;

 • допомогти засвоїти теоретичні знання з сімейного права;

 • навчити розв’язувати практичні задачі у галузі правового забезпечення захисту майнових та особистих немайнових прав учасників сімейних правовідносин.


1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПІДГОТОВКИ ТА

ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Практичні заняття є формою навчального заняття, присяченого розгляду окремих теоретичних питань, формування навиків практичої діяльності. Практичне заняття з дисципліни «Сімейне право» проводиться відповідно до навчальної програми і спрямоване на правильне застосування термінології, законодавства, розуміння методів, принципів правового регулювання смейних правовідносин; формування здатності правильно застосовувати норми законодавства що регулює особисті немайнові та майнові відносини, які випливають із шлюбу, споріднення, усиновлення, опіки та піклування, прийняття дитини в сім’ю для виховання та з інших підстав, використовувати навики роботи з правовими актами, аналізу різних правових явищ, юридичних фактів, правових норм і правових відносин, що є об'єктом професійної діяльності, самостійної роботи з вирішення сімейно-правових спорів. Його завданням є розкриття дидактичного принципу зв'язку юридичної теорії із практикою у сфері сімейно-правових відносин, розвитку пізнавальних здібностей та самостійності студентів, формування в них умінь і навичок, необхідних для роботи майбутнього фахівця у галузі сімейного права.

При підготовці студентів до практичних занять основна увага приділяється змісту тематичних планів. Для підготовки до семінарського заняття студентові пропонується тема, план семінарського заняття із контрольними запитаннями, а також рекомендована література. Студент повинен ознайомитися з планом практичного заняття та переліком навчальної літератури, рекомендованим для опрацювання. Підготовку слід розпочинати із загального ознайомлення з відповідними нормами законодавства, розділами підручника, посібника, конспекту лекцій. Після цього самостійно підібрати літературу, нормативно-правові акти, інші джерела до кожного питання плану. Студент повинен ретельно опрацювати зміст питань, що обговорювалися на лекції та є предметом розгляду на практичному занятті, перевірити наявність попереднього конспекту лекцій та самостійно опрацювати додаткову літературу, сформувати конспект за результатами самостійної підготовки до практичного заняття.

Практичне заняття сприяє формуванню націленості на правильне застосування термінології, законодавства, розуміння методів, принципів правового регулювання смейних правовідносин; сформувати здатність правильно застосовувати норми законодавства що регулює особисті немайнові та майнові відносини, які випливають із шлюбу, споріднення, усиновлення, опіки та піклування, прийняття дитини в сім’ю для виховання та з інших підстав, використовувати навики роботи з правовими актами, аналізу різних правових явищ, юридичних фактів, правових норм і правових відносин, що є об'єктом професійної діяльності, самостійної роботи з вирішення сімейно-правових спорів.

Під час практичного заняття студент повинен брати активну участь в обговоренні навчальних питань, виконувати завдання, поставлені викладачем, виявляти активність та зацікавленість у здобутті знань з даної теми, аналізувати нормативно-правові акти, документи, фабули задач, виконувати творчі завдання, вчитися відстоювати свою точку зору, дискутувати, аргументувати власну позицію, працювати як індивідуально, так і в складі групи.

Практичні заняття сприяють розвитку пізнавальної активності й самодіяльності студентів, тому особлива увага відведена вирішенню конкретних практичних ситуацій та задач. В процес їхнього вирішення студент вчиться розвивати компетентності, які знадобляться в подальшій професійній діяльності: вміння виділяти головне та акцентувати увагу на основних проблемах, вислухати та зробити аналіз, узагальнення, не піддаватися на маніпуляції, діяти послідовно, вміння проводити консультативну роботу; взаємодіяти з колегами, правильно діяти залежно від ситуації. Вирішуючи задачі студент не обмежується лише відповіддю «правомірно» чи «неправомірно», «так» або «ні», а повинен обов’язково її обґрунтувати. Оцінки, отримані на практичних заняттях, враховуються в підсумковій оцінці з дисципліни «Сімейне право».

Під час практичного заняття викладач оцінює усні та/або письмові відповіді студентів, підготовлені доповіді, реферати, участь у дискусіях та ділових іграх, написання наукових статей, тез доповідей.

Підвищення навчальної активності студентів можливе завдяки залученню їх до творчої, науково-дослідної роботи, що передбачає написання рефератів, наукових статей, тез доповідей. Викладення питань у таких роботах слід здійснювати в логічній послідовності. Тематика рефератів наводиться після кожної з тем навчальної дисципліни.

Основними принципами організації творчої роботи студентів є комплексність, яка полягає в інтеграції навчально-виховного та наукового процесів; послідовність в засвоєнні принципів, методів і технологій наукових досліджень відповідно до етапів освітнього процесу, різноманітних форм організації творчої роботи, тощо.

Реферат є формою закріплення і контролю знань та навичок, набутих студентами в процесі їх практичної підготовки. Метою написання реферату є підтвердження рівня опанування знань, демонстрація знання відповідної літератури, вміння аналізувати теоретичний та практичний матеріал, робити узагальнення та висновки. Він відображає стан розробки обраної теми в навчальній та науковій літературі, емпіричні дані, що стосуються теми реферату, містить логічний, аргументований виклад матеріалу, обґрунтування пропозицій, аналітичних, висновки. Реферат повинен містити вступ з обґрунтуванням  актуальності обраної теми реферату, мети та завдань, які перед собою ставить автор, основну частину з детальним викладом окремих питань, висновки, що випливають з проведеного аналізу, додатки та список використаних джерел з посиланням на нормативно-правові акти, навчальну та наукову літературу. Обсяг реферату – 10-15 сторінок формату А4. До загального обсягу роботи не входять додатки та список використаних джерел. Підготовка реферату може бути основою подальшої наукової роботи студента: підготовки наукової статті, тез доповіді до студентської наукової конференції, наукової роботи для участі в конкурсі студентських наукових робіт.
2. ПЛАНИ ПРОВЕДЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

План практичного заняття № 1

«Поняття, предмет та метод сімейного права»
Навчальні питання:

1. Поняття та предмет сімейного права.

2. Метод сімейного права.

3. Місце сімейного права в системі сучасного права України.

4. Основні принципи сімейного права України.
Контрольні питання:

1. Специфіка предмету сімейного права.

2. Співвідношення сімейного права та основних галузей права.

3. Співвідношення сімейного та цивільного права. Умови застосування норм ЦК до регулювання сімейних відносин.

4. Принцип рівності учасників сімейних відносин.
Задача

Опрацюйте Концепцію державної сімейної політики, схвалену Постановою ВРУ від 17 вересня 1999 р. та охарактеризуйте принципи державної сімейної політики та їх види.

Теми рефератів:

 1. Основні принципи сучасного сімейного права.

 2. Особливості методу сімейно-правового регулювання.

 3. Сімейне право як правова наука.

 4. Сімейне право як навчальна дисципліна.


План практичного заняття № 2

«Сім’я. Загальні засади правового регулювання сімейних відносин»
Навчальні питання:

 1. Поняття та функції сім’ї як природного утворення та основні ступені споріднення. Правове значення свояцтва.

 2. Строки в сімейному праві. Застосування позовної давності до сімейно-правових спорів.

 3. Правові засади здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків.

Контрольні питання:

1. Історичні зміни у функціях сім'ї. історія інституту шлюбу.

2. Юридичне значення спорідненості.

3. Законні та договірні строки.

4. Види договорів, що тягнуть за собою виникнення договірного режиму майна подружжя.
Задача

З’ясуйте ступінь та лінію споріднення:

 1. між батьком та сином;

 2. між двоюрідною тіткою та племінником;

 3. між троюрідним братом та сестрою;

 4. між прадідом та правнуком.


Теми рефератів:

 1. Позовна давність в сімейному праві.

 2. Ступені споріднення.

3. Поняття та види сімейних прав.

4. Поняття та класифікація ступенів споріднення.
План практичного заняття № 3

«Сімейні правовідносини, їх суб’єкти, види, підстави виникнення»
Навчальні питання:

1. Поняття та види сімейних правовідносин.

2. Суб’єкти сімейних правовідносин.

3. Поняття та класифікація юридичних фактів у сімейному праві. Підстави виникнення сімейих правовідносин.

4. Акти цивільного стану.
Контрольні питання:

1. Критерії класифікації сімейних відносин.

2. Подружжя як суб’єкти сімейних правовідносин.

3. Усиновлювачі та усиновлені як суб’єкти сімейних правовідносин.

4. Суб’єктивне сімейне право.
Задача

У письмовій формі з використанням практичних прикладів зробіть порівняльний аналіз підстав виникнення сімейних та цивільних правовідносин.
Теми рефератів:

 1. Види сімейних правовідносин.

 2. Особливості суб’єктів сімейних правовідносин.

 3. Особливості юридичних фактів, які спричиняють зміну, виникнення та припинення сімейних правовідносин.

 4. Правомірні юридичні дії в сімейному праві.


План практичного заняття № 4

«Захист сімейних прав та законних інтересів. Відповідальність в сімейному праві»

Навчальні питання:

 1. Захист сімейних прав та законних інтересів.

 2. Захист прав подружжя.

 3. Захист прав батьків та дітей.

 4. Відповідальність в сімейному праві.

 5. Участь органу опіки та піклування у здійсненні та захисті сімейних прав та законних інтересів.

 6. Судовий захист сімейних прав.


Контрольні питання:

1. Форми захисту сiмейних прав.

2. Юрисдикцiйна форма захисту сiмейних прав.

3. Реалізація функцiї захисту сiмейних прав прокуратурою.

4. Види відповідальності в сімейному праві.
Задача

Малiнiна Н. назвала себе матiр’ю дiвчинки, народженої неповнолiтньою сестрою, i була записана як мати у свiдоцтвi про народження дитини. Через п’ять рокiв вона звернулася до органу ДРАЦСу з проханням про виправлення актового запису у свiдоцтвi про народження дiвчинки, оскiльки одружилася, має своїх дiтей і не бажає бути матiр’ю дитини, не народженої нею. Чи має право орган ДРАЦСу виправити актовий запис про народження за проханням Малiнiної? Який порядок оскарження записiв актiв цивiльного стану?
Теми рефератів:

 1. Захист та охорона сімейних прав.

 2. Неюрисдикцiйна форма захисту сiмейних прав.

 3. Нотаріус як суб’єкт захисту сімейних прав.

 4. Різновиди юридичної відповідальності за порушення сімейних прав.План практичного заняття № 5

«Сімейне законодавство України»

Навчальні питання:

 1. Історія становлення сімейного законодавства України.

 2. Роль Конституції України 1996 року для наступного вдосконалення сімейного законодавства.

 3. Сімейний кодекс України 2002 року – основний регулятор сімейних відносин: загальний огляд, новели законодавчих підходів до вирішення дискусійних питань.

 4. Місце Цивільного кодексу України та інших нормативних актів в структурі правового регулювання сімейних відносин.

 5. Переваги та межі договірного регулювання сімейних відносин, новели законодавчого підходу до вирішення цього питання.

 6. Роль звичаїв для оптимізації механізму регулювання сімейних відносин.

 7. Соціальні регулятори сімейних відносин. Традиції, положення канонічного права, моральні засади суспільства.


Контрольні питання:

1. Перші декрети Радянської влади з питань сім’ї та шлюбу, перший сімейний кодекс РРФСР, їх значення.

2.. Основи законодавства СРСР і союзних республік про шлюб та сім'ю.

3. Назвіть передбачені СК підстави застосування цивільного законодавства до сімейних відносин.

4. Види договорів, що тягнуть за собою виникнення договірного режиму майна подружжя.
Задача

Громадянин Франції та громадянка Німеччини виявили бажання укласти шлюб, перебуваючи на території Квебеку (Канада). За яким законодавством буде укладено шлюб, якщо обидві особи, що виявляють бажання вступити у шлюб, — представники різних держав, а шлюб планується укласти на території третьої держави? Відповідно до законодавства якої країни такий шлюб може бути розірвано?
Теми рефератів:

 1. Історія становлення сімейного законодавства України.

 2. Етапи розвитку сімейного права.

 3. Джерела сімейного законодавства.

 4. Роль звичаїв для оптимізації механізму регулювання сімейних відносин.


План практичного заняття № 6

«Шлюб»

Навчальні питання:

1. Поняття та ознаки шлюбу. Конкубінат: історія та сучасність.

2. Умови укладення шлюбу. Перешкоди до укладення шлюбу. Особи, які не можуть перебувати в шлюбі між собою.

3. Державна реєстрація шлюбу, її правове значення. Заява про реєстрацію шлюбу.

4. Правові наслідки відмови від шлюбу. Час, місце та порядок реєстрації шлюбу.

5. Поняття та зміст шлюбного договору. Порядок укладення та розірвання.
Контрольні питання:

1. Виникнення права на шлюб.

2. Шлюбний вік.

3. Добровільність шлюбу. Свобода шлюбу та її межі.

4. Правове регулювання фактичних шлюбних відносин.
Задача

Богданов та Окунева подали заяву на реєстрацію шлюбу, яка мала бути проведена 20 квітня. Однак 10 квітня Богданов потрапив в автомобільну катастрофу. У зв’язку з цим за заявою Окуневої реєстрація шлюбу була перенесена на 12 квітня. Коли працівник органу РАЦСу прибув до лікарні Богданов не розмовляв, на запитання не реагував. За наполяганням Окуневої, яка була вагітною, шлюб було зареєстровано. Проаналізуйте ситуацію.
Теми рефератів:

 1. Виникнення та розвиток інституту шлюбу.

 2. Поняття і правова природа шлюбу. 

 3. Час, місце та порядок реєстрації шлюбу.

 4. Порядок реєстрації шлюбу зі засудженим.


План практичного заняття № 7

«Особисті немайнові та майнові правовідносини подружжя»
Навчальні питання:

1. Загальна характеристика особистих немайнових прав подружжя.

2. Види особистих немайнових прав і обов’язків подружжя.

3. Загальна характеристика майнових правовідносин подружжя.

4. Правовий режим роздільного майна подружжя.

5. Правовий режим спільного майна подружжя.

6. Поділ спільного майна подружжя.

7. Договірний режим майна подружжя.

8. Права та обов’язків подружжя по утриманню.
Контрольні питання:

1. Право дружини та чоловіка на повагу до своєї індивідуальності.

2. Право дружини та чоловіка розпо­діляти обов'язки та спільно вирішувати питання життя сім'ї.

3. Аліментні права та обов’язки подружжя.

4. Право на утримання після розірвання шлюбу.
Задача

Пенсіонер Леонов звернувся з позовом до колишньої дружини Леонової про стягнення аліментів, посилаючись на те, що в період шлюбу він став непрацездатним, йому встановлена ІІ група інвалідності. Леонова проти позову заперечувала, пояснивши, що має на утриманні доньку – ученицю ПТУ, малолітню онуку, а її колишній чоловік Леонов в шлюбі поводився негідно, часто зловживаючи спиртними напоями і зчиняючи бійки. Ці пояснення Леонової були підтвердженя письмовими заявами свідків. Вирішіть спір.
Теми рефератів:

 1. Шлюбний контракт: чинне законодавство та перспективи його розвитку.

 2. Шлюбні контракти в сучасних країн Європейського союзу.

 3. Договірні засади регулювання сімейних відносин.

 4. Право на утримання після розірвання шлюбу.


План практичного заняття № 8

«Припинення шлюбу. Недійсність шлюбу»
Навчальні питання:

1. Смерть, оголошення одного з подружжя померлим, розірвання шлюбу як підстави припинення шлюбу.

2. Розірвання шлюбу в судовому порядку.

3. Розірвання шлюбу в органах РАЦС.

4.Правові наслідки припинення шлюбу особистого немайнового та майнового характеру.

5. Режим окремого проживання подружжя. Підстави, порядок встановлення та припинення сепарації. Правові наслідки встановлення режиму окремого проживання подружжя.

6. Поняття та правова природа недійсності шлюбу.

7. Абсолютна та відносна недійсність шлюбу. Санація недійсного шлюбу.

8. Загальні та особливі правові наслідки недійсності шлюбу та їх види.

9. Визнання шлюбу неукладеним.

Контрольні питання:

1. Правові наслідки смерті одного із подружжя

2. Спільна заява подружжя, яке має дітей. Договори про місце проживання дітей та надання їм утримання.

3. Пред’явлення позову про розірвання шлюбу.

4. Спільна заява подружжя, яке не має дітей.

5. Розірвання шлюбу за заявою одного з подружжя.
Задача

Несвітайло М. звернувся до суду з заявою про визнання недійсним шлюбу, укладеного його батьком Несвітайлом О. із Семенютою І. Позивач зазначив на обґрунтування позову, що його батько в момент реєстрації шлюбу, по-перше, вже досяг похилого віку, оскільки йому виповнилося 72 роки, подруге, страждав на склероз судин головного мозку і не завжди усвідомлював значення своїх дій, а по-третє, Семенюта І., на його думку, не мала намірів створювати сім’ю, бо сама теж досягла 70-річного віку. Через два місяці після реєстрації шлюбу батько помер. Семенюта І. стверджувала в суді, що уклала шлюб саме з метою створення сім’ї і не має сумнівів у тому, що Несвітайло О. в момент укладення шлюбу був у нормальному психічному стані. Як оцінити аргументи, на які посилається позивач для обґрунтування позову? Як слід вирішити справу?
Теми рефератів:

 1. Історія правового регулювання розірвання шлюбу.

 2. Державна реєстрація розірвання шлюбу при взаємній згоді подружжя.

 3. Умови недійсності шлюбу

 4. Визначення місця проживання дитини, батьки якої проживають окремо.


План практичного заняття № 9

  1   2

скачати

© Усі права захищені
написати до нас