Ім'я файлу: курсовая.docx
Розширення: docx
Розмір: 145кб.
Дата: 15.09.2020


ДВНЗ „КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

імені Вадима Гетьмана

ФАКУЛЬТЕТ

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, СОЦІОЛОГІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ”

для студентів ІІІ курсу спеціальності 6.030505

"Управління персоналом і економіка праці"


1. Мета курсової роботи

Курсова робота з навчальної дисципліни „Економіка праці та соціально-трудові відносини” є важливою формою організації навчального процесу та методом інтенсифікації самостійної роботи студентів.

Метою курсової роботи є науково-практична розробка обраної студентом теми шляхом:

 • підбору і вивчення спеціальної наукової та навчальної літератури, нормативно-правових документатів;

 • опрацювання інформаційно-довідкових джерел;

 • аналізу фактичного стану ситуації та виявлення сучасних проблем на ринку праці в розрізі, запропонованому в темі роботи;

 • розробку пропозицій, прогнозів, рекомендацій та заходів щодо вирішення проблем.

Виконання курсової роботи дає можливість студенту навчитися самостійно працювати з різними інформаційними джерелами, реферувати матеріали періодичної літератури, глибше вивчати основні проблеми економіки праці й соціально-трудових відносин і на підставі цього робити самостійні теоретичні і практичні висновки і прогнози.

Результати дослідження, проведеного вмежах курсової роботи, виносіться на прилюдний захист. Такий підхід забезпечує не лише належне володіння теоретичним та фактичним матеріалом, а й формує вміння відстоювати свої переконання, наукові погляди, повязати загальнотеоретичні положення з профілем свого майбутнього фаху.

У процесі захисту курсової роботи студенти вчаться стисло та інформативно викладати основні результати дослідження, формувати навички публічного виступу та ведення наукової полеміки.
2. Загальні вимоги до написання курсової роботи

У курсовій роботі студент повинен всебічно й глибоко розкрити зміст обраної теми, продемонструвати знання теоретичних концептуальних положень, законодавчої бази, вміння проводити аналітичне дослідження та розробляти прогнози і конкретні пропозиції по вирішенню актуальних проблем.

Курсова робота виконується державною мовою на одну з тем, затверджених кафедрою та погоджену з науковим керівником. Тематика курсових робіт наведена в додатку А. Робота повинна бути виконана та здана на кафедру до встановленого терміну.

Виконання роботи починається з формування списку літератури та складання плану, який узгоджується з науковим керівником. План роботи має відбивати структуру досліджуваної проблеми і логіку дослідження.

Робота повинна бути насичена табличними даними та ілюстративним матеріалом.

Обсяг курсової роботи (без додатків) має бути в межах 35-40 сторінок стандартного формату А-4, при цьому 80% обсягу має становити матеріал другого і третього розділів.

Однією з найважливіших вимог є її самостійне, творче виконання. Зміст роботи повинен логічно та повною мірою розкривати всі питання плану, відповідати темі дослідження. Текст курсової роботи має вміщувати власні думки автора, не допускати повторів та протиріч між окремими теоретичними положеннями, статистичним матеріалом та аналітичними узагальненнями.

3. Етапи підготовки курсової роботи

Написання курсової роботи вимагає певної системи і передбачає такі етапи:

 • вибір теми;

 • підбір літературних джерел і фактичного матеріалу;

 • складання попереднього плану;

 • консультація з науковим керівником і уточнення плану роботи;

 • написання та оформлення курсової роботи;

 • подання роботи на кафедру для рецензування;

 • доопрацювання після рецензії;

 • захист.


4. Вибір теми курсової роботи; складання плану та завдання

Вибір теми - перший етап виконання курсової роботи – здійснюється студентом самостійно з тематики, що запропонована кафедрою і наведена в додатку А. При цьому теми в академічній групі не повинні повторюватись.

Ознайомлення з матеріалом, що стосується теми курсової роботи, слід починати з перегляду відповідних розділів навчальної та наукової літератури (підручників, навчальних посібників, монографій, наукових статей). При цьому необхідно з’ясувати найбільш узагальнюючі та уточнені положення з проблеми, що аналізується.

На основі детального вивчення нормативно-законодавчих документів та статистичних збірників складається детальний план курсової роботи, який у процесі подальшої роботи може доповнюватись і уточнюватись. План визначає структуру, зміст, логічний взаємозв'язок окремих частин роботи. Всі питання плану повинні являти собою єдине ціле, систему, в якій кожен наступний пункт був би розвиткоам та доповненням попереднього. Формулювання питань плану не повинно дублювати тему курсової роботи.

Складений план свідчить про те, наскільки глибоко студент опрацював матеріал обраної теми і зміг виділити головне, наскільки він з’ясував сутність досліджуваної проблеми в цілому та окремі її частини. План роботи та її основні положення необхідно узгоджувати з науковим керівником. Структура плану повинна відображувати дослідницьку спрямованість роботи і відповідати вимогам, що ставляться до курсової роботи.

Завдання на виконання роботи містить перелік завдань, що ставляться автором курсової роботи, з конкретизацією статичних матеріалів для виконання аналітичного розділу (див. додаток В).
5. Підбір літератури, статистичної інформації та інших матеріалів.

Літературу з питань курсової роботи студент підбирає самостійно, використовуючи для цього бібліотечні каталоги та огляди змісту економічних журналів і тижневиків, що друкуються в останніх числах часописів за декілька попередніх років. Консультацію з питань підбору літератури студент може отримати у наукового керівника чи у працівників бібліотек.

Статистичну інформацію можна знайти у спеціальних виданнях Держстату України, Мінекономіки України, Міністерства соціальної політики України та у періодичних виданнях. Після опрацювання джерел статистичних даних складається перелік таблиць, на основі аналітичного узагальнення яких здійснюється виконання аналітичного розділу.

Складання бібліографії доцільно розпочати з робіт, надрукованих у поточному році, поступово переходячи до праць, надрукованих у попередні роки. Список літератури має включати не менше 30 назв.
6. Структура і зміст курсової роботи

Курсова робота повинна складатися зі вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел, додатків.

У вступі, обсяг якого має становити 2-3 стор., обґрунтовується актуальність обраної теми, зазначається ступінь її дослідженості, визначається мета та завдання дослідження, визначається предмет та об’єкт дослідження.

Основна частина складається з трьох розділів – теоретичного, аналітичного, рекомендаційного. Кожен з розділів основної частини повинен містити 2-4 параграфи.

У теоретичному розділі викладаються проблемні теоретичні питання за обраною темою дослідження. При цьому автор проводить критичне узагальнення поглядів різних авторів та демонструє власне бачення проблем та питань.

Обов’язковою вимогою написання теоретичної частини мають бути посилання на використані джерела, які оформлюються відповідно до прикладу.

Аналітичний розділ має містити аналіз проблеми в динаміці не менше, ніж за 5 років, а за необхідності - і більше років. Тільки порівняльна динаміка процесів дозволяє з’ясувати розвиток тенденцій і зробити необхідні висновки стосовно розробки рекомендаційного розділу. Базисом аналітичного розділу є наступний інформаційно-довідковий матеріал:

 • статистичний щорічник Держстату України;

 • статистичні збірники, бюлетені та доповіді Державної служби статистики України («Статистичний щорічник України», «Україна у цифрах», «Національні рахунки України», «Економічна активність населення України», «Зовнішня трудова міграція населення України», «Гендерні аспекти ринку праці в Україні», «Праця України», «Заробітна плата за професійними групами», «Оплата праці та соціально-трудові відносини, «Стан умов праці найманих працівників», «Витрати на робочу силу», «Доходи та витрати населення за регіонами України», «Кількість, робочий час та оплата праці найманих працівників», «Соціальні індикатори рівня життя населення», «Соціальний захист населення України», «Національні рахунки соціального захисту (НРСЗ) в Україні», «Жінки і чоловіки в Україні», «Наукова та інноваційна діяльність в Україні», «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах України», «Обчислювальна техніка в Україні» та інші);

 • матеріали адміністративної статистичної звітності ДСЗ;

 • матеріали обстежень і перевірок суб’єктів господарювання державними органами з окремих питань;

 • окремі науково-дослідні матеріали;

 • інші офіційні матеріали (окремі довідки, звіти підприємств і організацій, інформаційні записки тощо);

 • особисті спостереження, дослідження, соціологічні опитування.

Статистична інформація, визначена як базис аналітичної частини має бути опрацьована (проаналізована, узагальнена, систематизована) студентом і представлена у вигляді нових таблиць, графіків, діаграм, що забезпечить наочність подання визначених в ході аналізу тенденцій і сформульованих висновків.

Базові таблиці (таблиці статистичних щорічників, перелік яких зазначається автором в індивідуальному завданні) мають бути розміщені у додатках до курсової роботи, а сформовані особисто – по тексту аналітичної частини. Опис виявлених в ході аналізу тенденцій має супроводжуватися обов’язковим посиланням на таблиці та ілюстративний матеріал.
Рекомендаційний розділ є найбільш складним. У ньому слід розробити пропозиції, рекомендації, заходи, які на думку автора, будуть сприяти усуненню виявлених недоліків і поліпшенню ситуації в соціально-трудовій сфері. Доцільно використати зарубіжний досвід з досліджуваної проблеми, критично оцінивши можливості його застосування у вітчизняній практиці регулювання соціально-трудових відносин. Результат опрацювання в рекомендаційній частині літературних джерел обов’язково має супроводжуватися посиланнями на них, вказуючи на авторство.

Висновки вміщують стисле викладення основних положень теоретичного, аналітичного й рекомендаційного розділів як результату виконання зазначених у вступі завдань дослідження.

Після висновків наводиться список використаної літератури за загальноприйнятою формою.

При написанні курсової роботи необхідно забезпечити:

 • критичне узагальнення теоретичних положень за обраною темою та виявлення проблемних теоретичних питань,

 • відповідність фактичних положень роботи нормативно-законодавчій базі України;

 • достатню повноту і системність фактичного та статистичного матеріалу, що дає змогу провести детальний аналіз та виявити актуальні проблеми сьогодення у соціально-трудовій сфері;

 • використання статистичних методів для розробки прогнозів розвитку досліджуваних явищ і процесів;

 • розробку пропозицій щодо вирішення виявлених проблем.


7. Вимоги до оформлення курсової роботи

Остаточний варіант курсової роботи повинен бути надрукований у комп’ютерному варіанті. Текст роботи повинен бути надрукований з одного боку аркушів паперу стандартного формату А-4. Робота має бути зброшурована в обкладинці.

При наборі тексту курсової роботи слід використовувати шрифт Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал - 1,5; назви розділів, параграфів, таблиць і ілюстрацій подаються жирним шрифтом.

Оформлення титульного аркуша здійснюється відповідно до зразка, наведеного у додатку Б.

Закреслення, довільні скорочення (крім загальноприйнятих), вставки, незрозумілі позначення не припускаються. Слід уникати в роботі книжкових висловів і фраз. Необхідно самостійно формувати свої думки, не допускати повторень, уважно стежити за тим, щоб у роботі не було суперечностей між окремими її положеннями. Недоцільно часто цитувати першоджерела.

Кожна сторінка, починаючи з плану роботи, має бути пронумерована. Номер сторінки проставляється у правому верхньому кутку сторінки. Першою сторінкою є титульний аркуш, однак на ньому номер сторінки не проставляється.

Кожна сторінка обмежується полями: зліва - 25 мм, справа - 15 мм, зверху –20 мм, знизу - 20 мм.

Відстань між заголовком і текстом має бути 15-20 мм. Кожне питання, зазначене у плані курсової роботи, починається з нової сторінки і повинно мати свій порядковий номер та заголовок.

На теоретичні положення, запозичені з публікацій навчального, наукового, періодичного характеру, в роботі обов’язково мають бути посилання у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела у списку літератури та номеру сторінки, на якій розміщена використана інформація.

Наприклад:

При цьому зазначається, що моделі зовнішнього ринку праці певною мірою відповідає ринок праці США, Великобританії, Німеччини, Швеції тощо, а моделі внутрішнього ринку праці – ринок праці Японії та Франції [27, 10].
Назви таблиць, що наводяться в роботі, мають відображати основний зміст текстової чи числової інформації. Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті. Кожна таблиця має порядковий номер в межах розділу курсової роботи. Наприклад, четверта таблиця другого розділу – табл.2.4; третя таблиця другого розділу – табл.3.2. На всі таблиці та ілюстрації у тексті також необхідно робити посилання.

Наприклад:

Для цілей міжнародних зіставлень і оцінки рівня прекаризації соціально-трудової сфери в Україні показовою буде оцінка частки різних груп, що претендують на статус прекаріїв, в економічно активному населенні (табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Індикатори, які характеризують чисельність різноманітних категорій економічно активного населення України, яке перебуває у статусі прекаріїв, за 2006-2015 роки, тис. осіб

Найменування індикатора

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Безробітні

Чисельність безробітного населення віком 15-70 років, тис. осіб

1515,0

1417,6

1425,1

1958,8

1785,6

1732,7

1657,2

1576,5

1847,6

1654,7

2. Населення, зайняте в неформальному секторі економіки

Чисельність населення, зайнятого в неформальному секторі економіки, тис. осіб

4623,3

4661,7

4563,8

4469,9

4649,2

4704,9

4651,6

4805,9

4540,9

4303,3

3. Зайняте населення, яке має вкрай низький рівень доходів

Чисельність штатних працівників, яким заробітна плата нарахована в межах мінімальної заробітної плати, тис. осіб

879,7

640,5

825,7

882,8

791,5

603,6

557,4

517,4

351,7

221,5

4. Працівники, які не мають стабільної роботи та впевненості у її збереженні

Чисельність осіб, які працювали за договорами цивільно-правового характеру, тис. осіб

323,5

307,0

250,3

238,7

258,1

277,7

257,9

239,3

227,1

217,4

Чисельність працюючих, які не охоплені колективними договорами, тис. осіб

2002,4

2049,7

1877,6

1733,4

2022,8

1983,4

1969,6

2085,1

2156,5

1862,5

5. Населення, яке офіційно працює в умовах вимушеної неповної зайнятості

Чисельність працівників, які перебували у відпустці без збереження заробітної плати, тис. осіб

137,0

127,0

180,0

275,9

363,3

189,5

137,9

103,5

90,5

62,6

Чисельність працюючих неповний робочий день (тиждень), тис. осіб

620,0

506,0

1206,0

2063,3

1466,8

908,9

736,8

817,5

888,1

742,1

6. Сезонні працівники

Чисельність сезонних працівників, тис. осіб1

36,3

31,3

25,8

27,9

31,1

20,2

44,7

23,7

19,9

18,1

7. Працівники, які здійснюють трудову діяльність у важких та шкідливих умовах праці

Працюючі в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, тис. осіб

1420,9

1512,1

1410,8

1309,4

1300,7

1283,3

1198,5

1186,7

1075,7

1040,5


Джерело: Розраховано за даними статистичних збірників “Економічна активність населення України” і “Праця України” [Державна служба статистики України]. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
Базові та громіздкі таблиці допоміжного чи довідкового характеру слід винести у додатки. Для посилання на базові таблиці та довідковий статистичний матеріал достатньо вказати номер додатку.

Наприклад:

Дані офіційної статистики за 2009-2018 р.р. засвідчують позитивну тенденцію підвищення номінальної заробітної плати в цілому по економіці України та за видами економічної діяльності (див. додатки Б, В).

Ілюстрації в тексті роботи (схеми, графіки, діаграми) позначаються під ілюстрацією скороченням „рис.” та порядковим номером (перша цифра якого вказує на номер розділу, друга – на порядковий номер ілюстрації по тексту в межах розділу) і мають назву.

Наприклад:


Поступове запровадження елементів продуктивної зайнятості сприяє розвитку всієї системи соціально-економічних відносин та забезпеченню високої якості життя (рис.1.1).

Рис 1.1. Характерні особливості продуктивної зайнятості населення регіону

Інтегрований показник рівня життя населення, на думку окремих вітчизняних науковців, може бути представлений частковими показниками, що згруповані у 6 блоків (рис.1.2).

Система показників рівня життя населення України
Матеріальний добробут
Зайнятість
Здоров’я
Освіта
Умови проживання
Соціальна безпека
1. Середні сукупні витрати

2. Питома вага грошових витрат в сукупних витратах

3. Питома вага незареєстрованих грошових доходів в грошових витратах

4. Питома вага мінімального споживчого кошику в середніх сукупних витратах

5. Частка витрат на харчування в сукупних витратах

6. Рівень бідності
1. Рівень зайнятості

2. Рівень безробіття

(у визначенні МОП)

3. Коефіцієнт реєстрації безробіття

4. Рівень виробничого травматизму, на 1000 працюючих

5. Рівень професійної захворюваності, на 1000 працюючих
1. Середня очікувана тривалість життя при народженні

2. Коефіцієнт мертвонароджених і померлих

3. Рівень смертності серед чоловіків працездатного віку

4. Коефіцієнт умовного здоров’я

5. Питома вага населення, що вважає свій стан здоров’я незадовільним

6. Індекс збалансованості харчування
1. Охоплення дітей дошкільними закладами

2. Охоплення дітей базовою середньою освітою

(10-14 років);

3. Питома вага населення з вищою (ІІІ – ІV рівень) освітою в групі населення, старше 25 років

4. Індекс комплектності викладання в середніх освітніх закладах

5. Частка дітей, що продовжували навчання після 9-го класу
1. Питома вага видатків на соціально-культурні заходи у Зведеному бюджеті

2. Рівень урбанізації

3. Питома вага сімей, що не мають окремого житла

4. Питома вага сільських сімей, що мають житло з мінімумом зручностей

5. Питома вага міських сімей, що мешкають у комфортному житлі

1. Питома вага тяжких злочинів в загальній кількості

2. Коефіцієнт смертності від суїцидів

3. Рівень застійного безробіття

4. Глибина бідності

5. Коефіцієнт Джині

6. Питома вага осіб, що займалися бродяжництвом (жебрацтвом) в населенні працездатного віку


Рис.1.2. Система показників рівня життя населення України

У списку використаної літератури закони України, постанови уряду, навчальна та наукова література, матеріали періодичних видань, статистичні збірники подаються у алфавітному порядку згідно загальноприйнятих вимог.

Зокрема, нормативно-законодавчі матеріали повинні містити назву документа, його офіційний реєстраційний номер та дату прийняття; книжки та брошури – прізвище та ініціали автора, повну назву книги, номер тому, частини, місце видання, видавництво та рік видання, загальну кількість сторінок; журнальні та газетні статті – прізвище та ініціали автора, назву статті, назву журналу (газети), рік видання, номер журналу або дату виходу газети, сторінки статті в журналі (газеті). Міста Москва, Київ як місце видання зазначаються першими літерами: відповідно М., К., а назви інших міст – повністю.

Завершену роботу студенти подають на кафедру управління персоналом згідно з терміном, визначеним навчальним графіком.
8. Захист курсової роботи

На завершену курсову роботу науковий керівник дає письмовий відзив за критеріями, наведеними нижче.

Критерії

Максимальна

нормативна

оцінка (балів)

1

Загальні вимоги до змісту та структури курсової роботи:

25
Наявність та чіткість формування мети і завдання курсової роботи, обґрунтованість актуальності теми

3
Відповідність логічної побудови роботи назві теми, а також поставленим цілям і завданням, пропорційність структури роботи

3
Правильність оформлення списку літератури (порядок розміщення, повнота, сучасність, відсутність помилок)

2
Наявність, якість таблиць та ілюстративних матеріалів (схем, діаграм, графіків) у тексті роботи та відповідність їх оформлення згідно встановлених вимог

3
Правильність оформлення курсової роботи (нумерація сторінок, оформлення титульного аркуша, дотримання вимог до розміру полів, шрифту, міжрядкового інтервалу та інше), відсутність редакційних помилок

4
Повнота і відповідність висновків завданням та змісту курсової роботи

10

2

Вимоги до змісту основної частини курсової роботи:

40
Якість і глибина теоретико-методологічного аналізу проблеми Наявність та якість критичного огляду літературних джерел. Наявність наукової полеміки. Етика цитування (наявність посилань на літературні джерела). Самостійність суджень і викладу матеріалу (наявність формулювання власної думки студента – автора курсової роботи)

10
Наявність, системність і глибина особистого аналізу сучасних фактичних матеріалів організації (додатково до тих, що зазнаяені у завданні на виконання роботи), наявність і переконливість узагальнень і висновків з аналізу, виявлення проблем і недоліків у прктиці регулювання соціально-трудових відносин

13
Наявність та логічний зв’язок заходів, що пропонуються для вирішення проблеми, з проведеним у роботі аналізом статистичних та фактичних матеріалів, їх актуальність та реальність. Розробка альтернативних варіантів рекомендацій, обґрунтування та розрахунок ефективності запропонованих рішень.

12
Наявність аналізу зарубіжного досвіду та його використання при розробці пропозицій

5
ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА

65


Курсова робота, яка має оцінку не менше 30 балів, допускається до захисту.

На захисті студент повинен розкрити результати проведеного дослідження, дати відповіді на запитання членів комісії. Оцінювання захисту курсової роботи здійснюється за наступними критеріями:

2

Критерії

Максимальна

нормативна

оцінка (балів)

1

Володіння культурою презентації), в тому числі:

10
- вільне володіння текстом доповіді, вміння чітко, вільно та зрозуміло висловлюватися, наявність в структурі доповіді всіх належних елементів: вітання, представлення тощо

3
- обґрунтування актуальності, мети, завдань курсової роботи (1 бал)

1
- якість викладення теоретичних, проблемних, аналітичних та рекомендаційних аспектів роботи (5 балів)

5
- посилання на роздавальний матеріал (1 бал)

1

2

Вміння стисло (в межах регламенту), послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження (5 балів)

5

3

Повнота і ґрунтовність відповідей на запитання викладачів, на зауваження і пропозиції, що містяться у рецензії на курсову роботу, здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди

10

4

Наявність і якість роздавального матеріалу для захисту курсової роботи (10 балів), в тому числі:

10
- наявність якісного матеріалу, що відображає теорію, аналіз і пропозиції

5
- аналітичний характер ілюстративного матеріалу

3
- чітке, грамотне оформлення роботи, відсутність будь-яких помилок

2
ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА

35


Підсумкова оцінка за курсову роботу складається з інтегральної бальної оцінки за текст роботи та за захист роботи і виставляється в екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.

Робота, текст якої оцінено менш як у 30 балів, має бути доопрацьована впродовж терміну, установленого кафедрою. Студент, який за результатами захисту курсової роботи отримав незадовільну оцінку, не допускається до іспиту з даної навчальної дисципліни.

Додаток А

Тематика курсових робіт

з дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини"


 1. Соціальний діалог як інструмент реалізації державної соціальної політики.

 2. Становлення та розвиток соціального партнерства в Україні.

 3. Сучасний стан ринку праці в Україні.

 4. Напрями забезпечення гнучкості ринку праці.

 5. Сучасні трансформації зайнятості.

 6. Напрями та механізми сприяння зайнятості молоді.

 7. Регіональні особливості ринку праці в Україні: аналіз та прогноз.

 8. Пріоритети державної політики зайнятості населення.

 9. Зайнятість у неформальному секторі економіки України: сучасний стан та напрями регулювання.

 10. Напрями забезпечення соціального захисту працюючих.

 11. Безробіття в умовах становлення інноваційної економіки: причини, форми, тенденції.

 12. Організаційно-економічний механізм регулювання безробіття в Україні.

 13. Напрями підвищення ефективності використання трудового потенціалу на макроекономічному рівні.

 14. Соціально-економічні та демографічні чинники реалізації трудового потенціалу суспільства.

 15. Міжнародна трудова міграція та її вплив на стан трудового потенціалу в Україні.

 16. Формування та використання людського капіталу в умовах інтелектуалізації праці.

 17. Оцінювання людського капіталу на макрорівні.

 18. Якість трудового життя: соціально-економічний вимір та напрями поліпшення.

 19. Сучасний стан та організаційно-економічний механізм підвищення продуктивності праці в Україні.

 20. Умови праці як чинник конкурентоспроможності робочих місць: сучасний стан та напрями поліпшення.

 21. Державне регулювання доходів від трудової діяльності.

 22. Структура та динаміка витрат на робочу силу: міжнародні рамки та національні особливості.

 23. Організація заробітної плати в Україні: сучасний стан та напрями вдосконалення.

 24. Колективно-договірні механізми регулювання заробітної плати.

 25. Організаційно-економічні методи регулювання заробітної плати в ринкових умовах.

Додаток Б

Зразок титульного аркушу


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ „КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана”

Факультет

управління персоналом, соціології та психології
Кафедра

управління персоналом та економіки праці
КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”

на тему:

___________________________________________________________”

Студента (студентки) факультету управління персоналом, соціології та психології спеціальності 6.030505

„Управління персоналом і економіка праці”

__ групи

______________________________________

(прізвище, імя, по-батькові, підпис)
Науковий керівник

_______________________________

(науковий ступінь, посада, прізвище, імя, по-батькові, підпис)


Київ КНЕУ 2019

Додаток В

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

з навчальної дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини»

(зразок)
Тема: «Проблеми бідності в Україні: методи визначення та напрями подолання»
 
Завдання: У теоретичній частині – розкрити визначення бідності як соціально-економічної категорії; навести характеристику теоретичних засад визначення бідності та комплекс показників для її вимірювання.


В аналітичній частині – на підставі інформаційно-довідкового матеріалу розкрити практику визначення межі бідності в Україні; проаналізувати наявне інформаційне забезпечення досліджень бідності в Україні; виявити причини та макроекономічне підгрунтя існування бідності в Україні; провести аналіз сучасної державної політики протидії бідності.


Статистичною базою для виконання цієї частини роботи є інформація таких статистичних збірників та бюлетенів:
Статистичний щорічник України:
Розділ “Ціни і тарифи»
Індекси споживчих цін за регіонами.
Індекси цін на окремі групи споживчих товарів.
Індекси споживчих цін і тарифів на окремі види послуг.
Розділ “Доходи і витрати населення»
Доходи і витрати населення.
Структура доходів населення.
Структура витрат і заощаджень населення.
Середньомісячна номінальна та реальна заробітна плата найманих працівників.
Середній розмір місячної пенсії.
Розподіл населення за рівнем середньодушових грошових витрат.
Розподіл населення за рівнем середньодушових сукупних витрат.
Структура сукупних витрат домогосподарств.
Споживання продуктів харчування у домогосподарствах.
Споживання основних мікро- і мікроелементів.
Наявність у домогосподарствах товарів тривалого користування.
Забезпеченість населення приватними легковими автомобілями за регіонами.


Статистичний збірник «Витрати і ресурси домогосподарств України».
Статистичний збірник «Праця України»:

Розділ “Заробітна плата працівників»
Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності.
Динаміка середньомісячної заробітної плати за регіонами.
Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності.
Середньомісячна заробітна плата за регіонами.
Динаміка реальної заробітної плати.
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами
економічної діяльності.
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та регіонами.
Структура фонду оплати праці за видами економічної діяльності.
Структура фонду оплати праці за регіонами.

Статистичний збірник «Заробітна плата за професійними групами» (за матеріалами вибіркового обстеження)
Середньомісячна заробітна плата працівників на обстежених підприємствах.
Заробітна плата працівників у розрахунку на одну оплачену годину на обстежених підприємствах.
Структура середньомісячної заробітної плати працівників.
Середньомісячна заробітна плата працівників за професіями та професійними групами і видами економічної діяльності.
Рівень середньомісячної заробітної плати за децильними (10%-ми) групами.

В рекомендаційній частині – розробити напрями державної політики соціального захисту населення та надати конкретні пропозиції щодо формування і реалізації державної стратегії подолання бідності.

Науковий керівник _______________________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

Студент _______________________

(прізвище, ім’я, по батькові, підпис)


1 Примітка. Без урахування осіб, які зайняті в приватних сільських господарствах.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас