1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: Курсовая работа РРКК210074014.doc
Розширення: doc
Розмір: 2036кб.
Дата: 15.04.2020
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «Донецький національний технічний універсітет»

Кафедра геології, розвідки та збагачення корисних копалин

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до курсової роботи з дисципліни «Розвідка родовищ корисних копалин»

для студентів освітнього ступеню «бакалавр» денної та заочної форм навчання за спеціальністю 184 Гірництво

ПОКРОВСЬК – 2018

УДК 553.94:553.04
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Розвідка родовищ корисних копалин"для студентів освітнього ступеню «бакалавр» денної та заочної форм навчання за спеціальністю 184 Гірництво / Альохiн В.І. - Покровськ: ДонНТУ, 2017. - 31 с.

У методичних вказівках представлені рекомендації щодо організації, послідовності виконання та оформлення курсової роботи, наведені варіанти завдань, картографічні та довідкові матеріалі для їх виконання, враховані сучасні вимоги до проведення геологічної розвідки та підрахунку запасів родовищ кам’яного вугілля, досвід геологорозвідувальних організацій та наукових закладів України, вимоги діючої інструкцій щодо геологічних робіт на вугледобувних підприємствах України.
Укладачі: Альохін В.І., завідуючий кафедри ГРЗКК, доктор геол. наук, доц.

Відповідальний за випуск:

завідуючий кафедри ГРЗКК, доктор геол. наук, доц. Альохін В.І.

Рецензент Подкопаев С.В., декан гірничого факультету, д.т.н., проф.
Затверджено навчально-методичним відділом ДонНТУ, протокол №___від «____»_______________________2017 р.

Розглянуто на засіданні кафедри геології, розвідки та збагачення корисних копалин, протокол № 1 від 03.09. 2018 р.
ÓДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2018

ЗМІСТ

Вступ………………………… ......................................................................................................................................4

1.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

1.1. Зміст і порядок складання пояснювальної записки до курсової роботи………….………………………….3

1.2.Оформлення курсової роботи

2. Аналіз геологічної будови заданого вугленосного району Донбасу геологічноЇ

карти ділянки…………………………………………………………………………………………………….4     

3. Виконання графічних побудов і вимоги до їх оформлення ..................................................5

       3.1 Підготовка до роботи геологічної карти та нормальної стратиграфічної колонки ………………..5

       3.2 Проектування розвідки вугільного пласта ...........................................................................................5

       3.3 Побудова геологічних розрізів ...............................................................................................................7

       3.4 Побудова гіпсометричного плану підошви заданого вугільного пласта ..........................................8

4. Підрахунок запасів вугільного пласта……………………………………………………………..8

4.1. Виділення і оконтурювання блоків різних груп і категорій .запасів.................................................8

       4.2 Підрахунок запасів у виділених блоках ...............................................................................................9

Список рекомендованої літератури ............................................................................................................14

Додаток А. Варіанти завдань до курсової роботи та геологічні карти ділянок вугленосних районів Донбасу

до завдань ..…………………………………………………………………………………………………………….....15

Додаток Б. Зведена нормальна стратиграфическая колонка Донецького вугленосного басейну……………. 17

Додаток В. Характеристика вугленосних районів Донбасу………………………..................................................18

Додаток Г. Форма титульного листа до пояснювальної записки курсової роботи.................................................33

Вступ
Призначення курсової роботи. Курсова робота завершує вивчення студентами курсу «Розвідка родовищ корисних копалин». За змістом і обсягом вона відповідає вимогам робочої програми дисципліни.

Мета курсової роботи - закріплення студентами теоретичних знань з геологічних дисциплін, набуття ними практичних навичок з проектування розвідки та роботи з матеріалами геологічної розвідки вугільних родовищ, необхідних для проектування та будівництва гірничих підприємств і раціональної розробки вугільних родовищ.

Завдання до курсової роботи. Завданням передбачені вихідні дані для 4 вугленосних районів Донбасу, які наведені в додатках А та Б. Кожне завдання включає геологічну карту ділянки певного вугленосного району з 20 варіантами вихідних матеріалів (додаток А). Вихідні матеріали в таблицях включають:

 • заданий вугільний пласт та його індекс

 • марку вугілля в загальноприйнятих умовних позначеннях;

 • витриманість пласта за потужністтю (В – витриманий, ВВ – відносно витриманий і НВ – не

витриманий);

 • інтервал змін потужності вугільного пласта в межах шахтного поля;

 • середня об'ємна масу вугілля.

Зведена нормальну стратиграфічна колонка Донбасу наведена у додатку Б.

Геологічна карта по кожному вугленосного району в завданні (додаток А) складена стосовно особливостей геологічної будови конкретного вугленосного району Донбасу. Вона розвантажена і носить навчальний характер. На карті відображені: виходи на денну поверхню вугільних пластів і маркуючих вапняків, лінії розривних тектонічних порушень з вказівкою напрямку і кута їх падіння. Рельєф місцевості на картах умовно прийнятий горизонтальним.

Нормальна стратиграфічна колонка Донбасу (додаток Б), як і карта, зроблена спрощеною. В ній показані тільки вугільні пласти і вапняки.

Склад роботи. Курсова робота складається з текстової частини (пояснювальна записка) і графічних додатків. Останні включають: геологічну карту ділянки шахтного поля з нормальною стратиграфічною колонкою, кілька (не менше 3-х) геологічних розрізів та гіпсометричний план з блоками різних категорій запасів і підрахунком запасів. Порядок виконання курсової роботи наступний:

1. Опрацювання матеріалів з геологічної будови заданого вугленосного району Донбасу та геологічної карти ділянки.

2. Виконання графічних побудов та проектування розвідки.

3. Підрахунок запасів вугілля за даними розвідки.

4. Складання пояснювальної записки і оформлення курсової роботи.

Успішне виконання курсової роботи передбачає наявність у студентів знань, набутих ними на практичних заняттях з курсу і спрямованих на використання геологічних матеріалів для графічних побудов і підрахунку запасів вугілля методом геологічних блоків в межах одного вугільного пласту.
1.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

1.1 Зміст і порядок складання пояснювальної записки до курсової роботи.

Пояснювальна записка до курсової роботи складається з наступних розділів:

Вступ

1. Характеристика геологічної будови вугленосного району Донбасу.

 1. Загальні відомості.

1.2. Геологічна вивченість.

1.3. Геологічна будова.

1.4. Вугленосність.

1.5. Якість вугілля.

1.6. Гідрогеологічні умови.

1.7. Гірничотехнічні умови експлуатації.

2. Характеристика ділянки шахтного поля.

2.1. Геологічна будова.

2.2. Вугленосність.

3. Результати геологорозвідувальних робіт.

3.1. Методика розвідки вугільного пласта.

3.2. Оконтурювання запасів вугілля різних груп і категорій.

3.3. Методика підрахунку запасів вугілля.


У вступі пояснювальної записки необхідно вказати мету курсової роботи, її завдання, вихідні матеріали, які використовував студент, методику роботи і основні отримані результати.

Перший розділ пояснювальної записки повинна включати:

1. Загальні відомості щодо вугленосного района (його географічне положення, межі, розміри, площа, економіка). Короткі відомості про геологічну вивченість району (відкриття, початок розробки вугілля, основні види виконаних робіт).

2. Відомості про геологічну будову району, в тому числі описується літологія, стратиграфія, основні типи складчастих і розривних порушень, їх просторове орієнтування.

3. Відомості про промислову вугленосність району (загальна вугленосність окремих свит, кількість робочих вугільних пластів, їх потужність, будова, витриманість, наявність зменшення потужності, розщеплення вугільних пластів, характеристика порід покрівлі і підошви вугільних пластів).

4. Відомості про якість вугілля (генетичний тип, петрографічний склад, ступінь метаморфізму вугілля і закономірність його зміни по площі і в розрізі вугленосної товщі, технологічні властивості, напрямок використання вугілля в промисловості).

5. Відомості про гідрогеологічні умови району (основні водоносні горизонти, їх потужності, літологічний склад, водообільність, притоки води в гірничі виробки, випадки прориву в них води, хімічний склад підземних вод).

6. Відомості про гірничотехнічні умови розробки вугілля в районі (кількість і потужності діючих шахт, глибина розробки, міцність і стійкість вміщуючих порід, геотермічні умови, обводненість гірських виробок, газоносність вугільних пластів та чи багаті на газ гірські виробки, категорія шахт по газу, наявність випадків раптових викидів вугілля, газу і порід, сілікозонебезпечність гірничих виробок, вибухонебезпечність вугільного пилу, самозаймистість  вугілля).

Перераховані вище відомості можна знайти в характеристиці вугленосних районів ( додаток В).

Другий розділ пояснювальної записки повинен висвітлювати такі питання:

1. Геологічна будова (вказати розміри шахтного поля, його площа, вік порід, тобто свити і відділ карбону, описати літологію, елементи залягання порід, тип розривного порушення і його просторове орієнтування).

2. Вугленосність (загальна вугленосність, відстань між вугільними пластами згідно нормальної стратиграфічної колонки, визначити середнє відстань між вугільними пластами даного шахтного поля, кількість робочих вугільних пластів, а також вказується будова, витриманість, марка і якість розвіданого вугільного пласта).

Третій розділ пояснювальної записки повинен включати:

1. Методику розвідки (обґрунтовується вибір розвідувальної мережі, тобто вказується на якій підставі було вибрано відстань між розвідувальними лініями і між свердловинами в розвідувальних лініях, кількість фактично пробурених свердловин, їх глибина (від - до), середня глибина свердловин, загальний метраж).

2. Оконтурювання запасів вугілля різних груп і категорій (описується як і в якій послідовності, на підставі чого були виділені і оконтурені різні групи запасів, а потім - категорії і підрахункові блоки)

3. Методику підрахунку запасів (описується методика геологічних блоків, що застосовується при підрахунку запасів в межах одного пласту, а також наводиться таблиці підрахунку запасів по вугільному пласту відповідно до завдання).

1.2 Оформлення курсової роботи

Титульний лист до пояснювальної записки заповнюється відповідно до додатку Г.

На другій сторінці наводяться дані завдання для проектування:

 • Заданий вугленосний район;

 • Прийнятий масштаб геологічної карти після її збільшення;

 • Прийнятий масштаб нормальної стратиграфічної колонки;

 • Заданий вугільний пласт та його якісні характеристики.

На 3-й сторінці пояснювальної записки дається її зміст, в який виносяться усі перераховані вище розділи та підрозділи курсової роботи із зазначенням їх сторінок. Список використаних джерел. Нижче перераховуються графічні додатки

З четвертої сторінки дається текст пояснювальної роботи відповідно до розділів.

Список використаних джерел розміщується після останнього розділу пояснювальної записки. За списком використаних джерел розміщують графічні додатки:

 • «Додаток А. Геологічна карта ділянки шахтного поля заданого вугленосного району, її масштаб» (з нормальною стратиграфічною колонкою та її масштабом) ;

 • «Додаток Б. Геологічні розрізи по лінії I-I1, II-II1, III-III1»;

 • Додаток В. Гіпсометричний план підошви заданого вугільного пласта з блоками розвіданих запасів, його масштаб»

Орієнтовний обсяг пояснювальної записки до курсової роботи разом з таблицями та ілюстраціями не повинен перевищувати 25 сторінок.

Текст пояснювальної записки необхідно набирати шрифтом Times New Roman 14, інтервал - 1,5, абзац – 1,25 см, вирівнювання тексту за шириною.

Сторінки курсової роботи слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Номер сторінки проставляється в правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Титульний лист включається в загальну нумерацію сторінок звіту, але номер сторінки на титульному листі не проставляється.

  1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас