1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ім'я файлу: savchenko metod nacionalna ekonomica 2014.doc
Розширення: doc
Розмір: 448кб.
Дата: 12.09.2021
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

Методичні вказівки

для самостійної та індивідуальної роботи

щодо вивчення дисципліни

«НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА»

для студентів усіх спеціальностей і форм навчання


Укладач: Савченко В.Ф., д.е.н., професор

Чернігів, 2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

Кафедра економічної теорії


Рекомендовано до друку

Кафедрою економічної теорії

Протокол №3 від 17.03.2014р.

Методичні вказівки

для самостійної та індивідуальної роботи

щодо вивчення дисципліни

«НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА»

для студентів усіх спеціальностей і форм навчання

Чернігів, 2014

Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи щодо вивчення дисципліни «Національна економіка» для студентів усіх спеціальностей і форм навчання (мета, завдання та змістові модулі, програма, завдання для індивідуальної роботи студентів і підготовки до семінарських занять, тематика рефератів та контрольних робіт, тести, рекомендована література, питання для проведення іспиту).

Укладач: Савченко В.Ф. − Чернігів: ЧДІЕУ, 2014. – 53 с.

Укладач: Савченко В.Ф., д.е.н., професор

Рецензенти: Бесєдін В.Ф., д.е.н., професор

Малий І.Й., д.е.н., професор

Музиченко А.С., д.е.н., професор

Коректор: Шестаковська Т.Л.


 1. Мета, завдання та змістові модулі дисципліни

Мета дисципліни – вивчення закономірностей функціонування національної економіки, її особливостей порівняно з економіками інших країн, формування системи знань щодо сутності, становлення чинників, аналізу і визначення головних напрямів розвитку національної економіки в умовах ринкових відносин.

Головні завдання дисципліни полягають в тому, щоб розкрити:

 • особливості та загальні принципи національної економіки;

 • її теоретичні основні базисні інститути;

 • теоретичні напрацювання соціально-ринкової економіки;

 • економічний потенціал країни;

 • інституціональні чинники розвитку;

 • інфраструктуру національного ринку;

 • державне управління економікою;

 • принципи економічної свободи, демократії та економічного порядку;

 • структурну перебудову господарського комплексу;

 • програмування, планування та прогнозування економічних процесів;

 • стратегію і тактику економічного зростання;

 • інституціональні форми інтеграції у світове господарство.


ЗМІСТОВІ МОДУЛІ

з дисципліни «Національна економіка»

Змістовий модуль

Назва теми


Кількість годин


Лекції

Семінари

ІРС

СРС

Всього1

1. Національна економіка: загальне та особливе

4

2

-

6

12

2. Економічні теорії, чинники та базисні інститути національної економіки

2

2

1

7

12

3. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

4

2

1

5

122

4. Характеристика економічного потенціалу

4

4

1

3

12

5. Інституціональні чинники розвитку національної економіки

4

4

1

11

20

6. Функціонування інфраструктури національного ринку

2

2
12

163

7. Державність та державне управління економікою

4

4

1

10

19

8. Програмування та прогнозування національної економіки

4

2

1

10

17


4

9. Демократія, економічна свобода та економічний порядок

2

2

1

13

18

10. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство

4

4

1

9

18


5

11. Структурна перебудова національної економіки

4

2

-

7

13

12. Політика економічного зростання в національній економіці

2

2

1

6

11

Всього годин

40

32

9

99

180


де: IPC – індивідуальна робота студентів;

CPC – самостійна робота студентів.
Шкала оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу

з дисципліни Національна економіка


Оцінка за шкалою навчального закладу, бали

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

Визначення

90-100

Відмінно

А

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82-89

Добре

В

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

75-81

С

Добре

(у цілому правильне виконання з певною кількістю суттєвих помилок )

67-74

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

60-66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальні критерії)

35-59

Незадовільно

X

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

0-34

F

Незадовільно

(з обов’язковим повторним курсом)МОДУЛЬНА ОЦІНКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

з дисципліни “Національна економіка”


Оцінка

ECTS

Оцінка

(за національною шкалою)

Модуль 1

(бали)

питома вага 0,2

Модуль 2

(бали) питома вага 0,2

Модуль 3

(бали) питома вага 0,2

Модуль 4 (бали) питома вага 0,2

Модуль 5

(бали) питома вага 0,2

Сума балів

А

5 (відмінно)

18-20

18-20

18-20

18-20

90-100

90-100

В, С

4 (добре)

15-17

15-17

15-17

15-17

75-89

75-89

D, E

3 (задовільно)

12-14

12-14

12-14

12-14

60-74

60-74

FX

2 (незадовільно) з допуском до екзамену

7-11

7-11

7-11

7-11

35-59

35-59

F

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним курсом

0-6,5

0-6,5

0-6,5

0-6,5

0-34

0-34


КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ №1-№5


Оцінка

Наявність конспекту

Усна або письмова відповідь

Активність

Тести

Реферат

Сума балів

5 (відмінно)

2-3

5

2

6

3-4

18-20

4 (добре)

1-2

4

2

6

2-3

15-17

3 (задовільно)

0-1

4

2

5

1-2

12-14

2 (незадовільно)

0

0-4

0-1

0-4

0-2

0-11


ПРОГРАМА КУРСУ
Змістовий модуль 1

Тема 1. Національна економіка: загальне та особливе
1.1. Загальні принципи формування національних економік

Гіпотези щодо економічної доцільності народонаселення на різних територіях в окремі історичні періоди. Нерівномірний розвиток країн і народів. Внутрішні та зовнішні чинники формування державних утворень. Конкурентна боротьба при формуванні етнічно-національно-державних утворень. Національна ідея. Ринкова спрямованість і її вплив на національні економіки – депопуляція населення, фінансова криза та інше.
1.2. Особливості економіки України

Етапи та складові становлення ринкової економіки держави. Перехідна економіка. Потреба заміни економічної системи після розпаду СРСР, її причини. Лібералізація економіки. Приватизація державної власності. Структурна перебудова економіки. Фінансова стабілізація. Соціальна підтримка населення. Недоліки економічної системи, яка склалася в державі, необхідність радикальних змін щодо поліпшення становища. Завдання української держави в галузі економіки.
1.3. Прояви загального та особливого в національній економіці

Співвідношення особливого та загального в історії розвитку людства. Український досвід у питаннях приватизації, підприємництва. Менталітет відсутності надмірної споживацької психології. Інша парадигма розвитку, спрямована на удосконалення особистості в тісній взаємодії зі світом. Етнічні та релігійні фактори розвитку національної економіки. Українська наукова школа фізичної економії. Геополітичне становище держави.
Тема 2. Економічні теорії, чинники та базисні інститути національної економіки
2.1. Теорії функціонування національної економіки

Обґрунтування необхідності дослідження поглядів зарубіжних та вітчизняних економістів минулого і сучасності на сутність національної економіки. Роботи меркантилістів, представників фізіократизму. Вчення А. Сміта та його послідовників. Власні оригінальні теорії національної економіки Т. Мальтуса, Д. Рікардо, Ж.Б. Сея, Дж.Ст. Міля. Соціалістичні ідеї ХІХ ст., марксизм. М. Туган-Барановський та його дослідження. Обґрунтування Дж.М. Кейнсом концепції державного регулювання національної економіки. Концепція неокласичного синтезу П. Самуельсона. Участь українських економістів у процесах створення теорій національного господарства.
2.2. Економічні інтереси і стимули

Економічні інтереси. Власний інтерес людини та суспільна корисність. Економічні інтереси найманих робітників та приватних власників. Економічні стимули до праці та підприємництва.
2.3. Чинники розвитку національної економіки України

Обґрунтування чинників розвитку господарства держави. Населення – одна з важливих рушійних сил розвитку національної економіки. Стан здоров’я населення. Освіта – суттєвий фактор, який впливає на розвиток національної економіки. Різноманітні види природних ресурсів (земельні, лісові, водні ресурси, корисні копалини та інше). Основні фонди.
2.4. Базисні інститути національної економіки

Інституційне забезпечення функціонування національної економіки. Комбінація базових економічних інститутів. Інститут правових норм. Інститут національного способу мислення. Інститут податків. Інститут конкуренції. Інститути держави. Інститут монополії. Інститут профспілок.
2.5. Національна економіка як економічна категорія

Функціонування макроекономічної системи. Національна економіка як макросистема. Шляхи досягнення макросистемою високих параметрів розвитку. Прагнення до стабільної досконалості. Мета національних економік. Макросистема України як економічна категорія.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

скачати

© Усі права захищені
написати до нас