Ім'я файлу: Методичні вказівки для самостійної робот (1).pdf
Розширення: pdf
Розмір: 447кб.
Дата: 14.05.2020
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра менеджменту і логістики
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
для самостійного виконання
практичних завдань
(РОБОЧИЙ ЗОШИТ)
З ДИСЦИПЛІНИ
«ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»
СТУДЕНТА
_________________________
_________________________________
ГРУПА
________
Одеса , ОНАХТ, 202_ р

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
ДИСТАНЦІЙНИЙ
Завдання 1. Підібрати до кожного терміну його означення
1. Предмет теоретичної економіки -
2. Економічне мислення -
3. Економічні проблеми -
4. Праця -
5. Капітал -
6. Земля -
7. Підприємницькі здібності -
8. Споживчі товари -
9. Засоби виробництва -
10. Економічна ефективність -
11. Повна зайнятість -
12. Крива (лінія) виробничих можливостей -
13. Альтернативні витрати -
14. Економічне зростання -
15. Ринкова система -
А) Вивчення ефективного використання обмежених виробничих ресурсів, необхідних для задоволення потреб суспільства;
Б) Прийняття раціональних рішень на основі зіставлення витрат і вигід;
В) Рівень зайнятості, що припускає фрикційне і структурне безробіття, але виключає його циклічну форму;
Г) Відношення між витратами рідких ресурсів і тим обсягом товарів і послуг, що створені в результаті використання цих ресурсів;
Д) Природні ресурси (орні землі, корисні копалини, водні ресурси);
Е) Устаткування, знаряддя праці, машини, сировина, за допомогою яких виробляються товари і послуги;
Ж) Здатність людини раціонально використовувати виробничі ресурси, приймати раціональні рішення, активно брати участь в інноваційних процесах, уміти ризикувати і вигравати;
З) Фактори виробництва, що використовуються в процесі виробництва товарів і послуг;
И) Фізичні і розумові здібності людини, що витрачаються при виробництві товарів і послуг;
К) Товари, які купуються для особистого (сімейного) споживання, для задоволення власних потреб;
Л) Що робити, як, для кого.
М) Економічна система, заснована на приватній власності, господарський розвиток якої регулюється винятково ціновим механізмом;
Н) Крива, що показує різні комбінації виробництва двох продуктів (груп продуктів) в умовах повної зайнятості і повного використання інших факторів виробництва в економіці, де технологічна основа і запас ресурсів вважаються постіними;

О) Витрати (збитки), пов'язані з вибором варіанта використання виробничих ресурсів. Ці витрати виміюються втратами внаслідок відмовлення від альтернативних варіантів застосування згаданих ресурсів;
П) Збільшення реального обсягу продукції і/або його зростання на душу населення.
Завдання 2. Надайте коротку відповідь на запитання
1. Назвіть основні регулятори, за допомогою яких держава, уряд впливає на економіку в умовах ринкових відносин?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Від чого насамперед залежить рівень споживання в країні?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Які основні ознаки ринкової економіки?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Що називають вартістю грошей?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Назвіть основні функції банків
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Яким показником варто вимірювати економічне зростання?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

Завдання 3. Використовуючи будь-які джерела інформації, підберіть не менше п'яти висловлювань різних авторів про поняття та сутність менеджменту.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

Завдання 4. Сформуйте перелік посадових обов’язків працівників різного рівня управління підприємства (за вашим вибором). Наприклад: президент, заступник директора з фінансових питань (фінансовий директор), начальник відділу заробітної плати, економіст; директор, комерційний директор, начальник відділу маркетингу, маркетолог.
Для виконання завдання використовуйте інформацію, яка представлена на сайтах підприємств, в нормативно-довідковій літературі тощо.
Посада працівника
Чисельність Функції та посадові обовʹязки працівника

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
Практичне заняття 1
Еволюція розвитку та становлення менеджменту
Завдання 1. Надати коротку відповідь:
Основна ідея класичної школи в управлінні
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Основна ідея поведінкового підходу в управлінні
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Основна ідея кількісного підходу в управлінні
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Завдання 2. Виділіть представників, основні риси та внесок шкіл менеджменту. Результати занесіть у таблицю

Школа
наукового
управління
Адміністративна школа
Школа людських
відносин
Школа
організаційної
поведінки
Математична школа
(кількісний підхід)
Специфіка
Вклад
Представники

Практичне заняття 2
Характеристика елементів внутрішнього і зовнішнього середовища
організації
Завдання 1. Дайте характеристику факторам внутрішнього середовища організації
структура задачі технологія люди
Цілі

Завдання 2. Проведіть аналіз сучасного стану факторів зовнішнього середовища компаній харчової промисловості, результати викладіть у вигляді таблиці
Характеристика факторів зовнішнього впливу на діяльність компанії
Фактор
Характер дії
Характеристика впливу на діяльність підприємства позитивний негативний
Фактори прямої дії
Конкуренти
Постачальники
Власники капіталів
(інвестори)
Фінансові установи
Споживачі
Фактори непрямої дії
Політичний фактор
Економічний фактор
Екологічний фактор

Демографічний фактор
Соціокультурний фактор
Технологічний фактор
Задання 3. Сформулюйте місію для 10 відомих компаній України
Назва компанії
Місія
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10

Завдання 4.Побудуйте «Дерево цілей», користуючись наступними правилами:
1. Дерево цілей має кілька (3-4) рівнів. Іх кількість визначається конкретними умовами, рівнем інформації, складністю об’єкта, кваліфікацією експертів, ресурсними можливостями, необхідністю точного прогнозу.
2. На кожному рівні дерева цілей комплекс підцілей має бути достатнім і необхідним для досягнення вищого рівня цілей.
3. Дерево цілей будується до рівня, на якому можна визначити відповідального виконавця і розпочати формування заходів програми досягнення цілей.
4. За змістом вони можуть мати науковий, технічний, економічний, соціальний, політичний характер і бути орієнтованими на вирішення виробничих, кадрових, соціальних, екологічних, технічних завдань розвитку організації.
5. Цілі мають бути:

конкретними і вимірюваними;

досяжними;

достатньо точно орієнтованими в часі з точки зору досягнення певних результатів;

операційними (можливість перетворення в конкретні задачі);

такими, що підтримують інші цілі.
6. Цілі повинні починатися з дієслова в неозначеній і наказовій формі, що характеризує виконання дій («розробити», «покращити», «підвищити»,
«довести»).
Загальна мета організації
Виробництво
Ключові цілі функціональних підсистем організації
Підцілі функціональних підсистем організації
Персонал
Маркетинг
Фінанси
Місія

Дерево цілей за Вашим варіантом

Практичне заняття 3
Закономірності та принципи управління. Функції менеджменту
Завдання 1. Співвіднесіть функції управління і рішення, що приймаються. Для цього в останній графі таблиці вкажіть, у рамках якої функції управління приймається вказане рішення.
Рішення
Функція менеджменту
Зміна структури підприємства із-за змін в зовнішньому середовищі
Визначення мети підприємства
Вивчення змін, що відбуваються в зовнішньому оточенні, та їх вплив на перспективи розвитку підприємства
Проектування організаційної структури управління
Вивчення потреб підлеглих і очікуваної ними винагороди за роботу
Виявлення причин невиконання цілей підприємства і внесення коригування в систему управління
Виявлення причин незадоволення роботою і розробка способів їх усунення
Розробка способів виміру результатів роботи
Здійснення винагороди за роботу
Вибір стратегії і тактики для досягнення поставлених цілей
Розподіл обов'язків між керівниками на різних рівнях управління
Оцінка результатів роботи для здійснення винагороди виконавців
Визначення місії і природи бізнесу
Завдання 2. Співвіднесіть функції управління та рівень менеджменту, якому ця функція притаманна у більшому ступені (за ознакою часу), що приймаються. Для цього заповність таблицю.

Взаємозв'язок функцій і рівней менеджменту
Рівні
менеджменту
Загальні функції управління
Планування
Організація
Керівництво Мотивація
Контроль
Вищій
(інституційний)
Середній
(адміністративний)
Нижчій
(технічний)
Практичне заняття 4
Застосування методів менеджменту в сучасній практиці управління
Завдання 1. Запропонуйте методи і відповідні заходи впливу на осіб, які виявляють певні особисті характеристики
Особиста
характеристика
Економічні засоби
впливу
Адміністративно-
правові засоби впливу
Соціально-
психологічні засоби
впливу
Панікерство
Скептицизм
Дилетантство
Надмірна емоційність
Аморальність
Чванливість і брутальність
Лінь

Завдання 2. Побудова моделі «Дерево рішень»
З метою проведення модернізації обладнання, компанія планує закупити новий верстат. Обговорюється доцільність придбання одного з двох варіантів: верстат А – витрати, пов'язані з його придбанням становлять 150 т.грн.; і верстат
Б - 200 т. грн.. За оцінками експертів продукція, яка буде вироблятися з використанням верстата А, може бути реалізована за ціною 20 грн. за одиницю.
Продукція, яка буде вироблятися за допомогою верстата Б, буде більш якісною, тому, вона може буде реалізовуватися за більш високою ціною – 24 грн.
Прогнози, щодо імовірних обсягів реалізації продукції, оцінюються таким чином: середній прогноз – 15 тис. одиниць; оптимістичний прогноз – 20 тис. од.; песимістичний прогноз – 12 тис. од. (незалежно від виду продукції).
Необхідно прийняти рішення стосовно варіанту придбання верстата, при цьому імовірність реалізації подій за кожним прогнозом і для кожного варіанту рішення, необхідно оцінити самостійно. Рішення оформити за допомогою моделі
«Дерево рішень»

визначення
проблеми
витрати
альтернативні
варіанти
рішення
імовірність
події
можливі
події
очікуваний
ефект
(дохід)
очікуваний
прибуток, з
урахуванням
імовірності
його
отримання
дохід від всіх
можливих дій за
кожним
варіантом
альтернативного
рішення

А х
1 х х

Б х х
Практичне заняття 5
Формування ефективної системи комунікації в організації
Завдання 1. Визначте тип комунікаційної мережі, яка є доцільною для спілкування між:
співробітниками, викладачами
_________________________________________________________________
студентами в групі
________________________________________________________________
викладачами та керівництвом
________________________________________________________________

17
Завдання 2. Наведіть приклади ситуацій, у яких необхідно поєднувати усний, письмовий і невербальний методи комунікації з метою підвищення рівня ефективності комунікації.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Завдання 3. Охарактеризуйте переваги і недоліки різних методів комунікації.
Результати оформіть у вигляді таблиці:
Назва
методу
Переваги
Недоліки
Усні
Письмові
Невербальні
Завдання 4. Визначте основні переваги різних видів комунікаційних мереж
Критерії оцінки ефективності
Базові типи комунікаційних мереж
Ланцюгова
Y-мережа
Розкладена Кільцева
Повного взаємозв’зку
1. Швидкість передавання повідомлення
2. Точність повідомлення
3. Ймові рність наявності лідера
4. Моральний стан підлеглих

18
Практичне заняття 6
Особливості, принципи і напрями планування в організації
Завдання 1. Надайте відповідь на запитання:
1. Які переваги має планування для організації
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2.Хто займається плановою діяльністю?
При централізованій формі управління:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
При децентралізованій системі управління:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.Якими принципами керуються планові органи?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Завдання 2. Портфельний підхід до формування стратегії розвитку компанії
Обгрунтуйте вибір стратегії розвитку для підприємств (організацій), використовуючі методологію Матриці BCG. висока низька
Відносна частка на ринку
“Дійні корови” – продукти цієї категорії приносять найбільший прибуток, але
їх перспективи майбутнього зростання обмежені.
“Зірки” – ці продукти також приносять прибуток, але вони знаходяться у швидкозростаючому ринку і є там домінуючими.
“Дикі кішки” – це спекулятивні продукти, виробництво яких ризиковано, вони прибуткові, але займають малу частку ринку. високі
Прогнозовані темпи
зростання ринку
низькі
“Дикі кішки”
“Зірки”
“Дійні корови”
“Собаки”

19
“Собаки” – категорія продуктів, які не приносять прибутку та не обіцяють покращення ситуації.
Який вид стратегії слід обрати менеджеру для кожної групи продуктів?
Обгрунтуйте відповідь:
“Дійні корови”________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
“Зірки”______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
“Дикі кішки”_________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
“Собаки”____________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Практичне заняття 7
Принципи та зміст організаційної діяльності
Завдання 1.Розкрийте особливості структур управління, їх недоліки та переваги
Характеристика основних видів організаційних структур управління
Організаційна
структура
Сильні сторони
Слабкі сторони
Умови використання
Лінійна
Лінійно- функціональна
Дивізіональна
Матрична

20
Практичне завдання 8
Організаційні структури управління
Завдання 1. Визначити перелік керівників та склад структурних підрозділів апарату управління, які виконують кожну з конкрених функцій, які наведено у таблиці, тобто як розподілені повноваження та виконання конкретних функцій між керівниками та підрозділами апарату управління
Розподіл повноважень по виконанню управлінських функцій
№ п/п
Функція управління
Підрозділ, який виконує
Лінійний керівник
1
Лінійне керівництво
2
Діловодство
3
Юридична діяльність
4
Соціальний розвиток
5
Управління кадрами
6
Внутріорганізаційне планування
7
Організація праці і заробітної плати
8
Бухгалтерський облік
9
Управління фінансами
10
Технічний розвиток виробництва
11
Вдосконалення організації виробництва
12
Організація ремонтного обслуговування
13
Організація енергетичного обслуговування
14
Управління капітальним будівництвом
15
Охорона праці і техніка безпеки
16
Управління якістю
17
Оперативне управління виробництвом
18
Маркетинг
19
Матеріально-технічне забезпечення
20
Управління забезпеченням сировиною
21
Управління збутом готової продукції
22
Організація транспортного обслуговування
Завдання 2. Формування організаційної структури та делегування
повноважень
Сформувати схему організаційної структури управління (ОСУ) підприємством (за варіантом – остання цифра у заліковій книжці, Додаток 1).

21
Організаційна структура підприємства (за варіантом)

22
Практичне заняття 9
Визначення ступеня мотивації працівників. Формування ефективної системи
мотивації
Завдання 1. Користуючись мотиваційною теорією очікувань, визначити ступінь мотивації випускників-бакалаврів для подальших дій: а) вступити на навчання в магістратуру; б влаштуватися на роботу; в) розпочати свій бізнес.
Розв’язання завдання:
1. Визначаємо ступінь очікувань між власними зусиллями і можливістю вирішення поставленого завдання (від 0 до 1);
2. Визначаємо результат (ти) (винагороду), який (кі) можливо отримати після реалізації конкретного завдання та відповідну ступінь очікування;
3. Визначаємо валентність (привабливість) кожного варіанту винагороди (від -1 до +1);
4. Визначаємо ступінь мотивації для кожного варіанта дій.
В
ар
іан т ді
й
Результат І рівня
(завдання)
С
ту пі
нь оч
ік уван ня
Результат ІІ рівня
(винагорода)
С
ту пі
нь оч
ік уван ня
Валентність винагороди
А
Навчання в магістратурі
- навчання в аспірантурі
- отримання управлінської посади;
- стабільне положення;
- фінансова незалежність;
- самостійність;
- самоповага
Б
Влаштування на роботу
- навчання в аспірантурі
- отримання управлінської посади;
- стабільне положення;
- фінансова незалежність;
- самостійність;
- самоповага
В
Відкриття власного бізнесу
- навчання в аспірантурі
- отримання управлінської посади;
- стабільне положення;
- фінансова незалежність;
- самостійність;
- самоповага
Ступінь мотивації кожного варіанту дій
А – М=
Б – М=
В – М=
Найбільшу мотивацію має ______________варіант дій – ______________________

23
Завдання 2. Сформуйте ефективну систему заходів мотивації для працівників компанії, які відносяться до різних рівне управління .
Посада працівника
Потреби , які мають найвищий пріоритет
(за однією з змістових теорій мотивації)
Коротка характеристика обраного заохочення
Процесуальна теорія мотивації, що пропонується застосовувати
Заходи, що пропонуються
Практичне завдання 10
Застосування теорій лідерства для визначення ефективного стилю керівництва
Завдання 1. За результатами вивчення програмних питань теми заповнити таблицю занаведеною формою і дайте порівняльну характеристику

24 традиційного (з позиції особистих якостей лідера), поведінкового і ситуаційного підходів до вивчення лідерства.
Параметри оцінки
Підходи до визначення стилю керівництва та його
ефективності
з позиції особистих якостей лідера з позиції поведінки лідера з позиції врахування ситуаційних факторів
1. Основна ідея
2. Основні завдання досліджень
3. Основні результати досліджень
4. Внесок у розвиток теорії лідерства
Завдання 2. Розробіть портрет сучасного керівника ХХІ століття

п/п
Навички
Характеристика (зміст, призначення, застосування)

25
Практичне заняття 11
Контроль та підвищення ефективності діяльності менеджера
Завдання 1.Формування вміння вибирати і застосовувати форми і методи контролю в професійній діяльності.
Завдання: познайомтеся з запропонованими ситуаціями і виберіть види і форми здійснення контролю за виконанням робіт:
1. Працівник не впорався із завданням, так як не зрозумів, що робити, і або не зробив нічого, або зробив не те, що було потрібно.
2. Працівник забув про доручене завдання.
3. Працівник відклав виконання завдання, вирішивши, що інші завдання важливіші.
4. Працівник не виконав завдання, оскільки не володів необхідними для цього досвідом і знаннями.
5. Працівник полінувався виконати завдання.
6. Працівнику для виконання завдання не вистачило ресурсів (інформації, повноважень, обладнання тощо).
7. Працівник не виконав завдання, так як вважав завдання загрозою своїм статусом і не захотів його виконувати.
8. Працівник не виконав завдання, так як вважав його безглуздим і невірним.
9. Працівник не виконав завдання, тому що було погане самопочуття, склалися непередбачені обставини і т.п.
Для виконання роботи необхідно заповнити наступну таблицю 1:

26
Таблиця 1
Виробнича ситуація
Вид контролю
Форма контролю

27
Для того щоб заповнити стовпці 2 і 3, необхідно вибрати види і форми контролю, представлені в таблиці 2
Таблиця 2
Вид контролю
Форми контролю
Попередній контроль
- формулювання завдання в загальному вигляді за допомогою питань: що робити? навіщо?
- задати підлеглому уточнюючі питання по кожному значимого елементу поставленого завдання;
- деталізовано сформулювати завдання: що саме зробити? коли? В якому вигляді уявити результат?
- розібратися, в чому причина опору співробітника, який не бажає виконувати завдання;
- вибрати іншого виконавця;
- визначити ресурси для виконання завдання
Поточний контроль
- розбити роботу на елементи і контролювати кожен з них;
- усвідомлено встановити більш ранні терміни виконання завдання, ніж потрібно насправді;
- просте нагадування про необхідність та терміни виконання завдання;
- постійне спостереження за роботою співробітників за допомогою відеокамер;
- вибіркове спостереження за роботою співробітників;
- проведення оперативної наради зі звітом співробітників про виконану роботу;
- персональні зустрічі керівника з підлеглими з обговоренням процесу виконання завдання;
- обхід робочих місць керівником;
- щомісячне звітування перед керівнику;
- реєстрація виконання доручення в спеціальному журналі;
- суцільний тотальний контроль безпосереднього начальника;
- проведення вибіркових перевірок;
- винесення усного зауваження;
- необхідність написати пояснювальну записку;
- підведення підсумків дотримання виконавської дисципліни на нараді
Заключний контроль
- фіксація факту виконання завдання;
- оцінка якості виконання роботи;
- виявлення причин відхилень;
- визначення санкцій після оцінки результату;
- визначення стимулюючих дій після оцінки результатів;
- складання звіту за підсумками роботи;
- презентація підлеглим підсумків роботи;
- атестація персоналу;
- дослідження задоволеності клієнтів результатами роботи виконавців
Пам'ятайте, що в кожній ситуації необхідно розглянути всі три види контролю, вибравши варіанти форми здійснення цього контролю.

28
Додаток 1
Складові організаційної структури підприємств
Варіант
Вид діяльності
Виробнича структура підприємства
Лінійні та функціональні керівники та функціональні підрозділи підприємства
1 2
3 4
1
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів
Цеха основного виробництва: хлібобулочний цех, цех дрібно- штучних виробів, сухарний цех; склад безтарного зберігання борошна; склад матеріалів; газове господарство; будівельна група; гараж; механічний цех
Директор, заст. директор з технології та якості, головний інженер, , заст. директора з комерційних питань, заст. директора з фінансів та економіки, головний бухгалтер, відділ кадрів, технологічна лабораторія, відділ контролю якості, головний механік, головний енергетик, головний спеціаліст з ОП та ТБ, виробничо- господарський відділ, , транспортний відділ, відділ МТЗ, відділ маркетингу, відділ економіки, планово- економічний відділ, фінансовий відділ, відділ праці та з/пл, бухгалтерія, юридичний відділ, служба економічної безпеки, канцелярія
2
Виробництво шампанських та тихих вин
Транспортний цех, склади готової продукції, фірмові магазини, тарний цех, цех з підготовки виноматеріалу, цех по виробництву шампанських вин, цех тихих вин, ремонтно- будівельна дільниця, ремонтно- механічний цех, енергоцех
Директор, заст. директора з виробництва, головний інженер, фінансово-бухгалтерський відділ, відділ економіки та трудових відносин, відділ кадрів, юридичний відділ, служба техніки безпеки, служба головного енергетика та механіка, виробнича лабораторія, бухгалтери по ринкам 1, 2, відділи маркетингу по ринках 1,2, відділи збуту по ринках 1,2 3
Виробництво кондитерських виробів
Основні виробничі цеха: мучнисто-кремових виробів, цукерно-шоколадних виробів, карамельний цех, вафельний цех, цех шоколаду, зефірний цех, літографно-тарний цех, цех підготовки сировини, склад сировини, ремонтно-механічний цех, холодильно-компресорний цех, електроцех, ремонтно- будівельний цех, склади готової продукції, транспортний цех, склад технічних матеріалів, склад етикеток
Генеральний директор, директор з економічних питань, технічний директор, заст. ген директора по кадрам і соціальним питанням, заст. ген директора з виробництва, центральна бухгалтерія , бухгалтери за видами продукції, група з розрахунку заробітної плати, планово- економічний відділ, головний механік, головний метролог, технічний відділ,
інженер з охорони праці та служба безпеки, виробничо-технічна лабораторія, служба збуту і маркетингу (спеціалісти по кожному виду продукції), підрозділи фірмової торгівлі, відділ зовнішньоекономічної діяльності, адміністративно- господарський відділ, служба матеріально-технічного забезпечення, відділ кадрів, технологічний відділ, відділ упаковки та етикування, юрист, канцелярія
4
Виробництво м’ясних та ковбасних виробів
Ковбасний цех, дільниця жирів та півфабрикатів, ремонтно- механічний цех, склад матеріалів, гараж, холодильне відділення
Директор, головний інженер, головний бухгалтер, заст. директора з комерційних питань, головний механік, головний енергетик - керівник проекту, енергослужба,
інженер з охорони праці, служба контрольно-вимірювальних приборів та автоматики, відділ праці і

29 заробітної плати, технічний відділ, планово-фінансовий відділ, відділ виробничо-ветеринарного контролю, лабораторія виробничо-ветеринарного контролю, фінансово-бухгалтерський відділ, відділ по забезпеченню виробництва сировиною і матеріалами, відділ збуту, адміністративно-господарчий відділ, служба головного механіка
5
Виробництво борошна, оптова торгівля хлібопродуктів, складські послуги зі зберігання харчової продукції
Млин, елеватор, фасувальна дільниця склади, пекарня, виробничо-технологічна лабораторія, виробничі ділянки
№1, 2, 3.
Директор, заст. Директора з виробництва, заст. директора з економічних питань, головний бухгалтер, головний економіст, головний інженер-керівник проекту, головний механік, ремонтно- механічний цех, головний енергетик, енергетичний цех, технічний відділ, заст. директора з якістю, відділ МТП, відділ збуту, транспортний відділ, комерційний відділ, тарний цех, старший інспектор по кадрам, відділ кадрів, бухгалтер, планово- економічний відділ
6
Виробництво шампанських та тихих вин
Основні цеха: цех виноробства
№ 1, №2, цех розливу вина; допоміжні цеха: ремонтно- механічний, енергоцех, ремонтно-будівельний цех, тарний цех; транспортний цех, склад готової продукції, центральний склад
Генеральний директор, виконавчий директор, фінансовий директор, технічний директор –керівник проекту, директор з виробництва, директор з маркетингу і продажам, заступник виконавчого директора з якості, головний механік, юридичний відділ, відділ кадрів, відділ з соціальних питань, канцелярія, адміністративно-господарчий відділ, відділ праці, бухгалтерія, служба
АСУП, відділ технічного контролю, відділ маркетингу, відділ логістики, відділ головного механіка, ремонтно- механічний відділ, підрозділи фірмової торгівлі
7
Виробництво соків
Цех первинної обробки сировини, цех розливу, цех дитячого харчування, тарний цех, транспортний цех, електроцех, склад готової продукції
Генеральний директор, виконавчий директор, фінансовий директор, директор з якості, директор з комерційних питань, технічний директор, відділ маркетингу, відділ експорту, фінансовий департамент, бухгалтерія, відділ фінансів, відділ контролю, відділ охорони праці, юридичний відділ, головний механік, директор з виробництва, відділ логістики
8
Виробництво сирів
Цеха основного виробництва: цех плавлених сирів, цех твердих сирів; енергетичний участок, компресорний участок, будівельна група, транспортна служба, служба з вантажно- розвантажних робіт, лабораторія, склад сировини, склад готової продукції, служба заготовок
Генеральний директор, виконавчий директор, головний інженер, головний бухгалтер, заст. директор з фінансів, комерційний директор, заст. директора з виробництва, головний технолог, відділ кадрів, юрист, служба охорони, комерційний відділ, бухгалтер з сировини, бухгалтер з розрахунків, економіст-аналітик
9
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів
Цеха основного виробництва: хлібобулочний цех, цех дрібно- штучних виробів, сухарний цех; склад безтарного зберігання борошна; склад матеріалів;
Директор, заст. директор з технології та якості, головний інженер, , заст. директора з комерційних питань, заст. директора з фінансів та економіки, головний бухгалтер, відділ кадрів,

30 газове господарство; будівельна група; гараж; механічний цех технологічна лабораторія, відділ контролю якості, головний механік, головний енергетик, головний спеціаліст з ОТ та ТБ, виробничо- господарський відділ, , транспортний відділ, відділ МТЗ, відділ маркетингу, відділ економіки, планово- економічний відділ, фінансовий відділ, відділ праці та з/пл, бухгалтерія, юридичний відділ, служба економічної безпеки, канцелярія
10 (0)
Виробництво кондитерських виробів
Цеха основного виробництва: вафельний цех, карамельний цех, зефірний цех; склад сировини; склад готової продукції; транспортній цех; електроцех
Генеральний директор, технічний директор, директор по кадрам, головний бухгалтер, бухгалтерія, каса, головний енергетик, головний технолог, група розрахунку заробітної плати, відділ кадрові, канцелярія, юрист, зав виробництвом, зав технологічним відділом, відділ реалізації, бухгалтери по ринкам 1, 2, відділи маркетингу по ринках 1,2, відділи збуту по ринках 1,2

скачати

© Усі права захищені
написати до нас