Ім'я файлу: Курсова_Грибівництво.docx
Розширення: docx
Розмір: 112кб.
Дата: 25.12.2020
скачати
Пов'язані файли:
Агротехнологiчне-обгрунтування-157959.docx


МЕТОДИЧНІ ВИММОГИ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ГРИБІВНИЦТВО»

Зразок титульної сторінки

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 Курсова робота повинна бути виконана й оформлена з додержанням вимог до наукових робіт. Оптимальний обсяг курсової роботи – 35-40 друкованих сторінок (25-30 – для екстенсивного способу культивування), список використаної літератури –  близько 20 джерел.

Обов’язковою вимогою до курсової роботи є написання її державною мовою, за винятком списку використаної літератури, де використане джерело записується мовою видання. Цитати з цих джерел наводяться в тексті виключно українською мовою.

Текст курсової роботи набирається на комп’ютері на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210 × 297 мм). Сторінки обмежуються полями: ліве – 25 мм, верхнє та нижнє – 20 мм, праве – 10 мм. Відстань між заголовком і текстом – 15–20 мм. Шрифт – чорного кольору. Щільність тексту однакова по всій роботі. Сторінка повинна містити не менше 28–30 рядків по 57–60 знаків у кожному (з урахуванням інтервалів).

Рекомендована гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, інтервал між рядками – 1,5.

Курсова робота має бути надрукована чітко, без помилок і виправлень. Текст курсової роботи може ілюструватись рисунками, схемами, графіками, діаграмами та таблицями.

Курсова робота починається з титульної сторінки за формою, наведеною вище. Це перша сторінка курсової роботи, яку включають до загальної нумерації сторінок, але не нумерують. Далі номер сторінки проставляють у правому нижньому кутку аркуша. За титульною сторінкою наводяться послідовно зміст, вступ, розділи в порядку подання, висновки, список використаних джерел.

Всі вони починаються з нової сторінки, а кожен з підрозділів – після закінчення попереднього.

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи та підрозділи. Розділи починаються з нової сторінки, а кожен з підрозділів – після закінчення попереднього.

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» друкують великими літерами симетрично відносно тексту.

Заголовки підрозділів друкуються малими літерами (крім першої великої) з абзацу. В кінці заголовка крапки не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

 Нумерація розділів та підрозділів

Номер розділу ставиться після слова «РОЗДІЛ», після номера крапка не ставиться, потім з нового рядка друкується заголовок розділу.

Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між ними ставиться крапка. У кінці номера підрозділу має стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). У тому самому рядку дається заголовок підрозділу.

Порядок посилань на літературні джерела

Посилання на наукові літературні джерела в тексті наводяться у квадратних дужках [ ]. Це може бути посилання на джерело в цілому або на джерело із зазначенням конкретної сторінки.

Наприклад.

  • Кількість акціонерних товариств в економіці України у 2010 році становила 29 тис. [3, с. 45].

  • Дана ситуація відповідає виконанню вимог статті 24 Закону України «Про цінні папери і фондову біржу» щодо інформування емітентами цінних паперів громадськості про своє господарсько-фінансове становище і результати діяльності [8].

  • Протиріччя розвитку сучасних корпоративних відносин в Україні розглядаються у працях [1–5].

  • Суперечності процесів трансформування відкритих і закритих акціонерних товариств у публічні і приватні детально розглянуті у працях 
    Ю. Петруні і В. Євтушевського [6, с. 25–38; 9, с. 114–130].

  • Методи та форми врегулювання корпоративних конфліктів у вітчизняному корпоративному секторі ґрунтовно висвітлені у статті [7].

Цифри у квадратних дужках відповідають порядковому номеру джерела у списку використаних джерел.

Ілюстрації

До ілюстрацій належать рисунки, схеми, графіки, діаграми.

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують після номера ілюстрації. За потреби ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (текст під рисунком). Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми) і таблиці варто наводити в роботі безпосередньо після тексту за першою згадкою або на наступній сторінці. Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між ними ставиться крапка.

Наприклад:

Рис. 1.2. (другий рисунок першого розділу).

Номер рисунка, його назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ним. Якщо в курсовій роботі один рисунок, то його нумерують за загальними правилами.

Наприклад:

Рис. 1.2. Структурні елементи внутрішньокорпоративного управління

Таблиці

У таблицях наводяться цифрові дані. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назва і слово «Таблиця» починаються з великої літери. Слово «Таблиця» друкують праворуч, над правим верхнім кутом заголовка таблиці один раз, на інших сторінках пишуть «Продовження табл.…». Назви не підкреслюють.

Заголовки колонок повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з малих, якщо вони становлять одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони самостійні. Висота рядків – не менше 8 мм. Колонку з порядковими номерами рядків до таблиці не включають.

Приклад побудови таблиці: 

Таблицю розміщують після першого згадування у тексті так, щоб її можна було читати без повороту опалітуреного блока роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на іншу сторінку. В такому разі зазначають: Продовження табл. Таблицю з великою кількістю колонок можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки.

Якщо цифрові або інші дані в будь-якому рядку таблиці не наводяться, то в ньому ставиться риска (–). На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «... у табл. 1.2». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3».

Формули

Формули і рівняння треба виділяти з тексту вільними рядками та позначати певним номером, написаним у дужках.

Наприклад:

    Ціна акції розраховується за формулою:

                                                   ,                                                   (3.1)

                                     

 де:   Р – ціна акції,

                                               D – очікуваний розмір дивіденду;

                                               K – вартість нерозподіленого прибутку;

                                               g – темп росту ціни акцій.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба наводити безпосередньо під формулою у послідовності, наведеній у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Вище і нижче від кожної формули потрібно залишити «пустий» рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (–), множення (×) і ділення (:).

Формули (якщо їх більше, ніж одна) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули у круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). Посилання на формули вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад «... у формулі (3.1)».

Список використаних джерел

Наукове дослідження завершується списком використаних джерел. Відомості про джерела, що містяться у списку, необхідно давати відповідно до вимог державних стандартів, зокрема: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Бібліографічнийзапис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст] : (ГОСТ 7.1–2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – Чинний з 2007–07–01. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України).

Джерела можна розміщувати:

  • в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків (такий спосіб є найпоширеніший та універсальний);

  • у хронологічному порядку;

  • за послідовністю посилань у тексті.

Авторів з однаковими прізвищами подають в алфавітному порядку їхніх ініціалів; праці одного автора – за алфавітом перших літер назв його праць; праці одного автора з однаковою назвою – за хронологією.

Спочатку наводять літературу, видану кирилицею, далі – латиною і мовами з особливою графікою (за алфавітом назв мов – арабською, вірменською, грузинською тощо). Публікації мовами з особливою графікою подають в українській транслітерації або в перекладі українською мовою.

Крім того є певний порядок розташування літературних джерел: норма- тивні акти (закони, постанови та ін.); книжкові видання; статті в журналах та інших періодичних виданнях; матеріали з Інтернету.

Основна вимога до використаних джерел – єдине оформлення і дотримання чинного державного стандарту на бібліографічний опис видань (ГОСТ 7.1–84).

Наприклад:

1. Закон України «Про акціонерні товариства» // Відомості Верховної Ради України, 2008. – №  50–51, ст. 384.

2. Небава М. І. Теорія корпоративного управління: вузлові питання: навч. посібник / М. І. Небава. – К. : Центр навч. літ-ри, 2004. – 295 с.

КУРСОВА РОБОТА

«Агротехнологічне обґрунтування культивування печериці двоспорової»

План

Вступ


1. Мікологічна характеристика виду

2. виду

3. Вимоги виду до умов вирощування

3.1. Особливості живлення виду

3.2. Температурні вимоги виду

3.2. Вимоги виду до вологості повітря і компосту

3.3. Вимоги виду до складу газового середовища

3.4. Вимоги виду до освітлення

4. Характеристика штамів виду+

5. Посівний міцелій культивованих грибів

5.1. Підтримання колекційної і маточної культури гриба

5.2. Характеристика субстратів для приготування посівного міцелію

5.3. Технологія приготування посівного міцелію

5.4. Контроль якості посівного міцелію та його зберігання

6. Компости для вирощування виду

6.1. Характеристика вихідних компонентів для приготування компостів

6.2. Способи приготування компостів та їх характеристика

6.3. Розрахунок річної потреби у компості

7. Приміщення для культивування виду та підготовка їх до експлуатації

7.1. Розрахунок параметрів культиваційного приміщення

8. Технологія вирощування виду

8.1. Інокуляція субстрату міцелієм

8.2. Розрахунок річної потреби у посівному міцелії

8.3. Вегетативна стадія розвитку міцелію

8.4. Покривні суміші: приготування нанесення

8.5. Розрахунок річної потреби у покривній суміші

8.4. Індукція плодоношення, плодоутворення і збір урожаю

9. Стандарти на плодові тіла виду

10. Хвороби і шкідники виду та боротьба з ними

11. Використання відпрацьованих компостів

Висновки

Список використаних джерел


КУРСОВА РОБОТА

«Агротехнологічне обґрунтування культивування ксилотрофних грибів інтенсивним способом»

План

Вступ


1. Мікологічна характеристика виду

2. Харчова цінність та хімічний склад плодових тіл виду

3. Вимоги виду до умов вирощування

3.1. Особливості живлення виду

3.2. Температурні вимоги виду

3.2. Вимоги виду до вологості повітря і субстрату

3.3. Вимоги виду до складу газового середовища

3.4. Вимоги виду до освітлення

4. Характеристика штамів виду

5. Посівний міцелій культивованих грибів

5.1. Підтримання колекційної і маточної культури гриба

5.2. Характеристика субстратів для приготування посівного міцелію

5.3. Технологія приготування посівного міцелію

5.4. Контроль якості посівного міцелію та його зберігання

6. Субстрати для вирощування виду

6.1. Характеристика вихідних компонентів для приготування субстратів

6.2. Способи приготування субстратів та їх характеристика

6.3. Розрахунок річної потреби у субстраті

7. Приміщення для культивування виду та підготовка їх до експлуатації

7.1. Розрахунок параметрів культиваційного приміщення

8. Технологія вирощування виду

8.1. Інокуляція субстрату міцелієм

8.2. Розрахунок річної потреби у посівному міцелії

8.3. Вегетативна стадія розвитку міцелію

8.4. Індукція плодоношення, плодоутворення і збір урожаю

9. Стандарти на плодові тіла виду

10. Хвороби і шкідники виду та боротьба з ними

Висновки

Список використаних джерел
КУРСОВА РОБОТА

«Агротехнологічне обґрунтування культивування ксилотрофних грибів екстенсивним способом»

План

Вступ


1. Мікологічна характеристика виду

2. Харчова цінність та хімічний склад плодових тіл виду

3. Вимоги виду до умов вирощування

3.1. Особливості живлення виду

3.2. Температурні вимоги виду

3.2. Вимоги виду до вологості повітря і субстрату

3.3. Вимоги виду до складу газового середовища

3.4. Вимоги виду до освітлення

4. Характеристика штамів виду

5. Посівний міцелій культивованих грибів

5.1. Підтримання колекційної і маточної культури гриба

5.2. Характеристика субстратів для приготування посівного міцелію

5.2. Технологія приготування посівного міцелію

5.3. Контроль якості посівного міцелію та його зберігання

6. Характеристика деревини для вирощування виду

7. Технологія вирощування виду

7.1. Вибір місця закладання плантації

7.2. Строки і способи інокуляції

7.2. Розрахунок потреби у посівному міцелії

7.3. Догляд за культурою.

7.4. Плодоношення і збір урожаю

8. Хвороби і шкідники виду та боротьба з ними

Висновки

Список використаних джерел
скачати

© Усі права захищені
написати до нас