1   2   3   4
Ім'я файлу: Методичні та теоретичні аспекти складання Звіту про фінансові ре
Розширення: doc
Розмір: 332кб.
Дата: 26.10.2021
скачати

Згідно з Інструкцією на рахунку 97 "Інші витрати" здійснюється облік витрат, що виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язаних з виробництвом або реалізацією основної продукції, товарів та послуг, а також витрат страхової діяльності. Якщо врахувати, що інші витрати операційної діяльності обліковують на однойменному субрахунку 949 і абстрагуватися від страхової діяльності, то можна визначити, що на рахунку 97 ведеться облік витрат інвестиційної діяльності.

Як було вже зазначено, згідно з чинними нормативними документами до фінансових операцій (субрахунок 792 "Результат фінансових операцій") відносять операції, облік яких ведеться на рахунках 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 95 "Фінансові витрати" і 96 "Втрати від участі в капіталі".

На окремих субрахунках цих рахунків обліковують такі операції: доходи і втрати від інвестицій в асоційовані і дочірні підприємства, а також від спільної діяльності; дивіденди і відсотки одержані; відсотки за кредит сплачені; інші доходи і втрати від фінансових операцій.

Згідно з п. 30-53 П(С)БО 4 окремі операції відносяться до: інвестиційної діяльності — реалізація і придбання фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; отримання відсотків і дивідендів; інші надходження і платежі; фінансової діяльності – надходження власного капіталу; отримані і погашені позики, сплачені дивіденди; інші надходження і платежі.

Зокрема, з Міжнародними стандартами МСБО 1 "Подання фінансових звітів" також є розбіжності в класифікації господарських операцій. Це в основному пов'язано з особливостями надання певної інформації для конкретних користувачів. Розбіжності існують з часу впровадження Звіту про рух грошових коштів у практику. Національні П(С)БО, звичайно, повинні відповідати міжнародним стандартам. Проте вважаємо за доцільне зробити спробу максимально зменшити розбіжності в класифікації в господарських операцій.

Отже, встановлення єдиних методологічних аспектів формування показників звітності підприємства за видами діяльності сприятиме більшій достовірності облікової інформації фінансових результатів, поглибленню аналізу показників фінансової діяльності, зокрема, їх відповідності П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" і П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів".

ВИСНОВКИ

Проведене дослідження свідчить, що бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні ґрунтуються на таких основних принципах: обачності, повного висвітлення, автономності, послідовності, безперервності, нарахування та відповідності доходів і витрат, превалювання змісту над формою, історичної (фактичної) собівартості, єдиного грошового вимірника, періодичності.

Під час підготовки до складання та подання фінансової звітності підприємство повинне дотримуватися вимог П(С)БО, а також Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419. Процес підготовки до складання та безпосереднього складання фінансових звітів може бути поділений на кілька етапів. Зміст деяких з них залежить від особливостей організації облікового процесу на підприємстві, зокрема класами рахунків для обліку витрат, формою обліку тощо.

Проте основними для всіх підприємств є: закриття рахунків доходів і витрат, визначення чистого фінансового результату звітного періоду, інвентаризація залишків на рахунках активів та зобов'язань, внесення коригувань за наслідками інвентаризації (у разі виявлення відхилень даних обліку від даних інвентаризації), складання Звіту про фінансові результати. Балансу та інших форм фінансової звітності, коригування показників звітності і підготовка Приміток щодо подій після дати балансу .

Таким чином, метою складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансові результати діяльності підприємства. Отже, інформація, яка подасться у фінансових звітах, має бути розрахована на її розуміння та однозначне тлумачення користувачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. №996 - XIV (зі змінами і доповненнями).

 2. Закон України "Про внесення змін до Закон України "Про оподаткування прибутку підприємства" від 22.05.97р. №283/97 - ВР (зі змінами і доповненнями).

 3. Закон України "Про податок на додану вартість" від 13.04.97р. "168/97-ВР (зі змінами і доповненнями).

 4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджена наказом міністерства фінансів України від 30.11.99 р № 291.

 5. План рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджена наказом міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 (зі змінами і доповненнями).

 6. П(С)БО 3 " Звіт про фінансові результати" Затверджено наказом Міністерства Фінансів України від 31.03.99р. №87 (зі змінами і доповненнями).

 7. Болюх А.М., Буркачевський М. Я. Економічний аналіз: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003. - 556 с.

 8. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. — К.: Молодь, 2000.- 312с.

 9. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник/ За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс-Клуб”, 2000.-542с.

 10. Василенко В.О. Теорія та практика розробки управлінських рішень –К.: ЦНЛ,2002.-420с.

 11. Гридчина М. В. Финансовый менеджмент: Курс лекций. — К.: МАУП, 1999.- 185с.

 12. Гувва В.Н. Потенціал підприємства: формування та оцінювання. — К.: ЦНЛ, 2006.- 224с.

 13. Данилюк О.М. Фінансовий менеджмент. - К: ЦНЛ, 2006.-212с.

 14. Дробозін О.Л. Фінансовий менеджмент. – К.: КНЕУ, 2000.- 192с.

 15. Комарова І.Ю.Проблеми обліку фінансових результатів підприємств згідно національного законодавства / Баланс. – 2006.- № 11.-С.16-18

 16. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінювання .-К.: ЦНЛ, 2004.-288с.

 17. Михайлова С.Т., Пиріг І.М., Білейчук В.С. Показники доходу підприємства/ Матеріали науково-практичної конференції "Методологія економіко-статистичного дослідження в умовах ринку". - Тернопіль: Економічна думка, 2007. - с 183-185.

 18. Мец О.В. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч.посібник. - К.: НМК ВО, 2002.-205с.

 19. Мних Є.В. Аналіз фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємств. Навчальний посібник. - К.: НМК ВО, 1993. - 260с.

 20. Миддлтон Д. Бухгалтерский учет и принятие финансовых решений: Учебник: Пер. с англ. — К.: Аудит. ЮНИТИ, 1999.-408с.

 21. Мних Е.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз та аудит на підприємстві. – Львів: Наука, 2005.-240с.

 22. Мних Е.В. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. – К.: НМК ВО, 1999.- 285с.

 23. Ніпіаліді О. Удосконалення обліку і контролю фінансових результатів підприємств в умовах переходу на міжнародні стандарти обліку. Збірник наукових праць ТАНГ : Випуск 3 . - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - с.226-239.

 24. Патров В. В., Ковалев В. В. Концепція сучасного планування фінансових результатів . — К.: ВД „Професіонал”, 2006.-496с.

 25. Руденко Л.В., Подольська В.О., Яріш О.В. Аналіз фінансово -господарської діяльності підприємства. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: НМЦ “Укоопросвіта”, 2000.- 402с.

 26. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. — 3-тє вид. — К • КНЕУ, 2000-387с.

 27. Сопко В.В. Організація та методика проведення аудиту. Навчально-практичний посібник.-К.: ВД „Професіонал”, 2006. -624с.

 28. Фінанси підприємства: Підручник / за ред. проф. А.Н. Поддєрьогіна - Київ.: КНЕУ, 1998. - 524 с.

 29. Фінанси підприємств: Навч.посібник. Курс лекцій / за ред. проф..Г. Г. Кірейцева.-К.:ЦНЛ 2002.-272 с.

 30. Фінансовий аналіз і планування /Г.О. Крамаренко: Навч.посібник. – К.: ЦНЛ, 2003.- 224с.

 31. Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник - К.: Вища школа, 1999. - 327с.

 32. Хруцкій К.М. Автоматизований облік фінансових результатів діяльності підприємства – Львів, Академія, 2003.-187с.

1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас