1   2   3   4
Ім'я файлу: Методичні та теоретичні аспекти складання Звіту про фінансові ре
Розширення: doc
Розмір: 332кб.
Дата: 26.10.2021
скачати


Рис. 4.1 Динаміка темпів зростання фінансових результатів по прогнозу.

Виходячи з можливостей ТОВ «Політехпром» можна забезпечити певні темпи зростання, які у цьому разі визначають два коефіцієнти: внутрішнього і стійкого зростання

Коефіцієнт внутрішнього зростання (КВ3) - це максимальний темп зростання, якого компанія може досягти без будь-якого зовнішнього фінансування. Цей коефіцієнт визначають за формулою:

Квз = RОА х р/ 1 - RОА х р (2.8)

де RОА — рентабельність активів (відношення чистого прибутку до середньої вартості активів);

ркоефіцієнт реінвестування (капіталізації), тобто частка чистого прибутку, що залишається в компанії після виплати дивідендів.

Коефіцієнт стійкого зростання (Ксз) -це максимальний темп зростання, якого компанія може досягти за рахунок внутрішніх джерел фінансування і збереження постійного співвідношення між позиковим та власним капіталом (постійного фінансового важеля) без додаткового зовнішнього фінансування за рахунок емісії нових акцій. Цей коефіцієнт визначають так само, як Кв3, тільки замість показника RОА використовують RОЕ:

Ксз = RОЕх р/ 1- RОЕх р (2.9)

де RОЕ — рентабельність власного капіталу (відношення чистого прибутку до середньої вартості власного капіталу).

Коефіцієнт стійкого зростання свідчить про те, на скільки відсотків можна забезпечити зростання, якщо реінвестувати (p) відсотків чистого прибутку і залишити коефіцієнт фінансового важеля на базовому рівні, залучивши для цього певну суму позик.

За даними фінансових звітів ТОВ «Політехпром» визначимо коефіцієнти внутрішнього і стійкого зростання , якщо коефіцієнт реінвестування (капіталізації) дорівнює 0,6.

RОА =41,3 : ( 703,7+730,1)/2 = 0,0576

Кв3 =0,0576х0,6: ( 1-0,0576х0,6) = 0,0346/0,9654=0,036 або 3,6%

RОЕ = 41,3: ( 640,6+665,8)/2=0,0632

Ксз = 0,0632х0,6: ( 1-0,632х0,6) = 0,0379/0,9621 або 3,9%

Отже, ТОВ «Політехпром» може нарощувати виручку на 3,6 % за рік за рахунок самофінансування, реінвестуючи 60 % чистого прибутку, а також підтримувати зростання виручки на 3,9 %, якщо крім реінвестування 60 % чистого прибутку дещо збільшуватиме суму позик, зберігаючи співвідношення між зобов'язаннями та власним капіталом на базовому рівні.

5.Регулювання параметрів діяльності підприємства та напрямки формування достовірної фінансової звітності.

Максимізація прибутку є головною метою фінансового менеджменту на підприємстві. Ціна та обсяг реалізації продукції - одні з найважливіших параметрів, що визначають прибутковість підприємства, тому їх оптимізація є першочерговим завданням фінансового менеджменту. Для цього використовується метод визначення оптимальної ціни та відповідного обсягу реалізації продукції на основі комбінованих моделей функцій попиту й витрат.

Кожне рішення щодо зміни цін на продукцію або збільшення (зменшення) обсягів реалізації продукції має бути відповідним чином проаналізовано, мають бути чітко визначені його наслідки для ефективності діяльності підприємства. Модель функції попиту являє собою найбільш формалізований апарат для такого аналізу.

Проаналізуємо статистичні дані ТОВ «Політехпром» щодо формування прибутку із застосуванням функції попиту. Умовно-змінні витрати становлять 2,2 тис. грн. у розрахунку на 100м. Обсяг умовно-постійних витрат становить 3,05 млн. грн.

У таблиці 5.1 подано статистику, накопичену за 6 років, що включає дані про обсяги реалізації продукції функції попиту за кварталами, а також рівень ціни, за якою реалізовувалася продукція у відповідному періоді, й собівартість продукції.

Параметри функції попиту обробляються засобами кореляційного аналізу, в результаті чого отримуємо функцію попиту:

P = -5.08 х Q +14.94 +2.3/Q (5.1)

де Q- обсяг реалізованої продукції, тис.грн

Відповідна функція валових доходів становить:

R = -5.08 х Q2+14,94хQ+2.3 (5.2)

Відповідна функція валових витрат становить:
E = 1.1 х Q2 +2.2 хQ +3.05 (5.3)
Якщо Q-1кр =0,0607 та Q-2кр = 2,008, тоді отримуємо максимально припустимий розмір прибутку за формулою:

П= -5.08 х Q +14.94 +2.3/Q (5.4)

Ціна та обсяг реалізації продукції дають змогу отримати найбільший можливий прибуток.

Таблиця 5.1

Дані про обсяги реалізації продукції, ціну та собівартість продукції

ТОВ «Політехпром» у 2005—2008 рр

Період (квартал)


Обсяг продажу,тис. грн.


Ціна 100м,

тис. грн.


Собівартість100м ,

тис. грн.


1


16


2,67


2.655


2


19


2,53


2,22


3


19


2,34


2,23


4


27


2,33


1,52


5


36


2,22


1,45


6


25


2,05


1,95


7


37


2,01


1,43


8


51


1,87


1,25


9


25


1,82


1,73


10


34


1,79


1,42


11


38


1,69


1,47


12


59


1,62


0,98


13


43


1,52


1,43


14


84


1,50


0,60


15


73


1,48


0,89


16


77


1,33


0,63


17


79


1,32


0,62


18


85


1,32


0,59


19


95


1,319


0,69


20


98


1,26


0,67


21


99


1,17


0,61


22


101


1,15


0,60


23


106


1,1


0,58


Таким чином, оптимальний обсяг реалізації продукції ТОВ «Політехпром» який забезпечить максимізацію прибутку має скласти:

( 14.94 -2.2) /2х(-5.08-1.1)х100 =103 тис.грн,

Сума прибутку за квартал у сумі складає:

-5,08 х (14.94 -2.2)/2х(-5.08-1.1) – 2х2,3 х (-5.08-1.1)/(14.94 -2.2)+14.94 =11,93 тис.грн

Отже, подані вище моделі дають змогу регулювати параметри діяльності ТОВ «Політехпром» й визначати обсяг закупки та реалізації продукції в плановому періоді, які максимізують прибуток підприємства, що є головним завданням фінансового планування на підприємстві ”.

Аналіз чинників, що впливають на діяльність ТОВ «Політехпром» дає можливість врахувати фактори, що збільшать прибуток, виявити основні резерви збільшення валового прибутку від реалізації продукції:

1) збільшення фізичного обсягу реалізації, тобто кількості проданої продукції ТОВ «Політехпром» за умови, що роздрібна ціна вища від оптової або хоча б дає можливість покрити всі змінні витрати обігу.

2) збільшення роздрібних цін на продукцію, але це збільшує лише номінальну суму валового прибутку. Реально вона не зростає, оскільки в ході інфляції доходи знецінюються.

Вирішальними чинниками збільшення прибутку від реалізації продукції ТОВ «Політехпром» є такі: підвищення цін на реалізовану продукцію (за умови виключення впливу інших чинників цей чинник сприяв би збільшенню операційного прибутку порівняно з фактичним рівнем); збільшення собівартості реалізованої продукції ; формування оптимальної структури продукції. Збільшення обсягу реалізації продукції понад критичне значення забезпечує одержання прибутків.

Оптимальну структуру обсягу реалізації в плановому періоді можна формувати і шляхом усунення зайвих оптових посередників та збільшення в технологічному процесі питомої ваги матеріалів, що завозяться безпосередньо від виробників. Це дасть змогу знизити роздрібні ціни при збільшенні розміру валового прибутку з одиниці продукції на користь ТОВ «Політехпром».

Одним з напрямів формування достовірних показників фінансової звітності підприємств є визначення видів діяльності по окремих господарських операціях. З цього питання повинна бути єдина чітка методика, зрозуміла всім користувачам фінансової звітності.

Для достовірного відображення видів діяльності в обліку і звітності підприємства необхідно розглянути відповідність окремих операцій конкретним видам діяльності. При віднесені окремих операцій до конкретного виду діяльності необхідно враховувати особливості діяльності конкретного підприємства. Наприклад, інвестиції в цінні папери, зазвичай, є інвестиційною діяльністю підприємства, але для інвестиційної компанії це основна (операційна) діяльність. Найскладнішим є визначення показників інвестиційної та фінансової діяльності. При їх визначенні інші показники відносять до операційної діяльності (крім надзвичайних подій).

Визначення видів діяльності подано в національних Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку (далі — П(С)БО), а також у Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції про його застосування (далі — Інструкція), затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

У п. 4 П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" наведено визначення таких термінів діяльності: Звичайна діяльність - будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення. Основна діяльність - операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що е головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу. Надзвичайна подія - подія або операція, яка чітко відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.

П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів" передбачає формування показників окремо за конк­ретними видами діяльності: звичайною, операцій­ною, інвестиційною, фінансовою та від надзвичайних подій. У п. 4 П(С)БО 4 подано визначення інших термінів видів діяльності: Інвестиційна діяльність — придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвес­тицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестицій­ною чи фінансовою діяльністю. Фінансова діяльність -— діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

При цьому показники від надзвичайних подій у П(С)БО 4 виділяються окремо у складі кожного виду діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової. Пункт 7 П(С)БО 15 "Дохід" передбачає класифікацію доходів за групами: дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи, інші доходи, надзвичайні доходи.

П(С)БО 3, а також План рахунків (класи 7-9) передбачають додатково поняття "інші види діяльності" — інші доходи (п. 28 П(С)БО 3, рахунок 74 "Інші доходи"), інші витрати (п. 31 П(С)БО 3, рахунок 97 "Інші витрати"). При розгляді конкретного переліку цих показників, можна встановити, що у зазначених поняттях наведені показники інвестицій­ної та фінансової діяльності. Крім того, показники діяльності від надзвичайних подій у П(С)БО 3 і Плані рахунків подано в цілому без розподілу за видами діяльності: операційної, інвестиційної і фінансової.

Згідно з Інструкцією рахунок 79 "Фінансові результати" призначено для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій. При цьому використовуються субрахунки 791 "Результат основної діяльності", 792 "Результат фінансових операцій", 793 "Результат іншої звичайної діяльності" і 794 "Результат надзвичайних подій".

На субрахунку 791 "Результат основної діяльності" визначається результат діяльності від закриття рахунків доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки 70 "Доходи від реалізації" та 71 "Інший операційний дохід"), а також рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг, адміністратив­них витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (рахунки 90 "Собівартість реалізації", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності").

Отже, фактично на субрахунку 791 обліковуються фінансові результати від основної та іншої операційної діяльності, тобто від всієї операційної діяльності. До цих показників належать також інші неосновні види діяльності підприємства, які не є фінансовою або інвестиційною діяльністю. Для цього використовують субрахунки 719 "Інші доходи від операційної діяльності" та 949 "Інші витрати операційної діяльності".

Аналогічно формуються показники фінансових результатів від операційної діяльності за П(С)БО З "Звіт про фінансові результати" . Згідно з п. 32 П(С)БО 3 прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування визначають як алгебраїчну суму прибутку (збитку) від опера­ційної діяльності, фінансових та інших доходів, фінансових та інших витрат. Фінансові та інші доходи і витрати облікову­ють відповідно на рахунках 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 95 "Фінансові витрати", 96 "Втрати від участі в капіталі", 97 "Інші витрати".

Відповідно до Інструкції рахунки 72, 73, 95, 96 кореспондують з субрахунком 792 "Результат фінансових операцій", тобто на цих субрахунках обліковуються результати фінансової діяльності. Там же у поясненні до рахунків класів 7 і 9 вказуєть­ся, що рахунки цих класів призначені для узагаль­нення інформації відповідно про доходи (клас 7) і витрати (клас 9) операційної, інвестиційної та фі­нансової діяльності підприємства, а також від над­звичайних подій.

Для обліку доходів і витрат від надзвичайних подій призначені відповідно рахунки 75 "Надзвичайні доходи" і 99 "Надзвичайні витрати". В Інструкції (рахунок 74 "Інші доходи") вказується, що цей рахунок призначений для обліку доходів, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансо­вою діяльністю підприємства. Виходячи з цього, на рахунку 74 ведеться облік доходів, пов'язаних з інвестиційною діяльністю.

1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас