1   2   3   4
Ім'я файлу: Методичні та теоретичні аспекти складання Звіту про фінансові ре
Розширення: doc
Розмір: 332кб.
Дата: 26.10.2021
скачати


Рис. 3.1 Структура капіталу ТОВ «Політехпром» у 2006-2008 рр.

Характеристика майна ТОВ «Політехпром» та динаміка його змін наведена у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

Характеристика майна ТОВ «Політехпром»за 2006-2008 рр.

Показники


2006

рік


2007

рік


2008

рік

Відхилення

2008 року

від :

2008 рік

у % до:

2006

року

2007

року

2006

року

2007

року

Вартість майна

500,8

703,7

730,1

229,3

26,4

145,79

103,75

Необоротні активи

420,6

644,5

649

228,4

4,5

154,30

100,70

Оборотні активи

80,2

59,2

81,1

0,9

0,9

101,12

136,99


Майно ТОВ «Політехпром» складає на кінець 2008 року 730,1 тис.грн, яке порівняно з 2006 роком зростає на 229,3 тис.грн; в 2007 році порівняно з 2006 зростає на 202,9 тис.грн.

Сума необоротних активів ТОВ «Політехпром» складає на кінець 2008 року 649 тис.грн, яка порівняно з 2006 роком зростає на 228,4 тис.грн або 54,30% та порівняно з 2007 роком зростає на 4,5 тис.грн або 0,7 %.

Сума оборотних активів ТОВ «Політехпром» на кінець 2008 року складає 81,1 тис.грн, яка порівняно з 2006. зростає на 0,9 тис.грн або на 1,12 % та порівняно з 2007 рокм на 0,9 тис.грн або на 36,99 %.

Як видно на рис. 2.2 частка необоротних активів в майні ТОВ «Політехпром» за період 2006-2008 роки зростає з 83,98 % до 88,89 %, оборотних активів відповідно зменшується з 16,02 % до 11,11 %.


Рис. 3.2 Структура майна ТОВ «Політехпром» за 2006-2008 рр.

Отже, у 2006-2008 рр. існує стабільна тенденція до зростання майна ТОВ «Політехпром», що свідчить про можливості зростання обсягів його діяльності. Зростання необоротних активів ТОВ «Політехпром» свідчить про розширення виробничих потужностей підприємства, що дає змогу більше їх завантажувати.

Можливо визначити такі зміни в майні ТОВ «Політехпром» за 2008 рік,як зростання вартості основних засобів та відповідне зростання виручки від реалізації продукції,що є позитивним, але такі тенденції як зростання запасів, товарів на складах, сум дебіторської заборгованості та зменшення грошових коштів є негативними, при цьому відбувається зростання суми оборотних засобів, кошти не працюють вони «заморожені» в запасах та розрахунках.

В таблиці 3.3 проведена оцінка динаміки фінансових результатів ТОВ «Політехпром».

Таблиця 3.3

Динаміка фінансових результатів ТОВ «Політехпром»за 2006-2008 рр., тис.грн .

Показники


2006

рік


2007

рік


2008

рік

Відхилення

2008 року

від :

2008 рік

у % до:

2006

року

2007

року

2006

року

2007

року

Чистий дохід

150,6

175,25

209,3

24,65

34,05

138,98

119,43

Собівартість продукції

115,8

135,5

132,3

19,7

-3,2

114,25

97,64

Валовий прибуток

34,8

39,75

77,0

4,95

37,25

221,26

193,71

Фінансовий результат від звичайної діяльності.

20,37

24,15

55,0

34,63

30,85

270,00

227,74

Податок на прибуток

5,09

6,04

13,8

8,71

7,76

271,12

228,48

Чистий прибуток

15,28

18,11

41,3

2,83

23,19

270,29

228,05


Чистий дохід від реалізації продукції ТОВ «Політехпром» за 2008 рік складає 209,3 тис. грн., який порівняно з 2007 роком зростає на 34,05 або в 1,19 разів. В 2007 році чистий дохід ТОВ «Політехпром» порівняно з 2006 роком зростає на 24,65 тис.грн ( рис. 2.3).

Собівартість реалізованої продукції ТОВ «Політехпром» складає 132,3 тис.грн у 2008 році. що менше ніж в 2007 році на 3,2 тис.грн та більше ніж у 2006 році на 22,9 тис.грн. тис. грн.,при цьому валовий прибуток ТОВ «Політехпром» зростає в 2008 році майже в 2 рази з 39,75 до 77,0 тис.грн..

Прибуток ТОВ «Політехпром» від операційної діяльності та звичайної діяльності у 2008 роцы складає 55,0 тис. грн., який порівняно з 2007 роком зростаэ в 2,27 рази, порівняно з 2006 роком майже ц 2,7 раза.

Як видно з рис. 2.3 чистий прибуток ТОВ «Політехпром» в 2006 році складає 15,28 тис.грн. який в 2007 році зростає до 18,11 тис.грн. а в 2008 році його сума складає 41,3 тис.грн . що майже в 2,28 разів перевищує попередні показники.Рис. 3.3. Динаміка фінансових результатів ТОВ «Політехпром» за 2006-2008 рр.

Зростання фінансових результатів ТОВ «Політехпром» є позитивним і свідчить про їх покращення, а також наявні можливості щодо розширення обсягів діяльності. Наявність прибутку свідчить про прибуткову роботу ТОВ «Політехпром», тобто підприємство в цілому є рентабельним, фінансово незалежним, стабільно розширює обсяги діяльності.

Оцінку фінансового стану ТОВ «Політехпром» за 2006-2008 рр. проводимо у таблиці 3.4.

Частка власного капіталу ТОВ «Політехпром» за 2006-2008 рр. зростає з 66 % до 91 %, що є позитивним і свідчить про фінансову незалежність ТОВ «Політехпром».

Таблиця 3.4

Показники фінансової стійкості та структури балансу

ТОВ «Політехпром» за 2006-2008 рр.

Показники

Опти-

мальне

значен-ня


2006

рік


2007

рік


2008

рік

Відхилення

2008 року

від :

2008 рік

у % до:

2006

року

2007

року

2006

року

2007

року

Коефіцієнт автономії

> 0,5

0,66

0,91

0,91

0,00

0,25

137,88

100,00

Коефіцієнт фінансової залежності

< 2,0

1,51

1,09

1,09

0,00

-0,42

72,19

100,00

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

< 0,5

0,34

0,09

0,08

-0,01

-0,26

23,53

88,89

Коефіцієнт загальної ліквідності

> 2

0,48

1,00

1,44

0,44

0,96

300,00

144,00

Коефіцієнт покриття активів власним оборотним капіталом

> 0,1

-1,07

0,002

0,31

0,31

1,38

-28,97

15500,00

Коефіцієнт втрати платоспроможності

> 1

0,305

0,305

0,55

0,25

0,55

100

180,33


Ступінь залежності ТОВ «Політехпром» від зовнішніх джерел фінансування нижче нормативу.

У 2008 році частка позикового капіталу у валюті балансу ТОВ «Політехпром» знижується з 34 % до 8 %, що свідчить про низьку ступінь участі позикового капталу у формуванні активів підприємства. ТОВ «Політехпром» не забезпечене власним оборотним капіталом у 2006 році, але у 2007-2008 роках у нього достатньо власного капіталу в обороті.

Хоча, у ТОВ «Політехпром» немає достатньо поточних активів для того, щоб покрити короткострокові зобов’язання, але воно має реальну можливість для забезпечення платоспроможності підприємства.

Політику використання грошей та суму грошей в обороті ТОВ «Політехпром» характеризують операційний та фінансовий цикли. За даними розділу 2 "Звіту про фінансові результати" за 2008 рік, грошові витрати ТОВ «Політехпром» складають:

  • матеріальні витрати — 77,3 тис. грн;

  • витрати на оплату праці — 30,3 тис. грн ;

  • відрахування на соціальні потреби — 8,85 тис. грн ;

  • амортизація - 17,64 тис. грн;

  • інші операційні витрати — 29,27 тис. грн;

Кошти ТОВ «Політехпром» вкладені в запаси повертаються в 2008 році кожні 79 днів, кошти в розрахунках з дебіторами повертаються в середньому кожні 62 дні, а тривалість операційного циклу складає 141 день.

Час на оплату рахунків за придбані сировину, матеріали та інші виробничі запаси до одержання грошей від покупців за відвантажену продукцію по ТОВ «Політехпром» складає 102 дні.

Період погашення кредиторської заборгованості 39 днів .

Від загальної суми витрат віднімаємо амортизацію, нарахування якої не вважаються витратами коштів. Тоді річні грошові витрати по ТОВ «Політехпром» становлять 145,72 тис. грн.

Щоденні грошові витрати складають:

145,77 : 365 = 0,399 тис. грн.

Отже, постійно в обігу для поточного фінансування ТОВ «Політехпром» перебуває щонайменше 40,7 тис. грн.

Таким чином, ТОВ «Політехпром» є прибутково працюючим підприємством, стабільно збільшує обсяги діяльності, фінансово незалежне, платоспроможне, має достатньо власного капіталу в обороті. Фінансова політика ТОВ «Політехпром» є активною та стан розрахунків задовільним.

4.Прогнозування фінансових результатів ТОВ «Політехпром»

На плановий 2009 рік керівництво ТОВ «Політехпром» має на меті продовжувати стратегію нарощування обсягів діяльності та при цьому збільшити обсяги реалізації в 1,5 рази, за рахунок нової продукції для систем водопостачання та опалення з поліпропілену НТ для підприємств та окремих споживачів, а також, відкриття нових роздрібних торговельних підприємств у м. Херсон.

Основним показником для розробки фінансових планів ТОВ «Політехпром» використовується темп зростання виручки. При застосуванні методу процентної залежності від обсягу реалізації на ТОВ «Політехпром» визначають, скільки активів (пасивів) ТОВ «Політехпром» припадало на 1 грн виручки в 2008 році, тобто коефіцієнт фондомісткості:

К ф = Васзвчрзв (4.1)

де Васзв — середня вартість активів у звітному періоді, тис.грн;

Вчрзв — чиста виручка від реалізації у звітному періоді, тис. грн.

Підставляючи числові дані, отримуємо

Кфм = 716,9 / 209,3 = 3,425

Чим більший цей коефіцієнт, тим більш капіталомістким є вид продукції, Кфм який називають коефіцієнтом інтенсивності капіталу.Якщо припустити, що цей коефіцієнт для підприємства сталий, то при зростанні виручки на 1 тис. грн. вона має збільшити активи ТОВ «Політехпром» на 3,425 тис. грн.

Якщо ТОВ «Політехпром» використовує свої основні засоби на 100 % їх потужності у такому разі для збільшення виручки слід їх збільшувати. Якщо ж у ТОВ «Політехпром» недозавантажені проектні потужності, то збільшення обсягу виробництва до проектного досягається без зростання основних засобів, збільшуватимуться тільки оборотні активи.

Отже, збільшення активів ТОВ «Політехпром» у плановому періоді 2009 року розраховують за одним з трьох варіантів.
1. Потужності завантажені на 100 %.

Тоді приріст активів

ΔА = Кфм Δвир (4.2)

де Δвир — приріст виручки від реалізації.

Маємо Кфм = 3,425; Δвир = 50 тис. грн.; ΔА = 3,425 ∙ 50 = 171,25 тис. грн.

2. Потужності завантажені менш як на 100 %, а приріст обсягів виробництва не перевищить проектну потужність (тобто спостерігатиметься приріст тільки оборотних активів).

Тоді приріст активів

ΔА = Кфм d (4.3)

де d — частка оборотних активів у загальній сумі активів.

Маємо Кфм = 3,425; d = 0,1; Δвир = 30 тис. грн.;

ΔА = 3,425 ∙ 0,1 ∙ 30 = 10,275 тис. грн.

3. Потужності завантажені менш як на 100 %, а приріст обсягів виробництва має перевищити проектну потужність.

У 2008 році потужності ТОВ «Політехпром» були завантажені на 70 %. Отже , при плануванні їх завантаження до 100 %, виручка зросте до 209,3 : 0,7 = 299 тис. грн., або на 42,9 %. Це потребує приросту тільки оборотних активів.

Якщо виручка зросте більш як на 42,9 % (наприклад, на 50 %), то приріст активів на зростання виручки від 299 до 314 тис. грн. (на 15 тис. грн.) потребува­тиме приросту активів у розмірі.

Отже, загальний розрахунок виконуємо за формулою:

ΔА = Кфм d Δвир + Кфм Δвир = Кфм ( d Δвир + Кфм Δвир) (4.4)

Поділимо загальний приріст виручки на дві частини:

-. у межах проектної потужності -89,7 тис. грн

- перевищення проектної потужності-15 тис. грн.

Тоді приріст активів складає:

ΔА = 3,425 (0,1 ∙ 89,7 + 15) = 30,7 + 51,4 = 82,1 тис. грн.

Тепер з'ясовуємо, як змінюються пасиви у відповідних випадках і як забезпечити джерелами фінансування приріст активів, необхідний для досягнення прогнозованого обсягу реалізації ТОВ «Політехпром». У пасиві балансу разом із зміною обсягу реалізації змінюватимуться такі елементи, як кредиторська заборгованість за товари, виконані роботи, надані послуги та поточні зобов'язання за розрахунками (з бюджетом, зі страхування, з оплати праці).

Для ТОВ «Політехпром» їх частка в загальній сумі пасивів становитиме 0,06. Отже, за рахунок цих елементів із збільшенням виручки автома­тично збільшаться пасиви на величину

Δ П = Кфм d Δвир (4.5)

де dп — частка змінних елементів пасивів у загальній сумі пасивів.

Приріст пасивів для кожного з трьох варіантів становитиме:

1) Δ П = 3,425 ∙ 0,06 ∙ 50 = 10,275 тис. грн.;

2) Δ П = 3,425 ∙ 0,06 ∙ 30 = 6,165 тис. грн.;

3) Δ П = 3,425 ∙ 0,06 ∙ 104,7 = 21,5 тис. грн.

З інших джерел фінансування із зміною обсягу реалізації змінюва­тиметься нерозподілений прибуток. Для розрахунку цього елемента балансу ресурсів потрібно визначити плановий чистий прибуток і плановий розмір дивідендів.

Плановий чистий прибуток можна розрахувати за формулою:

ЧП = Впл Ррент (4.6)

де Впл — планова чиста виручка від реалізації;

Ррент — рівень рентабельності реалізації відношення чистого прибутку до чистої виручки від реалізації.

Рівень рентабельності реалізації планується такий, який було досягнуто за звітний рік, визначаємо його за даними звіту про фінансові результати ТОВ «Політехпром» : Ррент.баз = 41,3 : 209,3 = 0,197.

Визначивши необхідний приріст активів у плановому періоді, а також внутрішні джерела його фінансування — приріст пасивів і нерозподілений прибуток Прплн, з'ясовуємо, чи потрібне буде ТОВ «Політехпром» додаткове зовнішнє фінансування за формулою:

Ф = ΔА- ΔП - Прпл.н. (4.7)

Якщо результат менший від нуля або дорівнює нулю, додаткове зовнішнє фінансування ТОВ «Політехпром» не потрібне.

Для третього варіанта визначено, що

Впл = 314 тис. грн.; ΔА = 82,1 тис. грн.; ΔП = 21,5 тис. грн.

Якщо 40 % чистого прибутку призначається для виплати премії, тоді нерозподіле­ний прибуток ТОВ «Політехпром» на 2009 рік має скласти:

Прпл.н = 314 ∙ (41,3 : 209,3) ∙ 0,6 = 37,1 тис. грн.

Визначаємо розмір додаткового зовнішнього фінансування

Фдод = 82,1 - 21,5 - 37,1 = 23,5 тис. грн.

Очевидно, ТОВ «Політехпром» потребуватиме додаткового зовнішнього фінансування за певних темпів збільшення обсягів реалізації і тим більшою мірою, що вищими будуть темпи збільшення. Задовольнити потребу ТОВ «Політехпром» в додатковому зовнішньому фінансуванні можна за рахунок отримання позик.

Якщо керівництво ТОВ «Політехпром» планує додаткове фінансування шляхом залучення довгострокових позик у сумі 23,5 тис.грн., щоб забезпечити отримання 314 тис. грн. чистої виручки у плановому періоді, тоді у прогнозованому балансі довгострокові зобов'язання зростуть порівняно з початком періоду на цю суму і становитимуть 31,6 тис. грн.

У процесі довгострокового планування ТОВ «Політехпром» може виходити із запланованого темпу зростання виручки, як це було зроблено раніше, і потім визначати суму додаткового зовнішнього фінансування, або виходячи з можливостей фірми, можна забезпечити певні темпи зростання.

Прогнозні документи: баланс і звіт про фінансові результати (таблиця 4.1-4.2) враховують ці умови та наведені розрахунки.

Так, згідно прогнозу фінансових результатів на 2009 рік ТОВ «Політехпром» може отримати чистий прибуток у сумі 61,9 тис.грн .

Отже, прогнозні розрахунки свідчать про зростання майна та капіталу ТОВ «Політехпром» на 2009 рік з 730,1 тис.грн до 812,2 тис.грн.


Таблиця 4.1

Прогнозний звіт про фінансові результати ТОВ «Політехпром» на 2009 рік


СтаттяПрогноз

тис. грн.

Дохід (виручка) від реалізації продукції

376,8

Податок на додану вартість

62,8

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

314,0

Собівартість реалізованої продукції

198,4

Валовий прибуток

115,6

Інші витрати

33,07

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

82,53

Податок на прибуток (25 %)

20,63

Чистий прибуток

61,9Таблиця 4.2

Прогнозний баланс ТОВ «Політехпром» на 2009 рік


Актив


на початок року

на кінець року


Пасив


на початок

року

на кінець

року

Необоротні активи

649,0


700,4


Власний капітал

у тому числі:

- статутний капітал

- додатковий капітал

- нерозподілений прибуток

665,8
97,1

514,2

54,5

702,9


Оборотні активи

тому числі:

- запаси

- дебіторська заборгованість

-грошові кошти та їх еквівалент

81,1
34,6
40,7
5,8


111,8
47,7
56,0
8,197,1

514,2

91,6

Зобов'язання:

- довгострокові

- поточні


8,1

56,2


31,6

77,7

Баланс

730,1

812,2

Баланс

730,1

812,2


При цьому передбачається зростання власного капіталу ТОВ «Політехпром» у 2009 році за рахунок реінвестування прибутку з 665,8 тис.грн до 702,9 тис.грн. Сума статутного капіталу залишається без змін на рівні 97,1 тис.грн .

Зобов’язання ТОВ «Політехпром» на 2009 рік зростають: довгострокові з 8,1 тис.грн до 31,6 тис.грн та поточні з 56,2 тис.грн до 77,7 тис.грн.

Динаміку змін фінансових результатів по прогнозу, порівняно з 2008 роком відображає рис. 4.1


1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас