1   2   3   4
Ім'я файлу: Методичні та теоретичні аспекти складання Звіту про фінансові ре
Розширення: doc
Розмір: 332кб.
Дата: 26.10.2021
скачатиМетодичні та теоретичні аспекти складання Звіту про фінансові результатиЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………………………….3

1. Загальні принципи складання Звіту про фінансові результати та його роль і місце в системі управління підприємством ……………………………………………………5

2.Економіко-правовий аналіз діючої нормативної бази та огляд

спеціальної літератури щодо формування звітної інформації у Звіті ………………..8

3.Характеристика фінансово-господарської діяльності та оцінка динаміки фінансових результатів ТОВ «Політехпром» …………………………………………11

4.Прогнозування фінансових результатів ТОВ «Політехпром».……………………..19

5.Регулювання параметрів діяльності підприємства та напрямки формування достовірної фінансової звітності …………………………………………….………...26

Висновки …………………………………………………………………………………33

Список використаних джерел …………………………………………………………..34

Додатки …………………………………………………………………………………. 37


ВСТУП
Ринкові засади в народному господарстві посиліють роль економічних законів та фінансових категорій. Необхідно домагатися такого положення, щоб уся діяльність підприємства в комплексі була б прибуткова і забезпечувала грошові надходження в обсязі, що задовольняє власників та кредиторів, які зацікавлені у фінансових результатах роботи.

Тому на кожному підприємстві необхідно систематично аналізувати формування, розподіл та використання прибутку. Цю інформацію можливо отримати у Звіті про фінансові результати, яка має надзвичайно важливе значення і для зовнішніх суб’єктів (місцевих бюджетів, фінансових та податкових органів). Саме цим пояснюється актуальність теми даної курсової роботи.

Метою даної курсової роботи є вивчення методичних та теоретичних аспектів складання Звіту про фінансові результати та на основі використання інформації Звіту прогнозування фінансових результатів і управління підприємством .

При цьому ставляться наступні задачі:

- вивчення теоретико-методичних основ формування звітної інформації у Звіті про фінансові результати;

- формування фінансових результатів ТОВ «Політехпром» та визначення їх динаміки та ефективності діяльності підприємства;

- розробка пропозицій щодо регулювання параметрів діяльності ТОВ «Політехпром» та напрямків формування достовірної фінансової звітності згідно законодавства.

Питання формування фінансових результатів та сутності поняття «прибуток» у спеціальній економічній літературі свідчить про єдине його розуміння авторами. Його одержання є обов'язковою умовою розширеного відтворення на підприємстві, забезпечення його самофінансування і зміцнення конкурентоспроможності на ринку.

Базою дослідження є ТОВ «Політехпром», предметом діяльності якого є реалізація, монтаж та сервісне обслуговування систем вентиляції та кондиціонування підприємств різних галузей народного господарства, а також систем водопостачання та опалення, водостічних систем з поліпропілену НТ, проводячи їх забезпечення та техоснастку.

Предметом курсової роботи є теоретичні аспекти складання Звіту про фінансові результати. Об’єктом дослідження формування фінансових результатів ТОВ «Політехпром».

Метою дослідження є процес інформаційного забезпечення формування фінансових результатів суб'єкта господарювання на основі чинного законодавства та використання Звіту про фінансові результати для аналізу фінансово-господарської діяльності та діючої практики прогнозування фінансових результатів на підприємстві.

Кінцевий результат дослідження передбачає визначення можливих напрямків регулювання параметрів діяльності та забезпечення достовірної фінансової звітності шляхом визначення видів діяльності по окремих господарських операціях та формування фінансових результатів підприємства.

В процесі дослідження застосовуються традиційні методи економічної статистики, обробка показників у динаміці, а також прийоми фінансового аналізу: вертикальний, горизонтальний та відносних показників (коефіцієнтів).

Основою для виконання роботи є нормативно-правові акти з питань підприємницької діяльності в Україні, організації бухгалтерського обліку і фінансової звітності, національні положення (стандарти), навчальні посібники та періодичні економічні видання.

Фактичний матеріал в роботі досліджений за три роки.


1. Загальні принципи складання Звіту про фінансові результати та його роль і місце в системі управління підприємством.


Звіт про фінансові результати є інформацією про доходи, витрати та фінансові результати підприємства. У Звіті про фінансові результати наводяться дані, що відображають доходи, витрати, прибутки та збитки підприємства. П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» визначає зміст та форму Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей.
Доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які приводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників). Дохід, що виникає в результаті діяльності підприємства, може виступати у вигляді виручки від продажу продукції, товарів або послуг, гонорару, відсотків, орендної плати, дивідендів тощо. До складу доходів включають також доходи від інших операцій (наприклад, продажу основних засобів) та подій (наприклад, прибуток у результаті зростання вартості цінних паперів). Дохід збільшує різні види активів (грошові кошти, дебіторську заборгованість тощо). Дохід може супроводжуватися погашенням зобов'язань, якщо, наприклад, підприємство відвантажує продукцію, за яку раніше надійшов аванс від покупців.

Витрати - це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподіленні власниками). Витрати звичайно означають споживання ресурсів (грошей, запасів, основних засобів тощо) у процесі діяльності підприємства та включають: собівартості реалізованої продукції, заробітну плату, комунальні платежі, амортизацію тощо Крім того, до витрат належать втрати від інших операцій (продажу основних засобів) та подій (стихійного лиха).

Якщо актив забезпечує економічні вигоди протягом кількох звітних періодів, то витрати відображаються у Звіті про фінансові результати на основі систематичного та раціонального їх розподілу (наприклад, у вигляді амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди.

Зіставлення всіх доходів і витрат звітного періоду дає змогу визначити фінансовий результат (прибуток або збиток) діяльності підприємства за звітний період.

Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів, кожний з яких розкриває певний аспект доходів, витрат і фінансових результатів підприємства.

Розділ І Звіту про фінансові результати надає інформацію про доходи і витрати з точки зору власника підприємства і розглядає:

- прибуток як джерело виплат власникам (нарахування і сплати дивідендів тощо), створення резервного капіталу або збільшення статутного капіталу;

- усі витрати, пов'язані з отриманням доходу звітного періоду, включаючи і податок на прибуток, що є витратами звітного періоду.

Фінансовий результат визначається за кожним видом діяльності по завершенні звітного періоду. Процес розрахунку прибутку (збитку) звітного періоду і заповнення розділу І Звіту про фінансові результати може бути поділений на такі кроки:

  1. Визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, послуг).

2. Розрахунок валового прибутку (збитку). Валовий прибуток - це різниця між чистим доходом від реалізації продукції та собівартістю продукції.

3. Визначення фінансового результату – прибутку (збитку) – від операційної діяльності. Фінансовий результат від операційної діяльності враховує інші операційні доходи, адміністративні витрати та збут. Розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування.

4. Визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності. Основна (виробнича), фінансова діяльність складає звичайну діяльність, фінансовий результат від якої визначається шляхом врахування доходів та витрат.

5. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду. Чистий прибуток розраховується як алгебраїчна сума прибутку від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку або збитку та податків з надзвичайного прибутку.

Таким чином, розрахунок прибутку на основі ф. №2 «Звіт про фінансові результати» і дозволяє простежити процес отримання прибутку та формування чистого прибутку діяльності підприємства, а також логічного аналізу факторів, що мають вплив на фінансові результати і зміну рентабельності окремих показників.

Розділ II цього Звіту надає змогу провести необхідний аналіз структури витрат на виробництво, управління, збут та інших операційних витрат за економічними елементами та використовується для складання Звіту про рух грошових коштів (під час коригування суми нерозподіленого прибутку на не грошові статті, зокрема на суму амортизації).

У розділі II наводяться відповідні елементи операційних витрат :

- на виробництво продукції та збут;

- управління та інші операційні витрати, яких зазнало підприємство у процесі своєї діяльності протягом звітного періоду.

Розділ III Звіту про фінансові результати стосується лише акціонерних товариств, прості або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах.

Важливість Звіту про фінансові результати зумовлена низкою факторів:

1. Цей звіт надає інформацію про активність та результативність діяльності підприємства за повний проміжок часу ;

2. Звіт є основою, на підставі якої будується прогноз майбутньої діяльності підприємства.

Отже, метою складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про доходи, витрати і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

Економічний інтерес підприємства знаходить своє узагальнення в обсязі прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства і використовується для вирішення виробничих та соціальних завдань його розвитку. Економічний інтерес робітників пов'язаний передусім з розміром прибутку, який спрямовується на матеріальне заохочення, соціальні виплати та соціальний розвиток.

2.Економіко-правовий аналіз діючої нормативної бази та огляд

спеціальної літератури щодо формування звітної інформації у Звіті.

Проведений аналіз визначень сутності поняття «прибуток» у спеціальній економічній літературі свідчить про єдине його розуміння авторами. Його одержання є обов'язковою умовою розширеного відтворення на підприємстві, забезпечення його самофінансування і зміцнення конкурентоспроможності на ринку.

Згідно з економічною теорією необхідність отримання прибутку забезпечується створенням «фонду життєвих коштів або робочого фонду, що необхідний підприємству для підтримання і відтворення його життя і що за всіх систем суспільного виробництва воно саме постійно повинно виробляти й відтворювати». М. Гордон, Є. Брігхем та Дж. Лінтнер переконані, що «розподілений прибуток має бути досить великим, що дасть змогу знизити вартість капіталу підприємства».

Мец О.В. в підручнику «Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства» зазначає, що «прибуток не тільки синтезує всі сторони діяльності підприємства, а й наочно відображає ефективність його діяльності: зміну доходів, величину витрат, політику використання ресурсів у процесі діяльності» [ 18,с. 33].

Прибуток, як економічний показник, дозволяє поєднувати економічні інтереси держави, підприємства, як господарюючого суб'єкта, робітників і власника підприємства. Вирішення цього завдання перш за все пов'язане з пропорціями в розподілі та використанні прибутку. Об'єктом економічних інтересів держави є частина прибутку, яка виплачується у вигляді податків та обов'язкових платежів.

Хміль Ф.І. у підручнику «Менеджмент» визначає, що «власника підприємства цікавить в першу чергу та частина прибутку, котра пов'язана з виробничим розвитком, а відповідно приростом капіталу підприємства. У зв'язку з тим, що прибуток є єдиним джерелом реалізації економічних інтересів всіх перерахованих сторін, жодна з них не може мати пріоритетів в задоволенні, оскільки це призведе до ущемлення інтересів інших сторін» [31, с. 15]. Наприклад, надмірні податки з прибутку підприємства знижують економічну зацікавленість підприємства в його збільшенні, що призводить до зменшення надходжень в бюджет.

При організації бухгалтерського обліку фінансових результатів необхідно використовувати наступні нормативні документи, що діють на Україні:

- Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» №996-Х1У від 16.07.99[ 1].

- План рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій та установ, затверджений приказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.99 р. [5].

- Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджений приказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99 р.

- Положення (стандарт) бухгалтерською обліку №3 «Звіт про фінансові результати», затверджений приказом Міністерства фінансів України №237 від 08.10.99 р. [ 6].

- Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97р. зі змінами та доповненнями. [ 3].

Обсяг прибутку визначається за даними бухгалтерського обліку та відбивається на рахунку «Прибутки та збитки». Розміри валових витрат та доходів з метою їх оподаткування визначаються шляхом організації спеціального податкового обліку на основі первинних облікових документів. Визначений таким чином обсяг прибутку, що оподатковується, фіксується в Декларації про прибуток підприємства, яка подається в податкові органи та є підставою для визначення суми податкових зобов'язань підприємства.

Розрахунок прибутку на основі ф. №2 «Звіт про фінансові результати» дозволяє простежити процес отримання прибутку та формування чистого прибутку діяльності підприємства, а також логічного аналізу факторів, що мають вплив на фінансові результати і зміну рентабельності окремих показників. Методику їх розрахунку розкрито у праці Комарова І.Ю. «Проблеми обліку фінансових результатів підприємств згідно національного законодавства» [ 15].

Необхідність використання показників « фінансові результати» розкрита у навчальному посібнику Василенко В.О. «Теорія та практика розробки управлінських рішень», який вважає що «це найважливіші характеристики фактичної діяльності підприємств»[7,с.88]. З цієї причини вони є обов'язковими елементами порівняльного аналізу й оцінки фінансового стану підприємства. При аналізі діяльності підприємства вони використовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення.

Патров В. В., Ковалев В. В. у праці «Концепція сучасного планування фінансових результатів» зазначають, що «фінансовий результат узагальнює всі сторони господарської діяльності підприємства, тим самим найбільш повно виражає ефективність його роботи. У цьому показнику враховується вся сукупність доходів та витрат підприємства»[ 24, с.28]

Удосконалення обліку і контролю фінансових результатів підприємств в умовах переходу на міжнародні стандарти обліку розкрито у роботі Ніпіаліді О. [23, с.39], а використання інформації Звіту про фінансові результати у практиці управління та аналізу в навчальному посібнику Миддлтон Д. «Бухгалтерский учет и принятие финансовых решений» [20, с.89], Хруцкого К.М. «Автоматизований облік фінансових результатів діяльності підприємства» [32, с.39] .

Процес формування фінансових результатів знайшов відображення в працях вітчизняних економістів, а саме:

- Радіонова І.Ф. «Порівняльна результативність фінансової та грошової політики» /Фінанси України, № 9,2005 с.20-22/;

- Комарова І.Ю. «Проблеми обліку фінансових результатів підприємств згідно національного законодавства» /Фінанси України, № 6,2007 с.7-8/;

- Патров В. В., Ковалев В. В. «Концепція сучасного планування фінансових результатів» /Фінанси України, № 7,2006 с.10-12/.

3.Характеристика фінансово-господарської діяльності та оцінка динаміки фінансових результатів ТОВ «Політехпром».

Метою діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Політехпром» у місті Миколаїв (скорочений варіант назви ТОВ «Політехпром») є отримання прибутку за рахунок підприємницької діяльності. Предметом діяльності є реалізація, монтаж та сервісне обслуговування систем вентиляції та кондиціонування підприємств різних галузей народного господарства, а також систем водопостачання та опалення, водостічних систем з поліпропілену НТ, проводячи їх забезпечення та техоснастку.

Необхідність створення ТОВ «Політехпром» обумовлена такими факторами як матеріально-технічне постачання та комплектування асортименту систем вентиляції, кондиціонування та водопостачання підприємств на півдні України, а також сервісне забезпечення їх експлуатації.

Продукція ТОВ «Політехпром» відповідає нормам гігієни та санітарії; має тривалий термін експлуатації при збережені високої споживчої вартості; швидкий, простий та чистий монтаж; стійкість до агресивної середи.

Партнерами підприємства є ВАТ „Агропродукт”, ВАТ „Миколаївнафтопродукт”, ТОВ „Нікотерра”, ТОВ „Віфорт”, ТОВ „Нібулон”, ТОВ „Сана”, компанія «Мебельні технології».

ТОВ «Політехпром» самостійно планує свою діяльність на основі замовлень, а також попиту на товари, матеріали, роботи, послуги та необхідності забезпечення розвитку підприємства та власних соціальних та економічних інтересів; організовує матеріально-технічне забезпечення; виконує роботи та надає послуги за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі.

При розрахунках за продукцію використовується взаємозалік, передоплата та кредит.

Характеристика капіталу та динаміка його змін по ТОВ «Політехпром» наведена у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1.

Характеристика капіталу ТОВ «Політехпром» за 2006-2008 рр.

Показники


2006

рік


2007

рік


2008

рік

Відхилення

2008 року

від :

2008 рік

у % до:

2006

року

2007

року

2007

року

2006

року

Капітал

500,8

703,7

730,1

229,3

26,4

103,75

145,79

Власний капітал

330,8

640,6

665,8

335

25,2

103,93

201,27

Позиковий капітал у т. ч.:

- поточні зобов’язання

- довгострокові кредити

170

63,1

64,3

-105,7

1,2

101,90

37,82

166

59,1

56,2

-109,8

-2,9

95,09

33,86

4,0

4,0

8,1

4,1

4,1

202,50

202,50


Власний капітал має тенденцію до зростання в 2008 році з 330,8 до 665,8 тис.грн, що є позитивною тенденцією, частка власного капіталу понад 50%, це свідчить про фінансову незалежність ГВП «Черноморець».

Сума позикових коштів ТОВ «Політехпром» в 2006 році складається з поточних зобов’язань в сумі 166 тис.грн яка у 2007 - 2008 рр. зменшується майже в 2 рази та частка їх складає у валюті балансу -8,8 %.

Позиковий капітал зменшується у 2008 році на 105,7тис.грн, хоча при цьому зростають довгострокові зобов’язання майже в 2 рази, але їх суми є незначними в межах 1 %.

Як видно з рис.2.1 частка позикового капіталу ТОВ «Політехпром» зменшується з 34 % до 8,88 % проти 2006 року, що є позитивним і свідчить про можливості підприємства ТОВ «Політехпром» погашати короткострокові зобов’язання. Зростання частки власного капіталу до 91,12% у 2008 році є позитивним і свідчить про повну фінансову незалежність ТОВ «Політехпром» від зовнішніх джерел.


  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас