1   2   3   4   5   6   7
Ім'я файлу: МЕТОДИЧНІ_РЕКОМЕНДАЦІЇ_ПРО_КВАЛІФІКАЦІЙНІ_РОБОТИ_УПтаЕП зміни.
Розширення: pdf
Розмір: 1216кб.
Дата: 14.04.2020
скачати
Пов'язані файли:
план Д.Р..docx
Плинність кадрів.doc

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, СОЦІОЛОГІЇ ТА
ПСИХОЛОГІЇ
КАФЕДРА УПРАВЛІНЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ
КВАЛІФІКАЦІЙНИХ БАКАЛАВРСЬКИХ РОБІТ
ЗДОБУВАЧІВ НА ПЕРШОМУ (БАКАЛАВРСЬКОМУ)
РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
«УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ»
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 - «ЕКОНОМІКА»
ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні кафедри управління персоналом та економіки праці
20 січня 2020 р. (протокол № ___)
В.о. завідувача кафедри, д.е.н., професор
________________Г.С. Лопушняк
Київ – 2020

2
Укладачі:
Колот Анатолій михайлович
Лопушняк Галина Степанівна
Петюх Василь Миколайович
Кицак Тарас Григорович
Василик Алла Володимирівна
Поплавська Оксана Миколаївна
Кравчук Оксана Іванівна
Савченко Василь Антонович

3
ЗМІСТ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ............................................................................... 4 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ.................. 7 2.1. Етапи виконання кваліфікаційної роботи .................................................... 7 2.2.Тематика кваліфікаційних робіт .................................................................... 7 3. ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ............................................. 12 3.1. Структурні вимоги до кваліфікаційної роботи ......................................... 12 3.2. Змістові вимоги до кваліфікаційної роботи .............................................. 14 3.3. Вимоги до оформлення тексту кваліфікаційної роботи .......................... 18 4. ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ..................................................... 18 4.1. Попередній захист та зовнішнє рецензування кваліфікаційної роботи . 18 4.2. Підготовка до захисту та процедура публічного захисту кваліфікаційної роботи ............................................................................................................................. 19 5
. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ...................... 20 6
. ЗАПОБІГАННЯ ПЛАГІАТУ .......................................................................... 20 7
. ЗБЕРІГАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ................................................ 21
ДОДАТКИ ............................................................................................................ 22
Додаток А Бланк заяви на виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи………………………………………………………………………………….22
Додаток Б Бланк індивідуального завдання на виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи .................................................................................................... 23
Додаток В Форма відгуку наукового керівника .............................................. 25
Додаток Д Бланк титульної сторінки кваліфікаційної бакалаврської роботи………………………………………………………………………………….26
Додаток Ж. Зразок реферату .............................................................................. 27
Додаток И. Орієнтовна структура зовнішньої рецензії ................................. 29
Додаток К. Зразок змісту кваліфікаційної роботи ........................................... 30
Додаток Л. Вимоги до оформлення тексту, ілюстративних матеріалів, переліку джерел посилання та додатків ...................................................................... 30
Додаток М. Форма короткого звіту подібності ................................................ 45
Додаток Н. Зразок титульної сторінки ілюстраційного матеріалу ................ 46
Додаток П. Рекомендовані критерії оцінювання кваліфікаційних робіт ...... 47
Додаток Р. Порядок комплектації кваліфікаційної роботи………….……...50
Додаток С. Перелік напрямів дослідження та орієнтовних тем кваліфікаційних бакалаврських робіт………………………………………………..51
Додаток Т. Регламент підготовки та захисту КБР освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці»…………………………..55
Додаток У. Рекомендації та вимоги до підготовки тексту кваліфікаційної бакалаврської роботи ………………………………………………………………...58

4
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту кваліфікаційних бакалаврських робіт (далі – КБР) здобувачів на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіки праці» спеціальності 051 - «Економіка»(далі - Методичні рекомендації) визначають загальні вимоги до КБР, вимоги до її змісту, обсягу та структури.
Методичні рекомендації також регламентують порядок виконання КБР здобувачами вищої освіти та її організаційний супровід.
1.2. Здобувач вищої освіти бакалаврського рівня, (далі – здобувач) виконує
КБР як власний проект за унормованою в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана» процедурою, у межах якої планує свої дії з урахуванням індивідуальних здібностей та умінь.
1.3. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту КБР здобувачів на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти освітньо-професійної програми
«Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 - «Економіка» розроблені на підставі:

Положення про кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти в
Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», затверджене Вченою радою Університету 05 листопада 2020 р., протокол №5;

інших чинних нормативно-правових актів у сфері освіти.
1.4. Норми цих Методичних рекомендацій поширюється на здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання, наукових керівників КБР, рецензентів, голів і членів екзаменаційних комісій (далі – ЕК).
1.5. Методичні рекомендації визначають вимоги до структури, змісту, обсягу та порядку виконання здобувачем вищої освіти КБР і захисту їх перед ЕК.
1.6. Порядок оцінювання КБР регулює Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
1.7. Порядок проведення захисту КБР визначений Положенням про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
1.8.Виконання та захист КБР здійснюється здобувачами вищої освіти державною мовою, за винятком здобувачів вищої освіти (у тому числі – громадян
України), що проходили навчання в Університеті з повним викладанням навчальних дисциплін іноземними мовами, порядок проходження атестації яких регламентується окремими нормативними документами.
1.9. Відповідальними за актуальність і відповідність тематики КБР профілю спеціальності та освітньо-професійної програми підготовки фахівця, а також за керівництво та організацію її виконання, є науковий керівник КБР, керівник проектної групи (гарант) освітньої програми та завідувач випускової кафедри.
1.10. Відповідальним за всі викладені у КБР відомості про закономірності організації та розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв’язки, прийняті

5 рішення (аргументації, висновки) і використані методи збору, інтерпретації та застосування даних є безпосередньо здобувач – КБР.
1.11. Кваліфікаційна бакалаврська робота – є науково-дослідною роботою, що виконується здобувачем вищої освіти згідно з освітньою програмою та навчальним планом на завершальному етапі навчання відповідного освітнього рівня й передбачає: 1) систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності (спеціалізації) та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, економічних, виробничих та інших завдань; 2) розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов’язаних з темою КБР.
КБР - це самостійно виконане та логічно завершене навчально-наукове дослідження, яке закінчує цикл професійної підготовки здобувача вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. КБР має комплексний характер, а за рівнем та обсягом знань, умінь, інших компетентностей має відповідати вимогам відповідного галузевого стандарту вищої освіти та профілю освітньо-професійної програми підготовки. Підготовка КБР передбачає систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, виробничих та інших завдань.
1.12. Самостійність виконання КБР передбачає її оригінальність, наявність елементів новизни матеріалів і результатів або концептуально нове узагальнення раніше відомих матеріалів і положень. Будь-які форми запозичення раніше отриманих наукових результатів без посилання на автора і джерело запозичення, цитування без посилання на відповідне наукове дослідження не припустимі.
1.13. Логічна завершеність КБР означає цілісність і внутрішню єдність роботи, взаємопов'язаність мети, завдань, методів і методик, структури, повноти, результатів дослідження.
1.14. Виконана КБР є підставою для отримання відомостей про знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості здобувача, набуті під час навчання, які можна ідентифікувати, виміряти й оцінити.
1.15. КБР виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою прилюдного захисту, на підставі якого екзаменаційна комісія з атестації здобувачів вищої освіти (далі – ЕК) приймає захист та офіційно встановлює результат оцінювання і визнання досягнення здобувачем компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується відповідним документом про вищу освіту.
1.16. Атестація проводиться у формі публічного захисту (демонстрації) з дотриманням принципів відкритості й гласності.
1.17. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти передбачає здобуття здобувачем теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.
1.18. Перелік базових компетентностей КБР:

6
Здатність до комплексного аналізу явищ і застосування набутих знань у професійній сфері.
Знання теоретичного змісту предметної області та здатність пояснювати процеси і явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно
інтерпретувати отримані результати.
Здатність систематизувати проблемні ситуації, виявляти проблеми і ранжувати їх.
Здатність використовувати наявні теорії, концепції, ідеї в контексті досліджуваної проблеми, аналізувати історичну ретроспективу сучасного стану теорії та практики.
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Здатність коректно застосовувати методи, дослідницькі прийоми та аналітичний інструментарій для вирішення поставлених завдань.
Здатність виявляти та розпізнавати можливості використання типових способів розв’язання проблем, досліджувати кращі практики вирішення аналогічних проблем, оцінювати переваги й ризики альтернативних варіантів та робити обґрунтований вибір.
Здатність розуміти й оцінювати цінність ідей щодо досягнення покладених цілей та планувати мобілізацію ресурсів.
Навички використання уніфікованих інформаційних та комунікаційних технологій.
Здатність спілкуватися державною та
іноземною мовами, використовувати методи презентації результатів.
У КБР можуть бути також продемонстровані результати формування підприємливості як наскрізної компетентності, яку здобувач як громадянин може застосувати у всіх сферах життя, починаючи з піклування про власний розвиток до активної участі у житті суспільства, входження (повторного входження) на ринок праці в ролі працівника або самозайнятої особи, а також заснування власної справи
(культурної, соціальної чи комерційної).
1.19. КБРмістить розробку теоретичних питань та/або вирішення завдань прикладного характеру, фрагменти теоретичного або експериментального дослідження, синтезує підсумок теоретичної та практичної підготовки в рамках обов’язкового й варіативного складників певної освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти і є формою контролю набутих здобувачем під час навчання інтегрованих знань, умінь та навичок, які необхідні для виконання професійних обов’язків, передбачених відповідним стандартом вищої освіти.
1.20. КБР денної форми навчання виконується у восьмому семестрі, заочної форми навчання – у дев’ятому семестрі. Обсяг часу для її виконання визначено відповідною освітньо-професійною програмою підготовки та відповідним навчальним планом.
1.21. На підставі результатів захисту КБР на засіданні ЕК здобувачу присвоюється кваліфікація «бакалавр» відповідної спеціальності.

7
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ
БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ
2.1. Етапи виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи
2.1.1. Під час виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи можна виокремити такі організаційні етапи:

перший – підготовчий – вибір здобувачем напряму (тематики) дослідження, призначення завідувачем кафедри спільно з керівником проектної групи (гарантом) відповідної освітньо-професійної програми наукових керівників, остаточне (кінцеве) формулювання теми кваліфікаційної роботи, складання і затвердження індивідуальних завдань;

другий – творчий – безпосереднє виконання здобувачем вищої освіти затвердженого індивідуального завдання відповідно до встановленого рішенням кафедри регламенту, перевірка розділів (частин) кваліфікаційної роботи науковим керівником;

третій – прикінцевий – перевірка унікальності тексту на плагіат та попередній розгляд (передзахист) результатів роботи комісією, яка складається з науково-педагогічних працівників кафедри та представників проектної групи освітньо-професійної програми, з метою вирішення питання щодо допуску
(недопуску) здобувача до захисту на засіданні ЕК, оформлення в установленому порядку оцінювальних документів: звіту про перевірку роботи на ознаки академічного плагіату (Додаток М), відгуку наукового керівника (Додаток В), зовнішньої рецензії (Додаток И), та подання кваліфікаційної роботи з усіма документами й матеріалами до ЕК (не пізніше ніж за один день до атестації);

четвертий – заключний – підготовка доповіді та ілюстративних матеріалів (презентації) до захисту кваліфікаційної роботи перед ЕК, безпосередній захист, оголошення результатів захисту (оцінки) одним з членів ЕК.
2.2. Тематика кваліфікаційних робіт
2.2.1. Формування напрямів дослідження та тематики кваліфікаційних бакалаврських робіт і доведення її до відома здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти здійснюється кафедрою управління персоналом та економіки праці протягом сьомого семестру навчання.
Напрями дослідження та тематика кваліфікаційних бакалаврських робіт з управління персоналом та економіки праці повинні відповідати предметній області освітньо-професійної програми, ураховувати вимоги галузевих стандартів вищої освіти, потреби науки та практики, результати науково-дослідної роботи кафедри
(Додаток С).
Напрями дослідження та тематика кваліфікаційних бакалаврських робіт переглядається й оновлюється щорічно та має відображати найсучасніші тенденції розвитку управління персоналом та економіки праці.
2.2.2. Вибір напряму кваліфікаційної роботи є прерогативою здобувача вищої освіти з урахуванням: власних наукових інтересів; запропонованих кафедрою напрямків та тематики наукових досліджень; особливостей бази практики або місця постійної роботи, на матеріалах яких виконується

8 кваліфікаційна бакалаврська робота; можливості отримання необхідної
інформації.
Здобувачу надається право запропонувати власний напрям дослідження в межах предметної сфери освітньо-професійної програми з обґрунтуванням доцільності його розроблення. Обговорення та прийняття рішення про затвердження такого напряму відбувається на засіданні кафедри за участі здобувача та присутності керівника проектної групи (гаранта) відповідної освітньої програми.
2.2.3. Кваліфікаційна кваліфікаційна робота також може виконуватися за тематикою, яку замовляють підприємства, установи та організації, що уклали
із Університетом контракти на навчання здобувачів вищої освіти, мають з ним відповідні угоди або з якими пов’язана трудова (підприємницька) діяльність здобувачів вищої освіти.
2.2.4. Тема кваліфікаційної бакалаврської роботи повинна бути актуальною, вказувати на наявність невирішених чи недостатньо обґрунтованих проблем у наукових джерелах, законодавстві, практичній діяльності організацій, установ, підприємств, державних органів, відповідати сучасному стану певного наукового напряму та векторам його розвитку, а також передбачати очікувані результати, які відповідають реальним потребам економіки та розвитку суспільства і спрямовані на їх практичне впровадження.
2.2.5. Тема кваліфікаційної роботи формується спільно з науковим керівником, розглядається на засіданні випускової кафедри та затверджується наказом ректора. Офіційно затверджена тема кваліфікаційної бакалаврської роботи не підлягає зміні.
2.2.6. Формування та затвердження теми кваліфікаційної бакалаврської роботи відбувається за такою процедурою:
– здобувач вищої освіти письмово заявляє про обраний напрям кваліфікаційної роботи за формою встановленого зразка (Додаток А). Заява здобувача вищої освіти є підставою для призначення наукового керівника;
– здобувач спільно з визначеним науковим керівником формує тему кваліфікаційної роботи;
– теми кваліфікаційних робіт здобувачів обговорюються
і затверджуються на засіданні випускової кафедри;
– завідувач випускової кафедри на підставі поданих здобувачами заяв та рішення кафедри щодо тем кваліфікаційних робіт формує і вносить проект наказу ректора Університету щодо затвердження тем кваліфікаційних робіт.
2.2.6.1. У виняткових випадках на підставі мотивованої заяви здобувача, узгодженої з науковим керівником та завідувачем кафедри, можливе редакційне уточнення затвердженої теми. Така зміна вноситься додатковим наказом ректора. Проект наказу готує кафедра і подає

  1   2   3   4   5   6   7

скачати

© Усі права захищені
написати до нас