1   2   3   4   5   6   7
Ім'я файлу: Метод. рекомендації до дипломних робіт_ГРС_2020 (2).docx
Розширення: docx
Розмір: 65кб.
Дата: 03.04.2021
скачатиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КОЛЕДЖ ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАМетодичні рекомендації щодо написання дипломних робіт


Для студентів галузі знань: 24 «Сфера обслуговування»

спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»


освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»

Старобільськ 2020


ЗМІС

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 1

КОЛЕДЖ ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 1

Методичні рекомендації щодо написання дипломних робіт 1

Для студентів галузі знань: 24 «Сфера обслуговування» 1

спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» 1

Вступ 4

1. Загальні положення про дипломну роботу 5

2. Основні етапи виконання дипломної роботи 6

3. Організація виконання дипломної роботи 7

4. Структура дипломної роботи та вимоги до виконання 9

5. Система оцінювання дипломної роботи 10

6. Загальні рекомендації щодо змісту основних розділів 11

7. Загальні правила оформлення роботи 15

8. Рекомендована література 17

Додаток А 20

Додаток Б 21

Додаток В 22

Додаток Г 25

Додаток Д 26

Додаток Ж 28

Додаток З 30

Додаток І 31

Додаток К 32

Вступ 3

1. Загальні положення про дипломну роботу 4

2. Основні етапи виконання дипломної роботи 5

3. Організація виконання дипломної роботи 6

4. Структура дипломної роботи та вимоги до виконання 8

5. Система оцінювання дипломної роботи 9

6. Загальні рекомендації щодо змісту основних розділів 9

7. Загальні правила оформлення роботи 13

8. Рекомендована література 16

Додаток А 19

Додаток Б 20

Додаток В 21

Додаток Г 24

Додаток Д 25

Додаток Ж 27

Додаток З 29

Додаток І 30

Додаток К 31
Вступ


Професійна готовність фахівців є передумовою ефективності їх діяльності після закінчення вищого навчального закладу. Вона допомагає молодому спеціалісту успішно виконувати свої обов’язки, правильно застосовувати знання, досвід, зберігати самоконтроль і знаходити своєчасно оптимальні рішення в складних непередбачуваних ситуаціях.

Визначальними критеріями при цьому є якість підготовки фахівців, їх адаптивність до сучасного європейського ринку праці, рівень інформатизації і сумісність отриманої кваліфікації на вузівському та після-вузівському етапах підготовки.

Здобуття кваліфікації фахівця підтверджується державною атестацією.

Державна атестація здійснюється державною екзаменаційною комісією (ДЕК) відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики (далі – ОКХ) після виконання студентом вимог освітньо-професійної програми підготовки.

Нормативною формою державної атестації відповідно до освітньо- професійної програми підготовки молодшого спеціаліста спеціальності «Готельно-ресторанна справа» регламентовано захист дипломної роботи.

У ході виконання дипломної роботи студент демонструє практичне використання теоретичних знань при вирішенні конкретних технологічних, організаційних та виробничих завдань.

У дипломній роботі втілюються результати наукових досліджень і досягнення науково-технічного прогресу, впроваджуються інноваційні технології у готельному та ресторанному господарстві.

Призначення даних методичних рекомендацій – надання основних вимог до дипломної роботи освітньго рівня «молодший спеціаліст».

1. Загальні положення про дипломну роботу


Дипломна робота – це кваліфікаційна робота, яка завершує виконання студентом навчального плану підготовки «молодшого спеціаліста» і є самостійно виконаною науково-дослідною роботою, яка базується на результатах особистих досліджень, проведених студентом на підставі вивчення фундаментальних, гуманітарних, професійно-спрямованих дисциплін та виконання програми виробничої технологічної практики в закладах готельно-ресторанного господарства.

Метою дипломної роботи є систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань, а також виявлення рівня професійно- психологічної готовності майбутнього фахівця щодо практичної діяльності при постановці та вирішенні конкретних задач.

Відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики в ході виконання дипломної роботи студент повинен виявити:

  • здатність самостійного поглибленого володіння теоретичними

знаннями і практичними навичками, здобутими в процесі навчального процесу підготовки за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа»;

  • уміння працювати з законодавчими та нормативними документами, з літературними джерелами, аналізувати та узагальнювати їх;

  • рівень формування готовності до практичної професійної діяльності, здатність забезпечити ефективність технологічних процесів закладів готельно-ресторанного господарства;

  • спроможність моделювати технологічні процеси надання готельних та ресторанних послуг на основі використання сучасного устаткування та комп'ютерних технологій;

  • вміння самостійно приймати нестандарті оригінальні рішення, які спрямовані на ефективне забезпечення технологічного процесу виробництва і реалізації конкурентоспроможної продукції та послуг.

Виконання дипломної роботи надає змогу студенту закріпити навички самостійної роботи та творчого пошуку, сприяє поглибленому аналізу та узагальненню матеріалів стосовно функціонування закладу готельно- ресторанного господарства, вмінню ставити перед собою конкретні задачі, вирішувати їх, робити висновки, творчо мислити і послідовно, лаконічно і аргументовано викладати прийняті рішення у письмовій формі, грамотно і оригінально виконувати графічні матеріали.

Дипломна робота виконується на матеріалах аналізу діючих закладів готельно-ресторанного господарства з урахуванням законодавчих і нормативних актів, діючих стандартів, санітарних норм і правил тощо за тематикою та структурою, які відображають професійні завдання освітньо- кваліфікаційної характеристики «молодшого спеціаліста» за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа».

  1   2   3   4   5   6   7

скачати

© Усі права захищені
написати до нас