1   2   3
Ім'я файлу: Питання-Література-rozrobka.doc
Розширення: doc
Розмір: 305кб.
Дата: 07.11.2020

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КОЛЕДЖ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ ДНІПРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

по організації самостійної роботи

з дисципліни «Експлуатація і ремонт електроустаткування та засобів автоматизації»

для студентів денної форми навчання спеціальності

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

(освітньої програми «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»)

м. Дніпро 2018


Методичні рекомендації по організації самостійної роботи з дисципліни «Експлуатація і ремонт електроустаткування та засобів автоматизації» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»


Розробник:

Солдатова О.І. викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» Коледжу електрифікації ДДАЕУ

Методичні рекомендації призначені для використання при самостійній роботі студентів при освоєнні програмного матеріалу.

Методичні рекомендації пропонують примірний тематичний план самостійної роботи по розділам і темам, методичні вказівки до самостійної роботи та перелік необхідної літератури, в тому числі спеціальної, нормативної та інформаційних ресурсів.
Рецензент:

Безносюк О.О. – голова циклової комісії професійно-практичної підготовки, викладач електротехнічних дисциплін

Розглянуто та схвалено

на засіданні циклової комісії професійно-практичної підготовки

Протокол від 26.12.2018 №5

Зміст

1 Пояснювальна записка 5

2 Рекомендації до самостійного вивчення дисципліни 5

3 Перелік тем для самостійного вивчення 6

4 Зміст та методичні вказівки до самостійного вивчення 9

4.1 РОЗДІЛ І - Експлуатація електроустаткування і засобів

автоматизації 9

4.1.1 Тема 1 Нормативна документація та електричне обладнання

в електроенергетиці агропромислового комплексу 9

4.1.2 Тема 2 Організація експлуатації і ремонту електроустаткування

та засобів КВП і А в АПК 10

4.1.3 Тема 3 Випробування електрообладнання та засобів

автоматизації 12

4.1.4 Тема 4 Експлуатація повітряних ліній напругою до 1000 В 13

4.1.5 Тема 5 Експлуатація кабельних ліній напругою до 1000 В 14

4.1.6 Тема 6 Експлуатація електрообладнання 15

4.1.7.Тема 7 Експлуатація силових трансформаторів 16

4.1.8.Тема 8 Експлуатація резервних електростанцій 18

4.1.9.Тема 9 Експлуатація пускової, захисної і регулюючої апаратури

і розподільних пристроїв напругою до 1000 В 19

4.1.10 Тема 10 Експлуатація електричних двигунів 20

4.1.11 Тема 11 Експлуатація внутрішніх проводок та електротехнічних установок спеціального призначення в АПК 22

4.1.12 Тема 12 Експлуатація засобів автоматизації 23

4.1.13 Тема 13 Експлуатація автотракторного електрообладнання 25

4.1.14 Тема 14 Організація раціональної експлуатації електроустановок 26

4.2 РОЗДІЛ ІІ - Ремонт електроустаткування і засобів автоматизації 27

4.2.1 Тема 15 Ремонт повітряних ліній напругою до 1000 В 27

4.2.2 Тема 16 Ремонт кабельних ліній напругою до 1000 В 28

4.2.3 Тема 17 Ремонт електрообладнання розподільних пристроїв

напругою понад 1000 В 29

4.2.4 Тема 18 Ремонт силових трансформаторів 31

4.2.5 Тема 19 Ремонт резервних електростанцій 32

4.2.6 Тема 20 Ремонт пускової, захисної і регулюючої апаратури і

розподільних пристроїв напругою до 1000 В 33

4.2.7 Тема 21 Ремонт електричних двигунів 35

4.2.8 Тема 22 Ремонт внутрішніх проводок та електротехнічних

установок спеціального призначення в АПК 36

4.2.9 Тема 23 Ремонт засобів автоматизації 37

4.2.10 Тема 24 Ремонт автотракторного електрообладнання 39

Список рекомендованої літератури 41

Інформаційні ресурси 42


 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Дисципліна «Експлуатація і ремонт електроустаткування та засобів автоматизації» базується на знаннях студентів, одержаних при вивченні дисциплін «Монтаж електрообладнання і систем керування», «Теоретичні основи електротехніки», «Електропостачання сільського господарства», «Основи охорони праці» та інших.

Одержані, при вивчанні знання та вміння застосовуються при освоєнні дисциплін «Технічне обслуговування електроустаткування»», «АТП і САК», та вирішенні практичних питань по ТО і ремонту електрообладнання на переддипломній практиці та під час виконання дипломного проектування.

Самостійна робота студентів є невід'ємною частиною навчальногопроцесу та виправданим способом оволодіння навчальним матеріалом. Цеособлива форма навчальної діяльності, під час реалізації якої засвоюєтьсявідповідна сума знань, умінь і навичок, розвиваються здібності, формуєтьсясамостійність як особистісна риса суб'єкта навчання.

Успіх самостійної роботи студентів залежить від її планування і організації, а також методичного і матеріального забезпечення ( наявності підручників, посібників, рекомендацій, довідкової літератури і відповідного обладнання).


 1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Основними формами вивчення програмового матеріалу є освідомлення, запам’ятання і коротке конспектування учбового матеріалу, що вивчається на занятті, який є в підручнику, а також самостійна робота із спеціальною літературою.

Вивчати дисципліну слід по темам в послідовності, передбаченій програмою:

- ознайомитися зі змістом програми;

- ознайомитися з методичними вказівками до кожної теми;

- вивчити програмовий матеріал і законспектувати основні і найбільш складні питання і визначення;

- відповісти на питання контрольного завдання по вивченій темі.

В конспекті пропонується відображати слідуючи питання:

1 Основны поняття та визначення

2 Електричні схеми, схеми випробувань

3 Основні методи випробувань, способи визначень місць пошкоджень та ін..

4 Основні режими роботи

5 Основні заходи експлуатації і ремонтів обладнання

6 Типові несправності і їх вплив на роботу приладу або системи в цілому.

7 Формули та їх розшифровку.

8 Графіки і їх пояснення.

Конспект самостійної роботи студент пред’являє викладачеві при тематичній і семестровій атестації, на консультаціях і додаткових заняттях.

Одним із видів самостійної роботи може бути написання рефератів, виготовлення наглядних засобів, ремонт обладнання лабораторії тощо. Не слід переписувати текст із книги і загромаджувати роботу таблицями та інше, що не мають прямого відношення до поставленого питання.


 1. ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
№п/пНазва розділу, теми


Короткий зміст питань для самостійного вивчення


Кільк.годин

1

2

3

2

РОЗДІЛ І - Експлуатація електроустаткування і засобів автоматизації

1

Тема 1 Нормативна документація та електричне обладнання в електроенергетиці агропромислового комплексу

Умови виробничої експлуатації в сільському господарстві. Номенклатура енергетичного обладнання і засобів автоматизації. Експлуатаційні властивості електротехнічних установок в АПК

2

Тема 2 Організація експлуатації і ремонту електроустаткування та засобів КВП і А в АПК

Періодичність робіт з ТО і Р обладнання електротехнічних установок. Планування робіт з ТО і Р. Розрахунок затрат праці на ТО і Р.

3

Тема 3 Випробування електрообладнання та засобів автоматизації

Профілактичні випробування ізоляції електрообладнання, КВП і А. Випробування електрообладнання, КВП і А при поточному і капітальному ремонті
6

4

Тема 4 Експлуатація повітряних ліній напругою до 1000 В

Дотримання режимів роботи за струмами навантаження. Грозозахист ПЛ.

8

5

Тема 5 Експлуатація кабельних ліній напругою до 1000 В

Визначення місць пошкоджень кабельних ліній. Безпека праці при виконанні робіт на КЛ напругою до 1000 В.
6

Тема 6 Експлуатація електрообладнання розподільних пристроїв напругою понад 1000 В

Профілактичні випробування електрообладнання РП, експлуатація пристроїв релейного захисту. Експлуатація споживчих підстанцій.

2

7

Тема 7 Експлуатація силових трансформаторів

Контроль режимів роботи трансформаторів.Економічні режими роботи трансформаторів. Сушіння, очищення, регенерація оливи.

4

8

Тема 8 Експлуатація резервних електростанцій

Види і призначення резервних електростанцій. Порядок вводу резервних електростанцій в експлуатацію. Експлуатація резервних електростанцій. Застосування у виробництві АПК електростанцій на основі альтернативних видів палива. ТБ .

9

Тема 9 Експлуатація пускової, захисної і регулюючої апаратури і розподільних пристроїв напругою до 1000 В

Обсяги, норми і технологія випробувань регулюючої апаратури. Налагодження і регулювання теплових реле і пристроїв температурного захисту. Перевірка стану ізоляції. ТБ під час випробувань

10

Тема 10 Експлуатація електричних двигунів

Експлуатація електродвигунів у с.-г. виробництві, забезпечення експлуатаційної надійності. Сучасні способи захисту електродвигунів від аварійних та аномальних режимів. Експлуатація машин постійного струму. Особливості експлуатації занурю вальних електродвигунів.

11

Тема 11 Експлуатація внутрішніх проводок та електротехнічних установок спеціального призначення в АПК

Експлуатація електротехнічних установок у тваринництві, зерновому виробництві, зберіганні і переробці продукції с.-г. виробництва. Експлуатація пересувних електрифікованих машин, установок, інструменту і пристроїв занулення та заземлення. Безпека праці під час експлуатації.

2

12

Тема 12 Експлуатація засобів автоматизації

Експлуатація основних типових елементів засобів автоматизації. Контроль за станом засобів і систем автоматизації. Наладка пристроїв автоматизації ТБ при експлуатації

4

13

Тема 13 Експлуатація автотракторного електрообладнання

Методи діагностики несправностей електрообладнання автомобілів, тракторів, комбайнів.

4

14

Тема 14 Організація раціональної експлуатації електроустановок

Заходи щодо зниження споживання реактивної потужності електроприймачами та підвищення коефіцієнта потужності. Приймально-здавальні випробування під час пуску в експлуатацію електроустановок для підвищення коефіцієнта потужності. Заходи ТБ

6
РОЗДІЛ ІІ - Ремонт електроустаткування і засобів автоматизації

4

15

Тема 15 Ремонт повітряних ліній напругою до 1000 В

Технологія ремонтних робіт ПЛ напругою до 1000 В. Безпека праці

2

16

Тема 16 Ремонт кабельних ліній напругою до 1000 В

Технологія ремонтних робіт КЛ напругою до 1000 В. Безпека праці

4

17

Тема 17 Ремонт електрообладнання розподільних пристроїв напругою понад 1000 В

Технологія ремонту та випробування комутаційних апаратів розподільних пристроїв. Безпека праці під час ремонту

2

18Тема 18 Ремонт силових трансформаторів

Технологія ремонту силового трансформатора. Післяремонтні випробування. Техніка безпеки при ремонті і випробуваннях

2

4

19

Тема 19 Ремонт резервних електростанцій

Основні несправності резервних електростанцій. Технологія поточного і капітального ремонтів. Заходи техніки безпеки

20

Тема 20 Ремонт пускової, захисної і регулюючої апаратури і розподільних пристроїв напругою до 1000 В

Поточний ремонт рубильників та перемикачів, пакетних вимикачів і пускових ящиків, кнопок керування, запобіжників, контакторів, магнітних пускачів, котушок контакторів і пускачів, автоматичних вимикачів, теплових реле. Безпека праці

2

21

Тема 21 Ремонт електричних двигунів

Технологія ремонту обмоток електродвигунів. Випробування електродвигунів після ремонту. Безпека праці

2

22

Тема 22 Ремонт внутрішніх проводок та електротехнічних установок спеціального призначення в АПК

Особливості ремонту електроінструменту, зварювальних електроустановок, спец.пристроїв. Техніка безпеки

2

23

Тема 23 Ремонт засобів автоматизації

Несправності елементів і схем автоматичного керування, методика їх визначення та способи усунення. Технологія ремонту. Випробування засобів автоматизації. Техніка безпеки при ремонті і випробуванні
24

Тема 24 Ремонт автотракторного електрообладнання

Несправності генераторів постійного та змінного струму, магнето та їх усунення. Несправності електричної системи запалювання. Несправності реле. Перевірка та регулювання контактно-транзисторної системи запалювання. Безпека праці при виконанні ремонту

2

4 ЗМІСТ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

4.1 РОЗДІЛ І - Експлуатація електроустаткування і засобів автоматизації

4.1.1 Тема 1 Нормативна документація та електричне обладнання в електроенергетиці агропромислового комплексу
Облік рекомендованих джерел

 1. Єрмолаєв С.О. Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації в

системі АПК: Підручник./ С.О.Єрмолаєв, В.О.Мунтян, В.Ф.Яковлєв. – К.: Мета, 2003. – 543 с.

 1. Система планово-предупредительного ремонта и технического

обслуживания электрооборудования сельскохозяйственных предприятий. – М.: ВО Агропромиздат, 1987. – 191 с.

 1. Нугер Б.К. Технічне обслуговування і ремонт сільськогосподарських

електроустановок/ Б.К.Нугер. – К.: Урожай, 1991.

 1. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів: Затв.

25.07.2006, №258/М-во палива та енергетики України. – Х.: Видавництво «Індустрія», 2007. – 272 с.

5 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів/ Державний нормативний акт про охорону праці 0.00 – 1.21 – 98. – Київ 2004.

6 Варварин В.К. Справочник по наладке электрооборудования / В.К.Варварин, В.Я. Якойпер, П.А.Панов. – М.: Россельхозиздат, 1979. – 304 с.

7 Таран В.П. Техническое обслуживание электрооборудования в сельском хозяйстве / В.П.Таран. – М.: Колос, 1975. – 304 с.

8 Пястолов А.А. Организация эксплуатации электрооборудования/ А.А Пястолов, А.А. Большаков. – М.: Колос, 1974. – 93 с.
Умови виробничої експлуатації в сільському господарстві. Номенклатура енергетичного обладнання і засобів автоматизації. Експлуатаційні властивості електротехнічних установок в АПК
Література: [1, с. 55-73], [2]

Методичні вказівки

Занотуйте в конспекті основні поняття та визначення умов експлуатації.

 1. Номенклатура електричних мереж

 2. Номенклатура обладнання внутрішніх електропроводок, силових зборок і освітлювальних щитів.

 3. Номенклатура електричних машин

 4. Номенклатура пускозахисної апаратури

 5. Номенклатура засобів автоматизації

 6. Номенклатура контрольно-вимірювальних приладів

 7. Номенклатура технічних засобів, які забезпечують електробезпеку в сільських електроустановках

Самостійно скласти в конспекті номенклатуру вищеприведенного енергетичного обладнання і засобів автоматизації

Питання для самоперевірки:

1. В чому особливості умов електропостачання?

2. В чому особливості умов використання?

3. В чому особливості умов навколишнього середовища?

4.Що таке номенклатура електрообладнання?

Закріплення вивченого матеріалу , форми контролю

Вивчення та написання конспекту, письмове опитування   1.   1   2   3

    скачати

© Усі права захищені
написати до нас