1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Ім'я файлу: 4_Курсові_роботи_Загальна_частина_2020_Право_ПД_1.doc
Розширення: doc
Розмір: 892кб.
Дата: 13.06.2021
скачати
Пов'язані файли:
реферат Шукрута ПД.docx
реферат Гуріна ТДП.docx
Завдання на 15.04.21.docx
Курсова робота - Службові кримінальні правопорушення -.docx
Курсова робота з психології [Темперамент].docx
Курсова робота Жуйков [Складання обвинувального акту] 2.0..docx
Курсова робота Жуйков [Складання обвинувального акту].docx
4_Курсові_роботи_Загальна_частина_2020_Право_ПД_1 (2).doc
Курсова робота - edit version.docx
Vocabulary.docx

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Харківський національний університет внутрішніх справ

Факультет № 1

Кафедра кримінального права і кримінології

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

з навчальної дисципліни «Кримінальне право»

обов’язкових компонент

освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
галузь знань – 08 Право;

спеціальність – 081 Право;

спеціалізація – Поліцейські
галузь знань – 26 Цивільна безпека;

спеціальність – 262 Правоохорона діяльність;

спеціалізація – Поліцейські

Харків 2020


ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

Протокол від 25.08.2020 № 8


СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету № 1

Протокол від 22.07.2020 р. № 10


ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

ХНУВС з юридичних дисциплін

Протокол від 25.08.2020 № 4


Розглянуто на засіданні кафедри кримінального права і кримінології, протокол від 16.07.2020 р. № 14

Розробники:

1. доцент кафедри, доктор юридичних наук Бандурка І. О.

2. доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Кондратов Д. Ю.

3. старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук Олішевський О. В.

4. викладач кафедри, кандидат юридичних наук Шевчук Т. А.


Рецензенти:

1. професор кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор Храмцов О. М.

2. завідувач кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор Юхно О. О.


1. Загальні методичні вказівки
Учбовим планом підготовки курсантів та слухачів Харківського національного університету внутрішніх справ передбачено виконання курсової роботи із Загальної частини кримінального права України.

Курсова робота повинна бути виконана, оформлена та захищена з такими методичними вимогами:
1.1. Призначення курсової роботи

1. Курсова робота призначена для формування у курсантів та слухачів навичок до самостійного наукового процесу, підняття їх теоретичного та професійного рівня, кращого засвоєння курсу «Кримінальне право України» та іншого навчального матеріалу.

2. Під час написання курсової роботи необхідно показати вміння працювати з літературою, аналізувати кримінально-правові джерела та правозастосовчу практику, робити обґрунтовані висновки.

3. Курсова робота повинна бути самостійним та творчим науковим дослідженням, давати уявлення про певну, зазначену в її назві кримінально-правову проблему, та свідчити про глибокі знання автора у цій галузі.
1.2. Мета курсової роботи

1. Метою виконання курсової роботи є виявлення творчих здібностей курсанта (слухача), його вміння правильно та чітко застосовувати отримані теоретичні знання на практиці.

1.3. Визначення теми курсової роботи

Курсантові (слухачеві) надається право вибору теми роботи (якщо інше не встановлено викладачем) із запропонованих у переліку тем курсових робіт.

Визначена тема курсової роботи може бути уточнена викладачем, а в окремих випадках курсант (слухач) може самостійно сформулювати та запропонувати тему, якщо її немає в переліку. Але в цьому випадку він повинен обов’язково узгодити її з викладачем – керівником, призначеним для кожної учбової групи, та отримати на це його згоду.

При цьому назва роботи повинна бути стислою (не більше 15 слів). У назві небажано використовувати ускладнену термінологію, слід уникати назв, які починаються з таких словосполучень: «Дослідження питання…», «Дослідження деяких шляхів…», «Деякі питання…», «Матеріали до вивчення…», «До питання…» та ін., в яких не відображено сутність проблеми.

Після визначення теми курсант (слухач) повинен уважно ознайомитися з методичними рекомендаціями по її виконанню, орієнтовним Планом роботи і списком рекомендованої літератури, і лише після цього приступити до її виконання.

Якщо курсант (слухач) бажає змінити орієнтовний План роботи він повинен скласти свій план та обов’язково узгодити його з науковим керівником.
1.4. Підготовка курсової роботи

1. Зміст курсової роботи повинен відповідати визначеній темі.

Курсова робота повинна мати таку структуру:

 • План (якщо він містить вказівки на сторінки структурних частин, то він називається «Зміст»);

 • Короткий вступ, в якому обґрунтовується актуальність та визначення теми, проблеми, які передбачається розглянути в роботі;

 • Основний текст, що складається з розділів, поділених на підрозділи, або лише з розділів;

 • Практична частина, яка складається з обвинувальних висновків слідчого, вироків суду по конкретним кримінальним провадженням, матеріалів періодичних видань («Вісник Верховного Суду України», «Іменем Закону», «Юридичний Вісник», «Юридична практика» та інші), аналіз цих матеріалів судової та слідчої практики на підставі теоретичної частини курсової роботи;

 • Висновки, що випливають з розгляду теми та повинні враховувати єдність теоретичної та практичної частин, їх аналіз;

 • Список використаних нормативних актів і літератури.

2. При написанні курсової роботи необхідно використовувати такі джерела:

 • Кримінальний кодекс України й інші нормативні акти;

 • Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України;

 • Підручники з кримінального права;

 • Спеціальну наукову та монографічну літературу;

 • Курси лекції з предмету;

 • Матеріали опублікованої та неопублікованої юридичної (в тому числі і судової) практики;

 • Інші джерела, необхідні в силу специфіки теми.

3. Перед початком безпосереднього написання курсової роботи, курсант (слухач) повинен уважно вивчити всі рекомендовані до теми джерела. При цьому доцільно робити виписки з нормативних актів, книг, статей, інших джерел, помічаючи в чернетці ті сторінки та видання, що найбільш важливі при висвітленні відповідних питань теми курсової роботи.

4. Написання курсової роботи – це систематизований, грамотний та самостійний виклад курсантом (слухачем) основних відомостей з теми, що відображає його розуміння певних наукових проблем кримінального права.

5. При використанні літературних та інших нормативних матеріалів необхідно давати відповідні посилання на ці джерела в суровій відповідності до встановлених правил (стандартів). Запозичення тексту з чужих літературних та наукових творів без відповідного посилання на них забороняється. Відсутність посилань на використану літературу та запозичення тексту з чужих літературних творів без посилання на них тягне за собою безумовне повернення курсової роботи для повторного виконання.
1.5. Обсяг курсової роботи та її оформлення

1. Орієнтований обсяг курсової роботи – 30-40 рукописних або відповідна кількість друкованих сторінок формату А-4. Текст викладається лише на одній сторінці листа грамотно, акуратно, якщо текст рукописний, то великим, розбірливим почерком, з полями на лівому боці для викладу зауважень рецензента. Листи роботи повинні бути зшиті і пронумеровані.

2. Будь-які скорочення слів, понять у викладі роботи (в заголовках, підзаголовках, плані, тексті, посиланнях на джерела та ін.), крім загальноприйнятих (наприклад, КК, КПК, ст.) неприпустимі.

3. В курсовій роботі повинен бути титульний лист, на якому зазначається:

 • Найменування Університету;

 • Найменування кафедри;

 • Найменування навчальної дисципліни;

 • Повне та точне найменування теми курсової роботи;

 • Прізвище, ім’я та по батькові автора, курс, факультет та номер учбової групи;

 • Місце (місто) та рік виконання роботи.

4. Список нормативного матеріалу та літератури (джерела) зазначається лише в певній послідовності:

 • Нормативний матеріал;

 • Спеціальна наукова література;

 • Матеріали юридичної практики;

 • Інші джерела.

5. Курсова робота повинна бути підписана автором на останній сторінці після списку використаного нормативного матеріалу та літератури. Тут же треба зазначити дату (число, місяць та рік фактичної здачі роботи для реєстрації).
1.6. Критерії оцінки курсової роботи

Критеріями оцінки курсової роботи є:

 • Ступінь розробки теми;

 • Обсяг літератури стосовно теми;

 • Використання спеціальної літератури, нормативних актів,

 • Наявність практичної частини роботи, яка містить аналіз юридичної практики (у тому числі практики судів та слідчих органів);

 • Творчий підхід до написання курсової роботи;

 • Правильність та наукова обґрунтованість висновків;

 • Самостійність викладання;

 • Додержання даних методичних рекомендацій.


1.7. Строки здачі та захисту курсової роботи

1. Курсова робота подається (здається) для перевірки курсантом на кафедру (слухачем – викладачу-методисту) не пізніше ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії.

2. Курсова робота, що надійшла на кафедру (до викладача-методиста) реєструється та передається на рецензування науковому керівникові (викладачу), який знайомиться з роботою, визначає її науковий рівень, дотримання вимог до оформлення, дає письмовий відгук на курсову роботу та допускає її до захисту або повертає для доопрацювання та усунення недоліків.

3. Захист курсової роботи здійснюється відповідно до затвердженого розкладу. Для підготовки студента до захисту, йому напередодні видається відрецензована курсова робота.
1.8. Процедура та критерії оцінки захисту курсової роботи

1. Захист курсової роботи здійснюється комісією у складі наукового керівника (викладача) та іншого викладача кафедри.

2. Процедура захисту курсової роботи полягає у наступному: попередньо ознайомившись з рецензією на роботу, автор дає усні пояснення по суті критичних зауважень рецензента по роботі, відповідає на запитання наукового керівника (викладача) та інших членів комісії, обґрунтовує свої висновки додатковими аргументами.

3. Під час оцінювання курсової роботи враховується як її зміст, так і результати захисту. Комісія визначає оцінку роботи та її захисту за п’ятибальною шкалою.

4. Захищені курсові роботи не повертаються, а здаються до архіву.
1.9. До захисту не допускаються, а повертаються для повторного виконання курсової роботи в наступних випадках:

1. Теоретична частина виконана на підставі застарілого (відміненого, зміненого) кримінального законодавства;

2. При виконанні теоретичної частини використовується лише науково-практичний коментар до КК України або один навчальний посібник, або підручник;

3. Відсутня практична частина (аналіз слідчої або судової практики);

4. Робота є несамостійною, або не відповідає вищезазначеним вимогам;

5. Курсова робота виконана за неналежним варіантом.
1.10. Заключні положення

1. Курсанти (слухачі), які не здали курсові роботи чи не з’явились на їх захист в призначений термін без поважних причин, або отримали під час захисту незадовільну оцінку, вважаються такими, що не виконали навчального Плану.

2. Консультації з усіх інших питань, пов’язаних з виконанням курсової роботи, курсанти (слухачі) можуть отримати безпосередньо у наукового керівника (викладача) або в навчально методичному кабінеті кафедри кримінального права та кримінології чи у чергового викладача кафедри кримінального права і кримінології.
2. Теми курсових робіт


з/п

Назва теми

1.

Закон про кримінальну відповідальність: поняття, ознаки, система

2.

Принципи дії закону про кримінальну відповідальність у часі, просторі, колу осіб

3.

Поняття кримінального правопорушення та його ознаки. Види визначення поняття кримінального правопорушення

4.

Класифікація кримінальних правопорушень

5.

Кримінальна відповідальність: поняття, підстави, форми реалізації

6.

Об’єкт кримінального правопорушення: поняття, види, значення. Співвідношення з предметом кримінального правопорушення

7.

Об’єктивна сторона складу кримінального правопорушення: поняття, ознаки

8.

Діяння як обов’язкова ознака об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення

9.

Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, кримінально-правове значення

10.

Причинний зв’язок у кримінальному праві: поняття, види, кримінально-правове значення

11.

Суб’єкт кримінального правопорушення: поняття, ознаки, види

12.

Неосудність за кримінальним правом України. Застосування примусових заходів медичного характеру та примусового лікування

13.

Обмежена осудність. Особливості кримінальної відповідальності та покарання обмежено осудних

14.

Суб’єктивна сторона складу кримінального правопорушення: поняття, ознаки

15.

Вина у кримінальному праві. Форми вини у кримінальному праві: умисел, необережність, подвійна (змішана)

16.

Помилка у кримінальному праві: поняття та види

17.

Стадії вчинення умисного кримінального правопорушення: поняття, види, кримінально-правова характеристика

18.

Готування до вчинення кримінального правопорушення: поняття, значення для кримінальної відповідальності

19.

Замах на вчинення кримінального правопорушення: поняття, види та відповідальність за замах

20.

Добровільна відмова при незакінченому кримінальному правопорушенні

21.

Поняття і ознаки співучасті

22.

Види співучасників кримінального правопорушення. Особливості відповідальності співучасників

23.

Форми співучасті у кримінальному правопорушенні за чинним КК України

24.

Множинність кримінальних правопорушень: поняття, ознаки та види

25.

Одиничне кримінальне правопорушення як головна складова множинності

26.

Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння: кримінально-правова характеристика та види

27.

Необхідна оборона, як обставина, що виключає кримінальну протиправність діяння: поняття та ознаки

28.

Крайня необхідність, як обставина, що виключає кримінальну протиправність діяння: поняття та ознаки

29.

Звільнення від кримінальної відповідальності: юридична природа, кримінально-правовий зміст та види

30.

Поняття покарання та його мета

31.

Система покарань за кримінальним правом України: правова характеристика та значення

32.

Призначення покарання за кримінальним правом України: загальні засади та види

33.

Звільнення від покарання та його відбування: юридична природа, кримінально-правовий зміст та види

34.

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

3. Рекомендації щодо змісту курсових робіт за темами
Тема № 1: Закон про кримінальну відповідальність: поняття, ознаки, система
Орієнтовний план:

Вступ

 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність, як джерела кримінального права України.

 2. Ознаки закону про кримінальну відповідальність.

 3. Основні етапи формування та розвитку кримінального законодавства України.

 4. Види, система і структура закону про кримінальну відповідальність.

 5. Тлумачення норм закону про кримінальну відповідальність.

Висновки.
Методичні вказівки:

Курсову роботу рекомендується починати з вступу, після чого перейти до розгляду поняття закону про кримінальну відповідальність, розкриття його ознак та встановлення значення закону про кримінальну відповідальність. При цьому слід акцентувати увагу на те, що закон про кримінальну відповідальність в Україні є єдиним джерелом кримінального законодавства. В теорії ж кримінального права обговорюється проблема визнання джерелами кримінального законодавства норм міжнародного права, а також прецедентів. Рекомендується розглянути даний аспект цієї проблеми.

Розглядаючи третє питання рекомендується виходити з того, що Загальна та Особлива частини КК України тісно взаємопов’язані між собою та доповнюють одна одну. При цьому слід враховувати, що статті Загальної частини складаються з норм, що встановлюють принципи, загальні положення та інститути кримінального права, в той час, як статті Особливої частини передбачають відповідальність за окремі кримінальні правопорушення. Рекомендується розібратися в структурі їх побудови та у принципі групування статей у розділах.

При аналізі четвертого питання необхідно звернути увагу на побудову статей Загальної та Особливої частин, з’ясувати чим вони схожі, чим відрізняються. Слід дати визначення диспозиції і санкції, назвати їх види та особливості. При розгляді питання про бланкетну диспозицію рекомендується звернутися до проблеми її переваг та недоліків, розібратися в існуючих в літературі точках зору. На завершення розгляду цього питання слід проаналізувати проблему відмінності понять «закон про кримінальну відповідальність», «стаття Кримінального кодексу» та «кримінально-правова норма».

Розгляд останнього питання рекомендується починати з наведення поняття тлумачення, потім переходити до його видів та значення. При цьому слід розібратися з проблемою судового тлумачення закону (повноваження Конституційного суду України, Верховного Суду України, а також роль прецеденту в судовій практиці).

Наприкінці роботи обов’язково слід зробити загальний висновок з досліджених в курсовій роботі питань.
Рекомендований перелік літератури до теми № 1:

 1. Андрушко П. П. Законодавча техніка Кримінального кодексу України 2001 р. Нова політика. 2001. № 4. С. 6-9; № 5. С. 10-13.

 2. Баулін Ю. В. Деякі принципові новели Загальної частини Кримінального кодексу України та проблеми їх застосування. Правова держава: Щорічник наук. праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Вип. 13. 2002. С. 310-316.

 3. Борисов В. І., Пащенко О. О. Питання закону про кримінальну відповідальність. Питання боротьби із злочинністю. Вип. 2006. С. 3-22.

 4. Брайнин Я. М. Уголовный закон и его приминение. Москва: Юрид. лит, 1967.

 5. Воробей П. А. Коржанський М. Й., Щупаковський В. М. Завдання і дія кримінального закону. Київ: Ґенеза, 1997.

 6. Грищук В., Канцер В. Тлумачення і конкретизація кримінально-правової норми як форми реалізації судового угляду (розсуду). Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Серія юридична. 2000. Вип. 35. С. 417-423.

 7. Лихова С. Я. Актуальні проблеми співвідношення поняття «кримінальний закон» та інших джерел кримінального права (відповідно до проекту КК Україним). Законодавство України: проблеми та перспективи. Вип. 2. 2002. С. 22-26.

 8. Навроцький В. О. Принцип «подвійної кримінальності» та його врахування при кваліфікації злочинів, скоєних на території інших держав. Вісник Національного університету внутрішніх справ. 2000. Вип. 12. Ч. 2. С. 56-60.

 9. Огородник А. Оціночні поняття в структурі норм кримінального права. Право України. 2000. № 1. С. 103-108.

 10. Осипов П. П. Теоретические основы построения и применения уголовно-правовых санкций. Аксиологические аспекты. Изд-во Ленинградского ун-та, 1976.

 11. Попович В. П. Питання імплантації норм міжнародного гуманітарного права в чинне кримінальне законодавство України. Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 17. 2002. С. 382-386.

 12. Тацій В. Новий Кримінальний кодекс України. Право України. 2001. № 7. С. 3–9.

 13. Фріс П. Л. Питання вдосконалення кримінального законодавства України та сфери його застосування. Юстиніан. 2004. № 3. С. 19.


Нормативний матеріал

 1. Закон України «Про дію міжнародних договорів на території України» від 10.12.1991 р.

 2. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 р.


Тема № 2: Принципи дії закону про кримінальну відповідальність у часі, просторі, колу осіб
Орієнтовний план:

Вступ

 1. Поняття принципів права. Система принципів кримінального права України.

 2. Принципи дії закону про кримінальну відповідальність у часі.

 3. Принципи дії закону про кримінальну відповідальність у просторі.

 4. Принципи дії закону про кримінальну відповідальність по колу осіб.

 5. Вирішення питання про кримінальну відповідальність осіб, які підлягають кримінальній відповідальності за законодавством іноземної держави і перебувають на території України, та виконання вироків, винесених іноземними судами чи міжнародними судовими установами.

Висновки.
Методичні вказівки:

Перш ніж приступити до розгляду цієї теми рекомендується ознайомитись зі ст. ст. 57, 58 Конституції України та ст.ст. 4-5 КК України. Після вступу, в курсовій роботі слід перейти до розгляду першого питання, в якому необхідно розкрити поняття часу вчинення кримінального правопорушення. Треба виходити з того, що давня наукова суперечка з приводу того діяння чи наслідки мають вирішальне значення для з’ясування моменту вчинення кримінального правопорушення, була вирішена у чинному КК України на користь діяння (дії або бездіяльності). Слід звернути увагу на питання визначення часу вчинення триваючих, продовжуваних, та незакінчених кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, що вчинюються у співучасті.

У другому питанні слід з’ясувати, як кримінальний закон набирає чинності, що означає поняття «оприлюднення закону», яким чином воно здійснюється. Треба розкрити всі можливі строки набрання новим законом чинності. При розкритті цього питання слід звернути увагу на проблему кримінальної відповідальності осіб, які не знали і з об’єктивних умов не мали можливості знати про прийняття нового кримінального закону. Слід розглянути обставини внаслідок яких закон про кримінальну відповідальність втрачає чинність. Також, у даному питанні слід розглянути зворотню дію закону про кримінальну відповідальність у часі. Рекомендується розглянути випадки коли закон про кримінальну відповідальність має зворотну дію. Слід детально зупинитись на правилах, що дозволяють при порівнянні законів дійти висновку про більш м’який закон. Рекомендується висвітлити проблему «проміжного закону» висловити своє ставлення до неї.

У наступному питанні рекомендується дати поняття місця вчинення кримінального правопорушення, визначивши при цьому його значення для вирішення питання про дію кримінального закону в просторі. Необхідно розглянути випадки, в яких кримінальне правопорушення може вважатись вчиненим на території України. Слід вивчити і уважно проаналізувати ст. 6-8 КК України.

Далі пропонується дати визначення територіального принципу, закріпленого у ч. 1 ст. 6 КК України. Потім слід відповісти на запитання, що саме відноситься до території України. Для цього необхідно звернутися зокрема до Закону України від 4 листопада 1991 р. «Про державний кордон України». Крім цього необхідно розглянути коло осіб, виключених з-під юрисдикції судових властей України.

У цьому ж питанні пропонується висвітлити зміст принципу громадянства, звернувши увагу на категорії осіб, що підпадають під його дію.

Далі рекомендується розкрити зміст універсального принципу, який розглядає питання відповідальності іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно не проживають в України і які вчинили кримінального правопорушення за її межами. При цьому слід вивчити проблему застосування в Україні міжнародного законодавства про боротьбу зі злочинністю.

Реальний принцип також закріплений у ст. 8 КК України. Він полягає в тому, що іноземці або особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, які вчинили кримінальні правопорушення за її межами, підлягають в Україні відповідальності за цим Кодексом у випадках, передбачених міжнародними договорами або якщо вони вчинили передбачені цим Кодексом тяжкі або особливо тяжкі злочини проти прав і свобод громадян України або інтересів України. Необхідно провести його відмежування від універсального принципу.

Далі необхідно розкрити основні положення, закріплені у ст. 10 КК України.

Завершуючи роботу потрібно зробити загальний висновок.
Рекомендований перелік літератури до теми № 2:

 1. Андрушко П. П. Законодавча техніка Кримінального кодексу України 2001 р. Нова політика. 2001. № 4. С. 6-9; № 5. С. 10-13.

 2. Баулін Ю. В. Деякі принципові новели Загальної частини Кримінального кодексу України та проблеми їх застосування. Правова держава: Щорічник наук. праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Вип. 13. 2002. С. 310-316.

 3. Борисов В. І., Пащенко О. О. Питання закону про кримінальну відповідальність. Питання боротьби із злочинністю. Вип. 2006. С. 3-22.

 4. Бондаренко О. Застосування кримінальних законів у межах морських просторів. Актуальні проблеми держави і права. Одеса: Юрид. літ-ра. 2001. С. 25.

 5. Брайнин Я. М. Уголовный закон и его приминение. Москва: Юрид. лит, 1967.

 6. Василаш В. М. Втрата та зупинення чинності кримінального закону. Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Серія юридична. 1999. Вип. 34. С. 184-189.

 7. Гацелюк В. А. Реализация принципов уголовного права Украины: проблемы и перспективы. Луганск: РИО ЛАВД, 2003. 152 с.

 8. Карнаух Т. Дія кримінального закону в часі. Юридичний вісник України. 2001. № 44 (322), 3-9 листопада. С. 8.

 9. Коржанський М. Й. Про принципи уголовного права України. Право України. 1995. № 11. С. 69-72.

 10. Мальцев В. В. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной деятельности. Санкт Петербург: Юридический центр Пресс, 2004. 694 с.

 11. Филимонов В. Д. Принципы уголовного права. Москва: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002.


Нормативний матеріал

 1.   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

  скачати

© Усі права захищені
написати до нас