Ім'я файлу: 05. Систематичні огляди та мета-аналіз.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 282кб.
Дата: 25.03.2023
скачати
Пов'язані файли:
Дитяча література.docx

Методична вказівка
до практичного заняття
з дисципліни «Соціальна медицина, громадське здоров’я»
для здобувачів вищої освіти
другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 Охорона
здоров’я, спеціальності 222 Медицина
ТЕМА 5. СИСТЕМАТИЧНІ ОГЛЯДИ ТА МЕТА-АНАЛІЗ.
МЕТА. Засвоїти суть систематичних оглядів та мета-аналізу, як найвищого рівня піраміди доказовості. Оволодіти методикою мета-аналізу.
Професійна орієнтація здобувачів вищої освіти. Систематизований чи систематичний огляд є найвищого ґатунку за інформаційною цінністю науковим інформаційним документом. Йому немає рівних у технології підготовки, обсягу аналізу інформаційного матеріалу, в аналітичній технології обробки окремих науково-інформаційних джерел, професійної підготовки виконавців аналізу та застосування такого методичного підходу, коли фактографічні дані окремих наукових джерел піддаються мета-аналізу
(італ. meta ‒ «половина», що означає проміжне становище). Систематичні огляди присвячуються найрізноманітнішим проблемам медицини: профілактиці, діагностиці, алгоритмам прийняття клінічних рішень, ефективності лікарських засобів чи методів лікування і т.д.
ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ (ЗК)
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 4. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності.
ЗК 9. Здатність спілкуватись державною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватись іноземною мовою.
ЗК 10. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології.
ЗК 11. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ (ФК)
ФК 20. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення; обробки соціальної, економічної та медичної інформації.
ФК 21. Зрозуміло та аргументовано доносити знання та інформацію щодо проблем охорони здоров’я та дотичних питань до фахівців, населення та осіб, які навчаються.
ФК 23. Здатність розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проєкти у сфері охорони здоров’я.
ФК 25. Дотримуватись професійної та академічної доброчесності, нести відповідальність за достовірність отриманих наукових результатів.
ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ПРН)
ПРН 3. Мати спеціалізовані концептуальні знання, що є основою для проведення наукових досліджень, впровадження інноваційних методів діагностики та лікування у
сфері охорони здоров’я, критично осмислювати проблеми у сфері медицини та дотичних до неї міждисциплінарних проблем.
ПРН 20. Аналізувати епідеміологічний стан та проводити протиепідемічні заходи масової й індивідуальної, загальної та локальної профілактики інфекційних захворювань.
ПРН 21. Відшуковувати необхідну інформацію у професійній літературі та базах даних
інших джерелах, вміти її аналізувати, оцінювати та застосовувати відповідно до принципів доказової медицини.
ПРН 22. Застосовувати сучасні цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення, статистичні методи аналізу даних для розв’язання завдань галузі охорони здоров’я.
ПРН 27. Вільно спілкуватися державною та англійською мовою, як усно так і письмово для обговорення професійної діяльності, проведення наукових досліджень та участі в проєктах.
МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ
Робота 1. Зобразити у вигляді таблиці характерні ознаки систематичних та несистематичних оглядів літератури.
Робота 2. Розробити алгоритм проведення мета-аналізу.
Робота 3. Навести фактичні дані з розділу сімейної медицини для проведення:

Кумулятивного мета-аналізу (прагне завжди побудувати кумулятивну криву накопичення даних).

Проспективного мета-аналізу (спроба розробити мета-аналіз досліджень, що плануються).

Мета-аналізу індивідуальних даних (ґрунтується на аналізі окремих досліджень на окремих пацієнтах).
ОСНОВНІ ПИТАННЯ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ НА ЗАНЯТТІ
1.
Теорія та поняття систематичного огляду.
2.
Теорія та поняття мета-аналізу.
3.
Які висновки дозволяє зробити систематичний огляд?
4.
Мета-аналіз: поняття, мета, завдання, сфера використання.
5.
Бази даних систематизованих оглядів.
6.
Кокранівське співробітництво.
7.
Прикладне значення систематичних оглядів.
8.
Розробка технології мета-аналізу.
9.
Використання мета-аналізу для оцінки клінічної ефективності терапевтичних втручань.
ЗДОБУВАЧ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПОВИНЕН ЗНАТИ
1.
Теорію і поняття систематичних оглядів.
2.
Суть мета-аналізу.
3.
Прикладне значення систематичних оглядів.
4.
Різницю між оглядом літератури та систематичним оглядом.
5.
Основні характеристики систематичних оглядів.

6.
Основу систематичного огляду.
ЗДОБУВАЧ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПОВИНЕН ВМІТИ
1.
Зіставляти докази для систематичного огляду.
2.
Вибирати способи оцінки результатів для мета-аналізу.
3.
Розробляти технологію мета-аналізу.
4.
Використовувати мета-аналіз для оцінки клінічної ефективності терапевтичних втручань.
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ І НАУКОВИХ ВИДАНЬ
ОСНОВНІ
1.
Біостатистика : підручник / Грузєва Т. С., Лехан В. М., Огнєв В. А. та
ін.; за заг. ред. Грузєвої Т. С. Вінниця : Нова Книга, 2020. 384 с.
2.
Статистичний аналіз даних : навчальний посібник / Т. М. Паянок, Т. М.
Задорожня. Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2020.
312 с.
3.
Бондаренко Я.С. Посібник до вивчення дисципліни “Статистичний аналіз даних” / Я.С. Бондаренко, С.В. Кравченко. Д: Ліра, 2018. 40 с.
ДОДАТКОВІ
1.
Kaplan, Inc. Step 1. Lecture Notes. Kaplan Medical, 2018. 2567 p.
2.
Москаленко В. Ф. Методологія доказової медицини : підручник / В. Ф.
Москаленко, І. Є. Булах, О. Г. Пузанова. Київ : Медицина, 2014. 199 с.
3.
Щорічні статистичні довідники управління охорони здоров'я
Тернопільської області.
4.
Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. МОЗ
України, ДУ «УІСД МОЗ України». Київ, 2020. 516 с.
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
1. https://moodle.tdmu.edu.ua/
2. www.who.int
3. www.euro.who.int/ru/home
4. www.cebm.net
5. www.cochrane.org
6. www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed
7. www.cche.net
8. www.cdc.gov
9. www.phc.org.ua
10
http://medstat.gov.ua/ukr/news.html?id=203 11. www.bmj.com
12. www.evidence-basedmedicine.com
Методичну вказівку склала Ольга ЛИТВИНОВА

Обговорено та затверджено на засіданні кафедри від «20» червня 2022 р. протокол № 6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас