Ім'я файлу: Зелений дім.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 665кб.
Дата: 12.06.2020
скачати
Пов'язані файли:
реферат.docx
1 Технічні характеристики продукції, шляхи підвищення ефективнос
2 Характеристика сировини та джерел її постачання.docx
3 Технологічна схема виробництва.docx
5 Матеріальний баланс виробництва.docx
6. Технологічні, механічні, та теплотехнічні розрахунки.docx
7 Контроль виробництва.docx
10 Автоматичне регулювання виробництва.docx
11 Економіко – організаційні розрахунки.docx
12 Вимоги безпеки і охорони навколишнього середовища.docx
Вступ.docx
Перелік посилань.docx
Реферат.docx
Титульний аркуш.docx

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ
СІКОРСЬКОГО»
ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Подгурський Сергій Леонідович__________ «__»______20__р.
(підпис) магістрант кафедри __________________(група ХК-з91мп)
МЕТОДИ СТАЛОГО КЕРУВАННЯ
У РЕСУРСОВИДОБУВНІЙ ГАЛУЗІ
РЕФЕРАТ з дисципліни «Основи інженерії та технології сталого розвитку»
Перевірила : Джигерей І.М.
Оцінка: ________________
Дата: __________________
Підпис: ________________
КИЇВ 2020

АНОТАЦІЯ
В статті проаналізовані основні підходи до обґрунтування поняття
«зеленого будівництва». Виявлено, що на разі вченими досліджується та надається декілька термінів «зеленого будівництва», які с тотожними, однак найбільшого поширення отримало визначення «зеленого будівництва» надане
Національним Агентством сталого розвитку. Виокремлені головні завдання
«зеленого будівництва» та виокремлені вигоди і цілі, які переслідують різні суб`єкти господарювання при впроваджені «зеленого будівництва».
З`ясовано, що зелене будівництво втілюються в життя у вигляді «зелених будівель». Проаналізовані основні види «зеленого будівництва». Виокремлені головні переваги «зеленого будівництва» та ефекти які можна отримати при його впровадженні. Зроблений висновок, що будівництво «зелених будинків» передусім спрямоване на підвищення енергоефективності, покращення житлових умов через впровадження екологічних матеріалів до технологічного процесу їх побудови та на задоволення потреб суспільства взагалі.
ЗЕЛЕНЕ
ЖИТЛО,
ЗЕЛЕНЕ
БУДІВНИЦТВО,
ТЕХНОЛОГІЇ
БУДІВНИЦТВА, ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

ABSTRACT
Current paper analyzes main approaches to justification the concept of «green building». It is discovered that a few determinations of «green building» are investigated and offered, however most distribution got determination of «green building» submitted by National Agency of sustainable development. The main tasks, benefits and aims of «green building» that are pursued by different subjects of economy are identified. It is found out that green building is implemented in the form of green builds. The basic types of «green building» are analyzed. The main advantages of «green building» are distinguished and effects that can be gained through its introduction. It is concluded that building of «green houses» is foremost directed to increase in energy-efficiency and improvements of housing terms due to introduction of ecological materials in the technological process of their construction and to satisfaction of necessities of society as the whole.
GREEN
HOUSE,
GREEN
CONSTRUCTION,
CONSTRUCTION
TECHNOLOGIES, ENERGY SAVING TECHNOLOGIES

ЗМІСТ
ВСТУП .................................................................................................................. 5 1. ТЕОРІЯ ЗЕЛЕОГО БУДІВНИЦТВА ............................................................ 7 1.1 «Зелені» стандарти в будівництві ........................................................... 9 2. НАЙПОШИРЕНІШІ “ЗЕЛЕНІ” ТЕХНОЛОГІЇ .......................................... 11 2.1Енергозберігаючі технології ...................................................................... 11 2.2 Використання сонячної енергії ................................................................. 12 2.3 Збирання дощової води ............................................................................. 13 3. ПРИКЛАДИ ОРГВНІЗАЦІЇ ЗЕЛЕНОГО ЖИТЛА .................................... 15 3.1 Землянки XXI століття - тренд екологічного житла ............................... 15 3.2 Житловий хмарочос DK2 в Ханої ............................................................ 16 3.3 Японський еко-дім House in Bihoro .......................................................... 17 3.4 Літній будинок Forest Bath ....................................................................... 17 3.5 Будинок з контейнера – Poteet Architects ................................................. 18
ВИСНОВКИ ....................................................................................................... 19
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ .................................................................................... 21

ВСТУП
Сьогодні у ряді країн почав формуватися новий погляд на характер масового житла. Сучасні технології відкрили можливість побудови житла, яке з одного боку, забезпечувало б людині гідне життя, а з іншого, - кардинально знижувало б їх негативний вплив на навколишнє середовище. Стали з'являтися будинки нового типу, які назвали зеленими, або еко-будинки.
Екологічний будинок являє собою ефективний індивідуальний або блокований упорядкований будинок з ділянкою землі, який є максимально ресурсозберігаючий, маловідходний, здоровий і не агресивний по відношенню до природного середовища. Всіма цими якостями він володіє не тільки як окремо взятий, а й системно - з усіма комунальними та обслуговуючими його виробничими системами, що досягається застосуванням автономних або невеликих колективних інженерних систем життєзабезпечення та раціональної будівельною конструкцією будинку.
Найкращими будівельними матеріалами для еко-будинку є матеріали біогенного походження - дерево, солома та інші рослинні матеріали, необпалені ґрунтоблоки і т.д.
Зелений будинок - це обов'язково здоровий будинок, де зведено до мінімуму застосування хімічних та синтетичних препаратів і матеріалів. Тому внутрішня обробка приміщення і меблі не містить пластиків, синтетичних і багатокомпонентних матеріалів, які є джерелами шкідливих впливів всередині будинку. Багато інсектицидів та отрутохімікатів також з успіхом замінюються біопрепаратами та старовинними народними засобами.
Завдяки сучасній ресурсозберігальній техніці, яка знижує "тиск" на навколишні природні системи, екологічний будинок може гармонійно вписатися в ландшафт. Подібно живій істоті, він влітку запасає енергію, за рахунок якої існує в зимові місяці, і в нього, як і у рослин, є здатність використовувати сонячну енергію.
Залежність екологічного будинку від природного інфраструктури (сонце,
вітер тощо, які не можна відключити) забезпечує його стійкість до техногенних катаклізмів.
Зважаючи підвищеній технічній озброєності екологічний будинок надає сприятливі умови для заняття творчими видами діяльності. Тут людина може бути сам собі архітектором, дизайнером, будівельником, конструктором, фермером. Для дитини життя в такому будинку може стати, крім іншого, природним технічним і екологічним університетом.

1. ТЕОРІЯ ЗЕЛЕОГО БУДІВНИЦТВА
Сучасний стан та тенденції розвитку економіки свідчать про наявність важливих та складних проблем, зумовлених застарілістю житлового фонду.
Збільшення питань пов'язаних з високою енергозатратністю будівель та порушенням мікроклімату в середині спонукають вчених до пошуку заходів, які б ефективно могли б скоротити енергоспоживання та вирішити екологічні проблеми на різних рівнях. Наразі екологічні проблеми стоять в одному розрізі з економічними та мають загальний характер, розв'язання яких вимагає пошук нових інструментів Їх вирішення. Одним із таких є поняття «зелене будівництво», яке є досить актуальним в країнах Європи та знаходить застосування і в українських реаліях.
3a статистикою, приведеною Радою з Екологічного будівництва (RuGBC) нa сьогодні будівлі всього світу використовують близько 40 % усієї споживаної первинної енергії, 67 % усієї електрики, 40 % усієї сировини і 14% усіх запасів питної води, a також роблять 35 % усіх викидів вуглекислого газу
і майже 50 % усіх твердих побутових відходів[1]. у зв'язку з цим, на світовому рівні з'явилося поняття «зелене» будівництва або по-іншому екологічне, яке спрямоване на зниження рівня споживання енергетичних і матеріальних ресурсів, a так само на скорочення згубної дії будівельної діяльності на здоров'я людини і довкілля [2]. Для того, щоб більш детально дослідити поняття «зеленого» будівництва для початку проаналізуємо основні підходи його визначення (Табл. 1)
Таблиця 1 – Основні підходи до обґрунтування поняття “зелене будівництво”
Визначення поняття “зелене будівництво”
Джерело

Зелене” будівництво або по-іншому екологічне, яке спрямоване на зниження рівня споживання енергетичних і матеріальних ресурсів, а також на скорочення згубної дії будівельної діяльності на здоров’я людини і довкілля.
Акімова Т.А[3]

Зелене” будівництво – зведення і експлуатація будівель з меншим рівнем споживання енергії і матеріалів на всьому протязі життєвого циклу будинку.
Зубврева Г. I.,
Черникова М. Н.,
Рухмангулова Е. І.[4]


Зелене” будівництво – це практика будівництва і експлуатації будівель, метою якої є зниження рівня споживання енергетичних
і матеріальних ресурсів упродовж усього життєвого циклу будівлі, збереження або підвищення якості будівель і комфорту їх внутрішнього середовища
Національне
Агенство сталого розвитку[5]

Зелене” будівництво – це підхід до проектування облаштування та утримання споруд з метою скорочення негативного впливу на навколишнє середовище і підвищення благоустрою населення.
Інформаційне бюро. Зелені стандарти[6]

Зелене” будівництво – це практика будівництва та експлуатації будівель, метою якої є зниження рівня споживання енергетичних і матеріальних ресурсів при одночасному збереженні або підвищенні якості будівель і комфорту їх внутрішнього середовища.
Екологічна спільнота[7]

Зелене” будівництво
– комплексне знання, що структурується стандартами проектування і будівництва, рівень розвитку якого безпосередньо залежить від досягнень науки і технології, від активності промислових інженерів і від свідомості суспільством екологічних принципів.
Бенуж А.А.[8]

Зелене” будівництво – система заходів, спрямованих на збільшення ефективності використання природніх ресурсів з одночасним зменшенням негативного впливу будівель на навколишнє середовище та на життєдіяльність людини, протягом циклу будівництва та обслуговування будівель.
Проект Закону
України “Про додаткові заходи зниження негативного впливу офісних будівель на навколишнє середовище”[9]
Серед основних завдань «зеленого будівництва» можна виділити:

зниження сукупного негативного впливу будівельної діяльності на навколишнє середовище та здоров’я людей;

розробка нових технологій і створення сучасних промислових продуктів;

зниження енергоспоживання, а відповідно і навантаження на електромережі;

комплексне скорочення витрат на будівництво та утримання будинків.
Цей напрям дуже активно розвивається, по всьому світу будуються екологічні житлові будинки і навіть хмарочоси. Визначення «зелене будівництво» характеризує не просто якийсь певний тип будівель або використання при його зведенні певного набору архітектурних прийомів — це
поняття передбачає комплексну систему спеціально розроблених принципів, на основі яких здійснюється безпосередньо і будівництво і експлуатація будівлі.
Основні принципи «зеленого будівництва»:

Економія і енергоефективність — раціональне використання ресурсів землі, енергії, будматеріалів);

Комфорт — забезпечення належного рівня зручності для людей, які будуть проживати або працювати в цих будинках;

Екологічність — забезпечення мінімального рівня шкідливого впливу на навколишнє середовище та здоров’я людини.
Кожне «зелене будівництво» на протязі всього терміну експлуатації повинно залишатися екологічно безпечним та енергоефективних. Це стосується всіх етапів від проектування і будівництва до зносу.
Слід зазначити, незважаючи на те, що поняття «натуральне будівництво» прийнято відносити до «зеленого будівництва», в цілому «зелене будівництво» не ґрунтується на використанні лише 100% природних матеріалів. Навпаки, в цій галузі використовуються передові технологічні розробки, спрямовані на мінімізацію енергетичних витрат і скорочення шкідливих наслідків для природи.
1.1 «Зелені» стандарти в будівництві
Для того, щоб оцінити відповідність зводимих будівель основним принципам «зеленого будівництва» були розроблені спеціальні стандарти.
Повсюдна розробка і впровадження «зелених» стандартів у будівництві покликані стимулювати бізнес і розвиток економіки в цілому, стимулювати розробку інноваційних технологій, підвищити рівень якості життя суспільства, а також знизити негативний вплив на навколишнє середовище.
Перші «зелені» стандарти з’явилися в 1990 році, коли у Великобританії компанією BRE Global була введена система стандартизації BREEAM (BRE
Environmental Assessment Method). В даний час ця система оцінки екологічності будівель застосовується в багатьох країнах світу. Згідно з цим
стандартом кожна будівля оцінюється за 8 критеріями:
1. Управління.
2. Енергія.
3. Здоров’я і благополуччя.
4. Транспорт.
5. Сміття.
6. Матеріали.
7. Землекористування та екологія.
8. Забруднення.
Після цього спеціальна експертна комісія визначає загальний рейтинг. Для цього отримані бали по кожному критерію множиться на коефіцієнт, що відображає актуальність даного фактору для конкретного проекту. Отримана підсумкова сума з урахуванням всіх коефіцієнтів відображає рейтинг будівлі за наступною шкалою: Чудово, дуже Добре, Дуже добре, Добре і Задовільно.
Пізніше в 1998 році в США з’явилася інша рейтингова система для сертифікації «зелених будинків» — LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design). Для проходження сертифікації в цій системі будівля має відрізнятися максимальним використанням при його будівництві і експлуатації поновлюваних джерел енергії. Оцінка будівель по даному стандарту здійснюється за 6 критеріям.
1. Територія під забудову.
2. Енергія і атмосфера.
3. Матеріали і ресурси.
4. Якість повітря.
5. Інновації.
За кожним пунктом будівлі надаються певні бали, на підставі яких потім видається відповідний сертифікат: за 40 балів — зелений сертифікат, за 50 балів — срібний, за 60 балів — золотий, за 80 балів — платиновий.

2. НАЙПОШИРЕНІШІ “ЗЕЛЕНІ” ТЕХНОЛОГІЇ
2.1Енергозберігаючі технології
Один з основних принципів екологічного будівництва
— енергозбереження. Саме тому все більша увага приділяється розробці технологій, які б дозволили максимально знизити втрати енергії в процесі експлуатації будівель. Серед основних прийомів енергозбереження можна виділити:
Забезпечення ефективної теплоізоляції.
Останнім часом виробники утеплювачів і ізоляційних матеріалів пропонують безліч сучасних технологічних рішень, які краще утримують тепло всередині будівлі. Серед найбільш поширених і ефективних матеріалів, використовуваних в «зеленому будівництві», зазначимо наступні:

Пінополістирольні плити: дають можливість знизити витрати на будівництво, збільшити швидкість зведення стін будівлі, скоротити обсяг будівельного сміття, і, звичайно ж, забезпечує ефективну теплоізоляцію.

Органічна теплоізоляція: створюється на основі використання натуральних, екологічно чистих матеріалів (неавтоклавний пінобетон, перероблена деревина і відходи деревообробки
(древесноволокнистые або древесностружечные плити), камышит, соломит, фибролитовые плити, торф’яні плити та ін).

Інші теплоізоляційні матеріали, неорганічного походження: плити на основі скловолокна, плита з кам’яної вати, мінеральна вата та ін.
Зниження втрат тепла в вентиляційної системи шляхом установки рекуператорів.
Рекуператор — прилад, що забезпечує теплообмін між вхідними та вихідними потоками повітря. Він використовується для підтримки в приміщенні теплого і чистого повітря. Так, наприклад, в холодну пору року тепле повітря, що виходить з будівлі, обмінюється теплом з холодним
повітрям, що надходять з вулиці. Зворотний обмін відбувається в теплу пору року: тепле повітря з вулиці, потрапляючи в приміщення, охолоджується.
Отже, встановлення такої системи забезпечує в приміщенні теплообмін та постійний приплив свіжого повітря.
Забезпечення герметичності дверних і віконних прорізів.
Близько 25 % теплової енергії губиться в наших будинках через вікна і двері. Тому екодім, повинен мати якісні склопакети і двері, які забезпечують захист від втрат тепла в холодну пору року.
Сучасні енергозберігаючі вікна можуть бути декількох різновидів:

Склопакети, на внутрішню поверхню скла в яких наноситься особливе покриття, що знижує втрати тепла.

Склопакети, наповнені інертним газом, найчастіше це аргон.
Для зниження втрат повітря через дверні прорізи важливо правильно встановлювати двері без щілин і зазорів. Тоді тепло не буде йти з приміщення.
Скорочення витрат електроенергії за рахунок використання сучасних економних приладів.
Сучасна побутова техніка виробляється на основі енергозберігаючих технологій. Багато хто, напевно, виділи напис на холодильнику або пральній машині «клас енергоспоживання А», це означає, що такий прилад споживає електрики в кілька разів менше, ніж стандартні моделі.
Крім цього скорочення споживання електроенергії в такому будинку досягається за рахунок використання енергозберігаючих ламп, які споживають приблизно в 5 разів менше енергії, ніж звичайна лампа розжарювання.
За рахунок використання подібних технологій сучасний екодім економить майже чверть споживаного електрики.
2.2 Використання сонячної енергії
«Зелене будівництво» використовує не тільки передові енергозберігаючі технології, але й альтернативні джерела отримання електроенергії. Як відомо, сонце є величезним генератором, що виробляють колосальна кількість енергії.

Майже половину всього сонячного випромінювання складають теплові
(інфрачервоні) промені, саме на акумулюванні даного випромінювання і засновані всі сонячні батареї. Доступність цього виду енергії обумовлює його активне використання в будівництві «зелених» будинків.
Як правило, сонячні батареї встановлюють на дахах будівель, але останнім часом стали використовуватися і особливі фотоелектричні скла (Smart Energy
Glass). Такі стекла не тільки акумулюють сонячну енергію, але і відмінно зберігають тепло в приміщеннях взимку.
Можливість часткового або повного заміщення невідновлюваних енергоносіїв на сонячні батареї, які будуть забезпечувати харчування самих різних систем будівлі, дозволяє істотно заощадити і знизити шкідливий вплив на навколишнє середовище. Саме тому дана технологія знайшла своє застосування в «зеленому» будівництві.
2.3 Збирання дощової води
Одне з центральних місць у «зеленому» будівництві займають також технології ефективного та раціонального використання водних ресурсів.
Навіть у стандартах збору дощової води присвячений цілий розділ. Кожне
«зелене» будинок обов’язково має систему для збору та зберігання дощової води.
Існує кілька різновидів подібних систем, починаючи від простих, призначених для невеликих приватних будинків, і закінчуючи пристроями промислового масштабу.
Дощова вода зазвичай збирається з даху будівлі. Звичайно, така вода не може використовуватися, як питна, так як в процесі збору в неї можуть потрапити пил, бруд та інше сміття. Залежно від особливостей системи збору отримана дощова вода може використовуватися для різних цілей, найчастіше, вона застосовується для побутових потреб: поливу рослин, мийки автомобілів, змиву в туалетах і т.д.
Також подібна система може бути використана в якості автономного водопостачання у випадку несправностей в системі центрального
водопостачання або будь-яких збоїв при подачі води.
Системи збору дощової води відрізняються простотою установки і обслуговування, тому витрати на них, як правило, невеликі, а вигоди від використання очевидні

3. ПРИКЛАДИ ОРГВНІЗАЦІЇ ЗЕЛЕНОГО ЖИТЛА
3.1 Землянки XXI століття - тренд екологічного житла
Варіації на тему будівництва «будинків-землянок» отримують все більший розвиток і підтримку в усьому світі.
І вже чимало будівельних компаній пропонують подібний продукт на
європейському ринку. Наприклад, іспанська компанія «Biovivienda» займається будівництвом селищ, які цілком складаються з таких екологічних котеджів. Фахівці застосовують модульну систему високого опору, в якій використовується найстаріший з відомих термічних і акустичних ізоляторів - звичайна земля.
Така система здатна підтримувати в будинку стабільну температуру на рівні
18 градусів поза всякою залежністю від пори року. Це дозволяє створювати постійний мікроклімат без використання систем опалення та охолодження.
Вже здано один такий проект на середземноморському узбережжі в Валенсії.
А роботи архітектурної студії Patkau Architects (Ванкувер, Британська
Колумбія) лягли в основу проекту, реалізація якого почнеться в окрузі Файет
(штат Пенсільванія, США) після повного затвердження проектної документації та збору коштів, необхідних для будівництва. Будинки, побудовані за цим проектом, гармонійно вписуються в ландшафт заповідної зони Bear Run в західній Пенсільванії.
Європейське архітектурне бюро SeArch у співавторстві з дизайнером
Крістіаном Мюллером втілило в життя проект вишуканого, демократичного та екологічно нешкідливого житла. Ця «землянка» вирита і облаштована у
Швейцарії - в містечку Вальс, в оточенні швейцарських Альп і зелених лугів.
Будинок абсолютно не помітний з боку, його можна побачити тільки зверху.
Землянка включає в себе весь набір приміщень, які є в будь-якому типовому будинку: кухня, їдальня, вітальня, спальня, кімната для гостей, зал з домашнім кінотеатром, кілька санвузлів і навіть внутрішній дворик.
Британський художник Марк Меєр (Mark Merer) адаптував розроблений в

США компанією Landhouse "земляний вігвам" під художню студію і побудував на півночі Англії (у Сомерсеті) будинок, в якому живе зі своєю дружиною.
Років сто тому деякі американці штату Юта жили в будинках, зроблених на основі виритої в землі ями. Такі житла називаються Pithouse. За часів Великої депресії тут почали будувати схожі будинки, їх назвали Hopehouse - Будинок надії. Вони складалися з одного даху та підвального фундаменту. Люди, які будували їх, сподівалися, що коли будуть гроші, вони добудують іншу частину будинку. Але не у всіх ці гроші з'явилися, і досить багато таких будинків стоїть до цього дня.
3.2 Житловий хмарочос DK2 в Ханої
DK2 – проект житлового висотного будинку з апартаментами класу «люкс»
і бездоганним сервісом, яке буде побудовано в Ханої, на березі Західного озера. Проект хмарочоса розробило архітектурне бюро ICE Architects. Крім квартир з повним сервісним обслуговуванням в будівлі розміститься закритий
Рис. 1 – Землянка в англійському стилі
клуб, а ще частина площ призначена для комерційного використання. Висотка складається з двох веж з незалежною інфраструктурою, а сполучною ланкою між ними служить горизонтальний блок у верхній частині, де і розташовуються служби клубу.
Найбільш помітною його особливістю стануть підвісні сади, що створюють персональні зелені зони в кожному блоці апартаментів і особливу атмосферу гармонії з природою і усамітнення. Це оригінальна інтерпретація широко поширеного в Ханої принципу будівництва, коли багатоповерхові будівлі оформляються внутрішніми двориками, балконами або сходовими прольотами з зеленими острівцями, які покращують природну вентиляцію квартир і дають порятунок від прямих променів палючого сонця. Як правило, зовнішні зелені зони знаходять своє продовження і всередині квартири.
Таким чином, вежі житлового комплексу ідеально пристосовуються до тропічного клімату В’єтнаму, забезпечуючи наскрізну вентиляцію та природне затінення як фасаду, так і внутрішніх покоїв будинку. Вентильовані фасади служать кліматичним буфером, так само як і зелені насадження, природним чином підтримуючи найбільш комфортну температуру в апартаментах.[6]
3.3 Японський еко-дім House in Bihoro
Бюро Hiroshi Horio Architects з Саппоро розробило на замовлення міністерства навколишнього середовища проект екологічного житла XXI століття, згодом зведеного в якості демонстраційного зразка недалеко від японського міста Біхоро. Двоповерховий будинок спроектований так, що його можна легко змінювати, пристосовуючи до потреб нових членів сім’ї та наступних поколінь.[6]
3.4 Літній будинок Forest Bath
Літній будинок, зведений за проектом студії Kyoko Ikuta Architecture
Laboratory поблизу Нагано.
Кімнати, розташовані в крилах будинку, істотно темніші, ніж кімната відпочинку. Це тому, що вони освітлюються непрямим світлом, який
надходить з вітальні. Стрічкові вікна розташовані тут настільки низько, що знаходяться врівень з травою на вулиці, таким чином, ландшафт проникає в
інтер’єр буквально з порога.[6]
3.5 Будинок з контейнера – Poteet Architects
Будинок був зроблений з вантажного контейнера в ході програми з переробки та вторинного використання ресурсів. Авторство цього проекту належить архітектурної фірмі Poteet Architects.
Останнім часом з’явилося досить багато будинків, в яких застосовуються вантажоперевізні контейнери або їх елементи, а ще більше будинків, побудованих з цих самих контейнерів.[6]
Рис. 2 - Будинок з контейнера – Poteet Architects

ВИСНОВКИ
Переваги застосування «зелених» технологій в будівництві можна розділити на дві великі групи: економічні і соціальні.
Економічні. На практиці доведено, що будівництво «зелених будинків» економічно обґрунтоване і більш вигідно порівняно з будівництвом звичайних будинків. Будинки, побудовані із застосуванням передових екотехнологій, мають наступні переваги:

енергоспоживання нижче на 25%;

споживання води нижче на 30%; завдяки більш високій якості застосовуваних засобів управління і контролю, а також за рахунок оптимізації роботи всіх систем витрати на обслуговування будівлі помітно скорочуються; як правило, кількість відмов від оренди та придбання житла в таких будинках набагато нижче, отже, знижуються ризики і витрати власників будівлі; екологічні будівлі сприяють збереженню здоров’я знаходяться в них людей, що важливо для роботодавців, так як дозволяє скоротити витрати на медичне обслуговування персоналу;
«зелені будинки» останнім часом привертає все більше уваги громадськості, а це додаткова реклама і можливість швидше окупити витрати на будівництво; такі будівлі — це інструмент раціональної економіки, вони є об’єктом
інтересу багатьох західних інвесторів, тому будівництво подібних об’єктів може стати відмінним проектом для залучення великих інвестицій; основні принципи будівництва екобудинків відповідають, а в деяких питаннях навіть випереджають сучасні екологічні стандарти. Отже, навіть при посилення норм такі будинки не доведеться серйозно модернізувати і здійснювати додаткові витрати.
Соціальні. Крім економічних вигод, «зелені будинки» мають цілий ряд
соціальних переваг, які дуже важливі для збереження здоров’я людей і мінімізації шкідливого впливу на природу.
Переваги будівництва «зелених» будинків для здоров’я людей і навколишнього середовища:

скорочення кількості забруднень, отруйних речовин і сміття, які потрапляють у воду, повітря і грунту в процесі будівництва та експлуатації будівлі;

скорочення викидів в атмосферу парникових газів;

створення в приміщеннях оптимальних умов за якістю повітря, а також акустичним і тепловим параметрам;

зниження шкідливих впливів на здоров’я людей, що знаходяться в таких будівлях;

збереження природних ресурсів за рахунок активного використання поновлюваних джерел енергії.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Комкова A.B., Сидорова H.B., Оськина Я.С. Маркетинговый анализ экодомостроения в России // В сборнике «Актуальные проблемы науки, экономики и образования ХХІ века». - 2012 - с. 315-318. — URL: http://bgsciеncе.ru/lib/10893/
2. Совет по экологическому строительству [Електр. ресурс] - Режим доступу: http://www.rugbe.org
3. Акимова Т.А. Экология/ Т.А. Акимова, B.B. Хаскин. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА. 2001. – 231 с
4. Зубарева Г. И., Черникова М. Н., Рахмангулова Э. И. Принципы
«зеленого строительства» // Научно-методический электронный журнал
«Концепт». — 2015. — Т. 13. — C. 2671-2675. — URL: http://c- konccpt.ru./20l5/85535.htm
5. Національне агенство стійкого розвитку [Електр ресурс] — Режим доступу: http://www.green-agency.ru
6. Інформаційне бюро. Зелені стандарти. [Електр ресурс] — Режим доступу: http://www.greenstand.ru/publ/viev/3.html
7. Екологічної спільноти [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ccorussia.info/ru/ecopedia/grccn_building_rcviwparagraph_l959 8. Бенуж А.А.` Оценка совокупной стоимости жизненного цикла здания с учетом энергоеффективноети и экологической безопасности //
Промышленное и гражданское строительство. 2014. № 10. С. 43—46.

9. Проект Закону про енергетичну ефективність житлових та громадських будівель [Електронний ресурс]: № 7515 від 24.12.2010 // Офіційний вебпортал
Верховної
Ради
України: http//scarch.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF5SR00A.html

скачати

© Усі права захищені
написати до нас