1   2   3   4
Ім'я файлу: курсова.doc
Розширення: doc
Розмір: 994кб.
Дата: 23.04.2020
скачати
Пов'язані файли:
нім.docx
РЕФЕРАТ.docx

Рівняння вищих степенів.

1.1 Теорема Безу та її наслідки.

Для вивчення рівнянь вищих степенів першорядне значення має така теорема: остача від ділення многочлена відносно x на двочлен x– а дорівнює значенню цього многочлена при x, що дорівнює а.

Можна сформулювати цю теорему коротше: остача від ділення многочлена f(x) на x– а дорівнює f(a).

Приклад 1. Знайти остачу від ділення многочлена 4x3 – 3x2  + x – 5 на

х – 2.

Тут  а= 2. Підставивши в даний многочлен замість х число 2, одержимо відповідь:

4 × 23 – 3 × 22 + 2 – 5 = 17.

Перевірка.

4x3 – 3x2  + x – 5

    4x3 – 8x2

      х  -  2

 

2 + 5х + 11

 

            5x2 + x

           5x2 -  10x

 

 

     11x – 5

     11 x - 22

 

 

 

 

 

 

Приклад  2.  Знайти остачу від ділення многочлена  x15 + 3 на х + 1.                      

х + 1 = х – (- 1),  отже, в даному випадку а=  - 1. Підставивши замість х число -1 в даний многочлен, одержимо: (-1)15 + 3 = 2.

З теореми Безу випливають висновки:

1.    Для того щоб многочлен  f(x) ділиться на х – а, необхідно і достатньо, щоб f( - a) = 0.

2.    Для того щоб многочлен  f(а) ділиться на х + а, необхідно і достатньо, щоб f( - a) = 0.

Зокрема, многочлен

Хп – ап ділиться на х – а при всіх натуральних п,

Хп – ап ділиться на х + а при всіх парних п,

Хп + ап ділиться на х + а при всіх непарних п,

Хп – ап не ділиться на х + а при всіх непарних п,

Хп + ап не ділиться на х + а при всіх непарних  п,

Хп + ап не ділиться на х – а при всіх натуральних п.

Але є випадки, коли сума однакових степенів двох чисел ділиться на різницю цих чисел. Наприклад,  9п + 3п ділиться на 9 – 3 при всіх натуральних п. Слід розрізняти також подільність многочленів і подільність чисел – числових значень цих многочленів.

Приклад 3. При  яких значення а многочлен 2 – 6 + а ділиться без остачі на  х + 3?

Щоб ділення виконувалося без остачі, необхідно і достатньо, щоб при        х = - 3 значення даного многочлена дорівнювало нулю, тобто 4 (-3)2 – 6 (-3) + +а = 0 або 18 + а = 0, звідки а = -18.

Приклад 4. при яких значеннях т і п многочлен  тх3 + пх3 – 73х + 102 ділиться на  х2 – 5х + 6?

Розв’язання.  х2- 5 х + 6 = ( х – 2 )( х – 3 ). Щоб даний многочлен ділився і на х – 2 і на х – 3,  його значення при  х = 2 та х = 3 повинні дорівнювати нулю. В результаті одержимо систему розв’язуючи її маємо:  т =2, п=7.

Відповідь. При  т =2 і п=7.

 

 

 

1.2 Рівняння вищих степенів та їх властивості.

Рівнянням вищого степеня називають кожне алгебраїчне рівняння степеня вищого за другий, тобто рівняння вигляду

а0хп + а1хп-1 + … + ап-1х + ап = 0.

    Найважливіші властивості цих рівнянь.

1. Будь-яке алгебраїчне рівняння п-го степеня в множині дійсних та комплексних чисел має п коренів, серед яких можуть бути і такі, що дорівнюють один одному.

2. Якщо многочлен  f(x) = a0xп + а1хп-1 + … + ап-1х + ап  має корінь х1, то він ділиться на х – х1, тобто f(x) = ( х – х1 ) Q(x). Це висновок з теореми Безу.

3. Будь-який многочлен  п-го степеня в множині дійсних та комплексних чисел може бути  представлений, і притому єдиним способом, у вигляді добутку  двочленів першого степеня:

f(x)=A(x – x1)т (x – x2)р … (x – xп)r,

де  х1 , х2 , . . . , хпкорені даного рівняння, а т + р + … + r = п.

        4.Якщо рівняння з дійсними коефіцієнтами має уявний корінь а + bі, то воно має і спряжений з ним корінь а -  bі. Якщо ж не рівняння непарного степеня, то воно повинно мати хоча б один дійсний корінь.

5.Будь-яке рівняння з дійсними коефіцієнтами має парне число уявних коренів, попарно спряжених.

6.Для квадратного рівняння ax2 + bx + c = 0 справедливі формули Вієта:

х1 + х2 = -  ;

х1 × х2 =  .

де  х1 і х2 – корені рівняння.

Взагалі для рівняння п-го степеня

а0хп + а1хп-1 + а2хп-2 + … + ап-1х + ап = 0

маємо                                       х1 + х2 + … + хп = -   ,

х1 х2 … х2 = ( -1)п

7.Для того щоб нескоротний дріб   був коренем рівняння в цілими коефіцієнтами

а0хп + а1хп-1 + … + ап-1х + ап = 0,

необхідно, щоб p було дільником вільного  члена ап , а q – дільником коефіцієнта а0.

8.Якщо всі коефіцієнти рівняння цілі і коефіцієнти при хп дорівнює 1, то раціональними коренями можуть бути тільки цілі числа.

9.Цілі корені рівняння з цілими коефіцієнтами є дільниками вільного члена.

У деяких випадках, використовуючи дані властивості, можна легко розв’язати рівняння вищих степенів з цілими коефіцієнтами.

Приклад. Розв’язати рівняння х3 – 6х2 + 11х – 6 = 0.

Оскільки рівняння має цілі коефіцієнти і коефіцієнт при х3 дорівнює одиниці , то цілими коренями можуть бути тільки дільники вільного члена, тобто 1; 2; 3; -1; -2; -3; 6; -6.

Перевіримо, чи не є 1 коренем даного рівняння:

f(1) = 13 – 6 × 12 + 11 × 1 – 6 = 0.

Отже,  на основі теореми Безу,  ліва частина рівняння має дільник х – 1.

Можна або безпосередньо поділити ліву частину на х – 1, або елементарним способом подати її у вигляді добутку:

х3 – х2 – 5х2 + 5х + 6х – 6 = х2 ( х – 1 ) – 5х ( х – 1 ) + 6 ( х – 1 ) = ( х – 1 ) ×   ×  ( х2 – 5х + 6 ).

Квадратичний тричлен легко розкладається на множники, отже, дане рівняння рівносильне такому

( х – 1 ) ( х – 2 ) ( х – 3 ) = 0.

Звідси одержуємо, що корені даного рівняння будуть 1; 2; 3.

Деякі алгебраїчні рівняння вищих степенів можна розв’язати, звівши їх до квадратного.

Рівняння, ліва частина яких розкладається на множники, а права є нулем.

Буває, що можна розкласти ліву частину рівняння на множники, з яких кожний не вище від другого степеня. Тоді прирівнюємо до нуля кожний многочлен зокрема і розв’язуємо одержані рівняння. Знайдені корені будуть коренями вихідного рівняння.

Приклад. Розв’язати рівняння х3 + 3х2 – 10х = 0.

Ліва частина легко розкладається на множники х і х2 + 3х – 10 і, отже, досить розв’язати два рівняння

х = 0   і    х2 + 3х – 10 = 0,

з яких знаходимо три розв’язки:

х1 = 0;   х2 = 2;   х3 = - 5.

Ефективність розв’язання рівнянь таким способом залежить від уміння розкласти ліву частину рівняння на множники.

Приклади. Розв’язати рівняння

А.  х3 + 6 = 7х.

Б.  х3 + ( b2 – a2 ) x + ab2 = 0.

В.  х4 + 2х3 – 13х2 – 14х + 24 = 0.

Розв’язання.

А.

х3 – 7х + 6 = 0;  х3 – х – 6х + 6 = 0; (х3 – х) – (6х – 6) = 0;

х (х2 – 1) – 6 (х -1) = 0;  (х – 1) (х2 + х – 6) = 0.

Тоді        х – 1 = 0 і х2 + х – 6 = 0.

Отже,      х1 = 1;    х2 = 2;   х3 = - 3.

Б.

х3 + b2x – a2x + ab2 = 0;  (x3 – a2x) + (b2x + ab2) = 0;

х (х2а2) + b2 (x + a) = 0;   x (x – a) (x + a) + b2 (x + a) = 0;

(x + a) [ x (x – a) + b2 ] = 0;

(x+ a) (x2ax + b2) = 0.

Тоді            х + а = 0  і  х2 – ах + b2 = 0.

Отже,

х1 = - а;  х2,3 =        (якщо а2 > 4b2).

1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас