Ім'я файлу: МРЗД.docx
Розширення: docx
Розмір: 23кб.
Дата: 17.02.2022
скачати

Методи доведення

1. Методи доведення. Методика навчання учнів доведенню теорем

План лекції

Вступ

1. Аксіоми і теореми.

2. Аналітичний метод доведення.

3. Синтетичний метод доведення.

4. Аналітико-синтетичний метод доведення.

5. Метод доведення від супротивного.

6. Векторний метод.

Вступ

Вивчення теорем і їх доведень в курсах геометрії і алгебри починається із 7 класу і посідає значне місце в навчальному матеріалі. Наприклад, лише в курсі геометрії 7 класу паралельні підручники містять по 18 теорем. Крім того, в них передбачено значну кількість задач на доведення, які в традиційних підручниках геометрії, наприклад у підручнику А. П. Кисельова, відігравали роль теорем. Учні виконують доведення як складову частину розв'язування задач на побудову. Теореми та їх доведення розвивають логіку мислення учнів, просторові уявлення та уяву, вчать методам доведення, сприяють усвідомленню аксіоматичної побудови математики. Доведення дають змогу учням засвоїти евристичні прийоми розумової діяльності, формують позитивні якості особистості, зокрема обґрунтованість суджень, стислість, чіткість висловлення думки. Які ж вимоги програми до математичної підготовки учнів, що стосуються теорем і доведення їх? На рівні обов'язкового мінімуму програма вимагає від учнів розв'язувати типові задачі на обчислення, доведення і побудову, проводити при цьому доказові міркування, спираючись на теоретичні факти (аксіоми, теореми, означення). Для виконання цих вимог учні повинні знати формулювання аксіом і основних теорем: ознаки рівності и подібності трикутників, ознаки паралельності прямих, теорему Піфагора, ознаки паралельності і перпендикулярності прямих і площин у просторі, властивості функції, ознаки монотонності, екстремуму, теореми про похідні, властивості первісної та ін. Чи повинні учні знати всі доведення теорем? Під час вивчення певної теми на рівні обов'язкових результатів навчання учні повинні знати формулювання теореми, основні етапи доведення, найважливіші обґрунтування і найпростіші застосування теореми; на достатньому і високому рівнях вміти доводити і застосовувати теорему в складніших випадках.

2. Теорему не можна вважати засвоєною, якщо учні не вміють застосовувати її до розв'язування типових задач. У реальній шкільній практиці вчителі реалізують ці вимоги по-різному. Основними недоліками у вивченні теорем та їх доведень є формалізм у знаннях і вміннях учнів. Частина з них сумлінно виучує доведення теорем за підручником, але не може відтворити їх на зміненому положенні рисунка, з іншими буквеними позначеннями і, що найголовніше, часто не вміє застосовувати теорему в конкретних ситуаціях, посилається на теорему, замість того щоб посилатися на обернену їй, не вміє самостійно знаходити доведення теореми навіть у найпростіших випадках. Основною причиною формалізму в навчанні теорем та їх доведень є те, що в підручниках доведення теорем звичайно викладено синтетичним методом, і учням залишається лише вивчити готове доведення. На уроці ж часто не організовується аналітико-синтетична діяльність учнів, спрямована на пошук доведення, учні не озброюються правилами- орієнтирами. методів доведень, прийомами розумової діяльності, що застосовуються в процесі пошуку доведень. Аксіоми і теореми. Види теорем. Необхідні і достатні умови. У математиці доводиться мати справу з висловленнями (або твердженнями), які доводяться (теореми, задачі на доведення), і такими, що їх домовляються приймати без доведення (аксіоми). Введення аксіом, як і первісних (не означуваних) понять, пов'язане з дедуктивним характером побудови математики. Справді, доведення будь-якого твердження Т складається з тверджень, істинність яких обг'рунтовується раніше доведеними істинними твердженнями Т. Оскільки низка раніше доведених тверджень не може бути нескінченною, виникає потреба в аксіомах, що в перекладі з грецької мови означає «повага», «авторитет». На основі аксіом, доведених раніше тверджень і означень доводять нові твердження (теореми, задачі на доведення). У шкільному курсі математики учні ознайомлюються з такими основними методами доведень: синтетичним, аналітичним, аналітико- синтетичним (його інколи називають методом руху з двох кінців), методом доведення від супротивного, повної індукції, математичної індукції, методами геометричних перетворень (центральна симетрія, осьова симетрія, поворот, паралельне перенесення, гомотетія і подібність), алгебраїчним методом, окремими випадками якого є векторний і координатний. У сучасному шкільному курсі застосовано також методи математичного аналізу: метод границь, методи диференціального та інтегрального числення.

3. Розглянемо основні методи доведень. Аналітичний метод. До математики і методики її навчання історично увійшли два види аналітичних міркувань. Перший з них разом із синтетичним описав Евклід у своїх «Началах», хоча вони були відомі ще раніше Платону (428-348 до н. е.) І Аристотелю (384-322 до н. е.). Другий вид ввів Папп (ІІІ ст.). Суть аналізу Евкліда можна пояснити на прикладі доведення нерівності Приклад. Довести нерівність: Міркуватимемо так. 1. Припустимо, що дана нерівність - правильна. 2. Виведемо з неї наслідки, а саме: помножимо обидві частини на ( за умовою). Дістанемо 3. Перенесемо 2a2 в ліву частину останньої нерівності. Дістанемо . 4. Запишемо ліву частину одержаної нерівності у вигляді квадрата двочлена: . Остання нерівність правильна за будь-якого а. Отже, міркування тут проводились від того, що треба довести. При цьому з припущення правильності того, що треба довести (основа), виводились наслідки, ям привели до очевидної правильної нерівності (наслідку). Такі аналітичні міркування і називають аналізом Евкліда. Проте цей аналіз не можна вважати доведенням, хоч ми й довели очевидну правильну нерівність, оскільки правильність наслідку ще не гарантує правильності основи. Справді, з хибної основи правильними міркуваннями можна дійти правильного наслідку. Наприклад, -а = а, де a=0- хибне твердження. Якщо піднести обидві частини цієї неправильної рівності до квадрата, дістанемо правильну рівність . Перехід від істинності наслідку до істинності основи можливий тільки тоді, коли основа і наслідок - правильні взаємно обернені судження. Саме з цієї причини аналіз Евкліда не можна вважати доведенням, і тому його називають інколи «недосконалим аналізом». Синтетичний метод. Часто аналіз Евкліда допомагає знайти синтетичний метод доведення. У синтетичному методі доведення міркування проводиться від умови або від уже

4. відомого твердження до доводжуваного. Якщо умову доводжуваного твердження (або відоме твердження) позначити буквою А, а висновок буквою В, то схема аналітичного методу матиме вигляд: A A1 2 n . Доведення нерівності синтетичним методом виглядатиме так. Нехай а ≠ 0. Відомо, що . 2. Запишемо ліву частину цієї нерівності у вигляді тричлена 3. Розділимо обидві частини останньої нерівності на a2 ≠0. Дістанемо 4. Перенесемо число -2 у праву частину нерівності, дістанемо , що і треба було довести. Недоліком синтетичного методу доведення в розглянутому прикладі є неможливість (коли не проведено аналізу Евкліда) здогадатися, що треба починати саме з нерівності У геометричних доведеннях синтетичним методом важко здогадатися про додаткову побудову, яку часто в процесі доведення треба виконати. Правило-ориєнтир пошуку доведення синтетичним методом за допомогою аналізу Евкліда можна задати так. 1. Припустити, що висновок (вимога) теореми (задачі на доведення) правильний. 2. Вивести з цього припущення всі можливі наслідки. 3. Переконатися, що одержаний висновок-наслідок є або очевидною, або встановленою раніше істиною. 4. Взявши одержаний істинний висновок за вихідне твердження, провести міркування у зворотному напрямку і перейти, якщо це можливо, до висновку про правильність доводжуваного твердження. Синтетичний метод разом з аналізом Евкліда особливо зручно використовувати в разі доведення нерівностей.

5. Аналіз Паппа, на відміну від аналізу Евкліда, відповідає всім вимогам доведення, і тому його називають «досконалим аналізом», або аналітичним методом доведення. Папп так характеризує аналітичний метод доведення: в аналізі шукане вважається знайденим, і визначаємо, звідки воно одержалось би, і далі), що передувало б цьому останньому, поки не дійдемо до чого-небудь відомого - того, що могло б стати вихідним пунктом (В. П. Шереметевский Очерки по истории математики,- М., 1940). Логічною основою аналітичного методу, як і синтетичного, є аксіома: з правильного твердження завжди випливає правильний наслідок. Схема міркувань буде при цьому такою: В <— Аn <— ... < А2 <— < А1 <А. Відмінність аналізу Евкліда від аналітичного методу доведення (аналізу Паппа) полягає також у тому, що в аналізі Евкліда з припущення правильності доводжуваного виводяться необхідні умови (наслідки), а в аналітичному методі добираються достатні умови для виконання висновку доводжуваного твердження. У шкільній практиці вчителі і деякі автори методичних посібників часто доводять твердження аналітичним методом, а після цього виконують обернений шлях міркувань, тобто доводять твердження синтетичним методом, хоч у ньому немає потреби. При цьому таке доведення безпідставно називають аналітико-синтетичним методом. Аналітико-синтетичний метод. Цей метод полягає в тому, що пошук доведення починають аналітичним методом, але міркування не доводять до кінця, а, спиняючись на певному кроці, починають міркувати у зворотному напрямку, тобто з розгортання умови. Отже, далі доведення виконують синтетичним методом. Наведемо приклад розв'язування задачі на доведення цим методом. Задача. Довести, що у чотирикутника, описаного навколо кола, суми довжин протилежних сторін рівні (рис. 5.2). Доведення. Щоб довести, що АВ + СD = ВС + АD, досить довести, що АМ + ВМ+СК + DК = DL + AL + + ВN+СN, де М, N, К, L- точки дотиків кола і чотирикутника.

6. Розгорнемо умову теореми. За властивістю дотичних, проведених з однієї точки до кола, АМ=АL, ВМ = ВN, СК =CN, DK=DL Додавши ці рівності почленно, дістанемо АМ + ВМ + СК + DК = АL + ВN+ СN + DL, що s треба було довести. У наведеному доведенні міркування проводились послідовно: то від висновку теореми, то від умови. Рух з протилежних кінців в загальному випадку проводиться доти, доки міркування не зустрінуться на спільному твердженні або на суперечливих висновках. Цей метод особливо зручний тоді, коли перетворення лише умови чи лише висновку теореми (задачі) не приводить до мети. Метод доведення від супротивного. Цей метод вводиться вже в 7 класі на початку навчання курсу планіметрії. Його логічною основою є закон виключення третього: з двох супротивних тверджень одне завжди правильне, друге - неправильне, а третього бути не може. Завдяки цьому закону замість доведення певного твердження під час використання методу доведення від супротивного доводять, що супротивне йому твердження — неправильне, і на цій підставі роблять висновок, що правильне доводжуване. твердження. При цьому стосовно супротивного твердження проводять аналіз Евкліда, з нього виводять наслідки. Після розгляду конкретних двох прикладів доведень методом від супротивного учні колективно можуть сформулювати його правило-орієнтир. Досвід показує, що правило-орієнтир методу доведення від супротивного корисно оформити у вигляді таблиці і вивішувати її кожного разу під час наступного вивчення курсу, коли доводиться використовувати цей метод. Варто рекомендувати учням письмово оформляти доведення методом від супротивного у вигляді трьох кроків відповідно до наведеного правила- орієнтира; усні доведення теж будувати за цією схемою. Після введення методу доцільно дати зразок такого оформлення. Метод математичної індукції. Це метод, логічною основою якого є принцип математичної індукції, взятий в шкільному курсі за аксіому. Правило-орієнтир доведення методом математичної індукції складається з трьох кроків. 1 . Перевірити правильність твердження для n = 1 або n = n0. 2. Припустити, що твердження правильне при n = k, де к ≥ n0, і довести, користуючись цим припущенням, що твердження правильне при n = k +1, тобто для наступного значення п.

7. 3. Зробити висновок, що на підставі принципу математичної індукції твердження правильне для будь-якого натурального n, де n ≥ n0. Відомо, що будь-яке доведення - це дедуктивне міркування. Метод математичної індукції не є винятком, хоч історично в його назві є термін «індукція». Справді, на першому кроці в цьому методі виконується індуктивне міркування, але завдяки посиланню на загальне, раніше відоме твердження - принцип математичної індукції (аксіому) в третьому кроці, в цілому міркування, які проводяться в методі математичної індукції, дедуктивні. Векторний метод. Векторний метод доведення геометричних тверджень полягає в тому, що їхні умови і вимоги перекладають на мову векторів. Одержані векторні рівності приводять до потрібного вигляду на основі властивостей операцій над векторами, а потім перекладають одержаний результат у зворотному напрямку - на мову геометрії.

Питання для самоконтролю:

1. Охарактеризувати аналітичний метод доведення.

2. Охарактеризувати синтетичний метод доведення.

3. Довести теорему аналітико-синтетичним методом.

4. Довести теорему методом від супротивного.


5. Що називають аналізом Евкліда?

Інтернет-джерела: 1. http://lib.mdpu.org.ua/e-book/ernestbook/index.htm

2. http://do.gendocs.ru/docs/index-187093.html?page=7

3. ttp://librar.org.ua/sections_load.php?s=math_mechanics&id=464&start=2
скачати

© Усі права захищені
написати до нас