Ім'я файлу: Методи дослідження особистості (3).doc
Розширення: doc
Розмір: 47кб.
Дата: 23.06.2022
скачати
Пов'язані файли:
Свідомість і самосвідомість.docx

Методи дослідження особистості.

План
1. Психологічні методи дослідження особистості
2. Соціологічні методи дослідження особистості
3. Громадська мисль як соціологічний метод дослідження.

1.Псіхологіческіе методи дослідження особистості.
Вивчення особистості не може розвиватися, якщо не буде поповнюватися новими і новими фактами.
Методи вивчення особистості. Довгі роки в психології вважалося, що єдиним методом пізнання психічних явищ є суб'єктивний метод інтроспекції - безпосереднє спостереження людиною за власними психічними процесами. Разом з тим, сучасний розвиток психологічної науки показав неможливість суб'єктивного методу дослідження психіки, неможливість з його допомогою відкрити дійсно закономірності психічних явищ. Отже, можна зробити висновок, що самоспостереження не може бути основним методом вивчення психіки. Разом з тим це не означає, що при вивченні психічних процесів зовсім не потрібно враховувати висловлювання людини про те, що він переживає і як саме. Таким чином, метод самоспостереження можна розглядати як допоміжний при вивченні особистості. З огляду на його результати в комплексі з іншими методами можна отримати цінний матеріал про досліджувані факти. Самоспостереження, самоаналіз передбачає прояв здатності особистості усвідомлювати себе, свої якості, дії, вчинки, ставлення до суспільства, до інших людей, до себе. На його основі складається самооцінка керівника, яка може бути завищеною, заниженою або адекватною.
Відповідно до принципу об'єктивності для вивчення феноменів особистості використовується цілісна система методів і методик. Серед них найбільш поширеним є метод спостереження. Значення і цінність названого методу полягає в тому, що матеріал для спостереження береться безпосередньо з життя при спостереженні за психічною діяльністю людей, що виявляється в їхніх рухах, діях, вчинках, висловлюваннях. Даний метод характеризується як один з емпіричних методів психологічного дослідження, яке виявляється в чуттєвому пізнанні явища чи досліджуваного предмета. Різниться спостереження як науковий метод (при таких обставинах спостереження завжди цілеспрямовані, сплановані і систематизовані; воно стає методом психологічного вивчення людей тоді, коли від опису переходить до пояснення психологічної природи явищ) і життєве спостереження. Таким чином сутність методу спостереження полягає в навмисному, систематичному та цілеспрямованому сприйнятті і фіксації психічних явищ з метою подальшого вивчення їх специфічних змін за певних умов, їх аналізу і використання для потреб практичної діяльності.
Наукове спостереження підкоряється ряду правил і вимог: по-перше, будь-яке дослідження, яке прагне до об'єктивності, полягає у визначенні кола досліджуваних фактів, а також подальшого їх спостереження, по-друге, відбір способу спостереження, по-третє, складання плану і програми дослідження ; по-четверте, спрямованість спостереження на істотні явища, відокремлення істотного від неістотного, головного від другорядного; по-п'яте, об'єктивна і точна реєстрація фактів, формулювання з них певних висновків, по-шосте, спостереження вимагає ведення журналу; спостережень і реєстрацій подій, стенографічних записів, протоколів і т.п., у яких фіксуються не лише факти, які характеризують дії, вчинки, поведінку, а й умови, в яких вони відбувалися; по-сьоме, спостереження слід проводити в природних умовах і не втручатися в хід подій, по-восьме, перевіряючи обгрунтованість і надійність отриманих результатів, слід виконати повторні аналогічні спостереження (на тому ж об'єкті і в одних і тих же умовах), по-дев'яте, спостереження необхідно при можливості повторювати в різний час, в різних умовах і ситуаціях.
При використанні методу спостереження можуть зустрічатися певні труднощі:
1) може виникнути небезпека одержання необ'єктивної, викривленої інформації про досліджуваний об'єкт;
2) спостереження не завжди дає можливість відокремлювати випадкові факти від закономірних;
3) тлумачення отриманих даних можуть мати суб'єктивний характер, тобто на результати спостереження впливають особисті якості дослідника, його життєвий досвід, установки, емоційні стани тощо;
4) дослідник знаходиться в пасивному стані, тобто не може змінити хід психічного явища і змушений чекати, поки з'являться ті чи інші процеси, не маючи можливості повтору;
5) спостереження вимагає значних витрат часу; 6) цей метод не дає можливості кількісно проаналізувати зібраний матеріал. Щодо переваги методу спостереження порівняно з іншими, то вона полягає в тому, що психіка виявляється в природних умовах, тобто спостереження дає інформацію про дії індивідів незалежно від їх установок на "бажану», «одобряемое» поведінку.
Розрізняють такі види психологічних спостережень:
включене спостереження (воно передбачає, що дослідник сам на певний час стає членом групи - об'єкта дослідження і є рівноправним її членом);
неувімкненою спостереження (це спостереження «зі сторони»: спостерігач не є учасником групи - об'єкта спостереження). Залежно від позицій спостерігача щодо об'єктів спостереження виокремлюють відкрите (при такому спостереженні досліджувані знають, що вони є об'єктом спостереження) і приховане (за таких умов досліджувані не підозрюють, що ведеться спостереження за їх поведінкою і діяльністю) спостереження.
За фактором регулярності спостереження поділяють на систематичне (при такому спостереженні дослідник відвідує досліджуваний об'єкт протягом певного часу) й епізодичне. Спостереження може також бути суцільним, коли фіксуються всі прояви психологічної діяльності протягом певного часу, і вибірковим, коли реєструються тільки ті явища, які безпосередньо стосуються питання, що вивчається
Багато спільного з методом бесіди має анкетний метод, при якому на відміну від методу бесіди не обов'язковий особистий контакт. Мова йде про анкету (опитувальний лист), яке становить собою сукупність упорядкованих за змістом і формою питань. Є певні вимоги, яких слід дотримуватися при проведенні анкетування: по-перше, питання протягом анкетування залишаються незмінними, по-друге, для початку необхідно провести інструктаж про порядок заповнення анкети; по-третє, наявність гарантії анонімності, по-четверте, надійність і достовірність інформації, яку можна отримати в результаті опитування, значною мірою зумовлюються конструюванням і редакцією запитань (до їх формулювання висуваються високі вимоги - вони повинні бути чіткими, короткими, постановка на початку анкети простих питань, які поступово ускладнюються, питання складають з урахуванням особистісно- психологічних особливостей респондента: рівня освіти, віку, статі, схильностей і переваг тощо).
Переважно кожна анкета не є простою сумою питань, вона має певну структуру і може складатися з таких комунікативних компонентів: перший - епіграф до анкети їх звернення до респондента (це робиться з метою створення позитивного емоційного настрою респондента, сприяння активізації його розумової діяльності в потрібному напрямку , позитивного впливу на формування мотивації до участі в опитуванні, підкреслення ролі громадської думки), другий - повідомлення про мету дослідження, умови анонімності опитування, напрям використання одержаних результатів та їх значення, правила заповнення анкети та пояснення; третій - основна частина анкети, яка містить питання про факти, поведінку, продукт діяльності, мотиви, оцінки і думки респондентів; четвертий - питання про соціально-демографічні характеристики респондентів (це своєрідна візитна картка респондента, його схематичний автопортрет, який можна розмістити як на початку, так і наприкінці анкети).
Перевагою методу анкетування перед бесідою є можливість зібрати велику кількість матеріалу, вивчити велику кількість управлінців, представників різних категорій управлінського складу. А недоліком цього методу є те, що на об'єктивність отриманої інформації істотно впливає, з одного боку, наявність або відсутність установки в опитуваного на щирість у відповідях, з іншого, - здатність респондента об'єктивно оцінювати вчинки людей, ситуації, свої якості та якості інших людей .
Тест (від англ. Lest - проба, іспит, випробування) є одним з методів, за допомогою яких встановлюють певні психологічні якості людини, наявність чи відсутність певних здібностей (дидактичних, комунікативних, організаційних), навичок, умінь. Він використовується з метою діагностики і є різновидом експерименту, який при цьому має екзаменаційний, вимірювальний характер. Отже, тестом прийнято називати спеціально розроблені завдання і проблемні ситуації, використання яких у результаті кількісної та якісної оцінки може стати показником розвитку певних психологічних якостей, властивостей особистості. Сучасна психодіагностика розрізняє і використовує такі основні види тестів:
1) тести інтелекту (задачі на логічні відношення, узагальнення, кмітливість);
2) тести досягнень (мова йде про виявлення ступеня конкретних знань);
3) особистісні тести (з метою вивчення) характеристик особистості, її психологічних якостей);
4) проективні тести (названі тести використовують у випадку, якщо дослідженню піддаються властивості і характеристики, в існуванні яких людина цілком не впевнена, не усвідомлює чи не хоче визнавати у себе, наприклад, негативні риси, мотиви. Тестованих вводять в невизначену ситуацію, з якої вони повинні самостійно вийти або прийняти остаточне рішення);
5) тести креативності (за їх допомогою досліджують розвиток творчих здібностей). Щодо форми, то за цією ознакою тестові методи поділяють на вербальні, невербальні та змішані.
Цінність тесту значною мірою залежить від правильності його використання та дотримання умов психологічного тестування. Правильно застосований тест дає змогу зібрати за короткий термін велику кількість інформації, досить цінний матеріал для якісного психологічного аналізу. Все це підвищує продуктивність дослідницької роботи.
Метод експерименту є основним у психології. Його перевага перед іншими методами полягає в тому, що дослідник сам викликає явища, які його цікавлять, а не чекає їх появи. Метод експерименту вважається найбільш надійним засобом отримання можливої ​​інформації. Під ним у психології розуміється організоване дослідником взаємодія між досліджуваним чи групою досліджуваних і експериментальною ситуацією з метою встановлення закономірностей цієї взаємодії та змінних, від яких вона залежить. Він більшою мірою, ніж інші методи, пов'язаний з теорією. Саме тому його можна проводити лише тоді, коли дослідник має уявлення про природу досліджуваного процесу, про чинники, які детермінують експеримент.
Розрізняють два різновиди психологічного експерименту: природний (він базується на управлінні поведінкою досліджуваних у природних умовах: створюються спеціальні експериментальні умови, які не порушують звичайного перебігу подій); лабораторний (передбачає проведення дослідження в штучних умовах, з використанням вимірювальної апаратури, приладів та іншого експериментального матеріалу ). Лабораторний експеримент має цілу низку переваг, які полягають у отриманні більш точних результатів завдяки використанню спеціальних приміщень, вимірювальної апаратури, тренажерів, можливості змоделювати умови, які рідко зустрічаються в повсякденному житті; досягненні найбільшої точності реєстрації дії досліджуваних у порівнянні з наглядом і т.п. Недоліком лабораторного експерименту є те, що для досліджуваних створюються штучні умови, які істотно впливають на вияв їх психіки. Слід враховувати і ту обставину, що не всі психічні явища можна вивчити. Використання експерименту передбачає дотримання певних вимог: постановки мети, планування; висування гіпотези, вибір досліджуваних.
Біографічний метод являє собою метод синтетичного опису людини як особистості і суб'єкта діяльності. Цей метод історичний і одночасно генетичний, адже він дозволяє простежити динаміку життєвого шляху людини, враховуючи економічні, соціальні, моральні, етнопсихологічні та психофізіологічні аспекти. Його предметом є життєвий шлях людини, а джерелами біографічної інформації виступає сама людина та події середовища, яке його оточує. Характеристика особистості на основі біографічного методу може вміщати такі розділи (Г. Щокін):
• дані життєвого шляху;
• стадії соціалізації (сім'я, школа, вуз і т.п.);
• середовище розвитку (місце проживання, навчальні установи, гуртки за інтересами тощо);
• інтереси та улюблені заняття в різні періоди життя;
• стан здоров'я (у тому числі захворювання, які перенесені людиною).
Дослідження особистості за допомогою біографічного методу може проводитися таким чином: піддослідному пропонується анкета, в якій враховуються наступні питання: «У якій сім'ї і ви народилися, як пройшло ваше дитинство, як жила ваша сім'я, як її члени ставилися один до одного, які ваші перші спогади, що вам подобалося в школі і що не подобалося, як в той період складалися ваші стосунки з батьками, ким були ваші друзі, що ви цікавилися і що думали про майбутнє життя, як ви жили і коли стали дорослою людиною, як обирали професію, яким чином проводили дозвілля, що для вас є найбільш цікавою і важливою, які ваші життєві плани? Обробка результатів передбачає складання таблиці особистісного розвитку, куди в хронологічному порядку записуються дати, події, які пов'язані з цими датами, переживання з приводу цих подій. Далі відповіді обробляються методом контент-аналізу. Інтерпретація результатів передбачає аналіз:
• соціальної ситуації розвитку особистості;
• основного фону емоційних переживань у різні періоди розвитку;
• ціннісних орієнтацій, спрямованості, інтересів, тенденцій, середовища спілкування, соціальної активності особистості;
• основних конфліктів і рушійних сил розвитку особистості.
Загалом, володіння методами вивчення психологічних особливостей людини та вміння використовувати їх на практиці - найважливіші умови творчої роботи.
Соцологіческіе метод и дослідження особистості.
Проведення будь-якого соціологічного дослідження починається з розробки програми дослідження. Програма соціологічного дослідження являє собою досить докладний виклад теоретико-методологічних підходів, а також методичних процедур і прийомів вивчення певних соціальних явищ і процесів. Програма соціологічного дослідження зазвичай складається з методологічної та процедурної частин. У методологічної частини програми обгрунтовується та формулюється проблема дослідження, визначається його об'єкт і предмет, вказуються основні цілі, проводиться логічний аналіз понять і формулюються гіпотези. У процедурної частини програми міститься обгрунтування і опис методів дослідження, техніки збору інформації, способів їх обробки і аналізу і т.п.
Вибірковий метод.
Вибірка - це процедура відбору підмножини спостережень з усіх можливих, для того, щоб отримати висновок про все сукупності спостережень. У термінах вищенаведеного прикладу вибірка представляла б відбір, наприклад, 1000 осіб дорослого населення, але таким чином, щоб опитування відібраних індивідів дав би ту ж інформацію, що й опитування десятків мільйонів чоловік.
Вибіркове обстеження по відношенню до суцільного має ряд переваг: дозволяє скоротити витрати на збір і обробку соціологічної інформації, домогтися більшої оперативності; має більш широку область застосування й у ряді випадків дозволяє отримати більш достовірні відомості, ніж відповідні суцільні обстеження.
Так само використовують метод вивчення документів. Під документами розуміють спеціально створені предмети, призначені для передачі та збереження інформації.
У психологічній літературі умовно документи поділяють на такі типи:
за статусом: офіційні (урядові матеріали, постанови, статистичні звітні архіви, накази та ін); неофіційні (анкети, скарги, мемуари, листи, фотографії);
за формою: письмові тексти (друковані, машинописні, рукописні), фонетичні (магнітофонні записи, платівки, лазерні дискети); іконографічні (кіно-, відео-, фотодокументи, твори живопису);
за джерелом інформації: первинні (створені на основі прямого спостереження чи безпосереднього опитування); вторинні (оброблена й узагальнена первинна інформація);
за ступенем персоніфікації: особисті (автобіографія, особові картки, характеристики, заяви, анкети, скарги); безособові (звіти, протоколи, архівні документи). Робота з документами вимагає від дослідника спеціальної підготовки: важливо володіти знаннями щодо визначення достовірності інформації, поданої в документах (встановити, з якою метою складено документ, хто його автор та ініціатор; проаналізувати наміри осіб, які склали документ; виділити опис подій та їх оцінку; встановити, чи був автор документа свідком зафіксованої події, переказав чи її зі слів інших, чи склав документ на підставі даних, отриманих від інших і т.п.).
Методи опитування використовуються для того, щоб з'ясувати, чи розуміють досліджувані ті чи інші завдання, життєві ситуації, а також з метою отримати інформацію про інтереси, погляди, почуття, мотиви діяльності та поведінку особистості. Названі методи використовуються для збирання інформації, джерелом якої є словесне повідомлення, судження опитуваного. Вони грунтуються на безпосередній (бесіда, інтерв'ю) чи опосередкованій (анкетування) соціально-психологічному взаємодії дослідника і опитуваного (респондента). Розрізняють опитування соціологічне (воно спрямоване на одержання інформації про зовнішній об'єкті діяльності опитуваних, результати переносяться на функціонування суспільних груп і суспільства в цілому) і соціально-психологічне (опитування, яке проводиться у соціально-психологічних дослідженнях, передбачає виявлення глибинних характеристик, внутрішніх механізмів формування вчинків - та психологічна реальність, яка його зумовлює).
У ході бесіди отримання інформації відбувається на основі вербальної (словесної) комунікації. Керівник, використовуючи цей метод, ставить собі за мету з'ясувати певні уявлення працівника, його думки, поняття, цілі, які людина ставить перед собою у своїй професійній діяльності, її трудові інтереси, труднощі, зміст переживань, ставлення до роботи тощо. Знання намірів працівника, його моральних якостей, світогляду, спрямованості дає можливість досить точно прогнозувати поведінку особистості в тих чи інших ситуаціях, можливість узагальнити досвід практиків і виявити питання, які потім піддаються спеціальній експериментальній перевірці.
Метод опитування. Роль і значення методу опитування в дослідженні тим більше, чим слабкіше забезпеченість досліджуваної сфери соціальної реальності статистичної та документальної інформацією, і чим менше досліджувані явища і процеси доступні безпосередньому спостереженню.
Метод спостереження. Кожен з нас щодня використовує метод спостереження в повсякденному житті.
Іноді ми узагальнюємо спостереження і ділимося ними з іншими людьми, іноді - це просто швидкоплинні погляди. З професійним підходом до спостереження ми зустрічаємося, коли коментатор інформує нас про події на футбольному полі, кінооператор знімає прихованою камерою учасників спостережуваних подій, вчитель, апробуємо нову методику викладання, спостерігає за поведінкою класу на уроці і т.п. Таким чином, у багатьох сферах соціальної практики спостереження успішно використовується для вивчення реальності. У науці метод спостереження також використовується вже багато століть, хоча в методологічному плані він став об'єктом пильного вивчення особливо в останні роки.
Спостереження можна визначити як метод збору соціальної інформації шляхом безпосереднього вивчення соціального явища в його природних умовах.
У соціологічних дослідженнях зустрічаються два різновиди методу спостереження в залежності від ступеня стандартизації техніки спостереження. Стандартизована техніка спостереження передбачає детально розроблений список явищ, подій, характеристик, ознак, які треба буде спостерігати, визначення умов і ситуацій спостережень, інструкції для спостерігачів, однакові картки для реєстрації спостережуваних явищ. Цей вид спостереження називають структурованим або стандартізірванним.
Другий різновид методики спостереження - неструктуроване або нестандартизоване спостереження. У цьому випадку дослідник визначає лише загальні напрямки спостережень, а формою реєстрації даних є щоденник спостерігача, де результати фіксуються у вільній формі безпосередньо в процесі спостереження або пізніше з пам'яті.
Метод експерименту. Під експериментом розуміють такий метод дослідження, при якому створюються певні умови, необхідні і достатні для прояву і вимірювання цікавить нас зв'язку явищ. Основна логіка соціального експерименту полягає в тому, що за допомогою вибору експериментальної соціальної групи (або груп) і приміщення її в експериментальну ситуацію, тобто під вплив певних соціальних факторів, простежується напрямок, величина і стійкість зміни цікавлять дослідника соціальних параметрів.
Результати експерименту значною мірою залежать від організації, планування і створення відповідних умов для його проведення.
Громадська думка як соціологічний метод дослідження ..
У загальному вигляді громадську думку можна визначити як ставлення соціальних груп, класів, верств суспільства і народу в цілому до різних сторін дійсності. Громадська думка як специфічний стан суспільної свідомості можна аналізувати з відмінностях сторін, гносеологічної, соціально-психологічної, соціологічної і т.п.
При соціологічному підході, як відомо, з'ясовується насамперед місце і роль будь-якого явища чи процесу в житті суспільства, механізми та канали її формування та функціонування, взаємозв'язку з соціальним контекстом, соціальні функції та ін
Відомо, що вивчення колективних думок, суджень людей методами соціології володіє великою специфікою на відміну від будь-яких інших способів дослідження громадської думки. Дана специфіка полягає, перш за все, у високому рівні узагальнення великої маси фактів про стан суспільної свідомості, в показності отриманої інформації. Теоретичні розробки допомагають глибше проникнути в сутність громадської думки, розкрити його складові елементи, показати найбільш оптимальні способи вираження і формування громадської думки. Всі ці проблеми є ключовими в соціології громадської думки, яка вивчає структуру, закономірності, канали та механізми формування і функціонування відносин великих соціальних груп, народу в цілому, до явищ, які представляють актуальний суспільний інтерес.
Сучасна соціологія трактує громадська думка як специфічний прояв свідомості і поведінки людей, яке характеризується зв'язком з усіма формами суспільної свідомості (моральністю, правосвідомістю, релігією, наукою), синтезом буденного і теоретичного свідомості, духовно-практичним способом впливу на реальність, тобто включеністю в систему суспільних відносин.
Починаючи з античних часів у філософії існує традиція протиставляти думку знання. Парменід, Ем-педокл, Демокріт розглядали думку як щось неясне, нестійке, як пеевдосознаніе. Ця позиція була переоцінена Платоном і Аристотелем, які вважали думку сполучною ланкою між чуттєвістю і раціональної істиною. Проте пізніше Кант і Гегель знову повернулися до ідеї про те, що думка - це прояв помилкового свідомості.
Соціологія підходить до аналізу сутності думки, в тому числі громадського, з інших позицій. Громадська думка завжди і, перш за все, пов'язано з оцінкою людьми того чи іншого явища, процесу. А, соціальна оцінка «являє собою вираз одного з видів відносини об'єкта до суб'єкта, ставлення яке полягає в тому, що суб'єкт визначає відповідність об'єкта або його окремих сторін і властивостей критеріям, їм висуваються». Соціальні оцінки можуть мати різну ступінь раціональності. Найбільш раціональним видом соціальної оцінки є та, в якій зафіксовано чітко усвідомлене ставлення людини до конкретного факту, події і т.д.
Оскільки громадська думка відображає певну колективну позицію, то воно виникає з проблем, що становлять суспільний інтерес. Однак це загальне положення має бути конкретизовано, бо громадських інтересів існує чимало, а громадська думка у певний проміжок часу формується тільки за вельми обмеженому колу проблем. Мабуть вся справа в тому, що умови для формування громадської думки виникають лише тоді, коли який-небудь суспільний інтерес по об'єктивному причин або в силу суб'єктивних чинників стає у фокусі уваги людей, набуває високий ступінь актуалізації.
До особливостей громадської думки можна віднести і його здатність прояви в різних формах. Зазвичай воно проявляється у вербальній формі, тобто у вигляді суджень людей. Однак у деяких випадках воно чітко не формулюється у судженнях, а виявляється безпосередньо в поведінці людей.
Аналіз сутності громадської думки показує, що воно являє собою такий прояв суспільної свідомості (у вигляді суджень або актів поведінки), в якому відображається оцінка великими соціальними групами, народом в цілому актуальних явищ дійсності через призму громадський відносин.

Список літератури


Література:
1. Зибцев В.М., М'ясников О.Г. Соціологія: Історія, теорія, методи дослідження: Навчальний посібник. - Донецьк: ТОВ «Лебідь», 1999.
2. Мистецтво адміністратіровання. Практичний посібник для редакцій Дебри Олкок.-М., 1998
3.Корнеліус Хелена, Фейрі Шошана. Вигравати може кожен (як вирішувати конфлікти) .- М; Стрінгер, 1992


//ua-referat.com
скачати

© Усі права захищені
написати до нас