Ім'я файлу: Тема 1. Менеджмент ГРГ.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 892кб.
Дата: 18.04.2022
скачати

Менеджмент готельно-ресторанного господарства

 • Кількість аудиторних занять : 14 год. – лекції
 • 26 год. – практичні заняття

ТЕМА ЗАНЯТТЯ 1: ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Вид заняття: лекція


План:

1. Визначення підприємства (організації) як соціальної структури

2. Ефективність структури управління підприємств готельно-ресторанного бізнесу

3. Місце СЕО в корпоративній ієрархії господарських товариств і підприємств (організацій)

Галузева структура господарства. Господарський комплекс має певну структуру, що передбачає наявність складових частин і зв'язків між ними. Головними його складовими є дві сфери: виробнича сфера, у якій виробляються матеріальні блага, і сфера послуг (невиробнича сфера), яка здебільшого надає послуги населенню.

 

Ці сфери, у свою чергу, поділяють на галузі національного господарського комплексу, під якими розуміють сукупність підприємств і установ, що задовольняють однорідні потреби суспільства (промисловість — у промисловій продукції, транспорт — у переміщенні вантажів і перевезенні населення, освіта — у наданні освітніх послуг тощо). Кожна галузь займається певним видом економічної діяльності. Так, сільське господарство — рослинництвом і тваринництвом, будівельна галузь — будівництвом цивільних та промислових об'єктів.

1. Визначення підприємства (організації) як соціальної структури

Провідними галузями, що входять до виробничої сфери, є промисловість,

будівництво, сільське й лісове господарство (мал. 1).

Сферу послуг за значенням у житті суспільства можна поділити на дві важливі групи галузей.

Перша покликана забезпечувати матеріальні умови життя населення. Вона охоплює такі галузі, як транспорт, торгівля, готельний і ресторанний бізнес, фінансова діяльність, операції з нерухомістю, державне управління.

Друга група сфери послуг покликана задовольняти здебільшого духовні й фізичні потреби населення. Вона охоплює освіту, охорону здоров'я, соціальну допомогу, а також науку, культуру і мистецтво (мал. 2).

№ з/п

Назва критерію

Організація

Підприємство

Установа

1.

Визначення поняття за тлумачним словником

Об'єднання людей, суспільних груп, держав на базі спільності інтересів, мети, програми дій і т. ін.; товариство, партія, клуб.

Окрема виробнича установа (завод, фабрика і т. ін.). Діяльність у якій-небудь галузі, що дає прибутки.

Устано́ва — організація (з певним штатом службовців, адміністрацією), що відає якою-небудь галуззю народного господарства, торгівлі, культури, науки і працює в цій галузі; заклад, інституція.

2.

За етимологічним словником

(від грец. ργανον — інструмент) — цільове досягнення певної мети.

(лат. organon, походить від лат. ergon — орган) — об'єднання, група людей (напр. установа, підприємство, асоціація і т.д.), із загальною метою та певними правилами співпраці в групі.

нім. Unternehmen «підприємство; справа», пов’язаного з дієсловом unternehmen «розпочати, взятися», яке складається з префікса unter- «під-» і дієслова nehmen «брати, приймати»;

Ху́нта рідше ю́нта (ісп. Junta — рада, від лат. junctus — об'єднаний, пов'язаний) — урядовий орган виконавчої влади в деяких латиноамериканських державах; також назва громадсько-політичних організацій, комісій, об'єднань в Іспанії та країнах Латинської Америки

3.

Визначення поняття згідно законодавчих актів

це підприємства, установи, організації, органи влади чи інші установи, їх підрозділи чи їх об'єднання з правами юридичної особи чи без них, громадські організації чи приватні або засновані на іншій формі власності підприємства, установи, організації, які виконують самостійні функції та мають установчий документ і свою структуру управління Джерело: ст. 1 ЗУ Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності

це самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної та іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством. Джерело: Господарський Кодекс

Устано́ва — організація створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участь в управлінні нею, шляхом об`єднання (виділення) їхнього майна для досягнення Відповідно до класифікації організаційно – правових форм власності

4.

Ознаки щодо місії, цілей, візії, завдань, правових засад тощо

- наявність щонайменше двох осіб у групі; - наявність принаймні однієї цілі, яка б сприймалась як загаль­на для всіх членів даної групи; - наявність членів групи, які свідомо працюють разом, щоб до­сягти бажаної для всіх цілі.

1)Проведення підприємницької діяльності, тобто самостійна, ініціативна, систематична діяльність з виробництва продукції / робіт / послуг та їх реалізація з метою одержання прибутку;

2) володіння правами юридичної особи;

3) певна самостійність у прийнятті господарських рішень;

4) порівняння доходів та витрат, ведення автономного бухгалтерського обліку;

5) єдність і цілісність майнового комплексу, як правило, із замкненою технологічною структурою.

Установи виконують соціально-культурні або адміністративно-політичні функції. Їх мета — створення соціальних цінностей, головним чином невиробничого характеру (установи культури, освіти, охорони здоров'я та ін.).

Установи, які спеціалізуються на виконанні певного виду діяльності, можуть бути державними, недержавними, місцевих органів, індивідуальними.

5.

За кількістю засновників

Один

Декілька

Один

Декілька

Один

Декілька

6.

Мета діяльності

Отримання прибутку

Задоволення суспільних потреб

Створення робочих місць

Отримання прибутку

Задоволення суспільних потреб

Створення робочих місць

Створення соціальних цінностей, головним чином невиробничого характеру (установи культури, освіти, охорони здоров'я та ін.).

7.

Система управління

Керуюча система,

Керована система

Керуюча система,

Керована система

Керуюча система,

Керована система

8.

Поділ праці

Горизонтальний – поділ виробничого процесу на стадії, фази, види роботи й операції відповідно до визначеного технологічного процесу

Вертикальний – передбачає рівні управління для координації діяльності всіх елементів горизонтального поділу праці

Горизонтальний – поділ виробничого процесу на стадії, фази, види роботи й операції відповідно до визначеного технологічного процесу

Вертикальний – передбачає рівні управління для координації діяльності всіх елементів горизонтального поділу праці

Технологічний (передбачає поділ виробничого процесу за видами, фазами і циклами);

Функціональний, (відбувається між різними категоріями працівників, які входять до складу персоналу (робітники, керівники, спеціалісти і службовці), а також між основними і допоміжними робітниками);

Професійний (відбувається між групами робітників за ознакою технологічної однорідності виконуваних ними робіт і залежить від знарядь і предметів праці, технологій виробництва);

Кваліфікаційний (зумовлюється різним ступенем складності виконуваних робіт і полягає у відокремленні складних робіт від простих);

Поопераційний поділ означає закріплення за працівниками окремих операцій для скорочення виробничого циклу

Горизонтальний – поділ виробничого процесу на стадії, фази, види роботи й операції відповідно до визначеного технологічного процесу

Вертикальний – передбачає рівні управління для координації діяльності всіх елементів горизонтального поділу праці

9.

За формою власності

Приватні,

Колективні (корпоративні),

Комунальні

Державні

Державні;

Комунальні;

Господарські товариства (товариства з додатковою відповідальністю;

товариства з повною відповідальністю; товариства з обмеженою відповідальністю ;

акціонерні товариства відкритого типу;

акціонерні товариства закритого типу;)

Приватні підприємства;

Підприємствами колективної власності (виробничі кооперативи, підприємства споживчої кооперації, підприємства громадських та релігійних організацій, інші підприємства, передбачені законом)

Державні установи - установи, створені державою;

Муніципальні установи - установи, створені місцевими органами самоврядування;

Приватні установи - установи, створені приватними фізичними чи юридичними особами.10.

Ціль функціонування та характер діяльності

 Комерційні;

Некомерційні

 Комерційні;

Некомерційні

Комерційні;

Некомерційні

11.

За принципом об’єднання

Добровільні (церква, політичні партії, клуби),

Примусові  (армія, початкова школа, тюрма, психіатрична лікарня),

Унітарні (їх члени об'єднуються для досягнення загальної та індивідуальної мети — підприємства, банки, ВНЗ)

Добровільні

Добровільні

12.

Залежно від кількості працівників

Малі (до 50 осіб)

Середні (50-1000 осіб)

Великі(понад 1000 осіб)

Малі (до 50 осіб)

Середні (50-1000 осіб)

Великі(понад 1000 осіб)

Малі (до 50 осіб)

Середні (50-1000 осіб)

Великі(понад 1000 осіб)

13

За обсягом валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг)

Малі (до 500 тисяч євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні)

Середні (від 500 тисяч до 5 міліонів)

Великі (понад 5 млн. євро)

Малі (до 500 тисяч євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні)

Середні (від 500 тисяч до 5 міліонів)

Великі (понад 5 млн. євро )

Малі (до 500 тисяч євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні)

Середні (від 500 тисяч до 5 міліонів)

Великі (понад 5 млн. євро )

14.

За критерієм формалізації

Формальні

Неформальні

Формальні

Формальні

Висновок до питання 1

 • Отже, організація – це група людей різної чисельності і кваліфікації, діяльність яких координується керівником (топ-менеджером) для досягнення мети, цілей, реалізації місії, візії.
 • Організація буває: - простою;
 • - складною;
 • - формальною;
 • - неформальною тощо.
 • Організації зі статусом юридичної особи, у готельно-ресторанному бізнесі України, функціонують як підприємства (глава 7 «Підприємство» Господарський кодекс України).
 • Залежно від форм власності передбачених законом, в Україні можуть діяти підприємства таких видів:
 • 1. приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи);
 • 2. підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство колективної власності);
 • 3. комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;
 • 4. державне підприємство, що діє на основі державної власності;
 • 5. підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі об'єднання майна різних форм власності);
 • 6. спільне комунальне підприємство, що діє на договірних засадах спільного фінансування (утримання) відповідними територіальними громадами – суб’єктами співробітництва.

Залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду в Україні діють підприємства унітарні та корпоративні.

 • Унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства.
 • Корпоративними є кооперативні підприємства, підприємства, що створюються у формі господарського товариства, а також інші підприємства, в тому числі засновані на приватній власності двох або більше осіб.

До господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.
 • Ефективність структури управління підприємств готельно-ресторанного бізнесу – це перш за все координація взаємодії між підрозділами.
 • Цей процес реалізується у формі організаційної структури.

2. Ефективність структури управління підприємств готельно-ресторанного бізнесу
 • Ефективність функціонування підприємств готельно-ресторанного бізнесу неможливе, якщо структурні підрозділи дублюють функції один одного.
 • Функції менеджменту забезпечують суть і зміст управлінської діяльності всіх рівнях управління:
 • - функція «планування»;
 • - функція «організація»;
 • - функція «мотивація»
 • - функція «контроль»
 • Менеджмент буде залишатись основним і найбільш впливовим інститутом, по крайній мірі до того часу, допоки буде існувати західна цивілізація.
 • Дух організації створює її найвище керівництво. Моральні якості керівника мають слугувати прикладом для наслідування підлеглими.
 • Ієрархія і рівність – підприємство має бути організоване ієрархічно.
 • При цьому кожен працівник, від керівника до прибиральниці, має розглядатись як однаково необхідний для успіху підприємства.

Правила адміністративної роботи

 • Правила адміністративної роботи
 • Адміністративний персонал має концентруватися на завданнях високої важливості , які є і будуть актуальними протягом багатьох років.

Збільшення кількості адміністративного персоналу знижує його ефективність

 • Ефективна адміністративна робота вимагає правильно визначених цілей і завдань, чітких критеріїв і строків виконання (наприклад протягом трьох років зменшимо витрати енергоресурсів)
 • Ніколи не потрібно призначати на адміністративну роботу працівника, який не проявив себе на декількох виробничих посадах.
 • Після п’яти, семи років адміністративної роботи топ-менеджмент має повернутись на виробничі посади («сірі кардинали», «впливовими особами»)
 • Управління і регулювання чисельності менеджерів середньої ланки .
 • Аналіз організаційної структури щодо її гнучкості та ефективності.
 • Використання горизонтальних. переміщень
 • Період нестабільності передбачає першочергове завдання керівника – допомогти організації витримати удар, вижити, пристосуватися до раптових перемін, скористатися новими можливостями (демографічна ситуація, компетентності персоналу, у 21 столітті, бенчмаркетинг, управлінський облік)

Висновок до питання 2

 • Менеджмент – це специфічна і визначальна структура всіх організацій і кожної з них окремо. Існує, або повинен існувати, єдино правильний тип організаційної структури .
 • Організаційна структура край необхідна.

Питання 3. Місце CEО в корпоративній ієрархії господарських товариств і підприємств (організацій)

 • CEO (Chief Executive Officer) – це головний виконавчий директор, тобто «Перша особа» компанії, ТОП-менеджер, голова правління, генеральний директор, головний адміністратор чи інший керівник, відповідальний за управління всією організацією. Термін CEO використовується в англосаксонських системах менеджменту. У світовій практиці термін CEO має ряд аналогів. Так, у Великобританії використовується позначення MD (Managing Director), в Японії – RD (Representative Director). Але суть від цього не змінюється. СЕО – це керівник вищої ланки ( «всіх начальників начальник»), який займає лідируючі позиції в організації і несе відповідальність за реалізацію існуючих планів і політик, забезпечення успішного управління бізнесом, визначення майбутньої стратегії і зростання ринкової вартості компанії.
 • Головний виконавчий директор (СЕО) не тільки керує внутрішнім середовищем компанії (кадри, фінанси, технології і т.ін.), але і активно взаємодіє із зовнішнім середовищем (акціонери, інвестори, органи державної влади, перевіряючи та контролюючі органи, постачальники, банки, страхові компанії, аудитори тощо).
 • Генеральний директор корпорації або компанії зазвичай підзвітний раді директорів (спостережній раді) та несе відповідальність за максимізацію ринкової вартості компанії, яка може виражатися зростанням ціни акцій, збільшенням частки ринку, доходів або іншими елементами. У некомерційному і державному секторі CEO зазвичай прагнуть досягти результатів, пов’язаних з місією організації, такими як вирішення соціальних проблем, скорочення масштабів бідності, підвищення рівня грамотності, вирішення екологічних проблем і т.ін.
 • Головний виконавчий директор несе повну відповідальність за успіхи або невдачі організації. Тому, CEO адмініструє різні напрямки діяльності організації включаючи фінанси, кадрові ресурси, правові аспекти, маркетинг, операційну діяльність, продажі та технології. Генеральний директор здійснює контроль над цими сферами діяльності при розгляді потреб різних зацікавлених сторін, включаючи акціонерів, співробітників, споживачів та інвесторів.
 • В господарських товариствах (таких як акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальність тощо) CEO належить до другого рівня управління – адміністративного, тобто реально керуючому (до першого рівня управління належить Рада директорів, які вибирають на загальних зборах акціонерів даної компанії, а також Голова ради директорів (Голова Наглядової ради), якого обирає зі свого числа Рада директорів).

Зазвичай в підпорядкуванні у CEO знаходяться Chief Operating Officer (COO), Chief Financial Officer(CFO),Chief Technology Officer (CTO) та інші відповідальні керівники компанії


Посада

Визначення

(COO) Chief Operating Officer

операційний директор, відповідальний за ділові операції, включаючи управління операціями, дослідницькі операції і (якщо це можливо) виробничі операції; роль є досить умовною і ситуаційною, мінливою від компанії до компанії і навіть від генерального директора до його заступників в тій же компанії.

CFO (Chief Financial Officer)

фінансовий директор, який несе основну відповідальність за управління фінансами компанії, включаючи фінансове планування, управління фінансовими ризиками, ведення обліку та фінансову звітність. У деяких секторах фінансовий директор також відповідає за аналіз даних.

(CTO) Chief Technology Officer

технічний директор або директор за технологіями. CTO відповідає за технології, дослідження та розробки, нагляд за розвитком технологій, які будуть комерціалізовані.

Не існує стандартизованого списку завдань і обов’язків головного виконавчого директора. Типові завдання і обов’язки генерального директора включають:

 • спілкування від імені компанії з акціонерами (засновниками), державними структурами та громадськістю (паблік рілейшнз);
 • розробка короткострокової і довгострокової стратегії компанії, визначення стратегічних цілей, забезпечення їх вимірності і опису;
 • створення і впровадження концепції та місії компанії або організації;
 • розподіл ресурсів компанії (фінансових, матеріальних, трудових і т.ін.) відповідно до пріоритетів діяльності компанії;
 • наймання виконавчих керівників вищої та середньої ланки (лідерів команди), делегування їм повноважень, оцінка результатів їх роботи;
 • підтримання адекватного рівня конкурентоспроможності компанії, її інноваційності, визначення пріоритетних напрямків діяльності, пошук варіантів розвитку і розширення діяльності компанії і т.ін.;
 • забезпечення високої соціальної відповідальності компанії, розробка корпоративної культури, цінностей і стандартів;
 • оцінка ризиків компанії, забезпечення їх контролю та мінімізації.

Як управлінець CEO:

 • повинен мати чудові комунікаційні навички та організаторські здібності;
 • розуміти систему управління в організації і структуру управління;
 • мати стратегічне мислення;
 • забезпечити планування, мотивацію і контроль в організації;
 • мати владу, вплив і бути справжнім лідером своєї команди;
 • вміти приймати виважені управлінські рішення;
 • ефективно управляти інноваційними процесами, персоналом, фінансами і т.ін.

Ефективний алгоритм дій для ефективного управління

По-друге, постійно відслідковуйте конкурентів та порівнюйте їх роботу із своїми показниками:

 • Відвідуйте конкурентів, які працюють так само у вашому сегменті;
 • Зверніть увагу на цільову аудиторію конкурентів в розрізі віку, гендерної ознаки (стать), соціальних груп (діти, студенти, сім’ї, держслужбовці), кількості відвідувачів;
 • Звертайте увагу на атмосферу, стиль обслуговування, дизайн, музичний супровід, температуру в залі, освітлення;
 • Проаналізуйте соціальні сторінки Facebook, Instagram, Google та рекламу конкурентів: кількість підписників, частота реклами, конверсію, наявність тарнетивної реклами, кількість перепостів, як часто відмічають заклад блогери тощо.

По-третє, відслідковуйте свої управлінські показники, аналізуйте їх і управляйте цими даними (баланс, дані про постійні та змінні витрати):

 • АВС аналіз по стравах: частота продаж (як часто продається конкретна позиція меню); оборот (яку суму склали продажі даної позиції меню, внесок у оборот закладу); маржинальність (який вклад цієї позиції у загальний прибуток закладу).
 • АВС аналіз по групах.
 • АВС порівняльний.
 • Товарні залишки та оборотність товару, звіт про середньоденний розхід товару, напівфабрикатів, страв та МШП. Це один з найефективніших звітів для оптимізації товарних залишків та вивільнення оборотних коштів (не закапувати гроші в товар).
 • Крос-аналіз інвентаризаційних різниць, списань та видалених позицій в чеках. Якщо ви помітите позиції, які повторюються у цих звітах – час провести аудит процесів персоналу;
 • Продажі по часових зонах артикулів за період. Дуже інформативний звіт, за допомогою якого можна управляти продажами та посилювати асортиментні групи в конкретні часи роботи закладу, здійснювати ротацію команди та впроваджувати гнучкі графіки.
 • По-четверте: Почніть збирати дані гостей та заохочуйте їх за довіру знижками, запрошеннями на події та за допомогою інших промо-акцій (наприклад, безкоштовна доставка при першій покупці), пропонуйте привабливу персоналізовану програму лояльності.
 • По-п’яте, але, особисто для мене, це основний показник для результативної та ефективної роботи закладу — наявність вмотивованої КОМАНДИ, яка лояльна до вас і вашого закладу.

Висновок до питання 3

Висновок до питання 3

«Відкрити ресторан — просто. Це правда. Складно — відкрити такий ресторан, який буде приносити прибуток, окупиться хоча б за 1-2 роки, проіснує довго і стане улюбленим місцем для багатьох гостей. Для цього потрібно спочатку зібрати пазл — спрогнозувати потік гостей і середній чек, сформувати меню з урахуванням маркетингових очікувань ринку і норми фуд-коста, прорахувати всю бізнес модель, спочатку заклавши рентабельність і врахувати ще близько тисячі «точок контакту», які так чи інакше будуть впливати на емоції гостей. Щоб пазл не завалився в перший же день роботи, величезна кількість людей — від архітекторів до технологів, від закупівельників до гардеробника — повинні ефективно взаємодіяти в рамках однієї системи, працювати на єдино значимий результат: щастя кожного гостя»
скачати

© Усі права захищені
написати до нас