1   2   3   4   5   6   7
Ім'я файлу: буклет 2000 укр.rtf
Розширення: rtf
Розмір: 385кб.
Дата: 28.06.2021

Материалы testcentr.org.ua


Крок 2 Лiкувальна справа 2000р.
У хворого 68 рокiв, що страждає на IШС з артерiальною гiпертонiєю (АТ в межах

170/90 мм рт.ст., лiкувався нiтратами, дiбазолом) стали реєструватися тривалi давлячi

болi в областi серця, шум над черевною аортою. АТ стiйко пiдвищувався до 220/112

мм рт.ст. Вiдмiчає задишку. На ЕКГ - сплощення зубця Т, гiпертрофiя лiвого шлуно-


чка. Чим можна пояснити стабiлiзацiю АТ на високому рiвнi?

+ Розвитком атеросклероза ниркових артерiй

- Прогресуванням гiпертонiчної хвороби

- Розвитком нефроангiосклерозу

- Приєднанням "застiйної гiпертонiї"

- Неадекватним пiдбором гiпотензивної терапії
Жiнка 32 рокiв скаржиться на iнтенсивнi болi в колiнних суглобах, шиї. Зранку вiдмi-

чає болi в мiжлопатковiй дiлянцi, суглобах нiг; пiсля розминки болi слабшають. Пiд-

вищеного харчування, хрустiння в колiнах при присiданнi, вони дещо дефiгурованi,

пальпацiя чутлива. В аналiзi кровi: ШЗЕ - 18 мм/год., лейк. - 8, 0 ? 109/л. Рентгенологi-

чно: склероз правої пластинки в лiвому колiнному суглобi. Що лежить в основi даної


патологiї?

+ Дегенеративнi процеси в хрящi

- Аутоiмунний процес в синовiї

- Вiдкладення уратiв (тофуси) суглобових тканин

- Iнфiкованiсть бета-гемолiтичним стрептококом

- Крововилив в суглоб
У хворої 26 рокiв в зв’язку з системними ураженнями шкiри, судин, суглобiв, серо-

зних оболонок i серця, що виникли пiсля фотосенсибiлiзацiї, пiдозрюється системний

червоний вiвчак. Виявленi LE-клiтини, антитiла до нативної ДНК, одиничнi антицен-

тромiрнi антитiла, РФ 1:100, РВ позитивна, ЦIК 120 од. Якi iмунологiчнi показники


вважаються специфiчними для СЧВ?

+ Антитiла до ДНК

- Ревматоїдний фактор

- Антицентромiрнi антитiла

- Iмуноглобулiн А

- Пiдвищення ЦIК
Чоловiк 47 рокiв скаржиться на виражену загальну слабiсть, напади серцебиття та пi-

ливостi, iнтенсивнi болi в епiгастрiї, якi виникають через 10-15 хвилин пiсля прийому

їжi. Протягом 10 рокiв хворiє на виразкову хворобу шлунка. 2 року тому виконана

Крок 2 Лiкувальна справа 2000р. Психометрiя 2

резекцiя шлунка за Бiльротом II. При обстеженнi живiт м’який, болючий в епiгастрiї


та пiлородуоденальнiй зонi. Яке ускладнення найбiльш iмовiрно виникло у хворого ?

+ Демпiнг-синдром

- Гастрит кукси шлунка

- Пептична виразка анастомозу

- Хронiчний панкреатит

- Холецистит
Жiнка 59 рокiв скаржиться на бiль та набряклiсть дрiбних суглобiв кистей, ниючий

бiль у дiлянцi серця, задуху, слабкiсть. Хворiє 8 рокiв. Об’єктивно: t0 тiла - 37, 80C,

шкiра блiда, дрiбноточковi крововиливи на тулубi та кiнцiвках, ульнарна девiацiя ки-

стей. Межi серця змiщенi влiво, систолiчний шум над верхiвкою. Пульс - 96/хв. АТ

- 170/100 мм рт.ст. У кровi: ер. -3, 2 ? 1012/л, Hb - 108 г/л, лейк. - 6, 8 ? 109/л, тромб. -

220 ? 109, ШЗЕ - 48 мм/год., С-реактивний бiлок +++. У сечi: d - 1016, бiлок - 2,8 г/л,


лейк. - 10-12 в п/з., ер. - 2-4 в п/з. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

+ Ревматоїдний артрит

- Ревматизм

- Системний червоний вiвчак

- Хронiчний гломерулонефрит

- Тромбоцитопенiчна пурпура
Чоловiк 47 рокiв скаржиться на перебої, напади серцебиття щодня без видимої при-

чини. Об’єктивно: пiдвищеного харчування. Межi серця поширенi влiво +1 см, тони

приглушенi, ЧСС=Ps=58/хв., АТ - 140/80 мм рт.ст. ЕКГ без патологiї. Аналiз кровi i


сечi без змiн. Якi дослiдження слiд провести для вибору лiкувальної тактики?

+ Холтеровський монiторинг

- Пробу з атропiном

- Курантилову пробу

- Велоергометрiю

- Допплерiвську ехокардiографiю
Чоловiк 64 рокiв госпiталiзований зi скаргами на слабкiсть, пiтливiсть, пiдвищення

температури тiла до 37, 50C, якi з’явилися протягом 3-х мiсяцiв. В анамнезi частi за-

студнi захворювання. Об’єктивно: шкiрнi покриви звичайного кольору. Пальпуються

шийнi та паховi лiмфатичнi вузли розмiром до лiщинового горiха, м’якої консистен-

цiї, не спаянi з навколишнiми тканинами, безболiснi. Печiнка +2 см, селезiнка +3 см,

безболiсна. У кровi: ер. - 4, 1 ? 1012/л, Hb - 123 г/л, к.п. - 0,9, лейк. - 41 ? 109/л, еоз. - 1%,

п. - 2%, с. - 21%, лiмф. - 74%, мон. - 2%, ШЗЕ - 40 мм/год, тромб. - 220 ? 109/л. Який


найбiльш вiрогiдний дiагноз?

+ Хронiчний лiмфолейкоз

- Лiмфогранульоматоз

- Лiмфосаркома

- Iнфекцiйний мононуклеоз

- Туберкульоз
У чоловiка 52 рокiв, що страждає ерозивним гастритом, прогресує слабкiсть, сер-

цебиття, запаморочення. Об’єктивно: блiдiсть i сухiсть шкiри та слизових оболонок,

ангулярний стоматит. Пульс - 104/хв., тони серця приглушенi, систолiчний шум бiля

верхiвки i основи серця. АТ - 130/75 мм рт.ст. Печiнка та селезiнка не пальпуються. В

кровi виражена гiпохромна анемiя. Який патогенетичний фактор може бути найва-


жливiшим у розвитку анемiї в даному випадку?

+ Крововтрата

- Дефiцит вiтамiну ?12

- Iнтоксикацiя

- Гемолiз еритроцитiв

- Дефiцит фолiєвої кислоти
Чоловiк 23 рокiв скаржиться на наявнiсть набрякiв на обличчi, головнi болi, запа-

морочення, зменшення видiлення сечi, змiну кольору сечi (темно-червона). Наведенi

скарги з’явились пiсля перенесеного фарингiту. При оглядi: набряки на обличчi, шкiр-

нi покриви блiдi, температура - 37, 40C; ЧСС - 86/хв., АТ - 170/110 мм рт.ст. Серцевi

тони приглушенi, акцент II тону над аортою. Який збудник найiмовiрнiше призвiв до


такого стану ?

+ Бета-гемолiтичний стрептокок

- Золотистий стафiлокок

- Зеленячий стрептокок

- Гноєтворний стрептокок

- Сапрофiтний стафiлокок
Хворого 48 рокiв турбує стискуючий i здавлюючий бiль в областi серця i за груди-

ною, який виникає при ходьбi на вiдстань 150-200 м i пiдйомi по сходах на 2-ий поверх

i зникає в спокої. Пульс i частота серцевих скорочень постiйно 50-52/хв. АТ - 120/70

мм рт.ст. На ЕКГ ритм синусовий, правильний. Велоергометрiя - iшемiчнi змiни на

ЕКГ при потужностi навантаження 40 Вт. Який препарат слiд призначити хворому в


першу чергу?

+ Нiтросорбiд

- Анаприлiн

- Верапамiл

- Рибоксин

- Дiгоксин
Чоловiк 62 рокiв скаржиться на помiрний бiль в лiвiй ступнi в областi плюсне-фалангового

суглобу, який посилюється при рухах. Хворiє протягом 12 рокiв, захворювання поча-

лося з “гострого нападу” болю. 2 роки тому пiд шкiрою суглобу з’явився жовтувато-

бiлий вузлик. При оглядi суглоб деформований, синюшний. На рентгенограмi сугло-

ба спостерiгається звуження суглобової щiлини, чiтко обмеженi дефекти кiсткової


тканини в епiфiзi (“симптом пробiйника”). Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

+ Подагра

- Ревматоїдний артрит

- Деформуючий остеоартроз

- Псорiатичний артрит

- Синдром Рейтера
Жiнка 60 рокiв госпiталiзована з приводу гострого трасмурального iнфаркту. Годину

тому стан хворої став погiршуватися. З’явилася наростаюча задишка, сухий кашель.

ЧДР - 30/хв., ЧСС - 130/хв., АТ - 90/60 мм рт.ст. Тони серця глухi, акцент II тону на

легеневiй артерiї. В нижнiх вiддiлах легень справа i злiва вологi середньопухирцевi


хрипи. Температура - 36, 40C. Який препарат доцiльно застосувати в першу чергу?

+ Промедол

- Еуфiлiн

- Допамiн

- Гепарин

- Дигоксин
У допризовника 17 рокiв на медкомiсiї виявлено АТ - 180/110 мм рт.ст. Скарг немає.

В дитинствi перенiс кiр, скарлатину, "захворювання нирок". Зрiст - 165 см, маса - 68

кг, ЧДР - 15/хв., пульс - 80/хв., ритмiчний. Грубий систолiчний шум з максимумом в III

мiжребер’ї злiва вiд грудини. АТ на ногах 100/55 мм рт.ст. t0 - 36, 60C. Який найбiльш


вiрогiдний дiагноз?

+ Коарктацiя аорти

- Гiпертонiчна хвороба

- Нейроциркуляторна дистонiя

- Стеноз устя аорти

- Хвороба Такаясу
Чоловiк 62 рокiв госпiталiзований в блок iнтенсивної терапiї з довготривалим напа-

дом загрудинних болей, якi не зникають при прийомi нiтроглiцерину. Об’єктивно: АТ

- 80/60 мм рт.ст., ЧСС - 106/хв., ЧД - 22/хв., при аускультацiї тони серця глухi, ритм


галопа. Чим пояснити зниження АТ?

+ Зниженням серцевого викиду

- Зниженням периферичного опору

- Депонуванням кровi в черевнiй порожнинi

- Блокадою адренергiчних рецепторiв

- Внутрiшньою кровотечею
Чоловiк 59 рокiв скаржиться на бiль в дiлянцi серця постiйного характеру, пiдвищен-

ня температури. За намнезу вiдомо, що 3 тижнi тому захворiв на гострий iнфаркт

мiокарда. Об’єктивно: ЧСС - 86/хв., ритм правильний, ЧД - 18/хв., АТ -120/70 мм рт.ст.

Над дiлянкою серця вислуховується шум тертя перикарда. В нижнiх вiддiлах легень -

послаблене дихання. Аналiз кровi: лейк.- 9, 2 ? 109/л, ШЗЕ - 32 мм/год. На ЕКГ дина-


мiка вiдсутня. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

+ Синдром Дресслера

- Стенокардiя напруги

- Гостра пневмонiя

- Повторний iнфаркт мiокарда

- Нестабiльна стенокардiя
Студент звернувся до лiкаря зi скаргами на безсоння, дратiвливiсть, серцебиття. Мати

хвора на гiпертонiчну хворобу. При обстеженнi: пiтливiсть долоней, дрiбний тремор

рук, стiйкий червоний дермографiзм. У легенях – везикулярне дихання, межi серця в

нормi, серцева дiяльнiсть ритмiчна, 80/хв., АТ - 150/65 мм рт.ст. Який найбiльш вiрогi-


дний дiагноз?

+ НЦД за гiпертонiчним типом

- Тиреотоксикоз

- Гiпертонiчна хвороба

- Феохромоцитома

- Вузликовий периартерiїт
Хворий 37 рокiв, лiквiдатор ЧАЕС, скаржиться на слабкiсть, наявнiсть поодиноких

синцiв на шкiрi. Загальний аналiз кровi: ер. - 2, 5 ? 1012/л, рет. - 0,1%, к.п. - 1,0, лейк.

- 2, 2 ? 109/л, тромб. - 10 ? 109/л. В кiстковому мозку явища гiпоплазiї. Який найбiльш


вiрогiдний дiагноз?

+ Гiпопластична анемiя

- Гострий лейкоз

- Хронiчна променева хвороба

- Агранулоцитоз

- B12-дефiцитна анемiя
У хворого 52 рокiв важкий напад експiрацiйної задишки, супроводжується важким

сухим кашлем з дистанцiйними хрипами, серцебиттям. Який препарат найдоцiльнiше


ввести при невiдкладнiй допомозi?

+ Сальбутамол

- Строфантин

- Лазолван

- Атровент

- Преднiзолон
У чоловiка 47 рокiв протягом останнього мiсяця з’явились поширенi набряки. Ранi-

ше протягом 10 рокiв лiкувався з приводу туберкульозу легень. Об’єктивно: обличчя

одутле, набряки нiг, попереку. АТ - 130/80 мм рт.ст. Аналiз кровi: ер.- 3, 0 ? 1012/л, лейк.

- 4, 5 ? 109/л, ШЗЕ - 50 мм/год. Загальний бiлок - 60 г/л, альбумiни - 42%, глобулiни

- 58%, загальний холестерин - 7,2 ммоль/л. Загальний аналiз сечi: питома вага - 1020,

ер.- 1-2 в п/з, лейк.- 4-5 в п/з, цилiндри гiалiновi - 2-4 в п/з; бiлок - 3,5 г/добу. Який най-


бiльш вiрогiдний дiагноз?

+ Амiлоїдоз

- Хронiчний гломерулонефрит

- Гострий гломерулонефрит

- Тромбоз ниркових вен

- Хронiчний пiєлонефрит
У хворого через 3 роки пiсля атаки ревматичного полiартриту з’явились скарги на

посилену пульсацiю в кiнцiвках, головi; запаморочення, болi в серцi. Лiкар пiсля об-

стеження встановив дiагноз: ревматизм, активна фаза, активнiсть I ст., рецидивуючий


ревмокардит, недостатнiсть клапана аорти. Який пульс характерний для цiєї вади?

+ Швидкий, великий, високий

- Малий, аритмiчний

- Повiльний, великий, високий

- Рiдкий, повiльний, малий

- Твердий, великий, високий
У хворого 50 рокiв пiсля надмiрного вживання їжi та алкоголю раптово виник iн-

тенсивний бiль в епiгастральнiй дiлянцi та правому пiдребер’ї, який супроводжувався

нудотою, блюванням та здуттям живота. Пульс 100/хв, аритмiчний, екстрасистолiя.

АТ - 90/60 мм рт.ст. Тони серця рiзко послабленi. Пальпаторно: розлите напруження i

болючiсть верхньої половини черевної стiнки. Лейкоцитоз 13, 8?109/л. ЕКГ - iнтервал


ST у вiдведеннях III i aVF вище iзолiнiї на 6 мм. Яка патологiя розвинулась у хворого?

+ Гострий iнфаркт мiокарда

- Гострий панкреатит

- Гострий холецистит

- Перфорацiя виразки шлунка

- Харчова токсикоiнфекцiя
Хвора 42 рокiв госпiталiзована iз скаргами на тупий ниючий бiль в попереку, бiль-

ше справа, iнколи пiдвищення температури тiла до субфебрильної. 10 рокiв тому пiд

час вагiтностi був напад болю в правiй половинi попереку, пiдвищення температури

до 390C. Лiкувалась антибiотиками. В останнi роки почувала себе задовiльно. 5 рокiв

тому вiдмiчала пiдвищення артерiального тиску. В аналiзi сечi: бiлок - 0,66 г/л, лейк. -


10-15 в п/з, ер. - 2-3 в п/з. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

+ Хронiчний пiєлонефрит

- Гiпертонiчна хвороба

- Хронiчний гломерулонефрит

- Уролiтiаз нирок

- Туберкульоз нирок
Чоловiк 42 рокiв госпiталiзований зi скаргами на iнтенсивний бiль за грудиною, який

не купiювався нiтроглiцерином. Об’єктивно: t0 - 37, 00C, ЧДР - 16/хв., ЧСС - 100/хв.,

АТ - 110/70 мм рт.ст. На ЕКГ: патологiчний зубець Q, монофазна крива в I, II, V2-V5


вiдведеннях. Якi данi лейкограми найбiльш вiрогiднi?

+ Лейкоцитоз

- Лейкопенiя

- Лiмфоцитоз

- Моноцитоз

- Еозинофiлiя
Жiнка 41 року протягом 8 рокiв хворiє на хронiчний холецистит. Турбує майже по-

стiйний монотонний ниючий бiль або вiдчуття тяжкостi у правому пiдребiр’ї, гiркота

у ротi зранку, закреп. Пiд час пальпацiї живота вiдмiчається невелика болючiсть у то-

чцi проекцiї жовчного мiхура. Об’єм мiхура пiсля жовчогiнного снiданку зменшився

лише на 15% (за даними УЗД). Призначення яких лiкарських засобiв найбiльш до-


цiльне?

+ Холекiнетикiв

- Периферичних М-холiнолiтикiв

- Мiотропних спазмолiтикiв

- Ненаркотичних анальгетикiв

- Холеретикiв
Хворий 18 рокiв скаржиться на болi в колiнних i гомiлкових суглобах, пiдвищення

температури тiла до 39, 50C. За пiвтора тижнi до того перенiс респiраторне захво-

рювання. При оглядi: температура тiла 38, 50C. Вiдмiчається припухлiсть колiнних i

гомiлкових суглобiв. Пульс - 106/хв., ритмiчний. АТ - 90/60 мм рт.ст. Межi серця не

змiненi, тони послабленi, м’який систолiчний шум на верхiвцi, пiдсилений II тон над

легеневою артерiєю. В легенях i органах черевної порожнини змiн не виявлено. За-

пiдозрено ревматизм. Який показник найбiльш пов’язаний з можливою етiологiєю


процесу?

+ Антистрептолiзин-0

- 1-антитрипсин

- Креатинкiназа

- Ревматоїдний фактор

- Серумокоїд
Жiнка 53 рокiв пiдвищеної вгодованостi скаржиться на головний бiль, давлячi болi в

областi серця в спокої. Хворiє 5 рокiв. АТ - 186/100 мм рт.ст. В об’єктивному статусi

без особливостей; маса тiла 100 кг. Мiсячнi вiдсутнi 4 роки. Який найбiльш вiрогiдний


дiагноз?

+ Гiпертонiчна хвороба

- Клiмактерична гiпертонiя

- Хвороба Iценко-Кушинга

- Гiпоталамiчний синдром

- Iшемiчна хвороба серця зi стенокардiєю
У хворого 72 рокiв з гострим iнфарктом мiокарда монiторна реєстрацiя ЕКГ виявила

пароксизмальну шлуночову тахiкардiю. В цей же час у хворого розвинулася клiнiка

гострої шлуночкової недостатностi. АТ - 90/50 мм рт.ст. Що є найбiльш ефективним i


безпечним у лiкуваннi хворого ?

+ Електроiмпульсна терапiя

- Новокаїнамiд

- Лiдокаїн

- Кордарон

- Мекситил
Чоловiк 67 рокiв скаржиться на втрату апетиту, вiдчуття важкостi i розпирання в епi-

гастральнiй дiлянцi пiсля прийому їжi, вiдрижку повiтрям, їжею з затхлим запахом,

нудоту. При дослiдженнi шлункової секрецiї виявлено ахiлiю. При проведеннi ЕФ-

ГДС слизова шлунка витончена, пiд нею спостерiгається течiя кровi в судинах. Який


найбiльш iмовiрний дiагноз?

+ Атрофiчний гастрит

- Рак шлунка

- Хронiчний дискiнетичний колiт

- Хронiчний гастродуоденiт

- Гастрит з кишковою метаплазiєю
Чоловiк 48 рокiв скаржиться на постiйний бiль в верхнiй половинi живота, бiльше

злiва, що посилюється пiсля прийому їжi, проноси, схуднення. Зловживає алкоголем.

2 роки тому перенiс гострий панкреатит. Амiлаза кровi 4 г/год.*л. Копрограма - стеа-


торея, креаторея. Цукор кровi - 6,0 ммоль/л. Яке лiкування показано хворому?

+ Панзинорм-форте

- Iнсулiн

- Гастроцепiн

- Контрикал

- Но-шпа
Чоловiк 36 рокiв, вантажник, страждає цирозом печiнки алкогольної етiологiї, стадiя

декомпенсацiя, асцит. Визначiть його працездатнiсть.

+ Непрацездатний, iнвалiднiсть 2 групи

- Непрацездатний, iнвалiднiсть 1 групи

- Непрацездатний, iнвалiднiсть 3 групи

- Працездатний, пiдлягає працевлаштуванню

- Тимчасово непрацездатний на перiод загострення
У хворого 19 рокiв скарги на переймистий бiль в животi, рiдке випорожнення до 6-8

разiв на добу з домiшками слизу та свiжої кровi. Хворiє протягом 2 рокiв. Схуд на 12

кг. Об’єктивно: Ps - 92/хв., АТ - 100/70 мм рт.ст., температура - 37, 40C. Живiт м’який,

болючий по ходу товстого кишечника, особливо злiва. Сигмовидна кишка спазмова-

на. В кровi: ер. - 3, 2?1012/л,Hb - 92 г/л, лейк. - 10, 6?109/л,ШЗЕ - 32 мм/год. Iригоскопiя

- товста кишка звужена, гаустри вiдсутнi, контури нерiвнi, нечiткi, симптом "водопро-


  1   2   3   4   5   6   7

скачати

© Усі права захищені
написати до нас