Ім'я файлу: 21452_Pedagogichnaradateatralizovana_gra.doc
Розширення: doc
Розмір: 315кб.
Дата: 13.05.2022
скачати

Матеріали тематичного засідання педагогічної ради

«Організація театралізованої діяльності дітей дошкільного віку для розвитку креативних здібностей і виховання морально-естетичних почуттів»
Мета: визначити рівень знань педагогів з питання організації та проведення з дітьми театралізованих ігор, активізувати їх творчий потенціал, спонукати знаходити рішення в нестандартних ситуаціях , робити власні висновки, переосмислюючи отриману інформацію; надати конкретні практичні поради для вдосконалення процесу розвитку дітей засобами театралізованої діяльності.
План підготовки до засідання педагогічної ради «Організація театралізованої діяльності дітей дошкільного віку для розвитку креативних здібностей і виховання морально-естетичних почуттів»№ з.п.

Зміст роботи

Завдання

Відповідальні

Термін виконання

1.

Створити робочу групу в складі:

Завідувач, вихователь-методист, практичний психолог

 • скласти список рекомендованої літератури з проблеми та оформити виставку;

 • Розробити пам’ятку і рекомендації для вивчення та аналізу визначеної проблеми.

Член робочої групи
2.

Провести діагностування педагогів і дітей «Театралізована діяльність в ЗДО»

Визначити здібності дітей старшого дошкільного віку до театралізованої діяльності

Практичний психолог
3.

Вивчити стан організації театралізованої діяльності (тематичне вивчення)
Вихователь-методист
4.

Провести семінар-практикум «Виховання соціально-компетентної особистості засобами театралізованої діяльності»

Удосконалення знань педагогів про театралізовану діяльність, обмін досвідом

Вихователь-методист
5.

Підготувати проблемні запитання, розробити тези виступів

Підвищення рівня теоретично-практичних знань з даної теми

Члени робочої групи
6.

Підготувати проект рішення педагогічної ради

Визначення шляхи вирішення поставлених завдань

Члени робочої групи

Форма проведення: творча гра педагогів

Порядок денний:

1. Організація театралізованої діяльності дітей дошкільного віку для розвитку креативних здібностей та виховання морально-естетичних почуттів (доповідь завідувача).

2. Формування естетичної культури у дитини в процесі театралізовано-ігрової діяльності та активізація дошкільників засобами театралізованої педагогіки (співдоповідь вихователя-методиста).

3.Творча гра «В королівстві Театралізованої гри»

4.Результати діагностування педагогів та дітей з теми «Театралізована діяльність в ДНЗ» (інформація практичного психолога).

5. Підсумки тематичного вивчення «Стан організації діяльності театралізованої діяльності» (довідка про тематичне вивчення)Хід педради:

1. Доповідь завідувача«Організація театралізованої діяльності дітей дошкільного віку для розвитку креативних здібностей і виховання морально-естетичних почуттів»
«Дитяча творчість як явище культури –

це наше недавнє надбання,

це проблема наших днів...

Дорослі довго були глухі і сліпі до неї»

О.О. Мелік – Пашаєв
У період модернізації системи освіти завдання дошкільного навчального закладу щодо виховання особистості посідає чільне місце.

Національна Доктрина розвитку освіти в Україні, Закон України «Про дошкільну освіту», Базовий компонент дошкільної освіти та чинні програми розвитку дитини дошкільного віку визначили пріоритетним питання розвитку дитини як особистості. Зазначені документи орієнтують на підвищення ролі завдань розвитку творчого потенціалу дитини як засобу формування її духовного світу, національної свідомості, морально-етичних ідеалів.

Пріоритетними напрямками роботи дошкільного навчального закладу на сучасному етапі щодо розвитку творчих здібностей дитини є оновлення змісту освітрього процесу, що виявляється у створенні належних умов забезпечення розвивального середовища, своєчасному виявленні природних задатків, здібностей і нахилів малюка, інтеграції суспільного та сімейного виховання, формуванні готовності педагога до інноваційної діяльності.

Щоб спрямувати освітній процес дошкільного навчального закладу на розвиток творчої особистості, педагогічним працівникам необхідно:

 • знати психологію дитини та індивідуальні особливості її розвитку;

 • розвивати прагнення діяти творчо, відходити від шаблонів;

 • стимулювати дітей до самоаналізу способів діяльності, самопізнання і самовдосконалення в різних видах діяльності, розширюючи простір особистого «Я»;

 • постійно забезпечувати збагачення змісту емоційним матеріалом;

 • використовувати варіативні форми організації різних видів діяльності: індивідуальні, групові, колективні, парні;

 • створювати предметно – ігрове середовище, постійно змінюючи його;

 • надавати дітям можливість вільно обирати вид діяльності;

 • створити емоційне благополуччя для кожної дитини;

 • забезпечити умови щодо формування життєвої компетентності дошкільників.

Естетичне виховання – це розвиток здатності сприймати, відчувати,

розуміти прекрасне в житті і в мистецтві, це виховання прагнення самому брати участь в перетворенні оточуючого світу за законами краси, це залучення до художньої діяльності і розвиток творчих здібностей.

Естетичне виховання щільно пов’язане із сучасністю. Естетичне засвоєння дійсності передбачає близькість до життя, прагнення змінити оточуючий світ, суспільство, природу, предметне середовище. Саме ігрова діяльність, а особлива театралізована гра допомагає малюкам наблизитись до «дорослої дійсності». Гра – велике світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається потік уявлень, понять про оточуючий світ. «гра – іскра, яка запалює вогник допитливості», - стверджував В.О. Сухомлинський .

Щодо організації театралізованої діяльності вихователеві можна поставити загальну мету: спонукати дітей відбивати у виконавчій діяльності свої враження від сприймання оточуючої дійсності, літературних та музичних творів; розвивати здатність до перетворення, образної взаємодії, формувати досвід моральної поведінки; розвивати креативні здібності; формувати уміння творити прекрасне.

«Найкращий засіб у справі виховання – це дати виявитися в душі дитини якому-небудь доброму почуттю, і, зважаючи на силу цього прояву, в душі тоді залишиться більш чи менш глибокий слід, пам`ять про пережите, яка спрямовує волю. Нехай дізнаються діти про себе, які вони можуть бути чесні, щирі, благородні, прості, добрі, діяльні... нехай вони запам`ятають хороше прямування своєї натури і стануть вірити собі. Це дуже важливо.» (Шацький).

Театралізовані ігри в психолого – педагогічних дослідженнях трактуються в двох значеннях: як вид діяльності і як засіб розвитку. За Л.С. Виготським театралізована гра визначається як драматизація, за Є.Л. Трусовою як «театральна ігрова творчість», Д.Б. Ельконін вважає театралізовані ігри близькими до мистецтва. Враховуючи різні точки зору науковців Д.Б. Ельконіна, Й. Хейзинга на гру в цілому, а театралізовану гру, зокрема, можна дати таке визначення за І.Г Вєчкановою: «театралізована гра – це діяльність, що моделює біосоціальні відносини, зовні підлеглі сюжету сценарію у визначених часових та просторових характеристиках; в цій діяльності прийняття образу опредметнено (переодяганням або лялькою) і виражається різноманітними символічними засобами (мімікою і пантомімою, графікою, мовою, співами тощо).

Театралізовані ігри дуже близькі до сюжетно – рольових ігор, а тому необхідно здійснювати комплексний підхід до їх формування і використання. Діти дошкільного віку дуже люблять театралізовані ігри:вони з задоволенням включаються в гру, сміються, коли сміються персонажі, або сумують разом з ними, плачуть над невдачами улюбленого героя, приходять йому на допомогу, відповідають на запитання ляльок, дають їм поради та виконують їх прохання, перевтілюються в різноманітні образи. Під час театралізованих ігор дитина почуває себе вільно, розкуто, а тому вплив таких ігор на особистість дитини дозволяє використовувати їх як впливовий педагогічний засіб.

Враховуючи засоби зображення, якими користуються учасники театралізованих ігор, в практичній діяльності виділяються дві основних групи театралізованих ігор: режисерські та ігри – драматизації. До режисерських ігор відносяться: настільний театр, тіньовий театр, театр на фланелеграфі. До ігор- драматизацій – ігри – драматизації з пальчиками, ігри – драматизації з ляльками бі-ба-бо, ігри – імпровізації.

Театралізовані ігри завжди радують, іноді смішать дітей, тому, що діти бачуть оточуючий світ через образи, звуки, фарби. Тематика та зміст театралізованих ігор мають моральну направленість, яка заключається в будь-якому літературному творі, казці і повинна знайти місце в імпровізованих постановках. Улюблені герої для дітей – дошкільників стають зразком для наслідування: діти з задоволенням перетворюються в улюблений образ та присвоюють собі його характерні риси. Коли діти саомостійно розігрують ролі, то це дозволяє формувати досвід моральної поведінки, уміння поступати у відповідності з певними моральними нормами. При цьому діти рядом з позитивними героями можуть наслідувати і негативним героям. Вихователям необхідно вчити дітей об`єктивно оцінювати свої поступки і не тільки наслідувати позитивному чи негативному героєві, а і уміти контролювати свою поведінку. Необхідно пам`ятати про те, що кожен образ, створений дитиною, не повторюваний, тому що в ньому поєднуються характерні риси особистості дитини з рисами того чи іншого героя. Якщо вони не співпадають, то однолітки допомагають, підказують, як саме необхідно виконати роль, щоб бути схожим на персонажа. А тому дитина не замітно для себе присвоює позитивні якості персонажів. Виховний вплив театралізованих ігор посилюється тим, що їх тематика різноманітна і може задовольняти різносторонні інтереси дітей.

Різноманітність тематики, засобів зображення, емоційність театралізованих ігор дозволяють використовувати їх для вирішення завдань основних змістовних ліній: ознайомлення з навколишніми явищами та природою, розвитку фізичних якостей, розвитку творчих здібностей та емоцій тощо. Якщо вихователь уміло поставить запитання та проблемні завдання під час підготовки до театралізованих ігор, то це буде спонукати дітей до творчого мислення, аналізу складних ситуацій, побудові висновків та узагальнень, а також удосконаленню мовленнєвих навичок. Естетичний вплив на дітей надає і оформлення того чи іншого театралізованого дійства, активна участь дітей у підготовці атрибутів, декорацій.

2. Співдоповідь «Організація театралізованої діяльності дітей дошкільного віку для розвитку креативних здібностей і виховання морально – етичних почуттів»
Діти дошкільного віку володіють великими потенційними можливостями для сприйняття, розуміння і емоційної чуйності до витворів мистецтва, які примушують хвилюватися, співпереживати персонажам і подіям.

Театралізована діяльність є невичерпним джерелом розвитку відчуттів, переживань, емоційних відкриттів дитини, залучає її до духовного багатства, є найважливішим засобом розвитку емпатії – умови, необхідної для організації спільної діяльності дітей.

Умови для розвитку театралізованих ігор і залучення дітей до театральної діяльності:

- з раннього віку учити дітей вслухуватися в художнє слово, емоційно відгукуватися на нього, частіше звертатися до потішок, віршів, жартів, прислів’їв, приказок;

- виховувати у дітей інтерес до театральної діяльності, створювати ситуації, в яких персонажі лялькового театру вступають з дітьми в діалог, розігрують сценки;

- піклуватися про оснащення театралізованих ігор: придбання театральних іграшок, виготовлення іграшок - саморобок, костюмів, декорацій, атрибутів, стендів з фотографіями, що відображають ці ігри;

- приділяти серйозну увагу підбору літературних творів для театралізованих ігор: із зрозумілою для дітей моральною ідеєю, з динамічними подіями, з персонажами, наділеними виразними характеристиками.

На різних етапах ознайомлення дітей з театром і виховання позитивно-емоційного відношення до нього вирішуються завдання:

• формування уявлень про театр, емоційно-позитивного відношення до нього за допомогою спостережень, екскурсій; необхідно виділити особливості театру як культурної установи із специфікою праці, соціальним значенням, самою будівлею і інтер'єром;

• підведення до розуміння специфіки акторського мистецтва. На основі проглядань спектаклів формувати розуміння дітьми засобів образної виразності, за допомогою яких артисти передають образ;

• формування уявлень про театральні професії (основних і допоміжних) за спостереженнями за роботою гримера, декоратора, костюмера і ін., що активізує інтерес до театрального мистецтва, сприяє розширенню словарного запасу (гример, парик, освітлювач і ін.). Діти дізнаються чим зайняті безпосередні учасники театральної дії (актори, музиканти, диригент), хто готує п'єсу до постановки (режисер, художник, балетмейстер), хто забезпечує умови для її здійснення (гример, костюмер, гардеробник). Свої враження відбиваються в малюнках. Виставка художніх робіт допоможе узагальнити побачене;

• ознайомлення з правилами поведінки в установі культури.

З основними поняттями і термінологією театрального мистецтва дітей дошкільного віку краще знайомити практично: під час ігор, роботи над п'єсою, відвідування театрів, музеїв, виставок. Не слід строго вимагати засвоєння понять, достатньо того, щоб діти розуміли основні театральні терміни, поповнювали свій словарний запас. Для цього можна використовувати театральні ігри у вигляді питань і відповідей, ребуси, кросворди, загадки-головоломки, які завжди викликають у дітей позитивні емоції.


3. Творча гра «В королівстві Театралізованої гри»
Категорія учасників – педагоги ДНЗ.
Хід гри:
(Педагогам заздалегідь повідомляють, що на засідання педради вони мають прийти з іграшкою – персонажем, якого обирають на власний розсуд та в образ якого перевтілюються. Вихователь-методист – ведучий гри виступає у ролі Чарівника)
Чарівник: Добрий день Вам, колеги, порошу!

Як скарб свої знання і досвід ви зберіть,

І двері ці чарівні в світ пізнання

На розсуд свій скоріше відчиніть.
Ми всі сьогодні тут зібрались у незвичайних для себе образах і ролях, так давайте, щоб краще пізнати одне одного, представимо себе від імені того персонажу, який зараз уособлюємо.
Вправа «Знайомство» (вихователі за допомогою іграшки – персонажу представляють себе).
Ось ми і дізнались дещо нове один про одного, а тепер відкриємо ось ці чарівні двері про які говорилося на початку нашої подорожі, але кожен з вас може зайти лише до одних дверей (на дверях музичної зали, де буде проводитись творча гра розміщено зображення шести дверей).
Увага! Якщо ви зайдете до перших дверей – зустрінете вірного друга, до других дверей – красуню принцесу, яка потребує вашої допомоги, за третіми – зможете помилуватися найкращими картинами і скульптурами, за четвертими – побувати на квітковій галявині і стати найрозумнішою і найдосвідченішою людиною в світі, за п’ятими – станете найбагатшими і всемогутніми, а за шостими – знаменитою на всю країну людиною. (Педагоги здійснюють свій вибір, а ведучий озвучує критерії оцінки).

Критерії оцінки:


 • вибрати друга – мотив спілкування;

 • допомога принцесі – мотив співпереживання та милосердя;

 • мистецтво – прагнення естетичної насолоди;

 • квіткова галявина – пізнавальний мотив;

 • багатство – меркантильний мотив;

 • знаменитість – прагнення слав.


Ведучий: Сьогодні мову поведемо про те,

Що поруч із дитинства йде,

Що є коштовним, ніби діамант,

В душі дітей плекає творчість і талант.

- Так що ж це? – відповідь проста –

Це всім відома Королева Театралізована Гра.

Життя – театр, а люди в нім актори,

Нехай піднімуться на нашій сцені штори,

Та розпочнеться дійство, відкриття,

Безцінних знань і досвіду нового здобуття!
Отже, ми потрапили в Королівство Театралізованої гри і зараз Королева Театралізація з вами привітається і візьме інтерв’ю на тему «навіщо потрібна театралізована гра?» Але спочатку вона пропонує познайомитись з її Королівством.
Вправа на виявлення самооцінки «Палаци»
Королева: Шановні гості! Моє Королівство відрізняється незвичайною архітектурою, де є головні споруди – Палаци:

 • Палац педагогічної творчості та розмаїття методів та прийомів;

 • Палац систематичності та послідовності;

 • Палац досягнень дітей.


Кожен з палаців має три поверхи, що відповідають: перший – низькому та середньому рівню, другий – достатньому рівню, а третій – високому рівню якостей, заявлених у їх назвах. Вам необхідно залишити свій відбиток в кожному з палаців, обравши поверх в залежності від того, яку оцінку Ви даєте своїй педагогічній діяльності, але саме з питання організації та проведення театралізованих ігор. (Педагоги різнокольоровими листочками роблять наклейки на відповідних поверхах).
Гра « Кути»
Королева: А тепер я запрошує Вас визначити на чому ж будується фундамент цих видатних палаців.
Завдання: учасники гри поділяються на чотири групи. Для кожної з груп виділяється мольберт з ватманом і маркети різного кольору. Кожна група отримає певний колір та завдання. (На виконання – 3 хвилини).
Завдання 1-й групі – написати основні прояви творчості вихователя під час організації театралізованої діяльності з дошкільниками.
Завдання 2-й групі – поміркувати та записати, що заважає педагогу творити.
Завдання 3-й групі – визначити, що спонукає вихователя організовувати театралізовану гру.
Завдання 4-й групі – навести приклади різних видів театралізованої гри.
В кінці гри групи озвучують відповіді та дають свою оцінку.

Гра «Підводні рифи»
Королева: Моє Королівство має і «підводні рифи», адже Королівство Театралізації це певні труднощі. Я пропоную Вам вирішити проблемні ситуації, які залишили жителі моїх палаців в цих конвертах. (Учасники отримують конверти з проблемними ситуаціями, які потрібно пояснити)
Проблемні ситуації:

 1. «Я мала наметі залучити дітей до театралізованої гри. І все було б добре, яки би не…»

 2. «Діти з задоволенням драматизували казку, але раптом…»

 3. «Для реалізації запланованого мені не вистачило…»

 4. «Іноді ця робота мені не вдається, театралізована гра «розколюється», бо …»

 5. «Під час театралізованої гри діти були не активні. Мені здається це тому …»

 6. «Зазвичай в театралізованих іграх в моїй групі беруть участь одні і ті самі діти. Це я пояснюю тим, що … Дану проблему вирішую так…»

 7. «Коли діти не хочуть брати на себе ролі непопулярних персонажів, я…»


Бліц – опитування «Так чи Ні»


 1. Театралізована діяльність – це один з видів творчої діяльності дітей (Так).

 2. Театралізовані ігри за своєю сутністю подібні до сюжетно-рольових ігор (Так)

 3. В театралізованій діяльності необхідно жорстке управління дитячою діяльністю (Ні)

 4. Театралізовані ігри поділяються на ігри з правилами та ігри-драматизації (Ні)

 5. Дитина має право на вибір ролі для обігрування (Так).

 6. В грі-драматизації дитина повинна дослівно дотримуватись тексту художньо твору (Ні)

 7. Залучати дітей до театралізованих ігор достатньо іноді, час від часу, щоб вони не набридали дітям. (Ні).

 8. В молодшому дошкільному віці, відповідно до вимог чинних програм діти розігрують окремі епізоди казок з ініціативи дорослого та беруть участь у іграх-драматизаціях за уривками казок поетичних творів, беруть посильну участь у виготовленні костюмів, атрибутів.

 9. В старшому дошкільному віці за вимогами чинних програм дитина орієнтується у варіативності театрів, творчо перевтілюється в образи персонажів, ініціює організацію театралізованих ігор. (Так)Королева: Важливе місце у моєму Королівстві посідають міміка, жести, а також інтонаційна виразність, тобто вміння за допомогою голосу передавати різноманітні почуття. Я пропоную і Вам це спробувати.
Вправа «Емоції»

Учасникам гри потрібно сказати фразу «Мені страшенно подобається театралізована діяльність» з різними емоціями (радість, сум, тривога, злість, іронія).
Творча робота з картиною.

Королева пропонує учасниками уважно розглянути картину у стилі абстракціонізму та скласти творчу міні-розповідь про побачене, поділитись емоціями, що виникли.
Підведення підсумків гри. Враження від подорожі до Королівства Театралізації.
Вправа «Нові ідей, мрія, запитання»
Для кожного учасника Королева роздає заздалегідь приготовлені папірці різного кольору: жовтий – у формі вогника, синій – у формі хмаринки, червоний – у формі зірочки. Пропонується висловити свої враження:
На жовтому написати найважливіший момент, який виніс для себе учасник.

На червоному записати свою мрію, яка зародилася і має бути втіленою у життя.

На синьому написати те, над чим на думку учасника, йому слід попрацювати, чого слід навчитися.

4. Практичний психолог доводить до відома членів педагогічної ради інформацію про результати психологічної діагностики дітей та педагогів щодо реалізації театралізованої діяльності в ЗДО, яке проводилось напередодні засідання педагогічної ради.
АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ
про результати психологічної діагностики дітей та педагогів щодо реалізації театралізованої діяльності в ЗДО __, яке проводилось в ______ р.

Мета психологічного вивчення:

 1. Вивчити стан роботи з театралізованої діяльності в ЗДО № ___.

 2. Накопичення та аналіз статистичних даних.


Методи вивчення:

З метою вивчення стану роботи з театралізованої діяльності в ЗДО № __ було проведено спостереження за станом реалізації театралізованої діяльності в ході освітнього процесу, бесіди з вихователями, інтерв’ю з дітьми старших груп та експрес – діагностика здібностей дітей старшого дошкільного віку до театралізованої діяльності.
Обстежено: вихователі усіх груп ЗДО№ ___ (8 чоловік) та діти старших груп (57 дітей).
Аналіз результатів психологічного вивчення показав, що вихователі ЗДО№ ___ створюють відповідні умови для розвитку творчої активності дітей (100%): заохочують дітей до виконавчої творчості, розвивають у дітей відповідно їх індивідуальних особливостей здібність вільно триматись під час виступів перед дорослими і однолітками, заохочують дітей до імпровізації засобами міміки, пантоміми, виразних рухів і інтонацій під час програвання ролей, вчать дітей розрізняти настрої, переживання, емоційні стани персонажів, що передаються різними засобами драматизації, надають дітям право вибору засобів для імпровізації та самовираження (Табл. 1). Також вихователі забезпечують умови для взаємозв’язку театралізованої і інших видів діяльності в освітньо педагогічному процесі (100%), створюють умови для сумісної театралізованої діяльності дітей і дорослих (100%), планують і проводять з дітьми театралізовану діяльність, виділяючи для цього обов’язковий день тижня (четвер) в Кімнаті казок, а також постійно впроваджують групову та індивідуальну форми театралізованої діяльності з дітьми в ході освітнього процесу (100%), після перегляду театралізованих вистав в ЗДО разом з дітьми обговорюють поведінку героїв, їх характери, умови проведення вистави, їх враження від дійства тощо (100%) (Табл. 1). Крім того, вихователі заохочують дітей до театральної культури (93%) за рахунок знайомства дітей з устроєм театру: сцена, занавес, глядацький зал, гримерна тощо (80%), видами театру (100%) та видами лялькових театрів (100%) (Табл.1).

Перевірка знань дітей старших груп ДНЗ про види та устрій театру показала, що більшість дітей (80%) називають меншу частину усіх видів театру, або не називають їх зовсім, а також розкривають меншу частину складових театру, або не називають їх (рис.1).

Аналіз результатів експрес – діагностики здібностей дітей старших груп ДНЗ до театралізованої діяльності дав змогу зробити висновок про те, що більший відсоток дошкільників мають здібності глядачів (60%) в той час, як акторські здібності і здібності до діяльності декоратора виражені у 35 – 39% (Табл. 2, рис. 2). Високий рівень розвитку режисерських здібностей мають 32% дітей, а низький його рівень – 47%. Отже, ранжування здібностей дітей до театралізованої діяльність дає можливість розподілити їх наступним чином: здібності глядача на 1 місці, здібності до діяльності декоратора – на 2 місці, акторські здібності – на 3 місці і режисерські здібності – на 4 місці (рис. 3).
Висновок:

Таким чином, в ході впровадження в освітнього процес ЗДО № __ театралізованої діяльності вихователі закладу постійно створюють умови для розвитку творчої активності дітей в театралізованій діяльності, заохочують дітей до театралізованої культури, забезпечують умови для взаємозв’язку театралізованої і інших видів діяльності, а також для сумісного театралізованої діяльності дітей і дорослих. Серед здібностей до театралізованої діяльності у дітей старших груп переважають здібності глядачів. Але діти мають певні труднощі з визначенням видів і устрою театру.

Рекомендації:

 1. Вихователям проаналізувати та удосконалити навчально-виховну роботу з театралізованої діяльності з дітьми щодо формування у них знань про види та устрій театру.Таблиця 1.
Робота вихователів ЗДО № ___ з розвитку дітей в театралізованій діяльностіз/п

Особливості роботи вихователів

Повнота реалізації

1

Педагоги створюють умови для розвитку творчої активності дітей в театралізованій діяльності

100%

1.1.

Заохочують дітей до виконавчої творчості (виконання різних ролей в спектаклях і постановах, виразне розповідання віршів тощо)

100%

1.2.

Розвивають у дітей відповідно їх індивідуальних особливостей здібність вільно триматись під час виступів перед дорослими і однолітками (дають головні ролі сором’язливим дітям, забезпечують активну участь кожної дитини в театралізованій діяльності)

100%

1.3.

Заохочують дітей до імпровізації засобами міміки, пантоміми, виразних рухів і інтонацій під час програвання ролей

100%

1.4.

Вчать дітей розрізняти настрої, переживання, емоційні стани персонажів, що передаються різними засобами драматизації (вихователі демонструють за допомогою міміки і рухів різні емоції, а діти відгадують їх; використовуючи ляльки, діти звертаються від імені ляльок до інших дітей, говорячи з різною інтонацією, а діти відгадують настрій ляльки, що «розмовляє»)

100%

1.5.

Надають дітям право вибору засобів для імпровізації та самовираження (сюжетів драматизації, ролей, костюмів, видів театру)

100%

2

Вихователі заохочують дітей до театральної культури

93%

2.1.

Знайомлять дітей з устроєм театру: сцена, занавес, глядацький зал, гримерна тощо

80%

2.2.

Розповідають дітям про види театру (драматичний, музичний, ляльковий, театр тварин, клоунада і інші)

100%

2.3.

Знайомлять дітей з різними видами лялькових театрів: бі-ба-бо, настільний, тіньовий, пальчиковий

100%

3

Вихователі забезпечують умови для взаємозв’язку театралізованої і інших видів діяльності в навчально – педагогічному процесів (використовують ігри – драматизації на різних заняттях (музичних, з розвитку мовлення, з математики, малювання тощо)

100%

4

Вихователі створюють умови для сумісної театралізованої діяльності дітей і дорослих (педагогів і батьків): ставлять сумісні спектаклі, організують драматизацію казок старшими дітьми для молодших дітей і т.д.

100%

5

Вихователі планують і проводять з дітьми театралізовану діяльність, виділяючи для цього обов’язковий день тижня (четвер) в Кімнаті казок, а також постійно впроваджують групову та індивідуальну форми театралізованої діяльності з дітьми в ході освітнього процесу

100%

6

Після перегляду театралізованих вистав в ЗДО вихователі разом з дітьми обговорюють поведінку героїв, їх характери, умови проведення вистави, їх враження від дійства тощо

100%Таблиця 2

Результати експрес – діагностики

здібностей дітей старших груп ЗДО до театралізованої діяльності

Здібності дітей до театралізованої діяльності

Низький рівень

Середній рівень

Високий рівень

кількість дітей

%

дітей

кількість дітей

%

дітей

кількість дітей

%

дітей

Здібності до режисерської діяльності

27

47%

12

21%

18

32%

Здібності до діяльності декоратора

16

28%

19

33%

22

39%

Акторські

здібності

17

30%

20

35%

20

35%

Здібності

глядача

3

5%

20

35%

34

60%

Довідка

про результати тематичного контролю:

«Стан організації діяльності театралізованої діяльності»

Згідно з річним планом та планом внутрішньосадового контролю з _____ року по ______ року було здійснено тематичний контроль стану роботи з розвитку творчої ініціативи дітей в процесі ігрової діяльності дітей всіх вікових груп.

До складу комісії увійшли: завідувач ЗДО - ; вихователь-методист – ; практичний психолог.

Вивченню підлягали наступні питання:

 1. Створення умов для виникнення та розвитку гри дітей:

а) створення розвивального середовища;

б) місце гри в педагогічному процесі;

в) добір і розташування іграшок, ігрових матеріалів відповідно до віку дітей.


 1. З’ясування рівня колективних взаємовідносин дітей в іграх.

 2. Реалізація індивідуального підходу в організації гри дітей.

 3. Рівень володіння вихователями ЗДО основними аспектами, методикою організації та проведення ігор з дітьми.

Аналіз умов, створених вихователями показав, що в цілому в

групах створено належне розвивально-ігрове середовище: обладнані ігрові зони для різних видів ігор, куточки дитячого експериментування, самостійної художньої діяльності, осередки для ігор театралізацій, драматизацій з відповідним наповненням (шапочки, різні види театру тощо). Такі розвивальні осередки дозволяють організовувати різноманітні ігри, розвивати ігрові вміння і навички, розвивати комунікативні вміння, мислення, мовлення, спонукають малят до застосування набутих вмінь та навичок, життєвого досвіду.

Іграшки, ігровий матеріал підібрано відповідно віку дітей,

зручно розташований для використання дітьми. Але слід зазначити, що кількість іграшок не у всіх групах відповідає стандарту, затвердженому МОНМС України. (гр. №5, гр. №1)

Вихователями всіх вікових груп створюються умови для збагачення дітей враженнями, які можуть бути використані у грі: читають разом книги, прослуховують аудіо записи, обговорюють події життя дітей, розповідають про себе та інших людей, організовують цільові прогулянки, екскурсії, звертають увагу дітей на зміст діяльності людей та їх взаємовідносини, на явища та взаємозв’язок подій в живій та неживій природі тощо.

Також в процесі контролю зверталась увага на дотримання балансу між грою та іншими видами діяльності в педагогічному процесі. Виявлено, що, на жаль, не завжди педагоги ЗДО оберігають час, призначений для гри, а підміняють її різноманітними заняттями, не завжди забезпечують плавний перехід від гри до режимних моментів, навчальної діяльності. (гр. №11, №8)

Вивчення питання щодо розвитку комунікативних вмінь дітей в процесі гри засвідчив, що вихователі організовують спільні ігри дітей: пропонують ігри з різною кількістю учасників, в тому числі враховуючи дружні прихильності між дітьми, об’єднують окремі ігрові групи загальним сюжетом. Та разом з тим відмічено, що вихователі всіх груп недостатньо уваги приділяють організації спільних ігор дітей різних вікових груп з метою взаємозбагачення ігровим досвідом.

Крім цього спостереження показали, що під час гри вихователі намагаються розвивати способи ігрового спілкування, яке містить спілкування дітей як носіїв ролі: діалоги між персонажами, рольові дії з урахуванням ролі партнера; розвивається у дітей вміння спілкуватись з приводу гри: домовлятись, ділитись іграшками, дотримуватися черги, виявляти співчуття та поважливе відношення до партнера, тактовно вирішувати конфлікти тощо. Та разом з тим слід відмітити, що діти молодших груп (№5, №12) недостатньо вступають в міжособистісні взаємини в процесі сюжетно-рольових ігор, діють більше самостійно, не зважаючи на загальний задум гри.

Реалізується і індивідуальний підхід в організації гри дітей, а саме: здійснюється підбір ігор з урахуванням особистісних особливостей та спеціальних потреб дітей, ігри, які стимулюють активність сором’язливих дітей і дітей з фізичними вадами, які підвищують самоконтроль у занадто активних, агресивних дітей тощо. Але зауважено, що така індивідуальна робота недостатньо здійснюється вихователями груп №9, №1. Вихователі всіх вікових груп недостатньо та не систематично приділяють увагу статево-рольовій соціалізації хлопчиків та дівчаток в грі (організація гри окремо для хлопчиків та дівчаток та спільні; забезпечення дітям можливість вибору відповідних іграшок, атрибутів, костюмів).

Індивідуальні бесіди з педагогами ЗДО засвідчили, що переважна більшість вихователів на належному та високому рівні володіють теорією та методикою організації та проведення ігор з дітьми. Але слід зауважити, що окремі вихователі мають певні труднощі в організації та проведенні деяких видів ігор.

Таким чином під час контролю було виявлено низку позитивних моментів та разом з тим і певні недоліки, а саме:

 1. Кількість іграшок не у всіх групах відповідає стандарту, затвердженому МОНМС України зокрема в групі №5 (вихователь відмічена недостатня кількість ігрового матеріалу для конструктивно-будівельних ігор та групі №1 (вихователь .) недостатня кількість іграшок для сюжетно-рольових ігор (посуд, ляльки, меблі).

 2. Не завжди педагоги ЗДО оберігають час, призначений для гри, а підміняють її різноманітними заняттями, не завжди забезпечують плавний перехід від гри до режимних моментів, навчальної діяльності, зокрема гр. №11 (вихователь .), група №8 (вихователь .)

 3. Вихователі всіх груп недостатньо уваги приділяють організації спільних ігор дітей різних вікових груп з метою взаємозбагачення ігровим досвідом.

 4. Діти молодших груп №5 (вихователь .), №12 (вихователь ) недостатньо вступають в міжособистісні взаємини в процесі сюжетно-рольових ігор, діють більше самостійно, не зважаючи на загальний задум гри.

 5. Недостатньо здійснюється індивідуальна робота вихователями груп №9 (вихователь .), №1 (вихователь .), а саме: підбір ігор з урахуванням особистісних особливостей та спеціальних потреб дітей, ігри, які стимулюють активність сором’язливих дітей і дітей з фізичними вадами, які підвищують самоконтроль у занадто активних, агресивних дітей тощо.

 6. Вихователі всіх вікових груп недостатньо та не систематично приділяють увагу статево-рольовій соціалізації хлопчиків та дівчаток в грі (організація гри окремо для хлопчиків та дівчаток та спільні; забезпечення дітям можливість вибору відповідних іграшок, атрибутів, костюмів).

 7. Вихователі групи №7 ( .), групи №12 (вихователь .), групи №11 (вихователь .) не залучають дітей до обговорення гри, яка закінчилась, тим самим не спонукають дітей до оцінного ставлення виконання своєї ролі в грі, так і ролі в цілому.Рекомендації:
Для усунення вищенаведених недоліків було розроблено ряд рекомендації: 1. Вихователям , поповнити ігрове середовище іграшками для сюжетно-рольових ігор (посуд, ляльки, меблі). Вихователю –ігровим матеріалом для конструктивно-будівельних ігор. 1. Вихователям приділити належну увагу дотриманню балансу між грою та іншими видами діяльності, забезпечити плавний перехід до занять та режимних моментів.

 2. Вихователям всіх груп достатню уваги приділяти організації спільних ігор дітей різних вікових груп з метою взаємозбагачення ігровим досвідом.

Вихователям активізувати роботу з дітьми зі стимулювання міжособистісної взаємодії в процесі сюжетно-рольових ігор, вчити дітей узгоджувати ігрові дії з сюжетом гри.

 1. Вихователям приділяти належну увагу індивідуальній роботі, а саме: добирати ігри з урахуванням особистісних особливостей та спеціальних потреб дітей, ігри, які стимулюють активність сором’язливих дітей і дітей з фізичними вадами, які підвищують самоконтроль у занадто активних, агресивних дітей тощо.

 2. Вихователям всіх вікових груп систематично планувати та приділяють увагу статево-рольовій соціалізації хлопчиків та дівчаток в грі (організація гри окремо для хлопчиків та дівчаток та спільні; забезпечення дітям можливість вибору відповідних іграшок, атрибутів, костюмів).

 3. Вихователям постійно залучати дітей до обговорення гри, яка закінчилась, з метою формування в дітей оцінного ставлення як до виконання своєї ролі в грі, так і до гри в цілому.


Проект рішення педради:


 1. Виготовити декорації та атрибути для впровадження в практику роботи з дошкільниками нетрадиційного виду театру «Театр на фартухах»

 2. Залучати до участі у підготовці та проведенні театралізованих вистав учнів 1-х класів ЗОШ №__ та батьків вихованців (Протягом року, керівник гуртка )
 1. Провести засідання школи активного батьківства «Зростаємо разом» з

метою надання практичної допомоги батькам щодо використання театралізованої діяльності у вихованні дошкільників

(до )

4..Вихователям проаналізувати та удосконалити навчально – виховну роботу з театралізованої діяльності з дітьми щодо формування у них знань про види та устрій театру (вихователі груп, до ).

5. Поповнити ігровим обладнанням «Кімнату казок» та обладнати осередки

театралізованої діяльності у кожній віковій групі

6.Проаналізувати результати психологічної діагностики дітей та внести

корективи до перспективного планування роботи з питань театралізованої діяльності з метою удосконалення навчально-виховної роботи з дошкільниками.

7.Провести моніторинг компетентності старших дошкільників з театралізованої діяльності.

8.Використовувати інтеграцію рухів і музики у всебічному розвитку дітей

дошкільного віку відповідно до Базового стандарту дошкільної освіти. (Протягом року, музичні керівники, вихователі).
скачати

© Усі права захищені
написати до нас