1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Ім'я файлу: Математичні методи економіки.doc
Розширення: doc
Розмір: 355кб.
Дата: 02.06.2021
скачати
Пов'язані файли:
2_3_Робоча_програма_з_переддипломної_практики (1).doc
zarobitna_plata_ta_jiji_ekonomichna_sutnist-teorij.doc
педагогіка.rtf
Patomorfol_2-Ma_lchenko.pdf
КонспектКРВ-3.3.3сукня.docx
Члени творчої групи.docx
Управління ресурсами підприємства.docx
Научная работа.Непорочная любовь в романах Гюго.docx
Мастерова И.docx
Безпалий.docx
ІПР для Голюк А.В._4-А.docx
ІПР для Онойченко І.П . 4-А.docx
Гоц М. Магістерська робота (2).docx
Аналіз роботи Ф.Ніцше «Так казав Заратустра»..docx
звіт_виробнича практика - копия.docx

Моделювання НТП. Автономний, керований, матеріалізований (уречевлена), індукований, нейтральний види НТП.


НТП - науково технічний прогрес.
Розрізняють автономний, матеріалізований, нейтральний і не нейтральний технічний прогрес.
Автономний (екзогенний) технічний прогрес представлений виробничою функцією, яка описує зміна технології в часі незалежно від змін змінних стану економіки (капіталу, землі, праці, часу). Мова тут йде про зміни в спеціалізації, кооперації, управлінні і т.п.
Матеріалізований (уречевлена) технічний прогрессхарактерізуется змінними, які беруть активну участь у зміні виробничої функції (капіталу, землі, праці, часу).
Нейтральний технічний прогрессопределяется такими технічними змінами (автономного або матеріального виду), які не порушують рівноваги, тобто економічно та соціально «безпечні» для суспільства.
Загальновизнаним слід вважати той факт, що з плином часу на підприємстві, зберігає фіксовану чисельність працівників та постійний обсяг основних фондів, випуск продукції збільшується. Це означає, що крім звичайних виробничих факторів, пов'язаних з витратами ресурсів, існує фактор, який зазвичай називають науково-технічним прогресом (НТП). Цей фактор можна розглядати як синтетичну характеристику, яка відображатиме спільне вплив на економічне зростання багатьох істотних явищ, серед яких потрібно відзначити наступні:
а) поліпшення з часом якості робочої сили внаслідок підвищення кваліфікації працівників та освоєння ними методів використання більш досконалої техніки;
б) поліпшення якості машин і обладнання призводить до того, що певна сума капітальних вкладень (у незмінних цінах) дозволяє з часом придбати більш ефективну машину;
в) поліпшення багатьох сторін організації виробництва, у тому числі постачання і збуту, банківських операцій та інших взаємних розрахунків, розвиток інформаційної бази, освіта різного роду об'єднань, розвиток міжнародної спеціалізації і торгівлі і т.п.
У зв'язку з цим термін науково-технічний прогрес можна інтерпретувати як сукупність всіх явищ, які при фіксованих кількостях витрачаються виробничих факторів дають можливість збільшити випуск якісної, конкурентоспроможної продукції. Дуже розпливчастий характер такого визначення призводить до того, що дослідження впливу НТП проводиться лише як аналіз того додаткового збільшення продукції, яка не може бути пояснено суто кількісним зростанням виробничих факторів. Головний підхід до обліку НТП зводиться до того, що у сукупність характеристик випуску або витрат вводиться час (t) як незалежний фактор виробничий і розглядається перетворення в часі якої виробничої функції, або технологічного множини.
Зупинимося на способах обліку НТП шляхом перетворення виробничої функції (ПФ), причому за основу приймемо двухфакторную ПФ:

де в якості виробничих факторів виступають капітал (К) і праця (L). Модифікована ПФ у загальному випадку має вигляд

причому виконується умова

яке і відображає факт зростання виробництва в часі при фіксованих витратах праці і капіталу. Геометрична ілюстрація такого процесу дана на рис. 4.13, де показано, що ізокванта, відповідна випуску продукції в обсязі Q, зміщується з плином часу (t 2> t 1) вниз і наліво.
При розробці конкретних модифікованих ПФ зазвичай прагнуть відобразити характер НТП у спостережуваної ситуації. При цьому розрізняють чотири випадки:
а) істотне поліпшення з часом якості робочої сили дозволяє домогтися колишніх результатів з меншою кількістю зайнятих; подібний вид НТП часто називають трудосберегающий. Модифікована ПФ має вигляд
де монотонна функція l (t) характеризує зростання продуктивності праці;
б) переважне поліпшення якості машин і устаткування підвищує фондовіддачу, має місце капиталосберегающий НТП і відповідна ПФ:

де зростаюча функція k (t) відображає зміну фондовіддачі;
в) якщо має місце значний вплив обох згаданих явищ, то використовується ПФ у формі

г) якщо ж немає можливості виявити вплив НТП на виробничі фактори, то застосовується ПФ у вигляді

де a (t) зростаюча функція, що виражає зростання продукції при незмінних значеннях витрат факторів. Для дослідження властивостей і особливостей НТП використовуються деякі співвідношення між результатами виробництва та витратами факторів. До їх числа належать:
а) середня продуктивність праці

б) середня фондовіддача

в) коефіцієнт фондоозброєності працівника

г) рівність між рівнем оплати праці та граничної (маргінальної) продуктивності праці

д) рівність між граничною фондовіддачею і нормою банківського відсотка

Кажуть, що НТП є нейтральним, якщо він не зраджує з плином часу певних зв'язків між наведеними величинами.
Розглянемо далі три випадки:
1) прогрес називається нейтральним по Хиксу, якщо протягом часу залишається незмінним співвідношення між фондоозброєністю (x) і граничною нормою заміни факторів (w / r). Зокрема, якщо w / r = const, то заміна праці на капітал і навпаки не принесе ніякої вигоди і фондоозброєність x = K / L також залишиться незмінною. Можна показати, що в цьому випадку модифікована ПФ має вигляд
,
і нейтральність по Хиксу еквівалентна розглянутому вище впливу НТП безпосередньо на випуск продукції. У ситуації, що розглядається изокванта з плином часу зміщується ліворуч вниз шляхом перетворення подібності, тобто залишається в точності тієї ж форми, що і в початковому положенні;
2) прогрес називається нейтральним по Харроду, якщо протягом аналізованого періоду часу норма банківського відсотка (r) залежить лише від фондовіддачі (k), тобто на неї не впливає НТП. Це означає, що гранична фондовіддача встановлена ​​на рівні норми відсотка і подальше збільшення капіталу недоцільно. Можна показати, що такий тип НТП відповідає виробничої функції

тобто технічний прогрес є трудосберегающий;
3) прогрес є нейтральним за Солоу, якщо зберігається незмінним рівність між рівнем оплати праці (w) і граничною продуктивністю праці і подальше збільшення витрат праці невигідно. Можна показати, що в цьому випадку ПФ має вигляд

тобто НТП виявляється фондосберегающім
Однак у довгостроковому плані НТП є і результатом розвитку, і, значною мірою, його причиною. Оскільки саме економічний розвиток дозволяє багатим товариствам фінансувати створення нових зразків техніки, а потім вже пожинати плоди науково-технічної революції. Тому цілком правомірна підхід до НТП як ендогенному явищу, викликаному (индуцированному) економічним зростанням.
Тут виділяються два основних напрямки моделювання НТП:
1) модель індукованого прогресу заснована на формулі

причому передбачається, що суспільство може розподіляти призначені для НТП інвестиції між його різними напрямками. Наприклад, між зростанням фондовіддачі (k (t)) (поліпшення якості машин) і зростанням продуктивності праці (l (t)) (підвищення кваліфікації працівників) або вибором найкращого (оптимального) напрямки технічного розвитку при даному обсязі виділених капітальних вкладень;
2) модель процесу навчання у ході виробництва, запропонована К. Ерроу, заснована на спостережуваному факт взаємного впливу зростання продуктивності праці та кількості нових винаходів. У ході виробництва працівники набувають досвіду і час на виготовлення виробу зменшується, тобто продуктивність праці і сама трудовий внесок залежать від обсягу виробництва

У свою чергу, зростання трудового фактора, згідно виробничої функції

призводить до зростання виробництва. У найпростішому варіанті моделі використовуються формули:

(Виробнича функція КоббаДугласа).
Звідси маємо співвідношення

яке при заданих функціях K (t) і L 0 (t) показує більш швидке зростання y, обумовлений зазначеним вище взаємним впливом НТП і економічного розвитку.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

скачати

© Усі права захищені
написати до нас