Ім'я файлу: ІДЗ ОРГАНІЗАЦІЯ (1) (1).pdf
Розширення: pdf
Розмір: 139кб.
Дата: 25.05.2023
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет економіки та бізнес-адміністрування
Кафедра економіки та бізнес-технологій
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
З дисципліни: « Організація діяльності суб’єктів господарювання»
Есе на тему: «Маркетингові стратегії на ринку продукції та послуг»
Виконала студентка групи МБС-118Б
Спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
ОПП «Митна та біржова справ»
Тетяна ЖУРАВСЬКА
Викладач: доц., доц., к.е.н. Ганна МИРОШНИЧЕНКО
Київ 2023

ВСТУП
Актуальність теми «Маркетингові стратегії на ринку продукції та послуг» в наш час важко переоцінити. Зараз ми спостерігаємо все більш конкурентну бізнес-середовище, де підприємствам необхідно розробляти ефективні стратегії для залучення та утримання клієнтів.
Перш за все, маркетингові стратегії є ключовим інструментом для розуміння ринкових умов, конкурентного ландшафту та потреб споживачів.
Завдяки цим стратегіям підприємства можуть виявити ніші та можливості для розвитку, заздалегідь прогнозувати зміни в попиті та залучати цільову аудиторію.
По-друге, маркетингові стратегії допомагають підприємствам ефективно позиціонувати свою продукцію або послуги на ринку. Вони дозволяють визначити унікальну пропозицію, виділитися серед конкурентів та створити міцний бренд, що сприяє залученню нових клієнтів та збереженню вже існуючих.
По-третє, маркетингові стратегії дозволяють підприємствам оптимізувати використання ресурсів та збільшувати ефективність маркетингових витрат. Шляхом ретельного аналізу та вибору найбільш вдалого маркетингового міксу, підприємства можуть досягти оптимального балансу між витратами та досягненням максимального ефекту.
Крім того, у нашому швидкотемповому інформаційному світі, маркетингові стратегії допомагають підприємствам адаптуватися до змінних потреб споживачів та технологічних тенденцій
Якщо підприємство націлене на отримання якісного результату, йому необхідно скласти покроковий план дій, який дозволить виявити сильні сторони бізнесу, намітити цілі й продумати шляхи їх досягнення. Саме тому розробку стратегії маркетингу довіряють досвідченим інтернет-маркетологам.
Це дозволить досягти бажаних показників у стислий термін та заощадити бюджет.

Маркетингова стратегія – це покрокова інструкція у розвиток бізнесу, спрямовану на його масштабування і реалізацію комерційних планів.
Розробка маркетингового плану ґрунтується на ретельному аналізі.
Фахівці вивчають ринок, сильні та слабкі сторони продукції (у тому числі конкурентної), унікальні якості. Потім вони прописують етапи, завдання та підзавдання. Оскільки ситуація на ринку постійно змінюється, компанія потребує своєчасного реагування на зміни та внесення коригувань.
Маркетингова стратегія — це свого роду посібник із просування своїх товарів чи послуг на ринку, яке дозволяє залучити нових клієнтів та утримувати тих, які вже були.
Її головна мета — досягнення стійкої конкурентної переваги завдяки розумінню потреб клієнтів та реалій ринку.
Крім того, маркетингова стратегія допомагає вирішити й інші завдання:
-зрозуміти, які цілі компанія ставить перед собою та чого хоче досягти;
-скласти портрет ЦА та з'ясувати, які групи потенційних клієнтів із більшою ймовірністю користуватимуться послугами чи купуватимуть товари;
-визначити позиціонування бренду та зробити його унікальним;
-спланувати бюджет для досягнення поставленої мети, найбільш ефективно використовувати свої ресурси та ін.
Ретельно продумана стратегія допомагає грамотно розподілити ресурси компанії та нарощувати обсяги реалізації. У деяких ситуаціях збільшити прибуток можна шляхом збільшення виробництва, в інших доведеться відмовитися від малоперспективних товарів та зосередитися на найуспішніших. Іноді важливо всі сили направити на просування.
Стратегія визначає, що необхідно зробити для зміцнення поточних позицій та завоювання нових часток ринку. Без неї зусилля принесуть мало ефекту: доведеться тестувати безліч гіпотез, а відтак витрачати час і зливати бюджет. Якщо ж у вас є стратегія, ви розумієте, куди рухатися й на чому
сконцентруватися. Кошти — і фінансові, і трудові — витрачаються раціонально.
Якщо чинна маркетингова стратегія виявляється неефективною, потрібно її переглянути або розробити нову. Це необхідно зробити також у разі серйозних змін усередині фірми чи ринку.
Розроблення маркетингової стратегії відбувається в кілька етапів (зроби будь-ласка етапи рисунком!!!! Тест цей також залишай!!!!
1.Аналіз ринку та ніші
Потрібно зрозуміти перспективи розвитку ринку, попит на продукт. Для цього слід вивчити аналітику та прогнози фахівців, оцінити кількість та потужність конкурентів.
Щоб визначити місце та перспективи певного підприємства у вибраній ніші, можна виконати SWOT-аналіз — один із популярних аналітичних методів для комплексної оцінки сильних і й слабких сторін компанії, а також потенційних можливостей і загроз.
2. Визначення ЦА та сегментація ринку
Щоб сегментувати ринок, потрібно зрозуміти свою цільову аудиторію.
Успішне просування продукту можливе лише тоді, коли компанія має чіткий меседж для конкретної групи споживачів.
Щоб визначити свою цільову аудиторію, потрібно скласти портрет клієнта.
3. Аналіз конкурентів
Потрібно визначити основних конкурентів, виявити їхні сильні та слабкі сторони та залежно від цього вибудовувати свою стратегію розвитку.
Коли компанія запускає бізнес, головні конкуренти найчастіше вже відомі.
4. Постановка цілей
Наступний етап — постановка цілей у довгостроковому та короткостроковому періоді.

Можна намалювати дерево цілей, у якому показано взаємозв’язок довгострокових та короткострокових цілей компанії. Його фундаментом будуть глобальні цілі бізнесу на ринку, задля досягнення яких потрібно вирішити тактичні завдання.
Можна виділити чотири рівні цілей: бізнес-цілі бренду, маркетингові, комунікаційні та медіа цілі.
Розподіл цілей стратегічного маркетингу за рівнями:
Бізнес-мети — це початок стратегії. Наприклад: увійти до десятки лідерів галузі, збільшити продажі на 30 % за період, підвищити прибуток на
20 % тощо.
Безпосередньо маркетингові цілі спрямовані на споживчу базу: зміна навичок користування продуктом, підвищення лояльності, залучення нової аудиторії.
Комунікаційні цілі — це про те, яке враження чи яка реакція має бути в
ЦА після контакту з рекламним повідомленням. Укрупнено можна виділити:
-формування потреби;
-зростання впізнаваності;
-формування певного ставлення до продукту;
-стимулювання покупки.
5. Оцінювання та планування фінансового складника
Необхідно оцінити ресурси компанії, можливість отримання кредитів, виходу біржу. Важливо мати фінансовий план, щоб не розпорошувати ресурси. Варто підготувати прогнози щодо доходів та витрат організації — приблизні цифри допоможуть скласти загальну картину фінансів.
Насамкінець необхідно оцінити маркетингову стратегію — чи відповідає вона генеральним цілям компанії, чи всі аспекти врахували під час
її підготовки тощо.

ВИСНОВКИ
Для успішного просування продуктів, завоювання ринку та зростання прибутковості необхідно ставити правильні цілі та визначати кроки для
їхнього досягнення – у маркетинговій стратегії це все має бути закріплено.
Маркетингова стратегія – це свого роду посібник із просування своїх товарів чи послуг на ринку, яке дозволяє залучити нових клієнтів та утримувати тих, які вже були. Вона допомагає досягти стійкої конкурентної переваги завдяки розумінню потреб клієнтів та реалій ринку.
Усвідомлення важливості маркетингових стратегій та їх розробка є ключовими аспектами будь-якого успішного бізнесу. У даному есе ми розглянули етапи розробки маркетингової стратегії, від аналізу ринку та конкурентного середовища до впровадження та оцінки стратегії.
Перший етап, аналіз ринку, допомагає підприємству зрозуміти свої сильні та слабкі сторони, виявити можливості та загрози, а також дослідити поведінку цільової аудиторії. Цей етап дозволяє отримати важливі відомості, які впливатимуть на подальшу стратегію.
Другий етап, визначення маркетингових цілей, передбачає конкретизацію того, що підприємство хоче досягти за допомогою своєї стратегії. Чіткі та вимірювані цілі допомагають зорієнтуватись у процесі розробки та виконання стратегії.
Третій етап, розробка маркетингових стратегій, включає в себе визначення цільової аудиторії, унікального пропозиційного промовляння, позиціонування бренду та вибір маркетингових міксів. Кожен з цих елементів відіграє важливу роль у створенні ефективної стратегії, що спрямована на досягнення поставлених цілей.
Останній етап, впровадження та оцінка стратегії, передбачає виконання запланованих заходів та постійний моніторинг результатів. Це дозволяє підприємству налагодити стратегію в процесі її реалізації, вносячи необхідні корективи для досягнення найкращих результатів.

Усі ці етапи розробки маркетингової стратегії є важливими для підприємства, оскільки вони допомагають побудувати систематичний підхід до розвитку бізнесу та досягнення конкурентних переваг. Розробка ефективної маркетингової стратегії забезпечує підприємству стійке місце на ринку та можливість досягнення успіху у довгостроковій перспективі.

Список використаних джерел
1. Як скласти маркетингову стратегію https://elit-web.ua/ua/blog/kak- sostavit-marketingovuyu-strategiyu
2. Маркетингові стратегії бізнесу https://sendpulse.ua/blog/what-are-the- marketing-strategies
3. Маркетинг та продажі https://sendpulse.ua/blog/category/marketing- and-sales
4. Маркетингові стратегії формування попиту на товари та послуги на ринках України https://core.ac.uk/download/pdf/60835357.pdf
5. Розробка маркетингової стратегії і формування стратегії розвитку підприємства https://leosvit.com/art/osnovy-marketyngovoyi-strategiyi

скачати

© Усі права захищені
написати до нас