Ім'я файлу: 16. 04. лекція Тригери на БТ.docx
Розширення: docx
Розмір: 276кб.
Дата: 22.04.2020
скачати
Пов'язані файли:
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Комп’ютерн
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Комп’ютерн
пз.docx


Лекція на тему:ТРИГЕРИ
План лекції

  1. 1 Загальні відомості про тригери та їх призначення

  2. 1 Загальні відомості про тригери та їх призначення


1 Загальні відомості про тригери та їх призначення
Тригери є основою послідовнісних логічних пристроїв (пристроїв з пам'яттю), тобто це пристрої , які запам’ятовують свій попередній стан. Тригер забезпечує запам'ятовування елементарного об'єму інформації -1 біт.

Тригери (від англійського trigger- заскочка) - це спускові імпульсні пристрої з позитивним зворотним зв'язком, що мають два сталих ста­ни рівноваги і можуть переходити із одного стану в інший під дією сиг­налу, який перевищує по величині деякий рівень - поріг спрацьовування пристрою.

Тригери можуть бути побудовані на напівпровідникових приладах- транзисторах. Сучасні тригери, як правило, будують на основі дво­каскадних підсилювачів з додатнім зворотним зв'язком.

Тригери в інтег­ральному виконанні будують на логічних цифрових елементах.

Використовуються тригери для наступних цілей:

-перетворення імпульсу довільної форми у прямокутну, тобто зас­тосовуються як формувачі імпульсів прямокутної форми (тригери Шмітта );

-створення електронних реле;

-створення пристроїв підрахунку імпульсів і ділення частоти над­ходження імпульсів;

-зберігання інформації у двійковому коді.
2. Тригер на біполярних транзисторах (симетричний тригер з лічильним запуском)

Схема симетричного тригера зображена на мал. 1. Тригер являє собою двокаскадний підсилювач з додатними зворотними зв'язками,

виконаний на біполярних транзисторах VT1 і VT2, увімкнених за схемою з СЕ.Мал.1 – Симетричний тригер на біполярних трнзисторах


Додатній зворотний зв'язок забезпечується ланцюжками R1, C1, та R2, C2, які з'єднують колектор одного транзистора з базою іншого і передають напругу з виходу одного транзистора схеми на вхід другого, забезпечуючи напругу його відкриття (додатній зв'язок).

Напруга Езм призначена для надійного утримання у закритому стані одного з транзисторів схеми.

Коло, до якого входять діоди VD1 і VD2, призначене для запуску тригера при подачі напруги U3an.

Тригер є симетричним, бо

RKl=RK2 = RK; R}=R2=R; С = С2 = С3 RБI=RБ2=RБ

Він має два сталих стани:

-VT1 відкритий, VT2 закритий, при цьому Uвих1|=0, Uвих2=l;

- VT1 закритий, VT2 відкритий, Uвих1 = 1, Uвих2=0.

Після підмикання джерела живлення тригер рівноможливо може опинитися у будь-якому стані і, за відсутності зовнішніх сигналів керу­вання, може знаходитися у сталому стані скільки завгодно часу (але тільки за наявності живлення - енергозалежна пам'ять).

Розглянемо роботу тригера за наявності запускаючої напруги. При­пустимо, схема знаходиться у першому сталому стані рівноваги. У цьому випадку діод VD1 зміщений у прямому напрямку під дією пози­тивної напруги UБEI, а діод VD2 закритий напругою UБE2. Якщо подати негативний запускаючий імпульс, він через діод VD1 потрапить до бази VT1, який закриється. Напруга на колекторі VT1 зросте і через RI та прискорюючий конденсатор С1 потрапить на базу VT2 і відкриє його.

У результаті - схема перейде до другого сталого стану.

Тепер діод VD1 закритий напругою Uбе1 і наступний негативний ім­пульс запуску буде діяти на базу VT2 через діод VD2 і закриє VT2, переводячи тригер у перший сталий стан.

Т аким чином, кожен імпульс запуску змінює стан тригера на протилежний. Такий вид запуску називається лічильним запуском, а тригер має назву тригера Т-типу. Його роботу ілюструють часо­ві діаграми, зображені на мал.2, з яких видно, що період вихід­них імпульсів два рази більший за період запускаючих Тзап

(тому такий тригер ще назива­ють тригером поділювачем на два).

Поряд з лічильним запус­ком існує роздільний запуск, котрий можна реалізувати двома способами:

-
Мал. 2 – Часові діаграми роботи лічильного тригера
подачею імпульсів однієї полярності від двох різних генераторів на бази кожного з транзисторів у різні моменти часу;

- подачею імпульсів змін­ної полярності на базу одного з транзисторів.


Методичні вказівки для опрацювання теми:
1. Текст лекції можна роздрукувати і зробити додатком до конспекту.
2. Після усного опрацювання лекції дати письмові відповіді, у конспекті, на наступні запитання:

1) До якого класу логічних пристроїв відносять тригери і чому?

2) Для чого призначений тригер?

3) Що наз. тригером?

4) На які види розділяють тригери?

5) Для чого використовують тригери?

6) Що являє собою тригер на біполярних транзисторах?

7) Для чого призначені транзистори в схемі тригера?

8) Для чого призначено коло додатного зворотного зв'язку і з чого воно складається?

9) Для чого призначена напруга Езм в схемі?

10) Для чого призначені діоди VD1 і VD2?

11) Чому тригер наз. симетричним?

12) Які два сталих стани має симетричний тригер?

13) Поясніть принцип дії схеми при наявності запускаючої напруги?

14) Чому тригер наз. поділювачем на два?

Фотографії письмових відповідей в конспекті потрібно надсилати на еелектронну пощту викладача:

raya.postbox@gmail.com

Бажаю успіхів

Література для самостійної роботи:

Основна література

1. Жупанова Р.С. «Комп’ютерна електроніка» . Навчальний посібник.

2. Ю.П.Колонтаєвський, А.Г.Сосков. Промислова електроніка та мікросхемотехніка: теорія і практикум. Навчальний посібник. Київ “Каравела” 2003

3. Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники. К.Высшая школа, 1989

Завдання виконати до 17. 04 2020р.

Викладач Жупанова Р.С. raya.postbox@gmail.com


скачати

© Усі права захищені
написати до нас