Ім'я файлу: Лекции.docx
Розширення: docx
Розмір: 202кб.
Дата: 02.04.2024
скачати

Розділ No1. «Основи забезпечення ресурсами підприємств транспорту»

Лекція No1.1. «Нормативно-правові документи у сфері ресурсозбереження»

 1. Назвіть та обґрунтуйте основні цілі енергетичної політики України.

Енергоефективність сьогодні актуальна, як ніколи раніше. Це інструмент, який одночасно сприяє досягненню трьох основних цілей енергетичної політики:

- підвищенню енергетичної безпеки;

- зниженню шкідливої екологічної дії унаслідок використання енергоресурсів;

- підвищенню конкурентоспроможності підприємств.

 1. Назвіть та стисло опишіть зміст основних Законів України у сфері енергозбереження.

Серед Законів України у сфері енергозбереження можна назвати такі:

1. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007;

2. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження» від 16.03.2007;

3. Закон України «Про теплопостачання» від 02.06.2005;

4. Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» від 05.04.2005;

5. Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003;

6. Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про енергозбереження» від 21.06.2001;

7. Закон України «Про електроенергетику» від 16.10.1997;

3. Назвіть та стисло опишіть зміст основних Указів Президента України у сфері енергозбереження.

Існують випадки, коли й Укази Президента України ставали вказівкою та дороговказом до розроблення та впровадження політики із енергозбереження, такими є, наприклад:

1. Указ Президента України від 28.02.2008 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів»;

2. Указ Президента України від 16.06.1999 «Про заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами».

4. Назвіть та стисло опишіть зміст основних Постанов Кабінету Міністрів України у сфері енергозбереження.

1. Постанова КМУ № 704 від 11.08.2010 «Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з підтримки виконання Енергетичної стратегії України на період до 2030 року в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії»; 2. Постанова КМУ № 263 від 25.03.2009 «Про порядок переведення підприємств на резервні види палива»; 3. Постанова КМУ № 935 від 22.10.2008 «Про організацію державного контролю за ефективним (раціональним) використанням паливно-енергетичних ресурсів»; 4. Постанова КМУ № 444 від 14.05.2008 «Питання ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих»; 5. Постанова КМУ № 241 від 14.03.2001 «Про використання бюджетних асигнувань на виконання енергозберігаючих проектів»; 6. Постанова КМУ № 1071 від 07.07.2000 «Про деякі заходи щодо раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів»; 7. Постанова КМУ № 1040 від 27.06.2000 «Про невідкладні заходи щодо виконання Комплексної державної програми енергозбереження України»; 8. Постанова КМУ № 1039 від 29.06.2000 «Питання державної інспекції з енергозбереження»; 9. Постанова КМУ № 2183 від 30.11.1999 «Про скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами»; 10. Постанова КМУ № 1094 від 15.07.1998 «Про державну експертизу з енергозбереження»; 11. Постанова КМУ № 1505 від 31.12.1997 «Про Програму державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики»; 12. Постанова КМУ № 786 від 15.07.1997 «Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві»; 13. Постанова КМУ № 751 від 15.07.1997 «Про Програму заходів щодо скорочення споживання природного газу»; 14. Постанова КМУ № 244 від 19.03.1997 «Про заходи щодо поетапного впровадження в Україні вимог директив Європейського Союзу, санітарних, екологічних, ветеринарних, фітосанітарних норм та міжнародних і європейських стандартів»; 5 15. Постанова КМУ № 699 від 02.09.1993 «Про заходи щодо ефектиефективного використання газу та інших паливно-енергетичних ресурсів в народному господарстві».

2.

5. Назвіть первинні і вторинні ресурси, що споживаються транспортними підприємствами. Надайте їх характеристику.

Транспорт є великим споживачем матеріальних і енергетичних ресурсів, які поділяються на первинні і вторинні.

До первинних ресурсів, що використовуються в ТП в ході виробничої діяльності, відносяться:

- нові автомобілі, агрегати, вузли, прилади, запасні частини, автошини, акумулятори, технологічне обладнання та інструмент;

- паливні, мастильні та інші експлуатаційні матеріали;

- різні вироби і матеріали для господарських потреб;

- теплова, електрична енергія і вода.

До вторинних ресурсів належать переробляємі виробничі відходи ТП:

- відслужили агрегати, вузли і деталі автомобілів, в тому числі:

- акумулятори, шини, камери фрикційні накладки, фільтри;

- моторні та трансмісійні масла, мастила і технічні рідини;

- відпрацьований електроліт;

- забруднені бензин і дизельне паливо;

- відходи чорних, кольорових металів;

- замаслені ганчір'я;

- деревна тирса;

- пластичні маси;

- люмінісцентні лампи;

- забруднені стічні води;

- опади очисних споруд.

6. Які види відходів утворюються під час експлуатації транспорту і підлягають похованню на звалищах?

Крім утилізованих відходів, в процесі виробничої діяльності ТП утворюються відходи, що підлягають похованню на звалищах:

- будівельні відходи;

- склобій;

- безповоротна дерев'яна тара;

- коксовий і зварювальний шлак;

- абразивно-металева крихта;

- відходи полістиролу;

- тверді побутові відходи з території.

Лекція №1.2. «Вимоги до ресурсозбереження: класифікація і визначення»

 1. Надайте визначення поняттю «ресурсозбереження».

Ресурсозбереження – це є зниження матеріаломісткості одиниці продукції, збільшення виходу кінцевої продукції, скорочення втрат у виробничому процесі шляхом застосування досягнень новітньої техніки і технології.

 1. Назвіть та обґрунтуйте вимоги ресурсозбереження.

Вимоги ресурсозбереження підрозділяють на три групи:

- вимоги ресурсосодержания, що визначають досконалість процесів, продукції, робіт і послуг, наприклад по складу і кількості використаних матеріалів, масі, габаритам, об'єму виробу;

- вимоги ресурсомісткості (за технологічності), що визначають можливість досягнення оптимальних витрат ресурсів при виготовленні, ремонті й утилізації продукції, а також виконання різних робіт і надання послуг з урахуванням вимог екологічної безпеки;

- вимоги ресурсоэкономичности вироби, що визначають можливість досягнення оптимальних витрат ресурсів при експлуатації, ремонті й утилізації продукції, а також при виконанні робіт і наданні послуг.

3. Яким чином взаємопов’язані вимоги до ресурсозбереження на транспортних підприємствах?

Зазначені групи вимог взаємопов'язані при:

- розробці продукції, плануванні робіт і послуг (встановлюють проектні вимоги і ресурсосодержания ресурсоэкономичности, рекомендації щодо ресурсоємності);

- виготовленні продукції, виконанні робіт і наданні послуг (встановлюють уточнені (контрольні) вимоги ресурсомісткості (по технологічності));

- експлуатації продукції і виконанні робіт і наданні послуг (встановлюють уточнені (контрольні) вимоги ресурсоэкономичности і ресурсоємності);

- утилізації продукції (встановлюють вимоги ресурсоємності і ресурсоэкономичности).

4.Назвіть основні ресурси підприємства.

До ресурсів підприємства відносяться:

- земля (природні ресурси) - капітал підприємства;

- кадровий потенціал;

- підприємницькі здібності.

5. Надайте визначення поняттю «основні фонди». На які види вони поділяються?

Основні фонди – це частина виробничих фондів, яка речовинно втілена в засобах праці, зберігає протягом тривалого часу свою натуральну форму, переносить частинами вартість продукції та відшкодовується тільки після проведення декількох виробничих циклів.

Залежно від призначення основні фонди поділяються на:

- основні виробничі фонди;

- основні невиробничі фонди.

До основним виробничим належать фонди, які безпосередньо беруть участь у виробничому процесі або створюють умови для виробничого процесу (виробничі будівлі, трубопроводи і ін). Основні невиробничі фонди – це об'єкти побутового і культурного призначення, медичні установи та ін.

6. Надайте визначення поняттю «оборотні кошти». На які види вони поділяються?

Оборотні кошти – це сукупність грошових коштів, авансуємих для створення оборотних виробничих фондів і фондів обігу, що забезпечують безперервний кругообіг грошових коштів.

Далі слід відзначити, що до оборотних виробничих фондів належать предмети праці (сировину, основні матеріали і напівфабрикати, допоміжні матеріали, паливо, тара, запасні частини, засоби праці з терміном служби не більше 1 року або вартістю не більше п'ятдесятикратного встановленого мінімального розміру оплати праці в місяць (МШП та інструменти), незавершене виробництво і витрати майбутніх періодів.

7. Під впливом яких показників можуть бути змінені і відбиті якісні і структурні характеристики кадрового складу підприємства?

Кадровий склад підприємства і його зміни мають визначені кількісні, якісні і структурні характеристики, що можуть бути з меншим чи більшим ступенем вірогідності змінені і відбиті наступними абсолютними і відносними показниками:

- облікова і явочна чисельність працівників підприємства і його внутрішніх підрозділів, окремих категорій і груп на певну дату;

- середньооблікова чисельність працівників підприємства і його внутрішніх підрозділів за визначений період;

- питома вага працівників окремих підрозділів у загальній чисельності працівників підприємства;

- темпи зростання (приросту) чисельності працівників підприємства за визначений період;

- середній розряд робочих підприємства;

- питома вага службовців, що мають вищу чи середню фахову освіту в загальній чисельності службовців і працівників підприємства;

- середній стаж роботи зі спеціальності керівників і фахівців підприємства;

- плинність кадрів по прийому і звільненню працівників;

- фондоозброєність праці працівників і робітників на підприємстві та ін.

Практичне заняття No1.3 «Ресурсна концепція стратегічного управління підприємством»

 1. У чому особливість концепції ланцюга цінностей при розподілі ресурсів підприємства?

Одним з поширених підходів розподілу ресурсів є використання концепції ланцюга цінностей. Останній означає поділ процесу виробництва і обігу на окремі основні і допоміжні елементи забезпечення трудовими і матеріальними ресурсами, виробниче обслуговування, виробництво, товаророзподіл, реалізація та маркетинг, виробнича інфраструктура, соціальна інфраструктура, технологічний розвиток тощо.

 1. Які етапи необхідно пройти при застосуванні концепції ланцюга цінностей при розподілі ресурсів?

Приступаючи до розподілу ресурсів за названим методом необхідно:

- виділити ланки ланцюга цінностей, що мають найбільшу важливість для успішної реалізації вибраної стратегії і забезпечити їх ресурсні потреби в першу чергу і в повному обсязі;

- проаналізувати взаємозв’язок між ланками ланцюга цінностей і врахувати його в процесі розподілу ресурсів.

 1. Надайте визначення поняттю «ключові фактори успіху».

Ключові фактори успіху (КФУ) - це такі переваги і можливості підприємства, уміле використання яких забезпечить йому високу конкурентоздатність і прибутковість в стратегічному періоді. Кількість КФУ не перевищує трьох-чотирьох, серед яких лише один-два мають найбільше значення.

 1. Від чого залежать ключові фактори успіху транспортного підприємства?

КФУ залежать від:

а) технології та інновацій;

б) стану виробництва якість, собівартість, рівень ресурсозабазпечення і ефективності використання ресурсів тощо;

в) рівня маркетингу;

г) реалізаційних можливостей і навичок (мережа збуту, реалізаційні витрати і т.д);

д) професійного рівня персоналу;

е) організаційних можливостей (інформаційні системи, сучасний менеджмент тощо);

є) інших факторів (імідж, прихильність місцевих органів влади, доступ до фінансових ринків, сприятливі природні умови і місцезнаходження тощо).

 1. У чому полягає важливість і особливість фінансового планування?

Фінансове планування передбачає забезпечення стратегічних рішень різними типами фінансової документації. Першочерговим тут є складання прогнозного балансу прибутків і збитків. На основі нього підприємство розробляє оперативні бюджети.

 1. Назвіть та надайте характеристику типам оперативних бюджетів.

Виділяють наступні типи оперативних бюджетів:

 • Матеріальний бюджет визначає види і кількість сировини та матеріалів, необхідних для реалізації тієї чи іншої зміни.

 • Бюджет закупівель конкретизує витрати на закупівлі матеріалів, необхідних для здійснення змін.

 • Бюджет трудових ресурсів визначає трудозатрати на проведення змін і джерела їх покриття.

 • Бюджет адміністративних витрат витрати на виконання основних адміністративних функцій: оклади менеджерів, витрати на відрядження, витрати на утримання офісів, службового автотранспорту тощо.

 • Бюджет готівки спрямований на забезпечення ліквідності підприємства, деталізує потоки готівки на перспективу з розбивкою по місяцях.

 • Бюджет додаткових вкладень капіталу уточнює заплановані грошові витрати з урахуванням змін. 1. У чому полягає метод планування проектів – мережевий аналіз?

При розподілі стратегічних ресурсів широко використовується один з методів планування проектів – мережевий аналіз або, як його ще називають, аналіз критичного шляху. Суть методу полягає в поділі проекту на складові елементи (дії, операції, час т.д.) і представлення цих елементів, а також їх взаємозалежностей у формі сітьового графіка. Так от, вивчення тимчасових, в т.ч. ресурсних вимог для виконання кожної операції дає можливість сформувати критичний шлях, що мінімізує час і ресурси для всього проекту. Тобто сітьовий метод може бути використаний як для планування матеріальних ресурсів, так і для визначення впливу зміни в одних складових елементах проекту на інші. Цей метод широко використовується і при інших видах управлінської діяльності, пов’язаних з реалізацією стратегії злиття, поглинання, просування на ринок нового продукту, будівництво заводу і таке інше.

Розділ No2. «Загальні принципи та методи ресурсозбереження на транспорті»

Лекція No2.1. «Енергетичний менеджмент: поняття, принципи та методи управління»

Контрольні питання:

 1. Розкрийте поняття про енергетичний менеджмент.

Менеджмент з енергозбереження – це система управління, яка забезпечує роботу суб’єкта господарювання, при якій споживається тільки необхідна для виробництва кількість палива і енергії.

 1. Назвіть та обґрунтуйте принципи управління в енергетичному менеджменті.

Першим звернув увагу на необхідність дотримання певних раціональних правил в управлінні виробництвом Ф. Тейлор. У 1911 р. він опублікував результати своїх досліджень під назвою «Принципи наукового управління», де виділив чотири принципи управління індивідуальною працею робітників:

- науковий підхід до виконання кожного елементу роботи;

- науковий підхід до підбору, навчання і тренінгу робітника;

- кооперація з робітниками;

- розподіл відповідальності за результати роботи між менеджерами і робітниками.

 1. Яким вимогам мають відповідати принципи енергетичного менеджменту?

Принципи енергетичному менеджменту мають відповідати універсальним принципам менеджменту, зокрема таким вимогам:

- відображати загальні положення, що властиві організаціям різних типів і видів;

- відповідати законам розвитку природи, суспільства і бізнесу; об’єктивно відображати сутність явищ і реальних процесів управління організацією;

- бути керівною установкою, що визнається суспільством.

 1. Які методи управління застосовуються в енергетичному менеджменті?

Особлива роль методів управління полягає у тому, щоб створити умов для чіткої організації процесу управління, використання сучасної техніки і прогресивної технології організації праці і виробництва, забезпечити Їх максимальну ефективність при досягненні поставленої мети.

Відповідно до мотиваційної характеристики у складі методів управління виділяють три групи:

- економічні;

- організаційно-розпорядчі;

- соціальні.

Економічні методи управління об'єднують усі методи, за допомогою яких здійснюється вплив на економічні інтереси колективів і окремих їхніх членів. Цей вплив здійснюється матеріальним стимулюванням окремих працівників і колективів у цілому.

Організаційно-розпорядчі методи спрямовані на використання таких мотивів трудової діяльності, як почуття обов'язку, відповідальності, у тому числі адміністративної. Ці методи відрізняються прямим характером впливу: будь-який регламентуючий чи адміністративний який підлягає. обов'язковому виконанню.

Соціальні методи ґрунтуються невикористанні соціального механізму, що діє у колективі (неформальні групи, роль і статус особистості, система взаємовідносин у колективі, соціальні потреби та ін.).

 1. У чому полягає метод соціального нормування?

Соціальне нормування як метод управління полягає у наявності таких соціальних норм, які встановлюють порядок поведінки окремих осіб і їхніх груп у колективі.

6. У чому полягає організаційно-розпорядчий метод управління в енергетичному менеджменті?

Особливе значення мають організаційно-розпорядчі методи в період зародження ринкової економіки в Україні. На цьому етапі потрібно сформувати нові структури управління, регламентувати їх діяльність, визначити раціональне співвідношення між всіма групами методі управління та напрями цілеспрямованої зміни цього співвідношення до стану, рекомендованого сучасним науковим та практичним менеджментом.

Організаційно-розпорядчі методи управління можуть бути ефективним засобом активізації працівників на перехідному етап оскільки для цього потрібна як перебудова психолог! людей, так і поступове створення системи економічного регулювання господарських процесів.

Лекція No2.2. «Розподіл ресурсів транспортного підприємства»

 1. У чому полягає основна мета будь-якої ресурсної стратегії?

Основна мета будь-якої ресурсної стратегії полягає в тому, щоб, урахувавши всі вимоги продуктових і функціональних стратегій, забезпечити підприємство сировиною, матеріалами, паливом, запчастинами, обладнанням, трудовими, фінансовими та інформаційними ресурсами.

 1. Назвіть основні показники для розрахунків потреб у ресурсах.

Основою для розрахунків потреб у ресурсах є:

- продуктові стратегії, де визначено необхідні типи та обсяги виробництва продукції для

заповнення «стратегічної прогалини»;

- функціональні стратегії, де визначено потреби в ресурсах для створення, підтримки,

розвитку та скорочення діяльності окремих функціональних підсистем підприємства;

- необхідний рівень резервів для забезпечення безперервного функціонування

підприємства; прогнози та аналіз тенденцій створення та впровадження досліджень,

відносно нових матеріалів, технологій, виробничих процесів, а також розвідки нових

покладів корисних копалин;

- методи обґрунтування раціонального використання матеріальних ресурсів з урахуванням

змін у їхній структурі, заміни дефіцитних матеріалів менш дефіцитними, використання

внутрішніх резервів, вторинної сировини та відходів;

 1. Надайте визначення поняттю «промислово-виробничий персонал».

Промислово-виробничий персонал – це працівники, зайняті безпосередньо у виробництві

продукції, а також у підрозділах обслуговування.

 1. Надайте визначення поняттю «трудові ресурси».

Трудові ресурси – поняття дуже складне, воно охоплює різноманітні групи працівників

незалежно від їхньої ролі в процесі виробництва, від функцій, які вони виконують, кваліфікаційного складу тощо.

Для правильного визначення підходу до формування кадрової складової виробничого

потенціалу застосовують різні групування персоналу підприємства.

Щодо ролі у виробництві виокремлюють промислово-виробничий та невиробничий

персонал. В основу такого поділу покладено об'єкти їхньої праці, а не функції.

 1. З якими протиріччями стикаються підприємства, створюючи фінансові стратегії?

певні протиріччя спостерігаються і в стандартних фінансових цілях і стратегіях:

- збільшення внутрішньої вартості капіталу;

- досягнення високих темпів зростання доходів і дивідендів на одну просту акцію;

- скорочення зовнішніх джерел фінансування (тобто покращення співвідношення власного

та позичкового капіталу) тощо;

- вдосконалення структури капіталу фірми (співвідношення між основним та оборотним

капіталом).

 1. У чому полягає специфічність інформації, як ресурсу підприємства?

Дуже специфічним ресурсом сучасного виробництва стає інформація, що є умовою та елементом будь-якої виробничої діяльності. Високими темпами розвиваються ринки інформаційних ресурсів. Усе більше місцяв діяльності людей займають інформаційні технології, Internet. Інформація нині використовується для заміщення живої праці, сировини та енергії, стає необхідним елементом у формуванні доданої вартості продукції. Інформація нині стає новим джерелом доданої вартості, невід'ємною складовою виробничого потенціалу підприємства, оскільки існує та впроваджується у вигляді результатів наукових розробок, проектів і конструкторських рішень, а також у вигляді знань, навичок і досвіду персоналу підприємства

Лекція No2.3. «Управління матеріально-технічним потенціалом підприємства»

1. Назвіть основні завдання управління матеріально-технічним потенціалом транспортного

підприємства.

Формування завдань є базовим структурним елементом методики аналізу ефективного використання матеріальних ресурсів. Для досягнення поставлених цілей необхідно розв'язати комплекс таких завдань:

Вивчення строків, умов поставок та порядку розрахунку обсягів матеріальних ресурсів за укладеними договорами, оцінка обґрунтованості та ефективності формування портфеля замовлень на матеріальні ресурси.

Визначення характеру складських запасів, оцінка руху та структури споживання матеріальних цінностей за певний період і в динаміці.

Систематизація факторів, які зумовили відхилення фактичних показників використання матеріальних ресурсів від прогнозованих у звітному та в попередніх періодах.

Моделювання взаємозв'язків між обсягами випуску продукції та матеріаломісткістю, матеріаловіддачею, іншими факторними показниками.

Оцінка рівня ефективності використання матеріальних ресурсів через кількісне вимірювання впливу факторів на виявлені відхилення показників матеріаломісткості та матеріаловіддачі.

Аналіз динаміки оптових цін на матеріальні ресурси та транспортно-заготівельних витрат, а також норм витрачання матеріальних цінностей.

Підрахунок резервів економії матеріальних ресурсів.

Оцінка можливих варіантів мобілізації виявлених резервів підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів.

Розроблення політики управління

2.Назвіть та розкрийте суть методів управління матеріальними ресурсами.

Методика розрахунку потреби підприємства в матеріальних ресурсах передбачає застосування норм витрат матеріалів (у натуральних вимірниках), а також розрахунку мінімального рівня запасу.

Нормативні витрати на одиницю продукції, послугу та на визначений обсяг випуску продукції є ключовим елементом у системі управління й аналізу матеріальних запасів. Вони встановлюються з метою визначення умов діяльності і служать основою для порівняння фактичних витрат. Загальна потреба підприємства в матеріальних ресурсах розраховується в натуральних показниках у розрізі їх η-видів, необхідних для виготовлення і-видів продукції та у розрізі k- видів діяльності.

Розкрийте поняття та склад матеріально-технічного потенціалу підприємства.

Матеріально-технічний потенціал підприємства - це сукупність матеріальних та технічних ресурсів, які володіє підприємство і які використовуються для забезпечення його діяльності та досягнення стратегічних цілей. Склад матеріально-технічного потенціалу включає різноманітні складові, такі як:

Матеріальні ресурси: Це різні матеріали, сировина, напівфабрикати та готова продукція, які використовуються на підприємстві для виробництва товарів або надання послуг.

Технічні ресурси: Це обладнання, машини, інструменти, транспортні засоби та інші технічні засоби, які використовуються для виробництва або надання послуг.

Технології: Включають в себе методи виробництва, технічні процеси, програмне забезпечення та інші технологічні рішення, які дозволяють підприємству ефективно використовувати свої ресурси.

Кваліфікація персоналу: Кваліфікований персонал, який володіє необхідними знаннями та навичками для ефективного використання матеріально-технічного потенціалу підприємства.

Фінансові ресурси: Грошові кошти, які використовуються для придбання матеріалів, обладнання, заробітної плати працівників та інших потреб підприємства.

Інформаційні ресурси: Інформація про ринок, конкурентів, споживачів, виробничі процеси та інші аспекти діяльності підприємства, яка використовується для прийняття управлінських рішень.

 1. Опишіть систему показників використання матеріальних ресурсів.

Для аналізу ефективності використання матеріальних ресурсів існує певна система техніко-економічних показників. Ці показники є диференційованими залежно від особливостей виробництва та окремих видів предметів праці.

У загальному випадку всі ці показники відображають рівень та суму матеріальних витрат, а не суму матеріальних ресурсів. Вони показують вартість матеріальних ресурсів, що використані на виробництво продукції, а рівень їх витрачання – питому вагу матеріальних витрат у вартості виробленої продукції.

Нормативні витрати матеріальних ресурсів на одиницю продукції, на певну послугу та на

певний обсяг випуску продукції є ключовим елементом у системі управління й аналізу

використання матеріальних запасів, бо тільки порівняно з ними підприємство може визначити ефективність і доцільність фактичних витрат.

Аналіз ефективного використання матеріальних ресурсів якнайтісніше пов'язаний з

дослідженням рівня витрачання матеріальних ресурсів. Отже, завданням аналізу є пошук джерел економії цих ресурсів і зниження матеріаломісткості продукції.

5. Які показники необхідні для розрахунку загальної потреби підприємства у певному виді

матеріалу?

Для розрахунку загальної потреби підприємства в η-виді матеріалу використовують формулу:6. Які шляхи раціонального використання матеріальних ресурсів ви можете запропонувати

діючому транспортному підприємству?


Для діючого транспортного підприємства можна запропонувати кілька шляхів раціонального використання матеріальних ресурсів:

 1. Оптимізація маршрутів: Аналіз та планування оптимальних маршрутів для транспортних засобів дозволить зменшити витрати на паливо та інші експлуатаційні витрати.

 2. Впровадження економних технологій: Використання сучасних технологій та обладнання, які споживають менше палива або електроенергії, може зменшити витрати на експлуатацію транспортних засобів.

 3. Моніторинг та контроль за витратами: Встановлення системи моніторингу та контролю за витратами палива, запасними частинами та іншими матеріальними ресурсами допоможе уникнути зайвих витрат та забезпечити ефективне їх використання.

 4. Оптимізація складського управління: Зменшення запасів та впровадження системи "just-in-time" для забезпечення матеріалами на складі в потрібній кількості і в потрібний момент часу.

 5. Підвищення ефективності маршрутизації та планування: Використання технологій та програмного забезпечення для оптимізації маршрутів, планування розкладів та використання транспортних засобів.

 6. Інвестиції в розвиток екологічно чистих транспортних засобів: Заміна застарілого обладнання на більш економічні та екологічно чисті альтернативи, такі як електричні або гібридні транспортні засоби, може зменшити витрати на паливо та допомогти знизити викиди шкідливих речовин.

Лекція No2.4. «Енергозберігаючі технології автотранспортних підприємств»

Контрольні питання:

 1. Назвіть основні проблеми ресурсозбереження на автотранспортних підприємствах. 1. Які види втрат зазнають підприємства автотранспорту? 1. На яких принципах базується економія ресурсів на підприємствах транспорту?

Економне витрачання первинних ресурсів на АТП базується на наступних організаційних принципах:

1. Комплектування парку автомобілями, що мають високу надійність.

2. Застосування якісних експлуатаційних матеріалів, організація контролю їх технічних характеристик при зберіганні.

3. Застосування передового технологічного устаткування, надійно працює при мінімальному споживанні енергії з мінімальною витратою матеріалів і запасних частин для підтримки технічно справного стану.

4. Дотримання норм, правил та вимог діючої системи ТО и Р, яка регламентує терміни і обсяг робіт для підтримки автомобілів в технічно справному стані.

5. Наукове дослідження і оптимізація технологічних процесів виконання ремонтно- профілактичних робіт.

6. Дотримання норм витрати виробів і матеріалів на ремонтно-профілактичні роботи і господарські потреби, облік і контроль витрачання.

7. Якісне забезпечення умов зберігання ресурсів на складах, дотримання вимог щодо складування та створення мікроклімату.

8. Суворе дотримання вимог протипожежної безпеки та захисту від блискавки.

9. Організація якісної охорони місць зберігання ресурсів, яка виключає можливість їх розкрадання, періодична інвентаризація майна.

10. Організація збору та утилізації відходів виробництва.

 1. Назвіть основні види природних втрат ресурсів на автотранспортних підприємствах. 1. Які існують способи зниження втрат ресурсів на автотранспортних підприємствах? 1. Яким чином можна запобігти виробничим втратам ресурсів? 1. Назвіть основні проблеми відходів та способи їх вирішення.  1. «Збереження трудових ресурсів на транспорті» 1. Назвіть основні принципи управління персоналом.

Основні принципи управління персоналом:

- об'єктивне врахування конкретних умов виробництва;

- активізуюча і направляюча роль представницьких органів влади, суспільних організацій і трудових колективів при обґрунтуванні ефективних способів, виборі найкращих форм участі і впливу на прийняття глобальних рішень;

- гуманістична постановка і формулювання глобальних цілей;

- вибір головного напрямку діяльності (ранжування цілей і задач) у середовищі дезорганізованих факторів і постійно змінюючих обмежень;

- повнота постановки і єдності цілей (дотримання системних постулатів) у сполученні з найбільш благоприємними способами їх досягнення;

- підпорядкування організаційної форми цілям і задачам організуючої системи;

- забезпечення сумісних узгоджених дій виробничих сил, партнерів, клієнтів;

- неодмінна участь і врахування побажань працівників з метою мобілізації їх соціальної активності в процесі організації;

- сполучення колегіальності у прийнятті рішень щодо загальних (системних) питань з індивідуальною відповідальністю за їх реалізацію;

- підпорядкування ритмів функціонування допоміжних і обслуговуючих елементів (блоків) ритмам функціонування основних елементів системи;

- діалектичне співвідношення предметно-цільової, функціональної, інформаційної і морфологічної структур;

- забезпечення процесу самоорганізації системи, (створення комунікаційного зворотного

зв'язку).

2. Що в себе включають основні теоретичні положення формування системи управління

персоналом підприємства?

Принципи формування системи управління персоналом – це основні теоретичні

положення, що включають:

* зумовленість функцій управління персоналом цілями організації

*первинність функції управління персоналом

*оптимальне співвідношення

*оптимальне співвідношення управлінських орієнтацій

* потенційні імітації

* економічність

* прогресивність

* перспективність

* комплексність

* оперативність

* оптимальність

* простота

* ієрархічність

* стійкість

 1. Надайте визначення поняттю «принципи управління персоналом».

Принципи управління персоналом – правила, основні положення і норми, яких повинні

дотримуватися керівники і спеціалісти в процесі управління персоналом, відображати вимоги

об'єктивно діючих економічних законів,

 1. Які принци управління персоналом використовують американські і японські корпорації?

Ряд американських і японських корпорацій використовують наступні принци управління

персоналом:

- довічний найом;

- контроль виконання завдань, основаних на довірі;

- сполучення такого контролю з корпоративною культурою;

- консенсусне прийняття рішень.

 1. Які основні положення включають принципи розвитку системи управління персоналом?

Принципи розвитку системи управління персоналом в умовах ринку – теоретичні

положення по управлінню персоналом, які включають:

- концентрацію (розрізняють концентрацію зусиль працівників окремого підрозділу чи всієї системи управління персоналом на рішення основних задач чи концентрацію однорідних функцій в одному підрозділі системи управління персоналом, що ліквідує дублювання);

- спеціалізацію (розподіл праці в системі управління персоналом – виділяється праця керівників, спеціалістів та інших службовців, формуються окремі підрозділи, що спеціалізуються на виконанні груп однорідних функцій);

- паралельність (передбачає одночасне виконання окремих управлінських рішень, підвищує оперативність управління персоналом);

- адаптивність (гнучкість означає пристосування системи управління до змінюваних цілей організації і умов їх роботи);

- спадкоємність (передбачає загальну методичну основу проведення робіт по формуванню системи управління персоналом на різних її рівнях і різними спеціалістами, стандартне їх оформлення);

Ритмічність

- упорядкованість

6. Назвіть принципи формування унікального кадрового потенціалу транспортного

підприємства.

Кадрове забезпечення системи управління – необхідний кількісний і якісний склад

управлінських працівників – організації; кількість необхідних працівників, що визначається

різними методами розрахунку чисельності працівників системи управління.

 1. Назвіть головні принципи роботи з кадрами.

8. Якими правилами слід керуватися при зниженні затрат на персонал?
скачати

© Усі права захищені
написати до нас