Ім'я файлу: lr2. 2sem_DB (3).doc
Розширення: doc
Розмір: 200кб.
Дата: 01.03.2023
скачати

Лабораторна робота № 2
Адміністрування БДМета роботи: навчитися досліджувати БД за допомогою T-SQL

Програмне забезпечення: OC Windows 7.0 та вище, SQL Server 2012 та вище.
Хід роботи

На прикладі власного серверу та бази даних:

 1. Дослідити сервер.

 2. Дослідити базу даних.

 3. Дослідити таблиці.

 4. Дослідити відображення.

 5. Дослідити процедури, що зберігаються.

 6. Дослідити функції.

 7. Дослідити тригери.

 8. Дослідити check – обмеження.

 9. Дослідити модель даних.

Зразок виконання роботи


 1. Досліджуємо сервер

Почнемо з запитів, які надають інформацію про ваші сервера.

-- Імена сервера і примірника

Select @@SERVERNAME as [Server\Instance];

-- версія SQL Server

Select @@VERSION as SQLServerVersion;

-- примірник SQL Server

Select @@ServiceName AS ServiceInstance;

-- Поточна БД (БД, в контексті якої виконується запит)

Select DB_NAME() AS CurrentDB_Name;

Як довго ваш SQL Server працює після останнього перезапуску? Пам'ятайте, що системна база даних tempdb заново створюється при кожному перезапуску SQL Server. Ось один з методів визначення часу останнього перезапуску сервера.

SELECT @@Servername AS ServerName ,

create_date AS ServerStarted ,

DATEDIFF(s, create_date, GETDATE()) / 86400.0 AS DaysRunning ,

DATEDIFF(s, create_date, GETDATE()) AS SecondsRunnig

FROM sys.databases

WHERE name = 'tempdb';

Пов'язані сервера - це з'єднання, що дозволяють SQL Serverу звертатися до інших серверів з даними. Розподілені запити можуть бути запущені на різних пов'язаних серверах. Корисно знати - чи є ваш сервер баз даних ізольованим від інших, або він пов'язаний з іншими серверами.

EXEC sp_helpserver;

--OR

EXEC sp_linkedservers;

--OR

SELECT @@SERVERNAME AS Server ,

Server_Id AS LinkedServerID ,

name AS LinkedServer ,

Product ,

Provider ,

Data_Source ,

Modify_Date

FROM sys.servers

ORDER BY name;

Список всіх баз даних. По-перше, отримаємо список всіх баз даних на сервері. Пам'ятайте, що на будь-якому сервері є чотири або п'ять системних баз даних (master, model, msdb, tempdb і distribution, якщо ви користуєтеся реплікацією). Є кілька шляхів для отримання списку всіх БД на T-SQL і нижче ви побачите деякі з них. Кожен метод повертає схожий результат, але з деякими відмінностями.

EXEC sp_helpdb;

--OR

EXEC sp_Databases;

--OR

SELECT @@SERVERNAME AS Server ,

name AS DBName ,

recovery_model_Desc AS RecoveryModel ,

Compatibility_level AS CompatiblityLevel ,

create_date ,

state_desc

FROM sys.databases

ORDER BY Name;

--OR

SELECT @@SERVERNAME AS Server ,

d.name AS DBName ,

create_date ,

compatibility_level ,

m.physical_name AS FileName

FROM sys.databases d

JOIN sys.master_files m ON d.database_id = m.database_id

WHERE m.[type] = 0 -- data files only

ORDER BY d.name;

 1. Вивчаємо бази даних

Як ми можемо зібрати інформацію про об'єкти у всіх ваших БД, використовуючи різні відображення каталогу і dmv. Більшість із запитів, поданих в цьому розділі, працюють «всередині» лише однієї БД, тому не забувайте вибирати потрібну БД в SSMS або за допомогою команди use database. Також пам'ятайте, що ви завжди можете подивитися в контексті якої БД буде виконаний запит, за допомогою select db_name (). Системна таблиця sys.objects одна з ключових для збору інформації про об'єкти, що становлять вашу модель даних.

USE MyDatabase;

SELECT *

FROM sys.objects

WHERE type = 'U';

Спробуйте підставити інші значення type в WHERE.

Розташування файлів баз даних. Фізичне розташування обраної БД, включаючи основний файл даних (mdf), і файл журналу транзакцій (ldf), можуть бути отримані за допомогою цих запитів.

EXEC sp_Helpfile;

--OR

SELECT @@Servername AS Server ,

DB_NAME() AS DB_Name ,

File_id ,

Type_desc ,

Name ,

LEFT(Physical_Name, 1) AS Drive ,

Physical_Name ,

RIGHT(physical_name, 3) AS Ext ,

Size ,

Growth

FROM sys.database_files

ORDER BY File_id;

 1. Досліджуємо таблиці.

Object Explorer в SSMS показує повний список таблиць в обраній БД, але частину інформації за допомогою GUI отримати складніше, ніж за допомогою скриптів. Стандарт ANSI передбачає звернення до відображення INFORMATION_SCHEMA, але вони не нададуть інформацію про об'єкти, які не є частиною стандарту (такі як тригери, extended procedures і т.д.), тому краще використовувати відображення каталогу SQL Server.

EXEC sp_tables; -- Пам'ятайте, що цей метод поверне і таблиці, і відображення

--OR

SELECT @@Servername AS ServerName ,

TABLE_CATALOG ,

TABLE_SCHEMA ,

TABLE_NAME

FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES

WHERE TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'

ORDER BY TABLE_NAME ;

--OR

SELECT @@Servername AS ServerName ,

DB_NAME() AS DBName ,

o.name AS 'TableName' ,

o.[Type] ,

o.create_date

FROM sys.objects o

WHERE o.Type = 'U' -- User table

ORDER BY o.name;

--OR

SELECT @@Servername AS ServerName ,

DB_NAME() AS DBName ,

t.Name AS TableName,

t.[Type],

t.create_date

FROM sys.tables t

ORDER BY t.Name;

Кількість записів в таблиці. Якщо ви нічого не знаєте про таблиці, то все таблиці однаково важливі. Чим більше ви дізнаєтеся про таблиці, тим більше ви їх поділяєте на умовно важливіші і умовно менш важливі. В цілому, таблиці з величезною кількістю записів частіше роблять серйозний вплив на продуктивність. У SSMS ми можемо натиснути правою кнопкою миші на будь-яку таблицю, відкрити властивості на вкладці Storage і побачити кількість записів в таблиці (рис.1)Рис.1. Кількість записів у таблиці

Набагато зручніше використовувати T-SQL для генерування скрипта. Скрипт, наведений нижче, згенерує набір інструкцій T-SQL для отримання кількості рядків в кожній таблиці поточної бази даних. Просто виконайте його, скопіюйте результат в нове вікно і запустіть.

SELECT 'Select ''' + DB_NAME() + '.' + SCHEMA_NAME(SCHEMA_ID) + '.'

+ LEFT(o.name, 128) + ''' as DBName, count(*) as Count From ' + SCHEMA_NAME(SCHEMA_ID) + '.' + o.name

+ ';' AS ' Script generator to get counts for all tables'

FROM sys.objects o

WHERE o.[type] = 'U'

ORDER BY o.name;

Результат виконання скрипта наведено на рисунку 2.Рис.2. Кількість записів у таблицях поточної бази даних

Розбираємося з активністю в таблиці.

При роботах по оптимізації продуктивності, дуже важливо знати які таблиці активно читаються, а в які йде активний запис. Раніше ми дізналися скільки записів в наших таблицях, зараз подивимося як часто в них пишуть і читають. Пам'ятайте, що ця інформація з dmv, очищається при кожному перезапуску SQL Server. Чим довше сервер працює, тим надійніша статистика. Я відчуваю себе набагато впевненіше зі статистикою, зібраною за 30 днів, ніж зі статистикою, зібраною за тиждень.

SELECT @@ServerName AS ServerName ,

DB_NAME() AS DBName ,

OBJECT_NAME(ddius.object_id) AS TableName ,

SUM(ddius.user_seeks + ddius.user_scans + ddius.user_lookups)

AS Reads ,

SUM(ddius.user_updates) AS Writes ,

SUM(ddius.user_seeks + ddius.user_scans + ddius.user_lookups

+ ddius.user_updates) AS [Reads&Writes] ,

( SELECT DATEDIFF(s, create_date, GETDATE()) / 86400.0

FROM master.sys.databases

WHERE name = 'tempdb'

) AS SampleDays ,

( SELECT DATEDIFF(s, create_date, GETDATE()) AS SecoundsRunnig

FROM master.sys.databases

WHERE name = 'tempdb'

) AS SampleSeconds

FROM sys.dm_db_index_usage_stats ddius

INNER JOIN sys.indexes i ON ddius.object_id = i.object_id

AND i.index_id = ddius.index_id

WHERE OBJECTPROPERTY(ddius.object_id, 'IsUserTable') = 1

AND ddius.database_id = DB_ID()

GROUP BY OBJECT_NAME(ddius.object_id)

ORDER BY [Reads&Writes] DESC;

Набагато більш просунута версія цього запиту представлена курсором, який збирає інформацію по всіх таблицях всіх баз даних на сервері. Взагалі, я не фанат курсорів через їхню невисоку продуктивність, але переміщення по різних базах даних - це відмінне застосування для них.

DECLARE DBNameCursor CURSOR

FOR

SELECT Name

FROM sys.databases

WHERE Name NOT IN ( 'master', 'model', 'msdb', 'tempdb',

'distribution' )

ORDER BY Name;

DECLARE @DBName NVARCHAR(128)

DECLARE @cmd VARCHAR(4000)

IF OBJECT_ID(N'tempdb..TempResults') IS NOT NULL

BEGIN

DROP TABLE tempdb..TempResults

END

CREATE TABLE tempdb..TempResults

(

ServerName NVARCHAR(128) ,

DBName NVARCHAR(128) ,

TableName NVARCHAR(128) ,

Reads INT ,

Writes INT ,

ReadsWrites INT ,

SampleDays DECIMAL(18, 8) ,

SampleSeconds INT

)

OPEN DBNameCursor

FETCH NEXT FROM DBNameCursor INTO @DBName

WHILE @@fetch_status = 0

BEGIN

SELECT @cmd = 'Use ' + @DBName + '; '

SELECT @cmd = @cmd + ' Insert Into tempdb..TempResults

SELECT @@ServerName AS ServerName,

DB_NAME() AS DBName,

object_name(ddius.object_id) AS TableName ,

SUM(ddius.user_seeks

+ ddius.user_scans

+ ddius.user_lookups) AS Reads,

SUM(ddius.user_updates) as Writes,

SUM(ddius.user_seeks

+ ddius.user_scans

+ ddius.user_lookups

+ ddius.user_updates) as ReadsWrites,

(SELECT datediff(s,create_date, GETDATE()) / 86400.0

FROM sys.databases WHERE name = ''tempdb'') AS SampleDays,

(SELECT datediff(s,create_date, GETDATE())

FROM sys.databases WHERE name = ''tempdb'') as SampleSeconds

FROM sys.dm_db_index_usage_stats ddius

INNER JOIN sys.indexes i

ON ddius.object_id = i.object_id

AND i.index_id = ddius.index_id

WHERE objectproperty(ddius.object_id,''IsUserTable'') = 1 --True

AND ddius.database_id = db_id()

GROUP BY object_name(ddius.object_id)

ORDER BY ReadsWrites DESC;'

EXECUTE (@cmd)

FETCH NEXT FROM DBNameCursor INTO @DBName

END

CLOSE DBNameCursor

DEALLOCATE DBNameCursor

SELECT *

FROM tempdb..TempResults

ORDER BY DBName ,

TableName;

 1. Досліджуємо відображення.

Відображення - це, умовно кажучи, запити, що зберігаються в БД. Ви можете думати про них, як про віртуальні таблиці. Дані не зберігаються в відображеннях, але в наших запитах ми посилаємося на них точно так само, як і на таблиці.

У SQL Server, в деяких випадках, ми можемо оновлювати дані з використанням відображень. Щоб отримати відображення «тільки для читання», можна використовувати SELECT DISTINCT при його створенні. Дані «через» відображення можна змінювати тільки в тому випадку, якщо кожному рядку відображення відповідає тільки один рядок в «базовій» таблиці. Будь-яке відображення, що не відповідає цьому критерію, тобто побудоване на кількох таблицях, або з використанням угруповань, агрегатних функцій і обчислень, буде доступно тільки для читання.

SELECT @@Servername AS ServerName ,

DB_NAME() AS DBName ,

o.name AS ViewName ,

o.[Type] ,

o.create_date

FROM sys.objects o

WHERE o.[Type] = 'V' -- View

ORDER BY o.NAME

--OR

SELECT @@Servername AS ServerName ,

DB_NAME() AS DBName ,

Name AS ViewName ,

create_date

FROM sys.Views

ORDER BY Name

--OR

SELECT @@Servername AS ServerName ,

TABLE_CATALOG ,

TABLE_SCHEMA ,

TABLE_NAME ,

TABLE_TYPE

FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES

WHERE TABLE_TYPE = 'VIEW'

ORDER BY TABLE_NAME

--OR

-- CREATE VIEW Code

SELECT @@Servername AS ServerName ,

DB_NAME() AS DB_Name ,

o.name AS 'ViewName' ,

o.Type ,

o.create_date ,

sm.[DEFINITION] AS 'View script'

FROM sys.objects o

INNER JOIN sys.sql_modules sm ON o.object_id = sm.OBJECT_ID

WHERE o.Type = 'V' -- View

ORDER BY o.NAME;

 1. Дослідити процедури, що зберігаються.

Для цього можемо використовувати відображення каталогу, щоб визначити які ЗП створені, які дії вони виконують і над якими таблицями.

SELECT @@Servername AS ServerName ,

DB_NAME() AS DBName ,

o.name AS StoredProcedureName ,

o.[Type] ,

o.create_date

FROM sys.objects o

WHERE o.[Type] = 'P' -- Stored Procedures

ORDER BY o.name
--OR

-- Додаткова інформація про ЗП

SELECT @@Servername AS ServerName ,

DB_NAME() AS DB_Name ,

o.name AS 'ViewName' ,

o.[type] ,

o.Create_date ,

sm.[definition] AS 'Stored Procedure script'

FROM sys.objects o

INNER JOIN sys.sql_modules sm ON o.object_id = sm.object_id

WHERE o.[type] = 'P' -- Stored Procedures

-- AND sm.[definition] LIKE '%insert%'

-- AND sm.[definition] LIKE '%update%'

-- AND sm.[definition] LIKE '%delete%'

-- AND sm.[definition] LIKE '%tablename%'

ORDER BY o.name;

Додавши просту умову в WHERE ми можемо отримати інформацію тільки про ті процедури, які, наприклад, виконують операції INSERT.

WHERE o.[type] = 'P' -- Stored Procedures

AND sm.definition LIKE '%insert%'

ORDER BY o.name

 1. Дослідити функції.

Функції зберігаються в SQL Server, приймають будь-які параметри і виконують певні дії, або обчислення, після чого повертають результат.

SELECT @@Servername AS ServerName ,

DB_NAME() AS DB_Name ,

o.name AS 'Functions' ,

o.[Type] ,

o.create_date

FROM sys.objects o

WHERE o.Type = 'FN' -- Function

ORDER BY o.NAME;
--OR

-- Додаткова інформація про функції
SELECT @@Servername AS ServerName ,

DB_NAME() AS DB_Name ,

o.name AS 'FunctionName' ,

o.[type] ,

o.create_date ,

sm.[DEFINITION] AS 'Function script'

FROM sys.objects o

INNER JOIN sys.sql_modules sm ON o.object_id = sm.OBJECT_ID

WHERE o.[Type] = 'FN' -- Function

ORDER BY o.NAME;

 1. Дослідити тригери.

Тригер - це щось на зразок збереженої процедури, яка виконується у відповідь на певні дії з тієї таблицею, до якої цей тригер належить. Наприклад, ми можемо створити INSERT, UPDATE і DELETE тригери.

SELECT @@Servername AS ServerName ,

DB_NAME() AS DBName ,

parent.name AS TableName ,

o.name AS TriggerName ,

o.[Type] ,

o.create_date

FROM sys.objects o

INNER JOIN sys.objects parent ON o.parent_object_id = parent.object_id

WHERE o.Type = 'TR' -- Triggers

ORDER BY parent.name ,

o.NAME

--OR

SELECT @@Servername AS ServerName ,

DB_NAME() AS DB_Name ,

Parent_id ,

name AS TriggerName ,

create_date

FROM sys.triggers

WHERE parent_class = 1

ORDER BY name;

--OR

-- Додаткова інформація по тригерах

SELECT @@Servername AS ServerName ,

DB_NAME() AS DB_Name ,

OBJECT_NAME(Parent_object_id) AS TableName ,

o.name AS 'TriggerName' ,

o.Type ,

o.create_date ,

sm.[DEFINITION] AS 'Trigger script'

FROM sys.objects o

INNER JOIN sys.sql_modules sm ON o.object_id = sm.OBJECT_ID

WHERE o.Type = 'TR' -- Triggers

ORDER BY o.NAME;

 1. CHECK-обмеження.

CHECK-обмеження - це непоганий засіб для реалізації бізнес-логіки в базі даних. Наприклад, деякі поля повинні бути позитивними, або негативними, або дата в одному стовпці повинна бути більше дати в іншому.

SELECT @@Servername AS ServerName ,

DB_NAME() AS DBName ,

parent.name AS 'TableName' ,

o.name AS 'Constraints' ,

o.[Type] ,

o.create_date

FROM sys.objects o

INNER JOIN sys.objects parent

ON o.parent_object_id = parent.object_id

WHERE o.Type = 'C' -- Check Constraints

ORDER BY parent.name ,

o.name

--OR

--CHECK constriant definitions

SELECT @@Servername AS ServerName ,

DB_NAME() AS DBName ,

OBJECT_SCHEMA_NAME(parent_object_id) AS SchemaName ,

OBJECT_NAME(parent_object_id) AS TableName ,

parent_column_id AS Column_NBR ,

Name AS CheckConstraintName ,

type ,

type_desc ,

create_date ,

OBJECT_DEFINITION(object_id) AS CheckConstraintDefinition

FROM sys.Check_constraints

ORDER BY TableName ,

SchemaName ,

Column_NBR

 1. Модель даних.

Наступний скрипт описує таблиці і стовпчики з усієї бази даних. Результат цього запиту, можна скопіювати в Excel, де можна налаштувати фільтри і сортування і добре розібратися з типами даних, що використовуються в БД. Так само, зверніть увагу на стовпці з однаковими іменами, але різними типами даних.

SELECT @@Servername AS Server ,

DB_NAME() AS DBName ,

isc.Table_Name AS TableName ,

isc.Table_Schema AS SchemaName ,

Ordinal_Position AS Ord ,

Column_Name ,

Data_Type ,

Numeric_Precision AS Prec ,

Numeric_Scale AS Scale ,

Character_Maximum_Length AS LEN , -- -1 means MAX like Varchar(MAX)

Is_Nullable ,

Column_Default ,

Table_Type

FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS isc

INNER JOIN information_schema.tables ist

ON isc.table_name = ist.table_name

-- WHERE Table_Type = 'BASE TABLE' -- 'Base Table' or 'View'

ORDER BY DBName ,

TableName ,

SchemaName ,

Ordinal_position;

-- Назви стовпців та кількість повторів

-- Використовується для пошуку одноіменних стовпців з різними типами даних

SELECT @@Servername AS Server ,

DB_NAME() AS DBName ,

Column_Name ,

Data_Type ,

Numeric_Precision AS Prec ,

Numeric_Scale AS Scale ,

Character_Maximum_Length ,

COUNT(*) AS Count

FROM information_schema.columns isc

INNER JOIN information_schema.tables ist

ON isc.table_name = ist.table_name

WHERE Table_type = 'BASE TABLE'

GROUP BY Column_Name ,

Data_Type ,

Numeric_Precision ,

Numeric_Scale ,

Character_Maximum_Length;

--Інформація по типам даних, що використовуються

SELECT @@Servername AS ServerName ,

DB_NAME() AS DBName ,

Data_Type ,

Numeric_Precision AS Prec ,

Numeric_Scale AS Scale ,

Character_Maximum_Length AS [Length] ,

COUNT(*) AS COUNT

FROM information_schema.columns isc

INNER JOIN information_schema.tables ist

ON isc.table_name = ist.table_name

WHERE Table_type = 'BASE TABLE'

GROUP BY Data_Type ,

Numeric_Precision ,

Numeric_Scale ,

Character_Maximum_Length

ORDER BY Data_Type ,

Numeric_Precision ,

Numeric_Scale ,

Character_Maximum_Length

-- Пам'ятайте, що індекси по цих таблиць не можуть бути перебудовані в режимі "online"

SELECT @@Servername AS ServerName ,

DB_NAME() AS DBName ,

isc.Table_Name ,

Ordinal_Position AS Ord ,

Column_Name ,

Data_Type AS BLOB_Data_Type ,

Numeric_Precision AS Prec ,

Numeric_Scale AS Scale ,

Character_Maximum_Length AS [Length]

FROM information_schema.columns isc

INNER JOIN information_schema.tables ist

ON isc.table_name = ist.table_name

WHERE Table_type = 'BASE TABLE'

AND ( Data_Type IN ( 'text', 'ntext', 'image', 'XML' )

OR ( Data_Type IN ( 'varchar', 'nvarchar', 'varbinary' )

AND Character_Maximum_Length = -1

)

) -- varchar(max), nvarchar(max), varbinary(max)

ORDER BY isc.Table_Name ,

Ordinal_position;

Обчислювані стовпці - це стовпці, значення в яких обчислюються на підставі, як правило, значень в інших стовпцях таблиці.

SELECT @@Servername AS ServerName ,

DB_NAME() AS DBName ,

OBJECT_SCHEMA_NAME(object_id) AS SchemaName ,

OBJECT_NAME(object_id) AS Tablename ,

Column_id ,

Name AS Computed_Column ,

[Definition] ,

is_persisted

FROM sys.computed_columns

ORDER BY SchemaName ,

Tablename ,

[Definition];

--Or

-- Computed Columns

SELECT @@Servername AS ServerName ,

DB_NAME() AS DBName ,

OBJECT_SCHEMA_NAME(t.object_id) AS SchemaName,

t.Name AS TableName ,

c.Column_ID AS Ord ,

c.Name AS Computed_Column

FROM sys.Tables t

INNER JOIN sys.Columns c ON t.object_id = c.object_id

WHERE is_computed = 1

ORDER BY t.Name ,

SchemaName ,

c.Column_ID

Вимоги до звітності:


 1. Звіт містить скріпти самостійно створених запитів до власної БД та сервера, а також результати їх виконання.

 2. Файл із скриптами та файл із скриптом бази даних.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас