Ім'я файлу: Лабораторна робота No 1. Створення таблиць бази даних у СУБД Mic
Розширення: pdf
Розмір: 623кб.
Дата: 11.02.2024
скачати
Пов'язані файли:
3436(1).doc

1
Лабораторна робота № 1. Створення таблиць бази
даних у СУБД Microsoft Access.
Основні дані у СУБД Microsoft Access зберігаються в таблицях. Таблиця — це сукупність записів. Стовпці в таблиці називаються полями, а рядка — записами. Кількість записів у таблиці обмежується ємністю жорсткого диска. Припустима кількість полів — 255. Таблиць у базі даних (БД) може бути кілька. Різні групи даних слід зберігати в окремих таблицях.
Для роботи з таблицею її необхідно відкрити, а після закінчення роботи - закрити, попередньо зберігши всі зміни. Файли БД Microsoft Access 2010 мають розширення accdb.
З таблицями можна працювати у двох режимах — таблиці й
конструктора.
У режимі таблиці (кнопка
) можна переглядати, додавати й змінювати дані. Можна також додавати або видаляти стовпці таблиці, змінювати їхню ширину, порядок, розташування, вид і колір шрифту. Можна перевіряти орфографію й друкувати таблицю, а також сортувати дані й проводити вибірки за допомогою фільтрів. У режимі конструктора (кнопка
) можна створити нову таблицю або змінити поля старої таблиці. Перехід з режиму таблиці в режим конструктора й навпаки проводиться за допомогою кнопки Режим
,
(вкладка Главная, група Режимы).
Усі записи таблиці бази даних можна імпортувати з інших баз даних, а також з файлів Excel або текстових файлів.
При створенні таблиць необхідно дотримуватися наступних правил:
− усі внесені в базу даних таблиці повинні бути нормалізовані;
− кожна таблиця повинна мати ключ;
− дані в таблиці бажано вносити після встановлення зв’язку між ними, тобто після створення схеми бази даних;
− у випадку проблем із внесенням інформації, необхідно повернутися до початкового етапу створення таблиці й перевірити правильність встановлення типу полів.
Слід урахувати, що значення імені поля однозначно ідентифікує поле, як для користувача, так і для програми MS Access. Імена полів повинні бути унікальними, інформативними, лаконічними та можуть бути довжиною від 1 до
64 символів, включаючи букви, цифри, пробіли й спеціальні символи ( крім коми, знака оклику, квадратних дужок і знаків наголосу). Ім'я поля не може починатися із пробілу.

2
Кожна таблиця повинна мати первинний ключ. Первинний ключ — це одне або кілька полів, зміст яких унікальний (не повторюється) для кожного запису. Дотримання цієї умови забезпечує цілісність даних. Первинні ключі гарантують унікальність записів у таблиці, а поля первинних ключів, які одночасно є індексами, використовуються для зв'язку таблиць.
База даних ОБЛІК, призначена для обліку матеріально-технічних засобів
(МТЗ), що використовуються для гасіння пожеж пожежно-рятувальними частинами певного регіону.
База повинна складатися із шести таблиць:
ПОСТАЧАЛЬНИК — містить відомості про постачальників МТЗ.
СКЛАД — містить відомості про склади, де зберігаються МТЗ.
ЗАСОБИ — містить відомості про МТЗ.
СПИСОК ЗАМОВНИКІВ — містить відомості про пожежні частини – замовники на поставку МТЗ.
ЗАМОВЛЕННЯ – містить відомості про зроблені замовлення на поставку МТЗ.
ЗБЕРІГАННЯ – містить відомості про наявність МТЗ на складах.
Створити файл бази даних ОБЛІК та створити у режимі таблиці першу таблицю –ПОСТАЧАЛЬНИК.
1. Завантажте MS Access, виконавши команду Пуск-Все программы-
Microsoft Office- Microsoft Office Access.
2. У вікні СУБД ввести у поле Имя файла ім'я для створюваної бази даних – ОБЛІК, обрати для розміщення свою папку( переконатися, що виділений шаблон Новая база даннях (рис. 4.1)) та натиснути на кнопку
Создать. Відкриється вікно створення таблиці бази даних, у якому зліва буде відображена панель навігації, а праворуч шаблон для створення таблиці
(рис. 4.2).
Порядок виконання
Завдання 1
Аналіз проекту БД

3 3. Створити першу таблицю БД – ПОСТАЧАЛЬНИК. За допомогою подвійного клацання по полю Код перейменувати його на Номер
постачальника.
4. Додати ще одне поле за допомогою кнопки Щелкните для добавления
(тип поля – текст) та ввести його назву Найменування постачальника. Діючи за аналогією, додати в таблицю поле Адреса постачальника (тип поля – текст).
5. З контекстного меню ярлика
Таблица1 обрати команду Сохранить та у вікні діалогу, що відкрилося (рис. 4.3), увести ім'я таблиці ПОСТАЧАЛЬНИК і клацнути на кнопці ОК.
6. Ввести початкові дані в таблицю
ПОСТАЧАЛЬНИК.
Нумерація поля
Номер постачальника буде проводитися автоматично.
Рис. 4.3 – Діалогове вікно збереження
таблиці
Вихідні дані таблиці ПОСТАЧАЛЬНИК
Номер
постачальника
Найменування
постачальника
Адреса постачальника
1
ЗАТ «Пожзахист» м. Маріуполь, пр. Ілліча, 11 2
ТОВ Веза-Україна м. Харків, вул. Котлова, 183 3
Компанія Еліт-Сервіс м. Київ, вул. Світла, 13 4
Пожтехніка1 м. Київ, вул. Чернишевського, 25 5
БХК м. Бійськ, пр. Перемоги, 7 6
Спецтехніка м. Харцизьк, вул. Лугова, 37
Рис. 4.1 – Стартове вікно СУБД
MS Access
Рис. 4.2 – Вікно створення таблиці
бази даних

4 7. Закрити вікно таблиці, натиснувши кнопку Закрыть
або вибрати відповідну команду з контекстного меню ярлика таблиці ПОСТАЧАЛЬНИК.
Створити у базі даних Облік таблицю ЗАСОБИ у режимі Конструктор.
1. Перейти на вкладку Создание та у групі Таблицы обрати команду
Конструктор таблиц. З'являється вікно Конструктора.
2. Вікно Конструктора (рис. 4.4) складається із двох частин. У верхній частині відображається список полів таблиці із вказівкою їх типу й описом призначення, а в нижній — властивості виділеного поля.
Рис. 4.4 – Вікно Конструктора
У поле Имя поля ввести — Номер засобу. Клавішею Tab або за допомогою мишки перейдіть у наступне поле Тип данных. Тут за допомогою списку, що розкривається, необхідно вибрати тип поля — Числовой. У нижній частині вікна Конструктора Свойства поля на вкладці Общие вказати: Размер
поля Длинное целое, Обязательное поле Да, Индексированное поле
Да (Совпадения не допускаются). Інші властивості поля залиште без змін.
3. Ввести назву наступного поля – Найменування засобу, обрати тип поля – Текстовий й встановити властивості поля згідно структури таблиці
ЗАСОБИ. Діючи за аналогією створити усі поля таблиці.
Порядок виконання
Завдання 2

5
Структура таблиці ЗАСОБИ
Ім'я поля
Тип даних
Властивості поля
Номер засобу
Числовой,
Размер поля – длинное целое
Обязательное поле – ДА
Индексированное поле – ДА
(совпадения не допускаются)
Найменування засобу
Текстовый
Размер поля – 255
Обязательное поле – НЕТ
Пустые строки – ДА
Индексированное поле – НЕТ
Ціна засобу
Денежный
Обязательное поле – ДА
Число десятичных знаков – 2
Индексированное поле – НЕТ
Характеристика засобу
Поле МЕМО
Обязательное поле – НЕТ
Пустые строки – ДА
Индексированное поле – НЕТ
Фото
Вложение
Обязательное поле – НЕТ
4. У даній таблиці первинним ключовим полем є поле Номер засобу. Для того, щоб позначити його як ключове поле, необхідно встановити курсор на назву поля, потім потрібно вибрати команду Ключевое поле (вкладка
Конструктор, група Сервис) або вибрати аналогічну команду з контекстного меню поля, на сірій кнопці ліворуч від поля з'явиться знак ключа. Структура таблиці створена.
5. З контекстного меню ярлика таблиці вибрати команду Сохранить та у вікні діалогу, що відкрилося, увести ім'я таблиці ЗАСОБИ і клацнути на кнопці
ОК.
Закрити вікно
Конструктора, натиснувши кнопку Закрыть
або обрати відповідну команду з контекстного меню ярлика таблиці. Створена таблиця з’явиться у списку таблиць вікна База
данных (рис. 4.5).
6. Для заповнення таблиці ЗАСОБИ вихідними даними вибрати команду
Открыть
з контекстного меню назви
Рис. 4.5 – Панель навігації БД з
створеною таблицею ЗАСОБИ таблиці на панелі навігації бази даних (або зробити подвійне клацання на імені таблиці). Увести вихідні дані у таблицю. Дані вводяться тільки записами, тобто по рядках.
Рекомендації по заповненню таблиці:
− При введення даних у поле типу МЕМО треба спочатку натиснути клавіші Shift + F2. Відкриється вікно Область ввода, в яке

6 вводиться текст. По закінченню введення слід клацнути на кнопці
ОК.
− Для введення даних типу Вложение необхідно активізувати комірку цього поля й з контекстного меню вибрати команду
Управление вложениями…, у результаті чого на екрані відобразиться діалогове вікно для додавання уложення (рис. 4.6).
Натиснути кнопку Добавить…, у результаті чого відобразиться діалогове вікно Выберите файл, яке забезпечить пошук потрібного файлу. Виділити потрібний рисунок, натиснути кнопки
Открыть та ОК. Об’єкт вставляється у БД у вигляді точкового рисунка. Для перегляду вмісту такого поля виконується подвійне клацання на комірці поля та у вікні Вложения необхідно натиснути кнопку Открыть.
Вихідні дані таблиці ЗАСОБИ
Номер засобу
Найменування засобу
Ціна засобу
Характеристика засобу
Фото
150
Рукав пожежний латексний
450
Пожежні напірні рукава використовуються в пожежних кранах
і переносних мотопомпах з метою подачі вогнегасних засобів на відстань під тиском
151
Головка перехідна
(ГП)
170
З’єднувальні напірні головки призначені для з'єднання напірних рукавів між собою і з пожежним обладнанням
Діаметр, мм 50х70 152
Головка рукавна
ГР -50 42
Головки рукавні сполучні призначені для з'єднання пожежних рукавів між собою й з пожежним устаткуванням
200
РСКЗ-70 1140
Стовбур РСКЗ-70 призначений для утвору захисної водяної завіси, що охороняє людину від теплової радіації.
201
РСП-50 870
У стовбурі РСП-50 крім функції перекриття потоку води є можливість розпилення води з постійним кутом факела
202
СРК-50 1150
Стовбур СРК-50 відрізняється від звичайних стовбурів функціями перекриття потоку води й формування компактного розпиленого струменя

7 203
РС-70 175
Стовбур РС-70 призначений для створення суцільного струменя, входить у комплект пожежних автомобілів, мотопомп, пожежних кранів
300
ОУ-2 320
Вогнегасники вуглекислотні призначені для гасіння загорянь різних горючих речовин, горіння яких може відбуватися без доступу повітря
301
ОП-1 160
Порошкові вогнегасники призначені для гасіння пожеж класу A,B,C або B,C залежно від типу застосовуваного порошку, а також електроустановок, що перебувають під напругою до
1000 В
302
Вогнегасник повітряно- пінний
ОВП-4 300
Повітряно-пінні вогнегасники використовуються при гасінні пожеж класу А и В (дерево, папір, тверді тіла, фарби, що плавляться).
Рис. 4.6 – Діалогове вікно для управління об’єктами уложень
7. По закінченню введення даних закрити вікно табличного режиму перегляду таблиці.

8 1. Створити у базі даних Облік таблицю СКЛАД у режимі Конструктор згідно структури.
Структура таблиці СКЛАД
Ім'я поля
Тип даних
Властивості поля
Номер складу
Числовой,
Размер поля – длинное целое
Обязательное поле – ДА
Индексированное поле – ДА
(совпадения не допускаются)
Найменування складу
Текстовый
Размер поля – 50
Обязательное поле – НЕТ
Пустые строки – ДА
Индексированное поле – НЕТ
Адреса складу
Текстовый
Размер поля – 255
Обязательное поле – НЕТ
Пустые строки – ДА
Индексированное поле – НЕТ
2. Створити у базі даних Облік таблицю СПИСОК ЗАМОВНИКІВ у режимі Конструктор згідно структури.
. Структура таблиці СПИСОК ЗАМОВНИКІВ
Ім'я поля
Тип даних
Властивості поля
Замовник
Текстовый,
Размер поля – 50
Обязательное поле – ДА
Пустые строки – НЕТ
Индексированное поле – ДА
(совпадения не допускаются)
Адреса
Текстовый
Размер поля – 255
Обязательное поле – НЕТ
Пустые строки – ДА
Индексированное поле – НЕТ
Телефон
Текстовый
Размер поля – 50
Обязательное поле – НЕТ
Пустые строки – ДА
Индексированное поле – НЕТ
3. Заповнити створену раніше таблицю СПИСОК ЗАМОВНИКІВ вихідними даними:
Завдання для самостійної роботи

9
Вихідні дані таблиці СПИСОК ЗАМОВНИКІВ
Замовник
Адреса
Телефон
ПЧ1 вул. Іванова, буд. 4 746-54-12
ПЧ2 пр. Волі, буд. 12 720-11-32
ПЧ3 вул. Тимірязєва, буд. 34 700-14-51
ПЧ4 вул. Осоки, буд. 76 710-43-10
ПЧ5 пр. Науки, буд. 121 94-87-12
Файл бази даних Облік, який складається з трьох таблиць з вихідними даними: ЗАСОБИ, ПОСТАЧАЛЬНИК, СПИСОК ЗАМОВНИКІВ та однієї порожньої таблиці — СКЛАД. Усі таблиці повинні мати ключові поля.
1. Що таке реляційна база даних?
2. Яку структуру та розширення має файл бази даних, створений у
Microsoft Access?
3. Для чого призначені таблиця, форма, запит, звіт?. Дайте визначення цих понять.
4. Якими способами можна створювати таблиці у базі даних Microsoft
Access?
5. Які обмеження накладаються на імена полів таблиці?
6. Для чого використовується режим таблиці та режим конструктора? В чому між ними різниця?
7. Що таке нормалізація таблиць. Яка таблиця має назву нормалізованої?
8. Для чого призначено поле типу MEMO та Вложение?
Питання для самоконтролю
Результат роботи

скачати

© Усі права захищені
написати до нас