Ім'я файлу: Презентация Проект.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 1045кб.
Дата: 13.05.2021
скачати
Пов'язані файли:
ВСТУП.docx

 « ЗАСВОЄННЯ ГРАМАТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ЗАНЯТТЯХ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ»

Кваліфікаційна (дипломна) робота

здобувача вищої освіти

21Мз-Дошк групи

Мацапури Юлії Сергіївни

Актуальність дослідження

 • Актуальність дослідження обумовлена тим, що дошкільна освіта – це перша ланка в системі освіти, тому основне завдання педагогів, які працюють з дошкільниками – формування інтересу і мотивації до навчання, а також формування грамотного і правильного мовлення. Формування граматичної сторони мовлення є важливим завданням дошкільної лінгводидактики. Граматична правильність мовлення дуже багато значить для соціалізації дитини, оскільки істотно впливає на розвиток мовленнєвої компетенції і мовної комунікації в цілому.

Актуальність дослідження

 • Граматична будова мови – це система взаємодії слів між собою в словосполученнях і реченнях. Розрізняють морфологічний і синтаксичний рівні граматичної системи. Морфологічний рівень передбачає оволодіння прийомами словозміни і словотворення, синтаксичний – вміння складати речення, граматично правильно поєднувати слова і речення. Оволодіння граматичною будовою мови має великий вплив на загальний розвиток дитини, забезпечує їй перехід до вивчення мови в школі, а морфологічно і синтаксично оформлене мовлення служить засобом спілкування з оточуючими людьми.

ВЧЕНІ-ДОСЛІДНИКИ

 • Останнім часом проблемі розвитку мовлення дітей дошкільного віку приділяли увагу Л. Артемова, Б. Бенедиктов, А. Богуш, Г. Бражнікова, О.Вєтохов, Т. Вороніна, І. Вронська, Н.Гавриш, О. Глухарєва, І. Зимня, О.Коломинова, К.Крутій, О. Леонтьєв, З. Нікітенко, О. Негнівицька, В.Плахотник, А.Поніматко, Т. Полонська, С. Роман, Н. Скляренко, В.Співаковський, Р.Юдашкова та ін. Зокрема доцільно виділити такі аспекти досліджень.
 • Розвиток ігрової діяльності та її вплив на розвиток мовлення дітей досліджували Т.Маркова, В. Нечаєва, Л. Пеньєвська та ін.; ефективність впливу педагога на дошкільників за допомогою старших дітей вивчали А. Давидчук, І.Дьоміна та ін.; О. Тихєєва, О. Соловйова з’ясовували переваги різновікового складу дошкільної групи над одновіковою у розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку. Теоретичні основи мовленнєвої діяльності розробляли такі вчені, як А.Богуш, Л. Виготський, І. Зимня, О.Леонтьєв, Т. Рябова та інші.

Об'єкт та предмет дослідження

 • Об'єкт дослідження: процес засвоєння граматичних категорій дітьми старшого дошкільного віку на заняттях з розвитку мовлення.
 • Предмет дослідження: зміст, методи і прийоми засвоєння граматичних категорій дітьми старшого дошкільного віку на заняттях з розвитку мовлення.
 • База дослідження: дослідження проводилося у Межиріцькій філії КУ «Вишевицький ліцей». У дослідженні брали участь 19 дітей старшого дошкільного віку.

Мета дослідження

 • Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити зміст, методи і прийоми засвоєння граматичних категорій дітьми старшого дошкільного віку на заняттях з розвитку мовлення у ЗДО.
 • Відповідно до мети і гіпотези дослідження визначено такі завдання:
 • 1. Проаналізувати теоретико-методичні основи процесу засвоєння граматичних категорій дітьми старшого дошкільного віку.
 • 2. Дослідити особливості засвоєння граматичних категорій дітьми старшого дошкільного віку.
 • 3. Виділити критерії, показники та діагностувати рівні засвоєння граматичних категорій дітьми старшого дошкільного віку.
 • 4. Визначити та апробувати ефективні методи і прийоми засвоєння граматичних категорій на заняттях з розвитку мовлення у старшій групі ЗДО.

Методологія дослідження

 • Методологія дослідження: психолого–педагогічні концепції розвитку мовлення дітей (Л.Венгер, Л.Виготський, В.Яшина, О.Ушакова і ін.), лінгвістичне вчення про мову як знакову систему (Б.Головін, В. Гумбольдт, А.Потебня та ін.), положення про закономірності засвоєння мови в єдності з різними аспектами психічного розвитку JI.Виготського, П.Гальперіна, О.Леонтьєва, А.Лурії, С.Рубінштейна та інших; теорії про особливості психічного розвитку дошкільників (Д.Ельконін, A.Леушина, Л.Виготський, О.Запорожець, B.Мухіна).
 • Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягає у тому, що: уточнено сутність поняття «граматичні категорії»; обґрунтовано критерії, показники та охарактеризовано рівні засвоєння граматичних категорій дітьми старшого дошкільного віку; запропоновано методи і прийоми навчання, що сприяють засвоєнню граматичних категорій на заняттях з мовленнєвого розвитку; уточнено сутність базових понять дослідження «граматичні категорії», «морфологічна правильність мовлення», «синтаксична правильність мовлення».

Практичне значення дослідження

 • Практичне значення дослідження: представлено комплекс методик, що дозволяють провести діагностику рівнів засвоєння граматичних категорій дітьми старшого дошкільного віку; впроваджено та експериментально перевірено методи і прийоми засвоєння граматичних категорій дітьми старшого дошкільного віку. Результати дослідження можуть бути використані вихователями, батьками з метою сприяння засвоєнню граматичних категорій у дітей в ЗДО та сім’ї.
 • Структура роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел і літератури, додатків.

Дякую за увагу!
скачати

© Усі права захищені
написати до нас