1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ім'я файлу: Патофізіологія.rtf
Розширення: rtf
Розмір: 696кб.
Дата: 17.09.2020
скачати
Пов'язані файли:
Памятка для студентів щодо іспиту.doc
Гістологія.rtf
Мікробіологія.rtf
Патанатомія.pdf
Патанатомія.rtf
Туберкульоз Історія хвороби.doc
Фармакологія.pdf
Фармакологія.rtf
UVEA_K.DOC

176

Хворому на інсулінзалежний цукровий діабет був введений інсулін. Через деякий час у

хворого з "явились слабкість, дратливість, посилення потовиділення. Який основний

механізм розвитку гіпоглікемічної коми, що виникла?

A *Вуглеводне голодування головного мозку.

B Посилення глікогенолізу.

C Посилення кетогенезу.

D Посилення ліпогенезу.

E Зменшення гліконеогенезу.

177

У чоловіка, віком 55 років, який протягом багатьох років страждав на недостатність

мітрального клапану, виникла гостра серцева недостатність. Який патофізіологічний

варіант недостатності серця спостерігається у цьому випадку?

A *перевантаження серця об "ємом

B гіпоксичне ушкодження серце.

C коронарогенне ушкодження серця.

D нейрогенне ушкодження серця.

E гостра тампонада серця.

178

У хворого, віком 58 років, з гострою серцевою недосттністю, спостерігалось

зменьшення добової кількості сечі - олігоурія. Який механізм цього явища?

A *Зниження клубочкової фільтрації

B Зниження кількості функціонуючих клубочків

C Зниження онкотичного тиску крові

D Підвищення гідростатичного тиску на стінку капілярів

E Зниження проникності клубочкової мембрани

179

В результаті землетрусу чоловік 50-ти років два дні перебував під завалом. Після

звільнення з-під завалу рятівниками у нього був встановлений синдром тривалого

розчавлення. Виникнення якого ускладнення в подальшому найбільш вірогідне при

цьому?

A *Гостра ниркова недостатність.

B Гостра печінкова недостатність.

C Гостра серцева недостатність.

D Гостра судинна недостатність.

E Гостра дихальна недостатність.

180

У хворого 56 років з серцевою недостатністю спостерігається набряк стоп та гомілок,

шкіра в місці набряку бліда і холодна. Яка провідна ланка патогенеза набряку у

хворого?

A *Підвищення гідростатичного тиску в венулах.

B Зменшення онкотичного тиску в капілярах.

C Підвищення проникливості капілярів.

D Порушення лімфовідтоку.

E Позитивний водний баланс.

181

У ліквідатора наслідків аварії на АЕС під час перебігу гострої променевої хвороби

виник геморагічний синдром. Що має найбільше значення в патогенезі цього

синдрому?

A *Тромбоцитопенія.

B Порушення структури стінки судин.

C Підвищення активності факторів фібрінолізу.

D Підвищення активноті факторів систем протизсідання крові.

E Зменшення активності факторів зсідання крові.

182

В експерименті на білого щура подіяли стресовим фактором (електричним струмом)

і спостерігали після цього гіпотонію м’язів, артеріальну гіпотензію, гіпотермію,

гіпоглікемію. Який період загального адаптаційного синдрому у щура?

A *Фаза шоку.

B Фаза протишоку.

C Стадія резистентності.

D Стадія виснаження.

E -

183

Хворий 43 років чотири місяця тому переніс травматичну ампутацію лівої нижньої

кінцівки. Зараз він скаржиться на відчуття наявності ампутованої кінцівки та постійний

сильний, іноді нестерпний біль у ній. Який вид болю в хворого?

A *Фантомний

B Каузалгія

C Невралгія

D Таламічний

E Рефлекторний

184

Хворий 32 років поступив в стаціонар зі скаргами на загальне недомагання, тошноту,

біль справа внизу живота. Після огляду лікарем був поставлений діагноз – гострий

апендицит. Який вид болю у хворого?

A *Вісцеральний

B Соматичний глибокий

C Соматичний поверхневий ранній

D Соматичний поверхневий пізній

E Фантомний

185

У больной, длительно страдающей туберкулезом легких, обнаружены признаки

бронзовой (аддисоновой) болезни. Какой показатель нарушения обмена углеводов

будет при этом наблюдаться?

A *Гипогликемия

B Гипергликемия

C Галактоземия

D Фруктоземия

E -

186

Во время диспансерного осмотра у мужчины 36 лет, по профессии - водителя,

уровень АД составил 150/90 мм рт ст. К концу рабочего дня появляется шум в ушах,

недомогание, проходящее после отдыха. Диагностирована гипертоническая болезнь.

Каков ведущий патогенетический механизм при данной форме заболевания?

A *Нейрогенный

B Почечный

C Гуморальный

D Эндокринный

E Рефлексогенный

187

У больного днем внезапно поднялась температура тела до $39^0С$ и через 6 часов

вернулась к норме. На вторые сутки приступ повторился: в период пароксизма

температура достигла $41^0С$, период апирексии наступил через 8 часов. Как

называется такой тип температурной кривой?

A * Интермиттирующий

B Возвратный

C Гектический

D Септический

E Постоянный

188

Врач-исследователь в составе альпинистской экспедиции поднялся на высоту 5000

м. На 3-й день пребывания у него появились признаки горной болезни: одышка,

головная боль, потеря аппетита, общая слабость, цианоз. Какой тип гипоксии имеет

место в данном случае?

A *Гипоксическая

B Циркуляторная

C Застойная

D Гемическая

E Тканевая

189

У больного ишемической болезнью сердца отмечается гипертрофия миокарда,

тахикардия, снижение МОК. Какой из механизмов является ведущим в повреждении

кардиомиоцитов в данном случае?

A *Повреждение специфических мембранних насосов

B Увеличение числа ( и ( - адренорецепторов

C Потеря Мg2+ кардиомиоцитами

D Потеря Са2+ кардиомиоцитами

E Дегидратация кардиомиоцитов

190

У больного желтухой в крови повышено содержание прямого билирубина, желчных

кислот, в моче отсутствует стеркобилиноген. При какой желтухе возможно наличие

этих признаков?

A *Механической

B Печеночной

C Паренхиматозной

D Гемолитической

E Надпеченочной

191

В результате нарушения техники безопасности произошло отравление сулемой

(хлористой ртутью). Через 2 дня суточный диурез составил 620 мл. У больного

появились головная боль, рвота, судороги, одышка, в легких-влажные хрипы. Как

называется такая патология?

A *Острая почечная недостаточность

B Хроническая почечная недостаточность

C Уремическая кома

D Гломерулонефрит

E Пиелонефрит

192

У новорожденного ребенка с пилоростенозом наблюдается часто повторяющаяся

рвота, сопровождающаяся апатией, слабостью, повышением тонуса мышц, иногда

судорогами. Какая форма нарушения кислотно-основного состояния развилась у

больного ?

A *Негазовый алкалоз

B Газовый алкалоз

C Газовый ацидоз

D Метаболический ацидоз

E Выделительный ацидоз

193

Ребенок 10 лет во время игры порезал ногу осколком стекла и был направлен в

поликлинику для введения противостолбнячной сыворотки. С целью

предупреждения развития анафилактического шока лечебную сыворотку вводили по

Безредке. Какой механизм лежит в основе подобного способа гипосенсибилизации

организма?

A *Связывание фиксированных на тучных клетках IgE

B Блокирование синтеза медиаторов тучных клеток

C Стимуляция иммунологической толерантности к антигену

D Стимуляция синтеза антиген-специфичных IgG2

E Связывание рецепторов к IgE на тучных клетках

194

У больного С. через сутки после апендиктомии при анализе крови выявили

нейтрофильный лейкоцитоз с регенеративным сдвигом. Какой наиболее вероятный

механизмом развития абсолютного лейкоцитоза в периферической крови больного?

A *усиление лейкопоэза

B перераспределение лейкоцитов в организме

C уменьшение разрушения лейкоцитов

D замедление эмиграции лейкоцитов в ткани

E активация иммунитета

195

У больной 49-ти лет отмечается ограничение произвольных движений в левых

конечностях. Тонус мышц в левой руке и ноге повышен по спастическому типу,

усилены местные сухожильные рефлексы, выявляются патологические рефлексы.

Какой наиболее вероятный механизм привел к развитию мышечной гипертонии и

гиперрефлексии?

A *снижение тормозных нисходящих влияний

B активация мотонейронов вследствие инсульта

C активация возбуждающих влияний из очага инсульта

D активация синаптической передачи импульсов

E торможение мотонейронов коры головного мозга

196

У больного А., 38 лет, на 3-м году заболевания системной красной волчанкой

выявилось диффузное поражение почек, сопровождающееся массивными отеками,

выраженной протеинурией, гиперлипидемией, диспротеинемией. Каков наиболее

вероятный механизм развития протеинурии в данной клинической ситуации?

A *аутоиммунное повреждение нефронов

B воспалительное повреждение нефронов

C ишемическое повреждение канальцев

D увеличение уровня протеинов в крови

E поражение мочевыводящих путей

197

У больного Б., после развития инфаркта миокарда произошло резкое падение

систолического АД до 60 мм.рт.ст. с тахикардией 140 уд/мин, одышкой, потерей

сознания. Какой механизм является первичным в патогенезе развившегося шока?

A *Уменьшение минутного объема крови

B Повышение возбудимости миокарда продуктами некротического распада

C Снижение объёма циркулирующей крови

D Развитие пароксизмальной тахикардии

E Развитие анафилактической реакции на миокардиальные белки

198

Больной 59 лет, директор предприятия. После проверки налоговой инспекцией

вечером появились интенсивные жгучие боли, локализованные за грудиной,

иррадиирующие в левую руку. Через 15 мин состояние больного нормализовалось.

Какой из возможных механизмов развития стенокардии является ведущим у данного

больного?

A *повышение в крови уровня катехоламинов

B атеросклероз коронарных сосудов

C внутрисосудистая агрегация форменных элементов

D тромбоз коронарных сосудов

E функциональная перегрузка сердца

199

У больного А. с обширным инфарктом миокарда развилась сердечная

недостаточность. Какой патогенетический механизм способствовал ее развитию?

A *Уменьшение массы функционирующих миокардиоцитов

B Перегрузка давлением

C Перегрузка объемом

D Острая тампонада сердца

E Реперфузионное поражение миокарда

200

У хирурга после проведения длительной операции повысилось АД до 140/110

мм.рт.ст. Какие изменения гуморальной регуляции могут быть причиной повышения

артериального давления в данном случае?

A *Активация симпато-адреналовой системы

B Активация образования и выделения альдостерона

C Активация ренин-ангиотензивной системы

D Активация калликреин-кининовой системы

E Торможение симпато-адреналовой системы

201

У хворого з опіковою хворобою як ускладнення розвинувся ДВЗ-синдром. Яку стадію

ДВЗ-синдрому можна запідозрити, якщо відомо, що кров хворого згортається менше

ніж за 3 хв.?

A *Гіперкоагуляції

B Перехідну

C Гіпокоагуляції

D Фібринолізу

E Термінальну

202

У жіночу консультацію на контрольний огляд звернулась жінка на 6 місяці вагітності.

При обстеженні виявлена залізодефіцитна анемія. Який механізм розвитку цього

стану?

A *Підвищене використання заліза

B Порушення депонування заліза

C Нестача заліза в їжі

D Порушення всмоктування заліза

E Дефіцит внутрішнього фактору Кастла.

203

У хворого, що переніс 5 років тому резекцію шлунка, розвинулась

В12-фолієводефіцитна анемія. Який механізм є провідним у розвитку такої анемії?

A *Відсутність внутрішнього фактора Касла

B Відсутність зовнішнього фактора Касла

C Порушення всмоктування вітамінуВ12 в тонкій кишці

D Дефіцит фолієвої кислоти

E Дефіцит транскобаламіну

204

На 8 день після введення протиправцевої сироватки з приводу брудної рани стопи в

пацієнта підвищилася температура тіла до $38^0С$, з'явився біль у суглобах,

висипка, сверблячка. З боку крові спостерігається лейкопенія і тромбоцитопенія. Який

тип алергічної реакції розвинувся?

A * Імунокомплексна

B Анафілактична

C Цитотоксична

D Гіперчутливість уповільненого типу

E Стимулююча

205

Жінка 55 років звернулася зі скаргами на тривалі циклічні маткові кровотечі протягом

року, слабкість, запаморочення. При огляді виявлена: блідість шкіри, аналіз крові: Hb

– 70 г/л, еритроцити – 3,2 Т/л, колірний показник – 0,6, Le – 6,0 Г/л, ретикулоцити –

1\%. Гіпохромія еритроцитів. Яка анемія у хворої?

A * Хронічна постгеморагічна

B Гемолітична

C Апластична

D В12-фолієводефіцитна

E Залізодефіцитна

206

Чоловік 56 років потрапив до клініки зі скаргами на загальну слабкість, біль і печіння в

області язика, відчуття оніміння в кінцівках. У минулому переніс резекцію

кардіального відділу шлунка. В аналізі крові: Hb – 80 г/л; еритроцити – 2,0 Т/л;

колірний показник – 1,2 лейкоцити – 3,5Г/л; . Який вид анемії в даного хворого?

A * В12-фолієводефіцитна

B Гемолітична

C Постгеморагічна

D Апластична

E Залізодефіцитна

207

При подагрі у хворих часто визначається збільшення та деформація суглобів

внаслідок запалення. Який вид запалення знаходиться в основі цих змін?

A * Проліферативне

B Альтеративне

C Ексудативне

D Фібринозне

E Змішане

208

Юнак 17 років захворів гостро, температура тіла підвищилась до $38,5^0С$, з'явився

кашель, нежить, сльозотеча, виділення з носу. Яке запалення розвинулось у юнака?

A * Катаральне

B Серозне

C Фібринозне

D Гнійне

E Геморагічне

209

Хвора 25 років, палестинка, скаржиться на слабкість, запаморочення, задишку. В

анамнезі анемія, яка періодично загострюється. В крові: Hb – 60 г/л, еритроцитів – 2,5

Т/л, ретикулоцитів – 35 ‰, анізо- та пойкілоцитоз еритроцитів, багато

мішеньоподібних еритроцитів, багато поліхроматофілів. Назвіть вид анемії у хворої.

A * Таласемія

B Серпоподібноклітинна анемія

C Хвороба Мінковського-Шоффара

D Хвороба Аддісон-Бірмера

E Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназдефіцитна анемія

1   2   3   4   5   6   7   8   9

скачати

© Усі права захищені
написати до нас