1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ім'я файлу: Патофізіологія.rtf
Розширення: rtf
Розмір: 696кб.
Дата: 17.09.2020
скачати
Пов'язані файли:
Памятка для студентів щодо іспиту.doc
Гістологія.rtf
Мікробіологія.rtf
Патанатомія.pdf
Патанатомія.rtf
Туберкульоз Історія хвороби.doc
Фармакологія.pdf
Фармакологія.rtf
UVEA_K.DOC

139

Хвора, 48 років, поступила в клініку із скаргами на слабість, дратівливість, порушення

сну. Шкіра, склери жовтого кольору. В крові – прямий білірубін, холалемія; кал –

ахолічний; сеча – темного кольору (білірубін). Яка жовтяниця має місце у хворого?

A * Механічна.

B Гемолітична.

C Паренхіматозна.

D Синдром Жільбера.

E Синдром Кріглера-Найяра.

140

Хворий поступив у клініку з поширеними опіками поверхні тулуба. Який із

патогенетичних факторів опікової хвороби повинен бути ліквідований в першу чергу

для попередження шоку?

A * Біль.

B Інтоксикація продуктами розпаду тканин.

C Плазмовтрата.

D Інфікування через пошкоджену шкіру.

E Ауто алергія.

141

У больного, страдающего тяжелой формой нарушения водно-солевого обмена,

наступила остановка сердца в диастоле. Какой наиболее вероятный механизм

остановки сердца в диастоле?

A *Гиперкалиемия

B Гипернатриемия

C Дегидратация организма

D Гипокалиемия

E Гипонатриемия

142

При воспалении в сосудах микроциркуляторного русла отмечается повышение их

проницаемости, увеличение гидродинамического давления. В межтканевой жидкости

имеет место повышение осмотической концентрации и дисперсности белковых

структур. Какой вид отека будет наблюдаться в данном случае?

A *Смешанный

B Гидродинамический

C Коллоидно-осмотический

D Лимфогенный

E Мембранногенный

143

У больного, страдающего сердечной недостаточностью, наблюдается увеличение

печени, отеки нижних конечностей, асцит. Какой механизм является ведущим в

образовании данного отека?

A *Гидродинамический

B Колоидно-осмотический

C Лимфогенный

D Мембраногенный

E -

144

У 20-ти летнего юноши, спустя 2 недели после перенесенной лакунарной ангины,

появились жалобы на общую слабость, отёки под глазами. После обследования

больному поставлен диагноз: острый гломерулонефрит. Какие потологические

изменения в составе мочи наиболее вероятны?

A *Протеинурия

B Цилиндрурия

C Наличие свежих эритроцитов

D Пиурия

E Натрийурия

145

У мужчини 32 років високий зріст, гінекомастія, жіночий тип обволосіння, високий

голос, розумова відсталість, безпліддя. Попередній діагноз – синдром

Кляйнфельтера. Для його уточнення необхідно дослідити

A *Каріотип

B Лейкоцитарну формулу

C Сперматогенез

D Групу крові

E Родовід

146

Хворому з облітеруючим ендартеріїтом проведена гангліонарна симпатектомія.

Позитивний лікувальний ефект цієї операції пов'язаний з розвитком артеріальної

гіперемії нижніх кінцівок, яку можна віднести до:

A *Нейропалалітичної

B Нейротонічної

C Метаболічної

D Реактивної

E Робочої

147

Трансмуральний інфаркт міокарда у хворого ускладнився розвитком гострої

лівошлуночкової недостатності серця. Що є найбільш типовим для цього стану?

A *Набряк легенів

B Набряк кінцівок

C Збільшення печінки

D Асцит

E Артеріальна гіпертензія

148

У дівчинки 10 років з вродженими вадами серця і щитоподібної залози часто

виникають вірусні та грибкові захворювання. При імунологічному обстеженні виявлено

відсутність Т-лімфоцитів. Яке порушення імунної системи має місце в даному

випадку?

A *Гіпоплазія тимуса

B Гіпогаммаглобулінемія Брутона

C Комбінований імунодефіцит

D Синдром Шерешевського-Тернера

E Спадковий дефіцит системи комплементу

149

У 12-річного хлопця часто виникають вірусні та бактеріальні інфекції, екзематозні

ураження шкіри. Під час обстеження виявлено зменшення Т-лімфоцитів та IgМ при

нормальному вмісті IgA та IgG. Якій вид патології імунної системи спостерігається в

хлопця?

A *Комбінований імунодефіцит

B Гіпоплазія тимуса

C Гіпогаммаглобулінемія Брутона

D Синдром Шерешевського-Тернера

E Спадковий дефіцит системи комплементу

150

Хворий на цукровий діабет вчасно не отримав ін’єкцію інсуліну, що призвело до

розвитку гіперглікемічної коми (вміст глюкози в крові - 50 ммоль/л). Який механізм є

головним у розвитку цієї коми?

A *Гіперосмія

B Гіпокаліємія

C Гіпоксія

D Гіпонатріємія

E Ацидоз

151

У шахтаря виявлено фіброз легень, що супроводжувався порушенням альвеолярної

вентиляції. Який механізм виникнення цього порушення є провідним?

A *Обмеження дихальної поверхні легень

B Звуження верхніх дихальних шляхів

C Порушення нервової регуляції дихання

D Обмеження рухомості грудної клітки

E Спазм бронхів

152

У пацієнта діагностовано цироз печінки, який супроводжується асцитом та

загальними порушеннями гемодинаміки. Який патологічний синдром виникає в

даному випадку?

A *Портальна гіпертензія

B Гепатолієнальний

C Гепатокардіальний

D Гепаторенальний

E Гепатоцеребральний

153

Через декілька годин після опіку в ділянці гіперемії та набряку шкіри у хворого

з’явилось вогнище некрозу. Який головний механізм забезпечує посилення руйнівних

явищ в осередку запалення?

A *Вторинна альтерація

B Первинна альтерація

C Еміграція лімфоцитів

D Діапедез еритроцитів

E Проліферація фібробластів

154

У пацієнта після переливання крові в кількості 200 мл підвищилася температура до

$37,9^oC$. Яка з нижче названих речовин найбільш вірогідно призвела до підвищення

температури тіла?

A *Інтерлейкін 1

B Інтерлейкін 2

C Фактор некрозу пухлин

D Інтерлейкін 3

E Інтерлейкін 4

155

Жінка 49 років звернулася до лікаря зі скаргами на підвищену втомлюваність та появу

задишки під час фізичного навантаження. Аналіз ЕКГ показав: ЧСС- 50/хв.; РQ-

подовжений, QRS- не змінений, кількість зубців Р переважає кількість комплексів

QRS. Який вид аритмії в пацієнтки?

A *Атріовентрикулярна блокада

B Екстрасистолія

C Синусова брадикардія

D Миготлива аритмія

E Синоатріальна блокада

156

Після тижневого застосування нового косметичного засобу у жінки розвинулося

запалення повік з гіперемією, інфильтрацією і болючістю. Алергічна реакція якого

типу розвинулася у пацієнтки?

A * ІV

B I

C II

D III

E V

157

Для розвитку гарячкових станів характерним є зростання рівня білків в "гострої фази" -

церулоплазміну, фібриногену, С-реактивного протеїну. Вкажіть можливий механізм

цього явища:

A *Стимулюючий вплив ІЛ-1 на гепатоцити

B Руйнівна дія підвищеної температури на клітини організму

C Проліферативна дія ІЛ-2 на Т-лімфоцити

D Дегрануляція тканевих базофілів

E -

158

У молодих здорових батьків народилася білява дівчинка з голубими очима. У перші ж

місяці життя в дитини розвинулись дратівливість, неспокій, порушення сну та

харчування, а обстеження в невропатолога показало відставання в розвитку дитини.

Який метод генетичного обстеження дитини слід застосувати для точного

встановлення діагнозу?

A *Біохімічний

B Цитологічний

C Близнюковий

D Генеалогічний

E Популяційно-статистичний

159

Хворий знаходиться на обліку в ендокринологічному диспансері з приводу

гіпертиреозу . Крім похудіння , тахікардії , тремтіння пальців рук , приєдналися

симптоми гіпоксії – головний біль, втомлюваність , мерехтіння перед очима. Який

механізм дії тіреоїдних гормонів лежить в основі розвитку гіпоксії ?

A *Роз’єднання, окиснення і фосфорування

B Гальмувння синтезу дихальних ферментів

C Конкурентне гальмування дихальних ферментів.

D Посилення синтезу дихальних ферментів.

E Специфічне зв’язування активних центрів дихальних ферментів

160

Больной 40 лет предъявляет жалобы на сильное сердцебиение, потливость,

тошноту, нарушение зрения, тремор рук, повышение артериального давления. Из

анамнеза: 2 года назад был поставлен диагноз феохромоцитома. Гиперпродукция

каких гормонов обуславливает данную патологию?

A *Катехоламинов

B Альдостерона

C Глюкокортикоидов

D АКТГ

E Тиреоидных гормонов

161

Больная 27 лет с диагнозом болезнь Иценка-Кушинга предъявляет жалобы на

мышечную слабость, диспептические расстройства. Объективно: кожа сухая,

истончённая, мраморного оттенка, стрии, АД- 180/140 мм рт.ст. Гиперпродукция

каких гормонов обуславливает данную патологию?

A *АКТГ

B Альдостерона

C Катехоламинов

D Инсулина

E Тироксина

162

У больного 60 лет, развился крупноочаговый инфаркт миокарда осложнившийся

отёком лёгких. Какие кардиогемодинамические нарушения способствовали развитию

отёка лёгкого?

A * Острая левожелудочковая недостаточность

B Острая правожелудочковая недостаточность

C Кардиогенный шок

D Коллапс

E -

163

У больного К, длительно страдающего бронхиальной астмой развилась острая

дыхательная недостаточность. Какой основной механизм развития данной

патологии?

A * обструктивные нарушения вентиляции легких

B рестриктивные нарушения вентиляции

C нарушение кровоснабжения легких

D нарушение ферментных систем в легких

E снижение эластичности легочной ткани

164

Больная 56 лет длительное время болеет тиреотоксикозом. Какой тип гипоксии

может развиться у данной больной?

A *Тканевая

B Гемическая

C Циркуляторная

D Дыхательная

E Смешанная

165

У тварини з недостатністю аортальних клапанів розвинулась гіпертрофія лівого

шлуночка серця. В окремих його ділянках визначаються локальні контрактури.

Накопичення якої речовини в міокардіоцитах обумовило контрактури?

A *Кальцію

B Калію

C Молочної кислоти

D Вуглекислого газу

E Натрію

166

У дівчинки діагностований адреногенітальний синдром (псевдогермофродитизм).

Надмірна секреція якого гормону наднирників обумовило дану патологію?

A *Андрогенів

B Естрогенів

C Альдостерону

D Кортизолу

E Адреналіну

167

У хворого на хронічний гломерулонефрит швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ)

знижена до 20\% від нормальної. Що спричинює зниження ШКФ при хронічній

нирковій недостатності?

A *Зменшення кількості діючих нефронів

B Тубулопатія

C Обтурація сечовивідних шляхів

D Ішемія нирок

E Тромбоз ниркових артерій

168

У хворого виявлено екстрасистолію. На ЕКГ відсутній зубець Р, комплекс QRS

деформований, є повна компенсаторна пауза. Які це екстрасистоли?

A *Шлуночкові

B Передсердні

C Передсердно-шлуночкові

D Синусні

E -

169

У експериментальних щурів, що тривалий час отримували лише вуглеводну їжу,

спостерігалось накопичення води в тканинах. Який патогенетичний механізм є

головним у розвитку набряку в даному випадку?

A *Гіпоонкотичний

B Мембраногенний

C Дисрегуляторний

D Лімфогенний

E Гіперосмолярний

170

У підлітка 12 років, який впродовж 3 місяців різко схуднув, вміст глюкози у крові

становив 50 ммоль/л. У нього розвинулася кома. Який головний механізм її розвитку?

A *Гіперосмолярний

B Гіпоглікемічний

C Кетонемічний

D Лактатцидемічний

E Гіпоксичний

171

У підлітка 12 років, який протягом 3 місяців схуднув на 7 кг, вміст глюкози у крові

становить 20 ммоль/л, несподівано розвинулася кома. Який вид цукрового діабету

найбільш вірогідно у хлопчика?

A *Інсулінозалежний (I тип)

B Інсулінонезалежний (II тип)

C Гіпофізарний

D Стероїдний

E Гіпертіреоїдний

172

У хворого на аденому клубочкової зони кори наднирників (хвороба Конна)

спостерігаються артеріальна гіпертензія, напади судом, поліурія. Що є головною

ланкою в патогенезі цих порушень?

A *Гіперальдостеронізм

B Гіпоальдостеронізм

C Гіперсекреція катехоламінів

D Гіперсекреція глюкокортикоїдів

E Гіпосекреція глюкокортикоїдів

173

Хворий 50 років страждає на гіпертонічну хворобу. Під час фізичного навантаження у

нього з’явилося відчуття м’язової слабкості, нестачі повітря, синюшність слизової

оболонки губ, шкіри, обличчя; дихання супроводжувалося відчутними на відстані

вологими хрипами. Який механізм лежить в основі виникнення такого синдрому?

A * Гостра лівошлуночкова недостатність

B Хронічна правошлуночкова недостатність

C Хронічна лівошлуночкова недостатність

D Колапс

E Тампонада серця

174

У жінки з ішемічною хворобою серця на ЕКГ ЧСС- 230/хв., зубець Р деформований,

шлуночкові комплекси без змін. Які порушення серцевого ритму в хворої?

A *Передсердна пароксизмальна тахікардія

B Миготлива аритмія

C Тремтіння предсердь

D Фибріляція шлуночків

E Шлуночкова екстросистола

175

У хворого на мікросфероцитарну гемолітичну анемію (хворобу

Минковського-Шоффара) внаслідок підвищення проникливості мембрани еритроцитів

у клітину надходять іони натрію й вода. Еритроцити набувають форму сфероцитів і

легко руйнуються. Який провідний механізм пошкодження еритроцитів у данному

випадку?

A *Електролітно-осмотичний

B Кальцієвий

C Ацидотичний

D Протеіновий

E Нуклеіновий

1   2   3   4   5   6   7   8   9

скачати

© Усі права захищені
написати до нас