1   2   3
Ім'я файлу: Буклет-2017-2.docx
Розширення: docx
Розмір: 91кб.
Дата: 19.10.2022
скачати
Пов'язані файли:
Згідно теорії споживчих цінностей Шета-Ньюмана-Гросса.docx
РПНП_Трудове право_081_2020.docx
ысторыя,выдповыды.docx
53ba423c-8fb6-4c54-9391-9921ed6b1899.docx
ОВВО КР 1.doc
refoit (1).docx
dobro-pozalovat-v-USA.pptx
Lab 5 (2).docx
Індивідуальне завдання №6 Єфименко О. 13Мд-СОукр.docx
kocbyru-kid.doc
Модуль 2.docx
Nahorniuk_bakalavr.docx

Крок М. Сестринська справа – 2017
1.У хворого напад стенокардiї. Який найпростiший фiзiотерапевтичний метод можна використати?

A.* Гiрчичники

B. Зiгрiваючий компрес

C. Мiхур з льодом

D. Банки

E. Солюкс
2. На I етапi сестринського обстеження медсестра виявила чинники, якi зумовили розвиток хронiчного колiту у пацiєнта. Який з них належить до ендогенних?

A. * Перенесена дизентерiя

B. Нерегулярне харчування

C. Гiподинамiя

D. Психоемоцiйний стрес

E. Вживання великої кiлькостi рiдини
3. Лiкар призначив пацiєнту 53-х рокiв, у якого спостерiгаються набряки та закрепи, гiпертонiчну клiзму. Для її проведення медсестра використає:

A. * 10% розчин хлориду натрiю

B. Вiдвар ромашки

C. 0,9% розчин хлориду натрiю

D. Холодну воду

E. Соняшникову олiю
4. Палатна медична сестра при доглядi запацiєнтом 24-х рокiв на третюдобу пiсля операцiї на травному каналi виявила здуття живота, гикавку, невiдходження газiв. Визначити найбiльш iмовiрну потенцiйну проблему пацiєнта:

A. * Парез кишкiвника

B. Заворот кишок

C. Копростаз

D. Кишкова непрохiднiсть

E. Перитонiт
5. При медсестринському обстеженнi хворого на лусочковий лишай медична сестра використала методику, притаманну данiй патологiї. Вкажiть методику, яку застосувала медична сестра:

A. * Зiшкрябування поверхнi папул

B. Змащування розчином йоду

C. Накладання компресу

D. Опромiнювання люмiнесцентною лампою

E. Накладання примочки
6. До сiмейної медичної сестри звернувся пацiєнт 70-ти рокiв з неоперабельною формою раку легень, який запитав чи можна йому провести евтаназiю, оскiлькизнає, що вiн безнадiйно хворий. Медична сестра вiдповiла, що в Українi евтаназiя:

A. * Заборонена

B. Дозволена

C. Кожен медичний працiвник вирiшує питання самостiйно

D. Дозволена для безнадiйно хворих

E. Дозволена у разi згоди родичiв
7. В мiську лiкарнюпоступила жiнка 45-ти рокiв з приводу гiпертонiчної хвороби. Медична сестра збирає медсестринський анамнез i проводить об’єктивне обстеження пацiєнта. Який це етап медсестринського процесу?

A. * I етап

B. II етап

C. III етап

D. IV етап

E. V етап
8. Пiд час переливання кровi на кожнi 500 мл кровi донора медсестра вводила по 10 мл 10% розчину хлористого кальцiю. Яка потенцiйна проблема попереджалася?

A. * Цитратний шок

B. Алергiчна реакцiя

C. Геморагiчний шок

D. Гемотрансфузiйний шок

E. Iнфiкування кровi

9. Жiнка 35-ти рокiв, яка проживає у гiрському районi, звернулась до сiмейного лiкаря зi скаргами на потовщення i тиск в дiлянцi шиї, утруднене ковтання, захри плiсть голосу, загальну слабкiсть. Яке захворювання можна запiдозрити?

A. * Ендемiчний зоб

B. Дифузний токсичний зоб

C. Рак щитоподiбної залози

D. Гiпотиреоз

E. –
10. Пацiєнт 46-ти рокiв скаржиться на бiль у колiнних, лiктьових суглобах ”летючого характеру”, який посилюється при рухах, температуру - 37,5oC ввечерi. В анамнезi - частi ангiни. При оглядi суглобiв спостерiгаються припухлiсть, почервонiння. Для якого захворювання характернi данi проблеми?

A. * Ревматичний артрит

B. Туберкульозний артрит

C. Ревматоїдний артрит

D. Гонорейний артрит

E. Деформуючий остеоартроз
11. Пацiєнтка 23-х рокiв, за рекомендацiєюлi лікаря вимiрювала базальну темпертуру протягом трьох менструальних циклiв. Огляд результатiв виявив двофазнукриву. Про що це свiдчить?

A. * Нормальний менструальний цикл

B. Ановуляторний цикл

C. Персистенцiя фолiкула

D. Маткова вагiтнiсть

E. Атрезiя фолiкула
12. До приймального вiддiлення машиноюш видкої допомоги доставлено пацiєнта з шлунково-кишковоюкровотечею .Три години тому було блювання у виглядi”кавової гущi”. Суб’єктивно: почуває себе задовiльно, може рухатись самостiйно.Як транспортувати пацiєнта до вiддiлення стацiонару?

A. * На каталцi, лежачи

B. Самостiйно у супроводi медичної сестри

C. Самостiйно без супроводу

D. На крiслi-каталцi

E. На ношах двома санiтарами
13. Пацiєнту 45-ти рокiв кiлькаразово вводили внутрiшньовенно 10 мл 2,4% розчину еуфiлiну. Пiсля iн’єкцiї у хворого виникла гiперемiя, набряк в мiсцi iн’єкцiї, вiдчуття болюпри пальпацiї по ходу вени. Яке ускладнення розвинулося у пацiєнта?

A. * Флебiт

B. Повiтряна емболiя

C. Медикаментозна емболiя

D. Пiрогенна реакцiя

E. Iнфiльтрат
14. У хлопчика 6-ти рокiв з природженою вадоюс ерця (тетрада Фалло) розвинувся задухо-цiанотичний напад. Яке положення слiд надати дитинi для покращення її стану?

A. * Колiнно-грудне (навпочiпки)

B. Лежачи, з пiдвищеним головним кiнцем

C. Напiвсидячи

D. Сидячи

E. Горизонтальне
15. Дитина 10-ти рокiв знаходиться настацiонарному лiкуваннi з дiагнозом ”Кiр”. На фонi проведеного догляду i терапiї на 8 день вiд початку захворювання,на обличчi з’явилась свiтло-коричнева пiгментацiя з незначним свербiнням. Стан дитини задовiльний, to - 36,5oC, дихання везикулярне, ЧД- 20/хв. Чи є пiгментацiя проявом неадекватного догляду за дитиною?

A. * Нi, пiгментацiя - це прояв типового

перебiгу кору (II перiод)

B. Так, пiгментацiя є ускладненням кору

C. Так, пiгментацiя - це алергiчна реакцiя на лiки

D. Так, пiгментацiя є проявом порушення

гiгiєнiчного режиму

E. Нi, пiгментацiя - це прояв ексудативно-катарального дiатезу
16. У неврологiчному вiддiленнi при обстеженнi пацiєнта 55-ти рокiв медична сестра оцiнювала властивостi пульсу i виявила, що вiн є нерегулярним (неритмiчним). Як оцiнити такi змiни пульсу?

A. * Аритмiя

B. Брадикардiя

C. Гiпертензiя

D. Гiпотензiя

E. Тахiкардiя
17. Хвора 25-ти рокiв скаржиться на нудоту, вiдрижку повiтрям, вiдчуття тяжкостi в епiгастрiї, проноси. Пiд час огляду: язик обкладений бiлим нальотом, живiт болючий в епiгастральнiй дiлянцi. Яке дослiдження є найбiльш iнформативним?

A. * рН-метрiя

B. Дуоденальне зондування

C. Копрологiчне дослiдження

D. Загальний аналiз кровi

E. Загальний аналiз сечi
18. У хворої, яка страждає на гiпертиреоз, пiсля психоемоцiйної травми з’явилися рiзке збудження, профузна пiтливiсть, висока температура тiла (41oC), тахiкардiя, АТ- 160/70 мм рт.ст. Яке ускладнення розвинулось у пацiєнтки?

A. * Тиреотоксична криза

B. Гiпертонiчна криза

C. Порушення мозкового кровообiгу

D. Напад серцевої астми

E. Напад стенокардiї
19. До медичної сестри звернувся пацiєнт з забоєм м’яких тканин. Який препарат з групи мiсцевих анестетикiв необхiдно використати для знеболення шляхом охолодження дiлянки цiєї травми?

A. * Хлоретил

B. Дикаїн

C. Ефiр

D. Лiдокаїн

E. Новокаїн

20. У пацiєнтки з цукровим дiабетом пiсля введення iнсулiну з’явилися рiзка загальна слабiсть, виражена пiтливiсть, вiдчуття голоду, тремтiння, запаморочення. Об’єктивно: пацiєнтка збуджена, шкiраволога, тургор збережений. Дихання не змiнене. to - 36,5oC, Ps- 96/хв., АТ- 110/70мм рт.ст. Що повинна зробити медсестрав першу чергу?

A. * Дати пацiєнтцi з’їсти грудочку цукру

B. Ввести внутрiшньом’язово розчин кофеїну

C. Надати горизонтального положення з

припiднятими ногами

D. Ввести спазмолiтичнi препарати

E. Застосувати гарячу ванну
21. До лiкаря звернувся хворий з рiзаною раноюпередньої поверхнi передплiччя,з якої витiкає темно-червона кров. Що повинна виконати медична сестра за призначенням лiкаря для тимчасової зупинки кровотечi?

A. * Накладання стискаючої пов’язки

B. Згинання кiнцiвки в суглобi

C. Накладання артерiального джгута

D. Накладання затискача

E. Електрокоагуляцiя
22. У пацiєнта на гiпертонiчну хворобу пiсля стресу ввечерi з’явилась рiзка слабiсть, бiль в дiлянцi серця з iррадiацiєюв лiве плече i руку впродовж 30 хвилин, не знiмається нiтроглiцерином. Об’єктивно: блiдий, АТ- 90/60 мм рт.ст., Ps- 90/хв.,аритмiчний. Що запiдозрить медична сестра?

A. * Iнфаркт мiокарду

B. Шок

C. Колапс

D. Серцева астма

E. Стенокардiя
23. При проведеннi ранкового туалетув лiкарнянiй палатi медична сестра проводила пiдмивання 2-х рiчної дiвчинки в напрямку вiд лона до анального отвору.Якоюана томiчною особливiстю сечовивiдних шляхiв можна пояснити дiї медсестри?

A. * Сечовий канал короткий та широкий

B. Слизова оболонка сечового мiхуранiжна i пухка

C. Стiнка сечоводiв атонiчна

D. М’язовi волокна сфiнктерiв сечоводiвнедорозвиненi

E. Еластичнi волокна мисок недорозвиненi
24. У хворого гостра масивна крововтрата. Об’єктивно: свiдомiсть збережена, хворий блiдий, шкiра вкрита потом, пульс ниткоподiбний, АТ- 100/60 мм рт.ст., дихання поверхневе, з частотою 24/хв. Вкажiть ускладнення, яке виникло внаслiдок кровотечi:

A. * Колапс

B. Непритомнiсть

C. Гемотрансфузiйний шок

D. Кардiогенний шок III ст

E. Анафiлактичний шок
25. Пацiєнтка 20-ти рокiв звернулася в жiночу консультацiюзi скаргами на за тримку менструацiї протягом 2-х мiсяцiв, змiни апетиту, нудоту. Лiкарем установлена вагiтнiсть 7-8 тижнiв. Назвати документ, який оформляється при взяттi на

облiк по вагiтностi:

A. * Iндивiдуальна карта вагiтної i породiллi

B. Обмiнна карта

C. Амбулаторна карта

D. Iсторiя пологiв

E. Контрольна карта диспансерного спостереження
26. Пацiєнт 53-х рокiв поступив в кардiологiчне вiддiлення зi скаргами на iнтенсивний пекучий бiль за грудниною, який iррадiює в лiве плече i руку, триває 6-8 годин. Який метод дiагностики застосовують для пiдтвердження дiагнозу?

A. * Електрокардiографiя

B. Фонокардiографiя

C. Електроенцефалографiя

D. Ехокардiографiя

E. Сфiгмографiя
27. Ви проводите догляд за хворим, якому проводиться лiкувальна iммобiлiзацiя нижньої кiнцiвки циркулярноюгi псовоюпов’ язкою. Вранцi хворий висловлює скарги на сильнi болi у нозi. Пiд час гляду: пальцi загiпсованої кiнцiвки синюшнi, набряклi, їх чутливiсть знижена. Якими мають бути дiї медсестри?

A. * Розрiзати гiпсову пов’язку

B. Зняти гiпсову пов’язку

C. Обробити шкiру пальцiв йодонатом

D. Накласти пов’язку на пальцi

E. Дати знеболююче
28. Хворий 29-ти рокiв перебуває на диспансерному облiку з приводу ревматичної хвороби. Призначено профiлактичне лiкування. Який з перерахованих препаратiв приготує медсестра?

A. * Бiцилiн-5

B. Папаверин

C. Преднiзолон

D. Дигоксин

E. Димедрол

29. Хворий 59-ти рокiв перебуває на диспансерному облiку з приводу ревматоїдного артриту. Якi проблеми виявить медсестра пiд час обстеження?

A. * Скутiсть вранцi

B. Нудота

C. Гiпертензiя

D. Бiль у серцi

E. Втрата апетиту
30. Першородiлля 20-ти рокiв на третiй день пiсля термiнових пологiв скаржиться на пiдвищення температури до


39oC, озноб, бiль внизу живота, гнiйно кров’янистi видiлення зi статевих органiв. Яке ускладнення виникло у породiллi?

A. * Пiсляпологовий ендометрит

B. Лохiометра

C. Аднексит

D. Перитонiт

E. Пiсляпологова виразка

31. У пологовий будинок поступила родiлля. Пологи II, термiновi. Розмiри тазу 23-26-28-17 см. Пологова дiяльнiсть почалась 8 годин тому. Родiлля неспокiйна.Перейми частi, болючi. Матка у виглядi ”пiщаного годинника”. Ознака Вастена позитивна. Яке ускладнення виникло у родiллi?

A. * Загроза розриву матки

B. Розрив матки, що розпочався

C. Розрив матки, що вiдбувається

D. Тетанус матки

E. Звуження тазу III ступеня
32. Медична сестра гiнекологiчного вiддiлення прийшла проводити вечiрнiй туалет зовнiшнiх статевих органiв хворiй на рак шийки матки 70-ти рокiв. Жiнкапоскаржилась на кровотечу зi статевих органiв, яка щойно почалася.Хвора схвильована. Черговий лiкар на операцiї. Що повинна зробити медична сестра до приходу лiкаря?

A. * Зробити тугу тампонаду пiхви, заспокоїти хвору, сповiстити лiкаря

B. Ввести кровоспиннi засоби, сповiстити лiкаря

C. Заспокоїти жiнку, сповiстити лiкаря

D. Призначити постiльний режим, заспокоїти хвору

E. Викликати лiкаря
33. Дитина 2-х рокiв хворiє на гострийстенозуючий ларинготрахеїт. Визначена IV ступiнь захворювання. Який метод невiдкладної допомоги доцiльний в цьому випадку?

A. * Трахеотомiя

B. Подавання зволоженого кисню

C. Вiдволiкальна терапiя

D. Антигiстамiннi засоби

E. Паровi iнгаляцiї
34.При проведеннi проби на сумiснiсть на пластинцi змiшали краплюкровi донора та краплюсирова тки хворого у спiввiдношеннi 1:10, через 5 хвилин на пластинцi з’явилася аглютинацiя. Про що свiдчить наявнiсть аглютинацiї?

A. * Кров не сумiсна за групою

B. Кров сумiсна

C. Виникла холодова аглютинацiя

D. Кров несумiсна за резус-фактором

E. Виникла хибна аглютинацiя
35. На першому етапi диспансеризацiї проводиться групування диспансерного контингенту. До якої диспансерної групи належать хворi з хронiчними захворюваннями в стадiї компенсацiї?

A. * III

B. I

C. II

D. IV

E. V
36. Пацiєнтка скаржиться на поширену висипку на шкiрi, яка супроводжується нестерпним свербiжем. Висипка з’явилась на другий день пiсля щепленн.протигрипозноювакциною . Об’єктивно: стан задовiльний. На шкiрi обличчя, тулуба, верхнiх та нижнiх кiнцiвок – по ширене уртикарне висипання, мiсцями зливного характеру, слiди вiд розчухiв.Мiхури рожево-червоного кольору, пiд вищуються над рiвнем шкiри. Для якогозахворювання характернi данi проблеми?

A. * Гостра кропив’янка

B. Вiтряна вiспа

C. Системний червоний вовчак

D. Набряк Квiнке

E. Скарлатина
37. У пацiєнта 28-ми рокiв неприємнi вiдчуття в надчеревнiй дiлянцi, блювання, яке приносить тимчасове полегшення. Вiн пов’язує свiй стан iз споживанням недоброякiсної їжi. Яке залежне медсестринське втручання необхiдно здiйснити медичнiй сестрi в першу чергу?

A. * Промити шлунок

B. Дати антациди

C. Направити на УЗД

D. Покласти мiхур з льодом на епiгастрiй

E. Дати проноснi
38. Медична сестра повинна вiдключити

систему пiсля введення iнфузiйних розчинiв пацiєнту. Для цього необхiдно в першу чергу:

A. * Перекрити тiк рiдини затискачем

B. Видалити голку з вени

C. Видалити верхнюголку системи з

флакона

D. Видалити голку - повiтровiд з флакона

E. Прикласти стерильний ватний тампон

до мiсця пункцiї
39. Медична сестра встановила наявнi та потенцiйнi проблеми у пацiєнта, що перебуває на стацiонарному лiкуваннi в кардiологiчному вiддiленнi з приводу iнфаркту мiокарда. Який етап медсестринського процесу вона здiйснила?

A. * II

B. IV

C. V

D. I

E. III
40. Пiд час проведення передстерилiза цiйної обробки iнструментiв медична сестра ЦСВ приготувала реактив бензидину та нанесла 3 краплi на пiдготовленi iнструменти. Що визначає медична сестра за допомогоюданої проби?

A. * Залишки кровi

B. Залишки миючого засобу

C. Залишки лiкiв

D. Залишки дезiнфiкуючого розчину

E. Залишки олiї
41. Пiд час пiдмивання пацiєнтки з на дмiрноювагою , медична сестра виявилагiперемiюу дiлянцi пахових складок. Подальша тактика медичної сестри пiд час догляду за пацiєнткоюпередбачає:

A. * Застосування присипки

B. Застосування пластира

C. Застосування пасти

D. Застосування бовтанки

E. Обробка 70o етилового спирту

42. До травмпункту звернувся пацiєнт 25-ти рокiв, який отримав травму правої гомiлки. Якi абсолютнi клiнiчнi ознаки при об’єктивному обстеженнi будуть вказу-вати на перелом гомiлки?

A. * Крепiтацiя кiсткових вiдламкiв

B. Бiль в дiлянцi травми

C. Наявнiсть гематоми

D. Набряк м’яких тканин в дiлянцi травми

E. Порушення функцiї кiнцiвки
43. До медичної сестри хiрургiчного кабiнету звернулась сусiдка зi скаргами на локальний бiль в дiлянцi шлунка. З часом бiль став iнтенсивним. Медична сестра, при проведеннi сестринського обстеження хворої, виявила додатковi скарги на нудоту, зниження апетиту та схуднення. Що порекомендує медична сестра пацi-єнтцi?

A. *Негайно звернутися до онколога або хiрурга

B. Вживати знеболюючi засоби

C. Вживати таблетки церукалу

D. Дотримуватися дiєти

E. Пройти ультразвукове обстеження Шлунка
44. Вагiтна пацiєнтка 22-х рокiв, мешканка Прикарпаття, звернулась у полiклiнiку з метоюперевi рки стану здоров’я. Скарг немає. Старша сестра пацiєнтки була прооперована з приводу вузлового зобу. Пiд час об’єктивного обстеження вiдхилень вiд норми не виявлено. Якi поради слiд надати пацiєнтцi?

A. * Вживати препарати йоду i йодовмiснi продукти

B. Вживати препарати залiза, гранати, яблука

C. Вживати ферменти, обмежити молоко

D. Вживати мiнеральну воду i лимони

E. Вживати вiдвари шипшини i ромашки
45. У пацiєнта 67-ми рокiв, хронiчна серцева недостатнiсть. Яке положення треба надати пацiєнту для полегшення зади-

шки?

A. *Напiвсидячи з опущеними ногами

B. Лежаче на животi

C. Лежаче на лiвому боцi

D. Лежаче на правому боцi

E. Лежаче на спинi
46. У пацiєнта виражена задишка. При обстеженнi дiагностували наявнiсть рiдини в плевральнiй порожнинi. До якого втручання повинна пiдготувати пацiєнта медична сестра?

A. *Плевральна пункцiя

B. Абдомiнальна пункцiя

C. Стернальна пункцiя

D. Бронхоскопiя

E. Бронхографiя
47. У дитини вiком 6-ти рокiв при оглядi шкiри медична сестра виявила папули та однокамернi везикули по всьому тiлi, включаючи волосисту частину голови. Вкажiть який медичний препарат для обробки елементiв висипки з метою попередження їх iнфiкування повинна застосувати медична сестра:

A. *1% спиртовий розчин дiамантового зеленого

B. 30% розчин сульфацилу натрiю

C. 1% розчин димедролу

D. 50% розчин анальгiну

E. 5% розчин йоду
48. В iнфекцiйному вiддiленнi на лiкуваннi перебуває дитина першого року життя, хвора на кашлюк. Яку проблему, як основну, видiлить медсестра?

A. *Спазматичний нападоподiбний кашель

B. Нежить

C. Блювання

D. Гарячка

E. Самовiльне сечовипускання

  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас