Ім'я файлу: ІНДЗ.Т.Т.Р.doc
Розширення: doc
Розмір: 60кб.
Дата: 10.06.2021

ЛУЦЬКИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

Кафедра Право

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

з дисциплини «Господарське право»

на тему:

«Кредитні спілки та інші фінансові установи у сфері господарювання»

Виконав: студент групи ПЗ-18-1мс-lk-09

Тарасюк Т.Р.

Перевірив:старший викладач

Попов А.А
1. Громадяни, які постійно проживають на території України, можуть об'єднуватися у кредитні спілки.

2. Кредитною спілкою є неприбуткова організація, заснована громадянами у встановленому законом порядку на засадах добровільного об'єднання грошових внесків з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні інших фінансових послуг. Кредитна спілка є юридичною особою. Статусу юридичної особи вона набуває з дня її державної реєстрації.

3.  Кредитна спілка діє на основі статуту, який затверджується загальними зборами членів кредитної спілки.

4.  Майно кредитної спілки є її власністю і складається з фондів кредитної спілки, коштів доходу та іншого майна.

5. Кредитна спілка не може бути засновником або учасником суб'єктів підприємницької діяльності.

6. Статус, порядок організації та здійснення господарської діяльності кредитної спілки визначаються цим Кодексом, законом про кредитні спілки та іншими законами.

1. Частина 1 коментованої статті надає громадянам, які постійно мешкають на території України, право створювати на основі добровільного об'єднання особливі суб'єкти господарювання - кредитні спілки. Господарський кодекс визначає правовий статус кредитних спілок лише в загальних рисах, розгорнута регламентація правового становища цих організацій передбачена в Законі України від 20 грудня 2001 р. "Про кредитні спілки" [316].

Відповідно до норм вищезгаданого Закону (ст. 6, 10) членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно мешкають на території України, мають повну цивільну дієздатність та об'єднані хоча б за однією з таких ознак: спільне місце роботи або навчання; приналежність до однієї громадської або релігійної організації; проживання в одному селі, селищі, місті, районі, області. Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини. Крім того, слід мати на увазі, що для створення кредитної спілки необхідна наявність не менше 50 членів, які на установчих зборах приймають рішення про утворення даного суб'єкта господарювання. Членство в кредитній спілці настає з дня сплати особою вступного і обов'язкового пайового внесків і припиняється в день прийняття загальними зборами членів або наглядовою радою кредитної спілки відповідного рішення.

2.  Визначення кредитної спілки, яке дано в коментованій статті, цілком узгоджується з відповідним визначенням, що міститься в Законі "Про кредитні спілки". Водночас слід звернути увагу на те, що дефініція закону більш змістовна, оскільки включає вказівку на кооперативну природу кредитних спілок, чомусь упущену законодавцем у тексті аналізованої статті. Тим часом побудова кредитних спілок на кооперативних засадах - важлива юридична ознака, яка дозволяє відрізняти їх від громадських організацій, до числа яких наше законодавство донедавна помилково відносило кредитні спілки , Верховна Рада України; Закон від 20.12.2001 № 2908-III .

Неприбутковий статус кредитних спілок означає те, що вони не переслідують мети одержання прибутку як основної мети своєї діяльності. У той же час особливістю кредитної спілки як неприбуткової (некомерційної) організації є визнана законом за її членами можливість участі в розподілі доходу кредитної спілки. Така можливість характерна для всіх організацій, близьких до типу споживчого кооперативу, тому у світовій практиці прийнято вважати, що споживчі кооперативи займають проміжне становище між комерційними і некомерційними організаціями. Як бачимо, кредитна спілка не повною мірою відповідає класичним критеріям неприбуткової організації, однак її неприбутковий статус прямо закріплено не тільки в Законі "Про кредитні спілки", принципові положення якого знайшли відображення у коментованої статті, а й у податковому законодавстві (див. п. 7. 11. 1 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції від 22 травня 1997 р. [345]), що свідчить про послідовну позицію законодавця в цьому питанні.

Основною метою створення кредитної спілки є задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні і наданні інших фінансових послуг. Саме тому кредитна спілка відноситься до числа фінансових установ і підпадає, крім усього іншого, під дію Закону України від 12 липня 2001 р. "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" [490].

Господарська правосуб'єктність кредитної спілки має винятковий характер, через що коло дозволених їй видів діяльності жорстко визначено законом. Кредитна спілка вправі: приймати вступні, обов'язкові пайові й інші внески від своїх членів; надавати кредити своїм членам на умовах платності, строковості і забезпеченості; залучати на договірних умовах внески своїх членів на депозитні рахунки; виступати поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами; розміщувати тимчасово вільні кошти на депозитних банківських рахунках, придбавати державні цінні папери і паї кооперативних банків; залучати кредити банків та інших організацій винятково для кредитування своїх членів; надавати кредити іншим кредитним спілкам; виступати членом платіжних систем; здійснювати благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів (ст. 21 Закону "Про кредитні спілки"). Деякі з цих правомочностей обмежені певними умовами.

Кредитна спілка є юридичною особою, має самостійний баланс і банківські рахунки, діє на основі самофінансування, несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах вартості належного їй майна і може вчиняти будь-які угоди, що не суперечать чинному законодавству і статуту кредитної спілки. Члени кредитної спілки відповідають за її зобов'язаннями лише у межах своїх пайових внесків.

Статус юридичної особи кредитна спілка набуває з моменту її державної реєстрації, що здійснюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг шляхом внесення відповідного запису до державного реєстру фінансових установ. Для державної реєстрації кредитної спілки подаються такі документи: заява встановленого зразка; протокол установчих зборів, до якого додається список засновників кредитної спілки; статут; копія платіжного документа про сплату реєстраційного збору.

Підставами для відмови у державній реєстрації кредитної спілки можуть бути: порушення встановленого порядку її створення; невідповідність її установчих документів вимогам законодавства.

Державна реєстрація кредитної спілки (або мотивована відмова в ній) має бути здійснена протягом одного місяця з дня надходження до реєструючого органу необхідних документів. Протягом трьох місяців з дня державної реєстрації кредитна спілка зобов'язана розробити і затвердити з урахуванням вимог законодавства відповідні внутрішні положення і процедури згідно з переліком, визначеним нормативно-правовими актами уповноваженого органу влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг і власного статуту.

Крім того, слід мати на увазі, що діяльність кредитної спілки по залученню внесків її членів на депозитні рахунки підлягає ліцензуванню згідно з порядком, визначеним Законом "Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг" (ст. 34-38). Законами України можуть встановлюватися й інші види діяльності кредитної спілки, які підлягають ліцензуванню.

3. Установчим документом кредитної спілки є статут, що затверджується її вищим органом управління - загальними зборами членів кредитної спілки, а при її створенні - установчими зборами. У статуті кредитної спілки обов'язково зазначаються: найменування і юридична адреса спілки; цілі її створення та завдання; ознака членства; порядок утворення і діяльності органів управління спілки, порядок утворення філій і представництв, їх повноваження; права та обов'язки членів спілки; умови і порядок вступу до спілки, порядок припинення членства в ній, порядок сплати вступних та інших внесків; джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна спілки, у тому числі порядок і умови надання кредитів членам спілки; порядок звітності і здійснення контролю за діяльністю органів управління спілки; порядок внесення змін і доповнень до статуту; порядок припинення діяльності спілки і вирішення у зв'язку з цим майнових питань; порядок покриття можливих збитків спілки; порядок розподілу її доходів (ст. 7 Закону "Про кредитні спілки"). Про зміни, внесені до статуту, кредитна спілка зобов'язана повідомити реєструючий орган у 5-денний строк.

4.  Кредитна спілка має право власності на належне їй майно, яким вона володіє, користується і розпоряджається відповідно до закону і свого статуту. Майно кредитної спілки складається з пайового, резервного і додаткового капіталів, а також залишку нерозподіленого доходу спілки і не може бути меншим 10 % від суми її загальних зобов'язань. Пайовий капітал спілки формується за рахунок обов'язкових та додаткових пайових членських внесків. Слід зазначити, що внески підлягають поверненню особі, членство якої в кредитній спілці припинено. Резервний капітал призначений для відшкодування можливих збитків спілки, що не можуть бути покритими за рахунок надходжень поточного року та захисту заощаджень її членів. Він формується за рахунок вступних членських внесків, частини доходів спілки й інших джерел, передбачених її статутом. Додатковий капітал кредитної спілки формується за рахунок цільових внесків членів спілки, благодійних внесків третіх осіб, безоплатно отриманого майна. У разі ліквідації спілки залишок коштів резервного і додаткового капіталу зараховується до Державного бюджету України.

Закон "Про кредитні спілки" також встановлює, що з метою покриття передбачуваних збитків від неповернення кредитів спілка за рахунок частини її доходів формує резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, порядок формування і використання, якого визначається уповноваженим органом влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. Кредитна спілка відповідно до законодавства, свого статуту та рішень загальних зборів може створювати й інші фонди і резерви.

Нерозподілений доход, що залишається у розпорядженні кредитної спілки за підсумками фінансового року, розподіляється за рішенням загальних зборів, у тому числі між членами спілки, пропорційно розміру їх пайових внесків у вигляді відсотків. Зазначені відсотки, а також відсотки, нараховані на внески членів спілки, що обліковуються на депозитних рахунках, належать членам кредитної спілки на праві приватної власності.

5.  Частина 5 коментованої статті забороняє кредитним спілкам бути засновниками або учасниками суб'єктів підприємництва. Відповідна норма міститься й у Законі "Про кредитні спілки" (ч. 4 ст. 3), проте він усе ж припускає один виняток із даного правила: кредитні спілки можуть бути учасниками місцевого кооперативного банку. Оскільки норми Закону "Про кредитні спілки" є спеціальними стосовно приписів Господарського кодексу, слід зробити висновок, що можливість участі кредитних спілок у місцевих кооперативних банках не може бути поставлена під сумнів.

Що стосується передбаченого раніше чинним законодавством права кредитних спілок створювати такі суб'єкти підприємництва, як редакції засобів масової інформації (п. 11 Тимчасового положення про кредитні спілки), то ніяких підстав для його визнання нині чинні нормативно-правові акти не дають.

Водночас коментована стаття аж ніяк не забороняє кредитним спілкам бути засновниками або учасниками суб'єктів некомерційного господарювання (неприбуткових організацій). Більш того, законодавство України прямо передбачає право кредитних спілок створювати інші неприбуткові організації, зокрема асоціації кредитних спілок і об'єднані кредитні спілки (ст. 24-25 Закону "Про кредитні спілки"),

6. Частина 6 коментованої статті містить посилання на спеціальне законодавство про кредитні спілки, що детально визначає правовий статус, а також порядок організації і здійснення господарської діяльності кредитної спілки. Наявність даної відсильної норми неминуча, оскільки в рамках однієї статті цього Кодексу неможливо відобразити особливості правового становища такого специфічного різновиду суб'єктів господарювання, як кредитні спілки. Важливо підкреслити, що коментована норма відсилає саме до актів вищої юридичної сили -законів. Такий підхід повною мірою відповідає частині 2 статті 53 цього Кодексу, згідно з якою порядок створення, державної реєстрації, діяльності, реорганізації і ліквідації суб'єктів некомерційного господарювання окремих організаційних форм визначається Господарським кодексом та іншими законами. Спеціальними законами, що регламентують правовий статус кредитних спілок на сьогоднішній день, є закони України "Про кредитні спілки" та "Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг".

Список використаних джерел

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV // [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : www. rada/ gov. ua.

2. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків

фінансових послуг” від 12.07.2001 № 2664-III.

3. Закон України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001 № 2908-III (остання

редакція від 29.01.2006).

4. Закон України «Про ломбарди і ломбардну діяльність» № 3433 від

03.12.2008.

5. Концепція розвитку системи кредитної кооперації України, затв.

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.06.2006 р., № 321-р //

Україна BUSINESS. – № 21- 22. – 2006. – С. 2.

6. Огляд ринків фінансових послуг та підсумки діяльності небанківських

фінансових установ, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких

здійснюється Держфінпослуг, за 2010 рік // [Електронний ресурс].– Режим

доступу : http://www.dfp.gov.ua/742.html.

7. Про кредитні спілки: Закон України від 20.12.2001 № 2908-ІІІ (із змінами і

доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. rada/ gov. ua.

8. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг

За- кон України від 12 липня 2001 № 2664-ІІІ [Електронний ресурс] – Режим

доступу : www. rada/ gov. ua.

9. Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Ліцензійних умов

провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок

залучених коштів кредитними установами» від 18.10.2005 N 4802 (із

змінами та доповненнями).

10.Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Положення про

встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з

надання певних видів фінансових послуг від 27.07.2004 № 933/9532.

11.Свердел М. О. Небанківські фінансові установи на фінансовому ринку

України / М. О. Свердел // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 145-147
скачати

© Усі права захищені
написати до нас