1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: Поняття мезологістікі.doc
Розширення: doc
Розмір: 430кб.
Дата: 21.12.2020
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЛОГІСТИКИ

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

з дисципліни «ГЕОЛОГІСТИКА» 

на тему: «Корпоративна логістика (мезологістика).»


Виконала: студентка гр. ЛГ-423

 

Долина Ж.І

 

Перевірив: 

Гриценко С.І.

 

 

 

 

 

Київ 2020

 

 

Логістика корпоративних структур

Підприємницькі форми логістики підпорядковуються сучасним тенденціям розвитку бізнесу, найважливішими з яких є корпоратизація, регіоналізація і інтернаціоналізація.

 

Організація підприємницької логістики на рівні основного економічного ланки адаптується до умов укрупнення бізнесу і все більше набуває корпоративну форму: розвиток підприємницької логістики здійснюється на базі корпорацій, що відповідає тенденції корпоратизації економіки.

 

В українській правовій системі термін "корпорація" до теперішнього часу не отримав офіційного трактування [1] , хоча має широке поширення на практиці з досвіду країн з розвинутою ринковою економікою. Тим часом в різних країнах терміну "корпорація" надають різне значення. Наприклад, використовуваний в американській правовій системі цей термін відповідає поняттю "компанія" в європейській.

 

З позиції найбільш значущих характеристик корпоративної структури дає визначення Великий комерційний словник: "Корпорація (від лат. Corporatio - об'єднання, співтовариство) - широко поширена в країнах з розвиненою ринковою економікою форма підприємницької діяльності, що передбачає часткову власність, юридичний статус і зосередження функцій управління в руках верхнього ешелону професійних управляючих (менеджерів), які працюють за наймом " [2] .

 

У руслі цього визначення вчені, які досліджують корпоративні відносини як сучасний економічний феномен, призводять більш розгорнуту формулювання: "Корпорація - це юридична особа, основною метою якого є отримання прибутку (комерційна організація), статутний капітал якої розділений на частки (акції), що засвідчують зобов'язальні права його учасників (акціонерів) по відношенню до юридичної особи, які об'єднуються на основі укладається між ними цивільно-правового договору, не відповідають за зобов'язаннями юридичної особи, приймаючи ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, в межах вартості належних їм часток (акцій) " [ 3][3] . У російських умовах термін "корпорація" використовується для позначення господарюючого суб'єкта, утвореного декількома фізичними або юридичними особами, причому кожне з них можна розглядати в якості самостійного суб'єкта цивільного права, пов'язаного з іншими суб'єктами відносинами різного роду: спільним володінням бізнесу, загальними цілями, організаційною структурою і т.д.

 

Як підприємницька структура корпорація володіє наступними відмітними характеристиками:

 

• наявність у складі корпорації декількох, часто диверсифікованих підприємств, взаємопов'язаних в рамках ланцюжка створення цінності. Велика корпорація складається з декількох підприємств (юридичних осіб) і може об'єднувати в різного ступеня диверсифіковані види бізнесу. Це зумовлює вибір організаційної форми корпоративного бізнесу;

• володіння високою ринковою часткою. Велика корпорація займає помітне становище на ринку в своїй сфері діяльності, в силу якого вона може управляти ринковим попитом і цінами в більш-менш довгостроковій перспективі;

• залучення необхідного капіталу за рахунок випуску цінних паперів, які реалізуються на фондовому ринку. Корпорація виступає по суті як емісійний центр, обмінюючи свої зафіксовані в паперовому або електронному вигляді зобов'язання па реальні інвестиції. З 2005 року російські компанії активно проводять процедуру публічного первинного розміщення акцій (initial public offering - IPO) на російських і зарубіжних біржах, що й перетворює їх в справжні корпорації;

• планування та планова діяльність. Володіючи і управляючи значними ресурсами (матеріальними, людськими, фінансовими і т.д.), корпорації змушені планувати свою діяльність, а тому виявляють схильність до планових трансакцій і довгостроковим відносинам, що сприяє зростанню стійкості всієї господарської системи;

• здійснення інновацій. Володіючи значними ресурсами, корпорації займаються впровадженням технологічних нововведень, в тому числі управлінського характеру;

• активізація ролі корпоративної культури у виборі стратегії розвитку корпоративної структури і успішності її реалізації;

• дії на основі узгодження інтересів всіх стейкхолдерів. Важливою особливістю корпорації є наявність в ній декількох принципово відмінних соціальних груп, і цей факт необхідно враховувати з тим, щоб забезпечити баланс інтересів учасників корпорації - акціонерів, наглядової органу, менеджменту, персоналу (внутрішніх груп) і зовнішніх груп впливу - споживачів, покупців, партнерів , держави і суспільства в цілому. Співвідношення інтересів визначається цілою низкою чинників, включаючи, наприклад, чисельність акціонерів, ступінь концентрації акціонерного капіталу, розмір, сферу діяльності і ефективність бізнесу, позиції топ-менеджменту; та ін.

 

 

 

 

  1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас